بررسی میزان آلودگی لاک پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) به فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) در جزیره کیش

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی میزان آلودگی لاک­پشت منقار عقابی به فلزات سنگین سرب و کادمیوم در جزیره کیش است. بدین منظور در خرداد ۱۳۹۵، ۲۰ نمونه نابالغ، ۲۰ پوسته تخم و 4 جنین از لانه­های ناموفق گونه در سایت حفاظت شده جزیره کیش، به­همراه ۱۷ نمونه رسوب،  نمونه­برداری و پس از عصاره­گیری به­روش هضم مرطوب، غلظت سرب و کادمیوم آن توسط دستگاه جذب اتمی اندازه­گیری گردید. میانگین غلظت سرب در نمونه نابالغ، جنین و پوسته تخم به­ترتیب 0/67±7/44، 1/34±11/44 و 3/33±12/22 و میانگین غلظت کادمیوم به­ترتیب 0/14± 0/44، 0/52± 0/84 و 0/49± 0/87 میلی­گرم بر گیلوگرم به­دست آمد. براساس آنالیز واریانس یک­طرفه و آزمون LSD، میانگین غلظت سرب در جنین و پوسته تخم تفاوت معنی­دار ندارد ولی از نمونه­های نابالغ بیش­تر است. براساس آزمون کروسکال والیس، میانگین غلظت کادمیوم بین سه گروه مورد بررسی دارای تفاوت معنی­دار نمی­باشد. براساس آزمون تحلیل دوجمله­ای، میانگین غلظت کادمیوم در پوسته تخم از سطح 2-1 میلی­گرم بر کیلوگرم که می­تواند باعث ایجاد مشکلات منفی بیولوژیکی و تولیدمثلی گردد پایین­تر می­باشد. از طرفی براساس آزمون تی، میانگین غلظت سرب در پوسته تخم از سطح 4/7 میلی­گرم بر کیلوگرم که می­تواند باعث بروز صدمات جبران ناپذیرگردد، بالاتر گزارش گردید. میانگین غلظت سرب و کادمیوم در رسوبات منطقه به­ترتیب 7/95±65/69 و 0/75±2/82 میلی­گرم بر کیلوگرم به­دست آمد که براساس آزمون تحلیل دوجمله­ای، بالاتر از میزان استاندارد رسوب است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) contamination to heavy metal (Lead, Cadmium) in Kish Island

نویسندگان [English]

 • Atefeh Chamani 1
 • Mohaddeseh Kazemi 1
 • Hamed Mohammadi 2
1 Department of Environment, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Department of Environment, Kish Free Zone Organization
چکیده [English]

The aim of this project is to investigate the heavy metal pollution in Eretmochelys imbricate in Kish island. For this purpose, 20 eggshells, 20 immatures and 4 fetuses also 17 sediment samples have been gathered, was extracted through wet digestion method, and lead and cadmium concentration was measured by atomic absorption spectrometry. Mean lead concentration in immatures, fetuses and eggshells was 7.44±0.67, 11.14±1.34 and 12.22± 3.33 mg/kg respectively and mean cadmium concentration was 0.44± 0.14, 0.84± 0.52 and 0.87±0.49 mg/kg respectively. ANOVA and LSD results showed that Lead concentration mean in eggshell and fetus are more than immatures. On the basis of Kruskal wallis results, there is no significant difference between immatures, fetuses and eggshells cadmium concentration mean. Binomial test showed that mean cadmium level is below the 1-2 mg/kg where biological impact would be anticipated and one sample t test confirmed that mean lead level in the eggshell is greater than 4.7 mg/kg, which can cause irreparable damage to the eggshell. Mean lead and cadmium concentration in sediments is 65.69± 7.95 and 2.82± 0.75 mg/kg respectively that is more than standard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Eretmochelys imbricate
 • Hawksbill turtle
 • Lead
 • Cadmium
 • Kish Island
 1. احسان­پور، م.؛ احمدی، م.ر.؛ بحری، ا.ه.و افخمی، م.، 1392. بررسی برخی پارامترهای یونی و هورمونی سرم خون لاک­پشت عقابی (Eretmochelys imbricate) خارج از فصل تخم­گذاری در جزیره قشم (خلیج فارس). فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات. دوره 3، شماره 12، صفحات ۱ تا ۸.
 2. احسانی، ج.؛ رومیانی، ل. و قبطانی، ع.، 1394. بررسی میزان تجمع زیستی فلزات سنگین (روی، مس، کادمیوم و سرب) در پوست و عضله میگوی سفید بحرکان، شمال­غرب خلیج فارس. مجله علوم و فنون دریایی. دوره ۱۴، شماره ۲، صفحات ۹۵ تا ۸۵.
 3. بنایی، م. و رعیت­پیشه، م.، 1385. اکولوژی دریا (اکوسیستم­های دریایی و اقیانوس). انتشارات نقش مهر. 268 صفحه.
