بررسی میزان ایمنی واکسن بایوفیلم آئروموناس هیدروفیلا خوراکی و تزریقی در ماهی انگشت قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، صندوق پستی: 135

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

 علی ­رغم مزیت ­های فراوان واکسن­ های خوراکی، به ­دلیل تخریب آنتی ژنی در دستگاه گوارش ماهی، این واکسن­ ها کارایی پایینی داشته و کاربرد چندانی در آبزی­ پروری نیافته ­اند. کیتین یک پلیمر طبیعی است که باکتری آئروموناس می ­تواند فیلم زیستی (Biofilm) از آن ایجاد نماید که باعث مقاومت باکتری در برابر اسید معده و سیستم آنزیمی روده می­ گردد. ابتدا واکسن بیوفیلم آئروموناس هیدروفیلا تولید گردید و سپس کارایی واکسن تجویز خوراکی و تزریقی آن در ماهی کپورمعمولی ارزیابی گردید. به ­این منظور، 700 عدد ماهی کپور 14±46 گرمی، به 9 تیمار مساوی در سه تکرار به­ صورتی تقسیم گردید که تیمار اول تا چهارم به ­ترتیب با واکسن بایوفیلم، باکترین، کیتین+ محیط کشت و کیتین، به ­روش خوراکی ایمن شدند، تیمار پنجم تا هشتم به­ همین صورت به ­روش تزریقی ایمن شدند، تیمار نهم بدون تجویز واکسن به ­عنوان شاهد در نظر گرفته شد. ماهیان هر تیمار در روز 60 با غلظت مک فارلند  8 (CFU/mL109×2/4) LD50 باکتری آئروموناس هیدروفیلا تزریق گردیدند. میزان تلفات در مدت 10روز ثبت گردید و درصد بقای نسبی (RPS) هر تیمار مشخص گردید. نتایج حاصل نشان داد که بالاترین میزان RPS به ­ترتیب مربوط به بایوفیلم تزریقی، بایوفیلم خوراکی و باکترین تزریقی بود که به ­طور معنی ­داری بالا­تر از سایر تیمار­ها بودند (0/05>P). در واکسن تزیقی RPS تحت تاثیر بایوفیلم قرار نگرفت و هر دو تیمار باکترین و بایوفیلم معنی­ دار بودند (0/089=P)، هر چند در واکسن خوراکی RPS به ­طور معنی داری تحت تاثیر بایوفیلم قرارگرفت و تیماربایوفیلم نسبت به بقیه تیمارها بازماندگی بیش ­تری داشت (0/05>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immunogenicity evaluation of Aeromonas hydrophila biofilm vaccine on the fingerling Common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

