مطالعه اثر داروی سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin) بر ساختار بافتی و آنزیم های کبدی در جنین موش سوری

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، واحد علوم وحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

سیپروفلوکساسین جزء آنتی بیوتیک هایی می باشد که از جفت عبور کرده و وارد مایع آمنیوتیک می شود. تحقیقات اندکی در مورد تأثیر سیپروفلوکساسین در ایجاد نارسایی تکامل کبدی جنین وجود دارد. ،لذا این مطالعه به منظور بررسی اثرات احتمالی مصرف این دارو در روزهای حساس بارداری بر روی رشد جنینی و تکامل بافت کبد در موش سوری انجام پذیرفت. دراین تحقیق از 40 سر موش سوری بالغ از نژاد Bulb/C استفاده شد. در گروه تیمار سیپروفلوکساسین با دوز 80 میلی گرم بر کیلوگرم بروش داخل صفاقی درروزهای 11،10،9 از آبستنی تزریق  شد. نمونه های کبد جنینی بعد از جداسازی به روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شد و در نهایت زیر میکروسکپ نوری مورد بررسی هیستومورفومتری قرار گرفت. جهت انجام مطالعات سطح سرم فاکتورهای بیوشیمیایی کبدی بعد از اخذ خونگیری میزان آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز، آلکالین فسفاتاز وآسپارتات آمینو ترانسفراز بر اساس روش های استاندارد اندازه گیری شد. داده ها به صورت Mean±SEM‌ بیان شده و برای تجزیه تحلیل داده ها روش آماری T-test، برای مقایسه وجود اختلاف بین گروه ها استفاده شد. در بررسی ریزبینی از بافت کبد در گروه تیمار شده، تغییرات وزیکولی درهسته های هپاتوسیت و هم چنین وقوع نکروز در برخی از سلول های کبدی دیده شد و تجمع بیش از حد چربی در سیتوپلاسم این سلول ها دیده شد. افزایش معنی دار در آنزیم هایALT و AST و تغییرات هیستوپاتولوژیک در ساختار کبد به دنبال مصرف این دارو به دست آمد که بیانگر صدمه جدی به بافت کبد و عملکرد آن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of ciprofloxacin on liver tissue and serum levels factors in mice fetus

نویسندگان [English]

