بررسی رژیم غذایی ماهی سیچلاید ایرانی Iranocichla hormuzensis در رودخانه کُل استان هرمزگان

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشم، ایران، صندوق پستی: 18414-79561

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

3 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس، صندوق پستی: 1597- 79145

چکیده

 این مطالعه به­منظور بررسی رژیم غذایی ماهی سیچلاید ایرانی (Iranocichla hormuzensis) در رودخانه کل استان هرمزگان به­مدت 12 ماه از بهمن ماه 1393 تا دی ماه 1394 انجام شده است . نمونه­برداری با تورهای پرتابی (سالیک) و تور انتظاری انجام شد. جهت بررسی رژیم غذایی، 360 نمونه از گونه (I. hormuzensis) انتخاب و میزان شاخص طول نسبی روده (RLG)، شاخص تهی بودن معده (CV)، شاخص ترجیح غذایی (FP) و درصد فراوانی اقلام غذایی محاسبه شدند. نتایج حاصل از بررسی شاخص طول نسبی روده در این گونه مشخص شد که به­طور میانگین این شاخص 1/41±9/29 بود که گیاه­خوار بودن این آبزی را بازگو می­نماید. میزان شاخص ضریب چاقی (CF)، 1/77±0/17 به­دست آمد که نشان می­دهد این ماهی در رودخانه کل دارای وضعیت زیستی خوب و مناسبی است. میزان شاخص تهی بودن معده (CV)، برای این گونه در طول تحقیق 12/12% به­دست آمد که نشان می­دهد این ماهی در زمره ماهیان پرخور می­باشند. نتایج حاصل از شاخص ترجیح غذایی نشان داد که دیاتومه­ها به­عنوان غذای اصلی و اقلام غذایی شامل جلبک­ها ی سبزآبی، دیتریتوس، ماهی­ها و سخت­پوستان به­عنوان غذای فرعی و نرم­تنان، حشرات و فرامینیفرا به­عنوان غذای تصادفی، در رژیم غذایی این ماهی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Diet Iranian Cichlid Fish (Iranocichla hormuzensis ) (Coad, 1982) in the Kol River in Hormozgan Province

نویسندگان [English]

