بررسی زیست‌شناسی تولیدمثلی سیاه ماهی (1861 Capoeta gracilis (Keyserling, در رودخانه زاو پارک ملی گلستان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران، صندوق پستی: 163

چکیده

جهت مطالعه ویژگی ­های زیستی سیاه ماهی C. gracilis تعداد 171 قطعه ماهی به وسیله دستگاه الکتروشوکر از دی ماه 1394 تا خرداد ماه 1395 صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه 1 : 1/67 بود که نشان دهنده اختلاف معنی‌داری بین نسبت جنسی نر و ماده در جمعیت فوق بود (p<0/05 ، 10/81=χ2). بیشینه طول کل و وزن ماده ها 199 میلی ­متر و  122/43 گرم و برای نرها 191 میلی‌متر و 93/37 گرم ثبت گردید. نتایج نشان داد که الگوی رشد از نوع آلومتریک مثبت در ماده­ ها و آلومتریک منفی در گروه نرها و در گروه جمعیت الگوی رشد ایزومتریک بود  ( 2/09 =tPopulation=2/09، 2/77 =tfemale، t-est, tmale ). میانگین هم­آوری مطلق و هم­آوری نسبی (تخم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) بترتیب برابر با 18062/40 و 1341/42 محاسبه شد. میانگین قطر تخمک ها 0/44 میلی‌متر و از 0/10 تا 0/98 میلی­ متر متغییر بود. بالاترین میانگین شاخص گنادوسوماتیک برای جنس ماده در ماه فروردین و برای جنس نر در ماه خرداد مشاهده گردید که برای مادها و نرها به ترتیب 4/75 و 7/51 به دست آمد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of reproductive biology of Capoeta gracilis (Keyserling, 1861) in Zav River Golestan of National Park

نویسندگان [English]

 • Arezoo Kor
 • Rahman Patimar
 • Mohammad Harsij
 • Arsalan Bahalkeh
Department of Fisheries, Gonbad-e-Kavus University, Gonbad-e-Kavus, Iran, POBox: 163
چکیده [English]