 4. پاشایی، ر.؛ قلی­زاده، م. و جدیری­ایران، ک.، 1393. بررسی موارد نشت نفت در زیست بوم خلیج فارس و تأثیرات آن بر گونه­های جانوری و طبیعی منطقه. اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار، دانشکده شهید مفتح همدان.
 5. حبیبی، س.؛ صفاهیه، ع.ر. و پاشازانوسی، ح.، 1391. تعیین سطح ناپاکی رسوبات ساحلی استان بوشهر نسبت به فلزات سنگین (Ni، Pb، Cu و Cd). مجله علوم و فنون دریایی. دوره ۱۱، شماره 4، صفحات 95 تا 84.
 6. حسینی، م. و عبدی­بسطامی، ا.، 1391. غلظت فلزات سنگین (Ni، Pb، Cu و Cd) در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus) و رسوبات زیستگاه آن در آب­های ساحل بوشهر. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­المللی زیست­شناسی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 7. رحمانی­یگانه، ف. و رجب­پور، م.، 139۳. تجمع زیستی فلزات سنگین سرب و وانادیوم در اندام­های مختلف لاک­پشت برکه­ای خزری (Mauremys caspica). اولین همایش الکترونیکی یافته­های نوین در محیط زیست و اکوسیستم­های کشاورزی، پژوهشکده انرژی­های نو و محیط زیست دانشگاه تهران.
 8. زارع، ر.ا. و رحیمی، ر.ا.، 1388. بررسی عوامل تهدید­کننده حیات لاک­پشت­های دریایی در برخی از جزایر شمالی خلیج فارس. همایش بین­المللی خلیج فارس، بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.
 9. سعیدپور، ب.؛ سواری، ا. و احمدی، م ر.، 13۹2. بررسی برخی صفات زیستی لاک­پشت­های دریایی در جزیره هرمز و هنگام. مجله پژوهش و سازندگی. شماره ۶۱، صفحات ۸۰ تا ۷۶.
 10. صفاهیه، ع.؛ فرهاد، م.؛ نبوی، م.؛ غانمی، ک.؛ موحدی­نیا، ع. و داراب­پور، م.، 1390. تجمع فلزات سنگین Pb، Cu، V و Ni در رسوب و دوکفه­ای (Crassostera Gigas) در بندر امام خمینی. نشریه اقیانوس شناسی. دوره2، صفحات 59-45.
 11. صفری، م.، 1393. سواحل خلیج فارس مامنی برای لاک­پشتان منقار عقابی. وب سایت کویرهای ایران.
 12. فیروز، ا.، 1387. حیات وحش ایران. مرکز نشر دانشگاهی. ۹۵۶ صفحه.
 13. کریمی­نیا، ط.؛ امامی، ف. و چنگیزی، ع.، 1388. بررسی تنوع گونه و موقعیت حفاظتی لاک­پشت­های دریایی خلیج فارس. همایش بین­المللی خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.
 14. لقمانی، م.، سواری، ا.؛ مبارکی، ا. و صادقی، پ.، 1389. بررسی لانه­گزینی لاک­پشت عقابی (Eretmochelys imbricate) در سواحل جزیره هرمز. مجله زیست­شناسی ایران. دوره ۲۰۱۱، شماره ۲، صفحات ۸۹۲-۸۸۴.
 15. مرتضوی، ث.؛ اسماعیلی­ساری، ع. و ریاحی­بختیاری، ع.، 1381. سنجش میزان روی، سرب و کادمیوم در صدف خوراکی صخره­ها در سواحل استان هرمزگان. مجله علوم دریایی ایران. دوره ۲، شماره ۱، صفحات 76-67.
 16. مقیمی، م.؛ نقاش، ح.؛ آله­خورشید، م.؛ چوی، ر. و قاسمی، ص.، 1389. بررسی زیستگاه و خصوصیات زیست­سنجی لاک­پشت گونه نوک عقابی Eretmochelys imbricate در تالاب­های ساحلی خلیج فارس، جزیره نخیلو استان بوشهر. مجله اکوبیولوژی تالاب. دوره  2، شماره 3، صفحات ۲۵-۱۴.
 17. میرزا، ر.؛ دادالهی، س.؛ صفاهیه، ع.؛ محمدی، م.؛ سواری، ا. و عابدی، ا.، 1390. هیدروکربن­های آروماتیک چند حلقه­ای (PAHs) در رسوبات و صدف صخره­ای (Saccostrea cucullata) در منطقه بین جزر و مدی سواحل استان بوشهر (خلیج فارس). نشریه اقیانوس شناسی. دوره ۲، شماره ۵، صفحات 19-11.