 • Balal Khoshbakht 1
 • Soheila Ebrahimi 1
 • Mohsen Safaie 2
 • Eissa kamali 3
1 Payam Noor University Qeshm International Branch, Iran, POBox: 18414-79561
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine and Arts Sciences, Hormozgan University, Bandar Abbas, PO Box: 3995
3 Agricultural Research and Development Research Institute, National Institute of Fisheries Research, Gulf Eco-Pacific Institute of Oman, Bandar Abbas, PO Box: 1597-79145
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the Iranian cichlid fish diet (Iranocichla hormuzensis) in the Kol river in Hormozgan province for 12 months from February 2014 to January 2015. Sampling was carried out with Throwing net and gill net. for study the diet, 360 specimens (I. hormuzensis) were Collected and the Relative Length of Gut (RLG), gastric emptying index (CV), food preference index (FP), and frequency of food items were calculated. The results of average of RLG in this species was 9.29± 1.41, showed that this species was vegetarian. The index condition factor (CF) Was obtained 0.17 ± 1.77, that showed this the fish in the Kol river have good living conditions and appropriate.  the index of gastric emptying (CV) for this species was calculated 12.12%, indicates showed that these fish eat a lot. The results of FP showed that diatoms were considered as the main food and food items including Blue-green algae, detritus, fish and crustaceans as alternative food, insects and Foraminifera was as random food.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diet
 • Kol river (Hormozgan province)
 • Iranian cichlid (I. hormuzensis)
 • CV
 • RLG
 • CF
 1. بندام، ح.، 1362. مطالعات شناسایی منابع آب و خاک حوضه آبریز رودخانه کل. اداره آب و فاضلاب منطقه استان هرمزگان. جلد 8، 300 صفحه.
 2. حجت­انصاری­کماچالی، ط.، 1378. مطالعه غذا، عادات غذایی و تعیین سن ماهی سیکلید هرمزی (Iranocichla hormuzensis) از سوف ماهی­شکلان در شهر شیراز. دانشگاه شیراز، پایان­نامه کارشناسی ارشد زیست­شناسی- بیوسیستماتیک جانوری.  175 صفحه.
 3. سراجی، ف.، 1379. تراکم و تنوع جمعیت پلانکتونی در مناطق شرقی، مرکزی و غربی بندرعباس. مجله علمی شیلات ایران. شماره 4، صفحات 15 تا 26.
 4. سراجی، ف.؛ دهقانی، ر. و زرشناس، غ.، 1373، بررسی رژیم غذایی ماهی حلوا سفید (Pampus aragenteus) در صیدگاه­های عمده استان هرمزگان. مرکز تحقیقاتی دریای عمان. 47 صفحه.
 5. Agbabiaka, L.A., 2012. Food a feeding habits of Tillapia zilli (Pisces: Cichlidae) in River Otamiri Suth- Eastern Nigeria. Bioscience Discovery. Vol. 3, No. 2, pp: 146-148.
 6. AL Hussainy, A.H., 1949. On the functional morphology on the alimentary track of some fishes in relation to difference in their feeding habits. Quart. J. Mieor. Sci. Vol. 9, pp:190-240.
 7. Ammundsen, P.A.; Gabler, H.M. and Staldvik, F.G., 1996. A new approach to graphical analysis of feeding strategy from stomach content data modification of the Costello method. Journal of Fish Biology. Vol. 48, pp: 607-614.
 8. Biswass, S.P., 1993. Manual of methods in fish biology. South Asian Publishers, PVT LTd, New Delhi. 157 p.
 9. Coad, B.W., 2006. Endemicity in the freshwater fishes of Iran. Iranian J of Animal Biosystematics. Vol. 1, No. 1, pp:1-13.
 10. Coad, B.W., 1982. A new genus and species of cichlid endemic to southern Iran. Copeia. Vol.1, pp: 28-37.
 11. Dadzie, F.; Abou- Seedo, F. and Al-Qatton, E., 2002. The food and feeding habits of the silver pomfert, Pampus argentus, (Eupharsen) in Kuwait waters. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 16, pp: 61-67.
 12. Dorner, H.; Berg, S.; Jacobsen, L.; Hulsmann, S.; Brojerg, M. and Wagner, A., 2003. The feeding behavior of large perch Perca fluviatilis L. in relation to food availability: A comparative study. Hydrobiologia. Vol. 506-509, pp: 427-434.
 13. Esmaeili, H.R.; Ganjali, Z. and Monsefi, M., 2009. Reproductive biology of the endemic Iranian cichlid, Iranocichla hormuzensis Coad, 1982, from Mehran River, southern Iran. Environmental Biology of Fishes. Vol. 84, 141 p.
 14. Euzen, E., 1987. Food habits and diet composition of some fish of Kuwait. Blletin Science. Vol. 9, pp: 65-86.
 15. Hannon, B. and Joiris, C., 1989. A seasonal analysis of the southern north sea ecosystem. Ecology. Vol. 70, pp: 1916-1934.
 16. Hyslop, E.J., 1980 Stomach contents analysis. Areview of methods and their application. J. fish Bio. Vol. 17, pp: 411-429.
 17. Khadem, M., 1999. Diet determintion of rashgu (Leuteronema teradactylum) in Khuzestan zone. 20 M.s. thesis of marine biology. 95 p.
 18. Karimzadeh, G.; Gabrielyan, B. and Fazli, H., 2010. Population dynamics and biological characteristics of kilka species (Pisces: Clupeidae) in the southeastern coast of the Caspian Sea. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol.  9, No. 3, PP: 422-433.
 19. Lagler, K.F.; Bardach, J.E. and Miller, R.R., 1962. Ichthyology. Library of congress catalog number: 62-17463 printed in U.S.A. 545 P.
 20. Luczkovich, J.J.; Borgatti, S.P.; Johnson, J.C. and Everett, M.G., 2003. Defining and Measuring Trophic Role Similarity in Food Webs Using Regular Coloration, Journal of Theoretical Biology. Vol. 220, pp: 303-321.
 21. Newell, G.C. and Newell, R.C., 2006. Marine plankton: a practical guide. Hutchinson, London. 244 p.
 22. Nikolsky, G.V., 1999. Ecology of fishes. Allied Science Publisher. 352 p.
 23. Shalloof, K.A.S. and Khalifa, N., 2009. Stomach Contents and Feeding Habits of Oreochromis niloticus(L.) From Abu-abal Lakes, Egypt.World Applied Sciences Journal. Vol. 6, No. 1, pp: 01-05.
 24. Todd, C.D. and Laverack, M.S., 1991. Coasal marine zooplankton: A practicl manual for student. Comridge Univ. Press, Cambridge. 106 p.
 25. Ugwumba, O.A., 1988. Food and feeding habits of juveniles of some cultured species in Nigeria. Technical Paper. Vol. 31, pp: 1-20.
 26. Venu, S.  and Kurup, M., 2001. Observations on the biology of some fishes collected from 250-750m along the EEZ of india. Journal of fish biology. Vol. 66, No.  2, pp: 122-134.