To study the biological characteristics of Capoeta gracilis with 171 fish samples that obtained in December 2015 to May 2016 Electroshocker devices.  Sex ratio of male to female was 1.67:1 that showed significant difference between sex ration of male to female in population (X2 = 6.211, p < 0.05).  Maximum total length and weight were 199 mm and 122.43 g for females, 191 mm 93.37 g for males. The weight - length relation of female was W = 0.0097 TL3.11 (r2 = 0.99) and the weight - length relation of male was W = 0.0142 TL2.94 (r2 = 0.99) and the total relation was W = 0.0124 TL3.00 (r2 = 0.99). The results showed positive allometric growth for female and  negative allometric growth for male and  Isometric growth for the population (t-test, tmale= 2.09, tfemale = 2.77, tpopulation= 0.09, p < 0.05). Average absolute fecundity was 17978.11, while relative fecundity (eggs/g) were 1434.06. Eggs diameters were ranged from 0.10 to 0.98 mm with a mean value of 0.44 mm. The highest mean Gonadosomatic for females and for males in April was observed in June, 4.75 and 7.51 for female and male respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • C. gracilis
 • Reproduction
 • Zav River
 • Golestan National Park
 1. امینی­ نسب، م.، 1379. ارزیابی اکولوژیکی نهر مادرسو، پارک ملی گلستان. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد. 214 صفحه.
 2. اکبری­ پسند، ا.، 1376. مطالعه اکولوژیک ماهیان در رودخانه گرگانرود. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد دانشگاه تربیت مدرس. 66 صفحه.
 3. پاتیمار، ر.؛ حبیبی، ص. و جعفری، ف.، 1390. بررسی پارامترهای رشد پوزانک خزری Alosacaspia caspia (Eichwald,1838 در سواحل جنوبی دریای خزر. نشریه شیلات، مجله منابع طبیعی ایران. دوره 64، شماره 1، صفحات 15 تا 27.
 4. حاجی ­رادکوچک، ع.، 1395. بررسی پارامترهای رشد ماهی کاراس Carasius gibelio در چهار آبگیر استان گلستان- شمال ایران. پایان نامه کارشناسی­ ارشد دانشگاه گنبدکاووس. 102 صفحه.
 5. دهداردرگاهی، م. و مخدوم، م.، ١٣٨١. زون­ بندی پارک ملی گلستان. مجلة محیط ­شناسی. دوره 29، صفحات 71 تا 77.
 6. رضایی، م.؛ کمالی، ا.؛ حسن ­زاده ­کیابی، ب. و شعبانی، ع.، 1386. مطالعه بررسی سن، رشد، تولیدمثل سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis  در نهر مادرسو، پارک ملی گلستان. مجله علمی شیلات ایران. دوره 16، شماره 2، صفحات 63 تا 73.
 7. شامخی ­رنجبر، خ.، 1390. مقایسه درون حوضه ­ای ویژگی­ های تولیدمثلی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در 5 سرشاخه از حوضه اصلی گرگانرود (نهرهای ­زرین­ گل، تیل ­آباد، چهل­ چای، دوغ و پیشکمر). پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد، دانشگاه گنبدکاووس. 74 صفحه.
 8. صیادبورانی، م.، غنی­زاده، د. 1383. ارزیابی ذخایر سیاه ماهی در سدماکو. مجله علمی شیلات ایران. دوره 3، صفحات 115 تا 127.
 9. عبدلی، ا.، 1378. ماهیان آب­ های داخلی ایران. موزه طبیعت و حیات وحش ایران. 377 صفحه.
 10. عبدلی، ا. و کوهستان ­اسکندری، س.، 1378 (الف). تولیدمثل طبیعی سیاه ماهی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دوره 3، صفحات 31 تا 51.
 11. عبدلی، ا.؛ حسن ­زاده ­کیابی ، ب.؛ حاجی ­مرادلو، ع.؛کمالی، ا.؛ رحمانی، ح. و میردار، ج.، 1378 (ب). طرح مطالعه لیمنولوژیک رودخانه گرگانرود. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 12. عبدلی، ا. و نادری، م.، 1387. تنوع زیستی ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر. انتشارات علمی آبزیان. 242 صفحه.
 13. قلی ­زاده، م.؛ قربانی، ر.؛ سلمان­ ماهینی، ع.؛ حاجی ­مرادلو، ع.؛ رحمانی، ح. و ملایی، م.، 1388. بررسی ریخت سنجی، سن و رشد سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis در نهر زرین گل. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 16، صفحات 1 تا 11.
 14. کوهستان­ اسکندری، س.، 1377.مطالعه برخی خصوصیات زیست ­شناسی، بوم ­شناسی و انگل شناسی سیاه ماهی در نهر مادرسو، پارک ملی گلستان. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد، تربیت مدرس. 120 صفحه.
 15. میکاییلی، ع.؛ میرکریمی، ح. و یزداد داد، ح.، 1380. پارک ملی گلستان قبل و بعد از سیل مرداد 1380، بایدها و نبایدها. کار گروه محیط زیست. مجموعه مقالات تخصصی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. همایش بررسی سیل در استان گلستان، سازمان حفاظت محیط زیست. صفحات 42 تا 49.
 16. Abdoli, A.; Rasooli, P. and Mostafavi, H., 2008. LengthWeight relationships of Capoeta capoeta gracilis in the Gorganroud River south Caspian Bacin. Journal of Applid Ichthyology. Vol. 24, No. 1, pp: 96-98.
 17. Bagenal, T. and Tesch, F., 1978. Methods for Assessment of Fish Production in Fresh Waters. IBP Handbook 3 Blackwell, Oxford. pp: 101-136.
 18. Burrough, R.J. and Kennedy, C.R., 1979. The occurrence and natural alleviation of stunting in a population of roach, Rutilus rutilus. Journal of Fish Biology. Vol. 15, pp: 93-109.
 19. Biswas, S.P., 1993. Manual of methods in fish biology. Asian Publishers. Pvt.Ltd. 157 p.
 20. Beverton, R.J.H., 1992. Patterns of reproductive strategy parameters in some marine teleost fishes. Journal of Fish Biology. Vol. 41, pp: 137-160.
 21. Darvish Sefat, A., 2006. Atlas of protected areas of Iran. Department of the Environment, Iran. 157 p.
 22. Froese, R. and Binohlan, C., 2000. Empirical relationships to estimate asymptotic length, length at first and length at maximum yield per recruit in fishes, with a simple method to evaluate length frequency data. Journal of Fish Biology. Vol. 56, pp: 758:773.
 23. Patimar, R.; Hajili Davaji, A.J. and Jorjani, A., 2011. Life History of Lenkron Capoeta capoeta gracilis in the Atrak River, Northern Iran. J of Life Sciences. Vol. 5, pp: 257-264.
 24. Patimar, R.; Ownagh, E.; Jafari, N. and Hoseini, M., 2009. Intrabasin variation in allometry ents of Lenkoran Capoeta capoeta gracilis in the Gorganroud basin southeast Caspian Sea Iran. Journal of Applid Ichthyology. Vol. 25, pp: 776-778.
 25. Pauly, D. and Munro, J.L., 1984. Once more on the comparison of growth in fish and vertebrates. ICLARM Fishbyte. Vol. 2, No. 1, 21 p.
 26. Pauly, D., 1984. Fish population dynamics in tropical waters. A manual for use with programmable calculators. ICLARM studies and reviews (Manila). Vol. 8, pp: 1-325.
 27. Przybylski, M., 1996. Variation in fish growth characteristics along a river course. Hydrobiologia. Vol. 325, pp: 39-46.
 28. Sparre, P. and Venema, S.G., 1992. Introduction to tropical fish stock assessment part 1. FAO Fisheries Technical Paper No. 306.1, Rev. 2. Rome, FAO. 407 p.
 29. Turkmen, M.; Erdogan, O.; Yeldirim, A. and Akyurt, I., 2001. Reproduction tactics, age and growth of Capoeta capoeta umbla Heckle 1843 from the Akkale region of the Karasu River, Turkey. Fisheries Research. Vol. 1220, pp: 1-12.
 30. Zivkov, M., 1996. Critique of proportional hypotheses and methods for back calculation of fish growth. Environmental Biology of Fishes. Vol. 46, pp: 309-320.
 31. Vollestad, L.A. and L'Bee-Lund, J.H., 1990. Geographic variation in life-history strategy of female roach Rutilus rutilus (L.). Journal of Fish Biology. Vol. 37, pp: 853-864.