بررسی پراکنش و ترکیب طولی بچه ماهیان کفال پوزه باریک (Liza saliens) در آب های ساحلی جنوب شرق دریای خزر و خلیج گرگان

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، فرح آباد، صندوق پستی: 961

2 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 149-14965

چکیده

در این مطالعه وضعیت پراکنش و گروه ­های طولی  بچه­ماهیان کفال پوزه باریک (Liza saliens) در آب­ های ساحلی جنوب­ شرق دریای خزر و خلیج گرگان از تیرماه 1393 تا خرداد ماه 1394مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­ برداری با استفاده از تور پره با چشمه 2 میلی ­متر در پنج ایستگاه انتخابی شامل دو ایستگاه در ساحل شرقی خزر و سه ایستگاه در ساحل شمالی خلیج گرگان انجام گردید. نمونه ­های صید شده در ایستگاه ­ها متعلق به کوچک ­ترین بچه ­ماهیان کفال در دامنه طولی 13 الی 90 میلی ­متر بودند. در فصل تابستان و در خلیج گرگان اغلب نمونه ­ها در دامنه طولی 18 تا 38 میلی ­متر قرار داشتند اما در ایستگاه ­های خزری بیش ­ترین فراوانی در طول ­های 30 تا 62 میلی ­متر ثبت گردید که دارای توزیع یکنواخت­ تری بود. کوچک ­ترین نمونه ­ها با حد کمینه طول TL) 13) میلی ­متر در فصل تابستان صید شدند. در پاییز و زمستان بچه­ ماهیان کفال در تمام ایستگاه ­ها حضور داشتند اما در زمستان تعداد نمونه ­های صید شده در خلیج گرگان کاهش چند برابری داشت. براساس نتایج حاصله بچه ­ماهیان کفال از جمعیت قابل توجهی در آب­ های نزدیک ساحل منطقه و به ­خصوص خلیج گرگان برخوردارند و این آب­ ها در واقع یک زیستگاه پرورشی برای آن­ ها محسوب می­ شوند. پدیدار شدن نسل جدید بچه­ ماهیان کفال پوزه باریک و آغاز چرخه زندگی آن­ ها در اواخر بهار رخ می ­دهد که دارای شباهت با محدوده غربی انتشار جغرافیایی این گونه واقع در زیستگاه­ های دریای مدیترانه می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution and size composition of juvenile mullets (Liza saliens) in nearshore waters of Southeastern Caspian Sea

نویسندگان [English]

 • shahin Shahlapour 1
 • Mohammadali Afraei 1
 • Mahnaz Rabbaniha 2
1 Institute of Ecology of the Caspian Sea, Fisheries Research Institute of Iran, Organization for Research, Education and Promotion of Agriculture, Sari, Farah Abad, POBox: 961
2 Agricultural Research and Training Organization, Fisheries Research Institute of Iran, Tehran, POBox: 149-14965
چکیده [English]