 • Sina Allahyari 1
 • Seyed Sajjad Hejazi 2
1 Faculty of Veterinary Medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The present study, ciprofloxacin was carried out in order to examine the probable effects of consuming this plant during the crucial days of pregnancy on fetal growth and development of liver tissue in mice. The treatment group received ciprofloxacin with a dose of 80 mg/kg intraperitoneally on organogenesis days of pregnancy. The samples stained by H&E method. The level of ALT, ALP and AST was measured by standard methods using enzymatic and biochemical kits using Autoanalyser Device Model 1000-RA manufactured by Technician Company, the USA. The collected data were expressed as Mean±SD and analyzed using T-test in order to compare the groups to find out their difference. The significance level was set at p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ciprofloxacin
 • Fetus
 • liver tissue
 • Mice
 1. آیت­اللهی، ج.؛ قاسمی،  ن.، تقی­پور، ظهیر، ش.، هاشمی،  ا. و بهجتی، م.، 1387. تجویز آنتی ­بیوتیک در حاملگی و شیردهی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. شماره 11، دوره 4، صفحات 49 تا 61..
 2. شریعت­زاده، م.؛  آذرنیا، م.، کاکا، غ.، شوق، ن. و  صدرایی، ه.، 1392. بررسی اثرات تراتوژنیک عصاره زرشک آبی بر بافت کبد جنین موش سوری. مجله سلول و بافت. جلد4،شماره1، صفحات 63 تا 70.
 3. حیدری، ا.؛ محسنی، م. و داداشی، ک.،1393. بررسی اثرات تزریق داخل صفاقی نانو مولیبدن بر میزان تغییرات سطح آنزیم­های کبدی در موش صحرائی بالغ. فیزیولوژی و تکوین جانوری. سال 8، شماره 28، صفحات 49 تا 54.
 4. سلطانیان، م.؛ شریعتی، م. و شریفی، ا.، 1395. بررسی اثر حفاظتی ویتامین C بر بافت و عملکرد کبد نوزادان ماده موش­های صحرائی تیمار شده با استات سرب. فصلنامهزیست شناسیجانوری.سال8،شماره3، صفحات 35 تا 43.
 5. نامجو، ع.؛ رفیعیان، م.، عزیزی، ش. و طالبی­جونقانی، ع.، 1388. اثرات هیستوپاتولوژیک عصاره الکلی گل گلرنگ بر بافت مغز، کبد و کلیه در نوزاد موش سوری. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. ویژه نامه طب تکمیلی. صفحات 38 تا 45.
 6. Asaga, T.; Ueki, M.; Chujo, K. and Taie, S., 2008. JTE-607, an inflammatory cytokine synthesis inhibitor, attenuates ischemia/reperfusion-induced renal injury by reducing neutrophil activation in rats. J Biosci Bioeng.
  Vol. 106, pp: 22-26.
 7. Braunbeck, T.; Storch, V. and Bresch, H., 1990. Species specific reaction of liver ultrastructure in zebra fish (Brachydanio rerio) and trout (Salmo gairdneri) after prolonged exposure to 4-chloroaniline. Arch Environ Contam Toxicol. Vol. 19, No. 3, pp: 405-418.
 8. Barbosa, F.J.; Tanus-Santos, J.E.; Gerlach,R.F. and Parsons, P.J., 2005. A critical review of biomarkers used for monitoring human exposure to lead, advantages, limitations, and future needs. Environ Health Perspect. Vol. 113, No. 12, pp: 1669-1674.
 9. Cullen, J.M., 2007. Liver, biliary system and exocrine pancreas. In: McGavin MD, Zachary JF, editors. Pathologic basis of veterinary disease 4th ed. London. pp: 403-406.
 10. Christ-Crain, M.; Meier, C.; Puder, J.; Staub,J.; Huber, P. and Keller, U., 2004. Changes in liver function correlate with the improvement of lipid profile after restoration of euthyroidism in patients with subclinical hypothyroidism. Excil J. Vol. 3, pp: 1-9.
 11. Choudhary, N.; Sharma, M.; Verma, P. and Joshi, S.C., 2003. Hepato and nephrotoxicity in rat exposed to endosulfan. J EnvironBiol. Vol. 24, No. 3, pp: 305-308.
 12. Dalin, N.M. and Kristoffersson, R., 1974. Physiological effects of a sublethal concentration of inhaled phenol on the rat. Ann Zool Fenn. Vol. 11, pp:193-99.
 13. Deichmann, W.B.; Kitzmiller, K.V. and Witherup, B.S., 1944. Phenol studies. VII. Chronic phenol poisoning, with special reference to the effects upon experimental animals of the inhalation of phenol vapor. Am J Clin Pathol.  Vol. 14, pp: 273- 77.
 14. Drusano, G.L.; Standiford, H.C.; Plaisance, K.; Forrest, A.; Leslie, J. and  Caldwell, J., 1986. Absolute oral bio availability of ciprofloxacin. antimicrob agents Chemother. Vol. 30, No. 3, pp: 444-446.
 15. Enginar, N. and Eroğlu, L., 1991.The effect of ofloxacin and ciprofloxacin on pentylenetetrazol-induced convulsions in mice. Pharm Biochem Behav. Vol. 39, No. 3, pp: 587-589.
 16. Fazelipour, S.; Kiaei, S.B.; Tootian, Z. and Dashtnavard, H., 2008. Histomorphometric study of hepatocytes of mice after using heroin. Int J Pharmacol. Vol. 4, pp: 496-99.
 17. Goldberg, D.M. and Watts, C., 1965. Serum enzyme changes as evidence of liver reaction to oral alcohol. Gastroenterology. Vol. 49, No. 3, pp: 256-261.
 18. Luyi Monfared, A.; Tutian, Z. and Fazelpour, S., 2012. The study of changes in anatomical, histological, and biochemical activity of the liver among mice exposed to phenol. Med Sci J of IAUT. Vol. 22, No. 4, pp: 266-272.
 19. Mycyk, M.; Hryhorcu, D. and Amitai, Y., 2005. Lead. In: Erickson TB, Ahrens WR, Aks S, Ling L, editors. Paediatric Toxicology: Diagnostic and management of the Poisoned Child. Mcgraw Hill Professional.
 20. Parck, K.; O’Neill, S.; Vokonas, D.; Wright,O.; Coull, B.; Nie, H. and Hu, H., 2008. Air pollution and heart rate variability: modification by chronic lead exposure. Epidemiology. Vol. 19, No. 1, pp: 111-120.
 21. Patel, J.M. and Bahadur, A., 2011. Histopathological manifestations of sublethal toxicity of copper ions in Catla catla. Am Eurasian J Toxicol Sci. Vol. 3, No. 1, pp: 1-5.
 22. Sillanaukee, P., 1996. Laboratory markers of alcohol abuse. Alcohol Alcoholism. Vol. 31, No. 6, pp: 613- 616.
 23. Schluter, G., 1989. Ciprofloxacin: toxicologic evaluation of additional safety data. Am J Med. Vol. 87, No. 5, pp: 37-39.
 24. Xu, Q.; Cao, J.S. and Zhang, X.M., 2002. Liver-infiltrating T lymphocytes cause hepatocyte damage by releasing humoral factors via LFA-1/ICAM-1 interaction in immunological liver injury. Inflamm Res. Vol. 51, No. 1, pp: 44-50.
 25. Yu, K.M., 1992. Relation Between Placental Morphometry and Fetal Growth. Vol. 27, No. 4, pp: 217-219.