 • Amir Aramoon 1
 • Mojtaba Alishahi 1
 • Masoud Reza Seifi Abad Shapouri 2
 • Masoud Ghorbanpour 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran, POBox: 135
2 Professor of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Despite the many advantage of oral vaccines, this kind of vaccines have a low efficiency and little application in aquaculture due to their antigens destruction in digestive system of fish. Chitin is a natural polymer, while Aeromonas bacteria produce a biofilm of it that cause to bacteria resist to gastric acid and intestinal enzyme systems. At first vaccine of Aeromonas hydrophilia biofilmproduced and then its oral and injection administration was evaluated in common carp. Therefore, 700 carp (46 ± 14) grams, 9 equal treatments and three replications as the first to fourth treatment with Biofilm Vaccine, inactivation Bacteria, Chitin + Culture media and Chitin were oral administered safely, the fifth to eighth treatments were immunized with the injection method safely, the ninth treatment without any vaccine was considered as control group. The fish were injected with concentration of LD50 of Aeromonas hydrophilia bacteria (Mc Farland 8= 2.4×109) on the 60th day. The mortality rate was recorded within 10 days and the relative percent survival (RPS) of each treatment was determined. The results showed that the RPS levels highest were related to injection biofilms, oral biofilm and inactivation Bacteria injection, which was significantly higher than of the other treatments (P <0.05).The efficacy of the injection vaccine was not affected by Biofilm (P = 0.098), although the oral vaccine was influenced significantly by Biofilm (P <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biofilm vaccine
 • Cyprinus carpio
 • Aeromonas hydrophila
 • Immunization
 1. آهنگرزاده م.؛ قربانپور، م.؛ پیغان، ر.؛ شریف ­روحانی، م. و سلطانی، م.، 1394. نقش آئروموناس هیدروفیلا در سپتی ­سمی ­های باکتریایی کپورماهیان پرورشی استان خوزستان. دوره 11،  شماره3، صفحات 5 تا 16.
 2. علیشاهی، م.؛ سلطانی، م. و زرگر، ا.، 1388. بررسی باکتریایی تلفات ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) در استان خوزستان. مجله دامپزشکی ایران. دوره 4، شماره 5، صفحات 25 تا 34. 
 3. Abhiman, M.F.S.,2014.Effect of Aeromonas hydrophila biofilm oral vaccine on gut immunity of carps.Phd Thesis Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University, Bidar. 86 P.
 4. Alishahi, M.; Esmaeili Rad, A.; Zarei, M. and Ghorbanpour, M., 2014. Effect of dietary chitosan on immune response and disease resistance in Cyprinus carpio. Iranian Journal of Veterinary Medicine. Vol. 8, No. 2, pp: 125-133.
 5. Alishahi, M.; Ranjbar, M.M.; Ghorbanpour, M.; Peyghan, R.; Mesbah, M. and Razi jalali, M., 2010. Effects of dietary Aloe vera on some specific and nonspecific immunity in the common carp (Cyprinus carpio). International Journal of Veterinary Research. Vol. 4, No. 3, pp: 189-195.
 6. Azad, I.S.;  Shankar, K.M.;  Mohan, C.V. and  Kalita, B., 2000. Uptake and processing of biofilm and free-cell vaccines of Aeromonas hydrophila in Indian major carps and common carp following oral vaccination antigen localization by a monoclonal antibody. Disease of Aquatic Organisms. Vol. 43, pp: 103-108.
 7. Azad, I.S.; Shankar, K.M. and Mohan, C.V., 1997. Evaluation of an Aeromonas hydrophila biofilm for oral vaccination of carps. In: Flegel TW, McRae IH (eds) Diseases in Asian aquaculture III. Fish health section, Asian Fisheries Society, Manila. pp: 519-528.
 8. Cuesta, A.M.; Esteban, A. and Meseguer, J., 2003. In vitro effect of chitin particles on the innate cellular immune system of gilthead seabream (Sparus aurata L.). Fish and Shellfish Immunology. Vol. 1, pp: 1-11.
 9. Esteban, M.A.; Cuesta, A.; Ortuno, J. and Meseguer, J., 2001. Immunomodulatory effects of dietary intake of chitin on gilthead seabream (Sparus aurata L.) innate immune response. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 11, pp: 303-315.
 10. Kawakami, H.; Shinohara, N. and Sakai, M., 1998. The non-specific immunostimulation and adjuvant effects of Vibrio anguillarum bacterin, M-glucan, chitin and Freund’s complete adjuvant against Pasteurella piscicida infection in yellowtail. Fish Pathology. Vol. 33, pp: 287-292.
 11. Kuz'mina, V.V.; Golovanova, I.L. and Izvekova, G.I., 1996. Influence of temperature and season on some characteristics of intestinal mucosa carbohydrates in six freshwater fishes. Comparative Biochemistry and Physiology. Vol. 113, pp: 255-260.
 12. Lamers, C.H.J.; De Haas, M.J.M. and Van Muiswinkel, W.B. 1985. Humoral response and memory formation in carp Cyprinus carpio after injection of Aeromonas hydrophila bacterin. Developmental and Comparative Immunology. Vol. 9, pp:65-76.
 13. Lio-po, G.D.; Albright, L.J.; Michel, C. and Leano, E.M., 1998. Experimental induction of lesions in snakeheads (Ophicephalus striatus) and catfish (Clarias batrachus) with Aeromonas hydrophila, Aquaspirillum sp., Pseudomonas sp. and Streptococcus Sp.J Appl Ichthyol. Vol. 14, pp: 75-59.
 14. Muzzarelli, R.A.A., 1999. Chitin and chitinases. Switzerland: Birkha¨user Verlag Basel. pp: 279-292.
 15. Nayak, D.K.; Asha, A.; Shankar, K.M. and Mohan, C.V., 2004. Evaluation of biofilm of Aeromonas hydrophila for oral vaccination of Clarias batrachusda carnivore model. Fish & Shellfish Immunology. Vol. 16, pp: 613-619.
 16. Nishimura, K.; Ishihara, C.; Ukei, S.; Tokura, S. and Azuma, I., 1986. Stimulation of cytokine production in mice using deacetylated chitin. Vaccine. Vol. 4, pp: 151-156.
 17. Prabhugouda, S.K.M.; Shankar, B.T.; Naveen, K.; Rajreddy, P. and Omkar, V.B., 2014. Evaluation of biofilm of Aeromonas hydrophila for oral vaccination of Channa striatus.Fish and Shellfish Immunology. Vol. 41, pp: 581-585.
 18. Schjørring, S. and Krogfelt, K.A., 2011. Assessment of bacterial antibiotic resistance transfer in the gut. Inter J Microbiol. pp: 1-10.
 19. Tokura, S.; Tamura, H. and Azuma, I., 1999. Immunological aspects of chitin and chitin derivatives administered to animals. In: Jolles. Vol. 87, pp: 279-292.
 20. Zambonino, I.J.L. and Cahu, C.L., 2001. Ontogeny of the gastrointestinal tract of marine fish larvae. Comp Biochem Physiol. Vol. 130, pp: 477-487.