 18. Agah, H.; Leermakers, M.; Marc Elskens, S. and Fatemi, M., 2009. Accumulation of trace metals in the muscle and liver tissues of five species from the Persian Gulf. Environmental Monitoring and Assessmen. Vol. 157,
  pp: 499-514.
 19. Al-Yousf, M.H.; El-shahawi, M.S. and Al-Ghais, S.M., 2000. Trace metals in liver, skin and muscle of Lethrinus lentjan fish species in relation to body Length and sex. Science of the Total Environment. Vol. 256, pp: 87-94.
 20. Anan, Y.; Takashi, K.; Watanabe, I.; Sakai, H.; Tanabe, H., 2001.Trace element accumulation in Hawksbill turtles (Eretmochels imbricat) and green turtles (Chelonia mydas) fromYaeyama Islands, Japan. Environmental Toxicology and Chemistry. Vol. 20, No. 12, pp: 2802-2814.
 21. AOAC. 1980. Official methods of analysis, Association of official analytical chemists, INC, Arlington, Virginia, USA.
 22. Askari Hesni, M.; Tabib, M. and Hadi Ramaki, A., 2016. Nesting ecology and reproductive biology of the hawksbill turtle, Eretmochelys imbricata, at Kish Island, Persian Gulf. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. Vol. 96, No. 7, pp: 1373-1378.
 23. Barbieri, E.; 2009. Concentration of heavy metals in tissues of green turles (Chelonia mydas) sampled in the Cananeia estuary, Brazil. Brazilian Journal of Oceanography. Vol. 57, No. 3, pp: 243-248. 
 24. Beggs, J.A.; Horrocks, J.A. and Krueger, B.H., 2007. Increase in hawksbill sea turtle (Eretmochelys imbricata) nesting in Barbados, West Indies. Endangered Species Research. Vol. 3, pp: 159-168.
 25. Bishop, C.H.; Pettit, P.; Kennedy, S.; Stegeman, J.; Norstrom, R. and Brooks, R., 1998. Environmental contamination and developmental abnormalities in eggs and hatchlings of the common snapping turtle (Chelydra serpentine serpentine) from the Great Lakes StLawrence River basin. Environmental  Pollutant. Vol. 101, No. 1, pp: 143-56.
 26. Burger, J.; Gochfeld, M.; Jeitner, C.; Burke, S.; Volz, C. and singaroff, D., 2009. Mercury and other metal in egg and feathers of glaucous winged gulls (larus gloucescens) in the Aleutians, Environmental Monitoring and Assessment. Vol. 152, pp: 179-194.
 27. Eisler, R., 1985. Cadmium hazards to fish, wildlife, and invertebrates: a synoptic review. Contaminant Hazard Reviews Report No. 2. US Fish and Wildlife Service, Patuxent Wildlife Research Center Laurel, MD.
 28. Eisler, R., 1988. Arsenic hazards to fish, wildlife, and invertebrates: a synoptic review. U.S. Fish and Wildlife Service Biology Report. Vol. 85, pp: 1-12.
 29. Frameschi, I.F.; Andrade, L.S.; Fransozo, V.; Fernandes-Goes, L.C.; Furlan, M. and Fransozo, A., 2016. Ecological distribution of the hermit crab Dardanus insignis in shallow waters of the tropical-subtropical transition zone on the Brazilian coast. Marine biodiversity. Vol. 46, No. 2, pp: 389-397.
 30. IUCN. 2015. The IUCN Red List of Threatened Species. http://www.iucnredlist.org.
 31. Gustavo, T.T.; Barbosa, I.; Pires, T.; Rostan, G.; Goldberg, D.; Pinto, L.; Korn, M. and Franke, C., 2015. Trace elements distribution in hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) and green turtle (Chelonia mydas) tissues on the northern coast of Bahia, Brazil. Marine Pollution Bulletin. Vol. 94, No. 2015, pp: 284-289.
 32. Kamel, S.J. and Mrosovsky, N., 2005. Repeatability of nesting preferences in the hawksbill sea turtle, Eretmochelys imbricata, and their fitness consequences. Animal Behaviour. Vol. 70, pp: 819-828.
 33. Mendil, D.; Unal, O.F.; Tuzen, M. and Soylak, M., 2010. Determinaition of trace metals in different fish species and sediment from the River Yesilirmark in Tokat, Turkey. Food and Chemical Toxicology. Vol. 48, pp: 1383-1392.
 34. Tsipoura, N.; Burger, J.; Newhouse, M.; Jeitner, Ch.; Gochfeld, M. and Mizrahi, D., 2011. Lead, mercury, cadmium, chromium, and arsenic levels in eggs, feathers, and tissues of Canada geese of the New Jersey Meadowlands, Environmental Research. Vol. 111, pp: 775-784.
 35. Wood, D.W. and Bjorndal, K.A., 2001. Relation temperature, moisture, salting and slope to nest site selection in loggerhead sea turtles. Copeia. Vol. 16, pp: 119-128.