Distribution and size range of juvenile mullets (Liza saliens) was investigated in Southeastern Caspian and Gorgan Bay from June 2014 to June 2015. Sampling performed with a fine mesh (2 mm) beach seine in five sampling sites, two in Caspian and three in Northern beach of  Gorgan Bay. The collected specimens belonged to smallest sizes between 13 to 90 mm. In summer the size range of 18-38 mm were dominant in Gorgan Bay but in Caspian stations the sizes between 30 to 62 mm were more abundant. Specimens with minimum lengths of 13 mm were captured in summer. In fall and winter juvenile mullets occurred in all stations but in Gorgan Bay the specimens had several times reduction in winter. Based on results,  juvenile mullets had a high abundance in nearshore waters of study area specially Gorgan Bay so these habitats could be considered as important nursery grounds for this species. The appearance time of juvenile mullets in nearshore waters of southeastern Caspian and beginning of a new life cycle is similar to western population of this species in Mediterranean Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Juvenile Fish
 • Size Classes
 • Population Structure
 • Sharpnose Mullet
 • Liza Saliens
 • Caspian Sea
 • Gorgan Bay
 1. فضلی، ح.؛ دریانبرد، غ.؛ عبدالملکی، ش. و بندانی، غ.، 1391. ارزیابی وضعیت ذخایر کفال پوزه باریک (Liza saliens) با استفاده از شاخص ­های صید بی ­رویه در سواحل جنوبی دریای خزر در سال ­های 1390-1370. نشریه بهره ­برداری و پرورش آبزیان. جلد 2، شماره 1، صفحات 55 تا 68.
 2. نادری­ جلودار، م. و عبدلی، ا.، 1383. اطلس ماهیان حوزه جنوبی دریای خزر (آب­های ایران). موسسه تحقیقات شیلات ایران. 112 صفحه.
 3. Altin, A.; Ayyildiz, H.; Kale, S. and Alver, C., 2015. Length-weight relationships of forty-nine fish species from shallow waters of Gökçeada Island, northern Aegean Sea, Turkey. Turkish Journal of Zoology. Vol. 39, pp: 971-975.
 4. Bartulović, V.; Matić-Skoko, S.; Lučić, D.; Conides, A.; Jasprica, N.; Joksimović, A.; Dulčić, J. and Glamuzina, B., 2009. Recruitment and feeding of juvenile leaping grey mullet, Liza saliens (Risso, 1810) in the Neretva River estuary (south-eastern Adriatic, Croatia). Acta Adriatica. Vol.  50, pp: 91-103.
 5. Bartulović, V.; Matić-Skoko, S.; Lučić, D.; Conides, A.; Jasprica, N.; Joksimović, A.; Dulčić, J. and Glamuzina, B., 2009. Recruitment and feeding of juvenile leaping grey mullet, Liza saliens (Risso, 1810) in the Neretva River estuary (south-eastern Adriatic, Croatia). Acta Adriatica. Vol. 50, pp: 91-103.
 6. Breitburg, D.L., 1988. Effects of turbidity on prey consumption by striped bass larvae. Transactions of the American Fisheries Society. Vol. 117, pp: 72-77.
 7. Cardona, L.; Hereu, B. and Torras, X., 2008. Juvenile bottlenecks and salinity shape grey mullet assemblages in Mediterranean estuaries. Estuarine, Coastal and Shelf Science. Vol. 77, pp: 623-632.
 8. Dzarmatova, Z.I. and Plieva, A.M., 2012. The structure of spawning population and reproductive potential of mullet in the middle Caspian Sea. The South of Russia: ecology, development. Vol. 2, pp: 26-37 (In Russia).
 9. Fazli, H., 2011. Stock assessment of the bony fishes in Iranian coastal waters of the Caspian Sea (2007-2010) Iranian Fisheries Science Research Organization.
 10. Firoozfar, A.; Bromhead, E.; Dykes, A.P. and Neshaei, M.A.L., 2012. Southern Caspian Sea coasts, morphology, sediment characteristics, and sea level change. Proceedings of the Annual International Conference on Soils, Sediments, Water & Energy. Vol. 17, No. 12, pp: 123-150.
 11. Franco, A.; Franzoi, P.; Malavasi, S.; Riccato, F.; Torricelli, P. and Mainardi, D., 2006. Use of shallow water habitats by fish assemblages in a Mediterranean coastal lagoon. Estuarine, Coastal and Shelf Science. Vol. 66, pp: 67-83.
 12. Ghadirnejad, H. and Ryland, J.S., 1996. A study of food and feeding of grey mullets in southern of the Caspian Sea. Gutshop. Vol. 96, pp: 137-144.
 13. Keskin, C., 2007. Temporal variation of fish assemblages in different shallow-water habitats in Erdek Bay, Marmara Sea, Turkey. Journal of Black Sea/Mediterranean Environment. Vol. 13, pp: 215-234.
 14. Keskin, C. and Gaygusuz, Ö., 2010. Length weight relationships of fishes in shallow waters of Erdek Bay (Sea of Marmara, Turkey). IUFS Journal of Biology. Vol. 69, pp: 87-94.
 15. Koutrakis, E.T., 2011. Reproductive biology of two grey mullet species (Actinopterygii: Mugiliformes: Mugilidae) in a northern Aegean Sea estuarine system. Acta Ichthyologica et Piscatoria. Vol. 41, No. 1, pp: 37-46.
 16. Koutrakis, E.T.; Kallianiotis, A.A. and Tsikliras, A.C., 2004. Temporal patterns of larval fish distribution and abundance in a coastal area of northern Greece. Scientia Marina. Vol. 68, pp: 585-595.
 17. Koutrakis, E.T.; Kokkinakis, A.K.; Eleftheriadis, E.A. and Argyropoulou, M.D., 2000. Seasonal changes in distribution and abundance of the fish fauna in the two estuarine systems of Strymonikos Gulf (Macedonia, Greece). Belgian Journal of Zoology. Vol. 130, pp: 41-48.
 18. Mićković, B.; Nikčević, M.; Hegediš, A.; Regner, S.; Gačić, Z. and Krpo-Ćetković, J., 2010. Mullet fry (Mugilidae) in coastal waters of Montenegro, their spatial distribution and migration phenology. Archives of Biological Sciences. Vol. 62, pp: 107-114.
 19. Miner, J.G. and Stein, R.A., 1996. Detection of predators and habitat choice by small bluegills: effects of turbidity and alternative prey. Transactions of the American Fisheries Society. Vol. 125, pp: 97-103.
 20. Patimar, R., 2008. Some biological aspects of the sharpnose mullet Liza saliens (Risso, 1810) in Gorgan Bay-Miankaleh Wildlife Refuge (the southeast Caspian Sea). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 8, pp: 225-232.
 21. Probatov, S.N. and Tereshchenko, K.K., 1951. The Caspian Sea mullets and its fisheries. Pishchepromizdat, Moscow. 115 p.
 22. Verdiell-Cubedo, D.; Egea-Serrano, A.; Oliva-Paterna, F.J. and Torralva, M., 2007. Biología trófica de los juveniles del género Liza (Pisces: Mugilidae) en la laguna costera del Mar Menor (SE Península Ibérica). Limnetica. Vol. 26, pp: 67-73.
 23. Vidy, G. and Franc, J., 1992. Saisons de présence à la côte des avelins de muges (muglilidae) en Tunisie. Cybium. Vol. 16, pp: 53-71.