بررسی تنوع زیستی و آلودگی جوامع بنتیک خوریات لافت و تیاب در استان هرمزگان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس، صندوق پستی: 1597

چکیده

به ­منظور بررسی جوامع بنتیک در خوریات لافت و تیاب، نمونه ­برداری دردو فصل سرد وگرم و با انتخاب 4 ایستگاه و 3 تکرار از لایه بنتیک با استفاده از گراب ون-وین صورت پذیرفت. نتایج حاصله نشان می ­دهد که در فصل گرم پرتاران بامیانگین 19عدد درمترمربع بیش ترین فراوانی را دارند درحالی­ که شکم ­پایان درفصل سرد دارای کم ­ترین فراوانی (کم ­تر از صفر) دارند. باتوجه به میانگین تراکم ­ها در ایستگاه4 خورتیاب، ماکروبنتوزها ازنظرمکانی اختلاف معنی ­داری نشان داده­ اند (0/05>p) ومکان در تراکم ماکروبنتوزها تاثیرگذارمی ­باشد. شاخص مارگالف وشانون چنین بیان می­ کنند که تمامی مناطق مورد مطالعه از نظر آلودگی در وضعیت مطلوبی به ­سر می ­برند و این در مناطق گرمسیری امری طبیعی محسوب شود. شاخص اونس  نشان می ­دهد که خور لافت و تیاب از نظر آلودگی درشرایط مطلوبی به ­سر می ­برند و تقریباً محیط­ های بدون آلودگی می­ باشند. از دید شاخص سیمپسون نیز مناطق مورد مطالعه تحت تاثیر آلودگی جدی قرار ندارند. شاخص اکولوژیک  منحنی فراوانی وزن نیز نشان می ­دهد که در تمام ایستگاه­ ها منحنی وزن بالای منحنی فراوانی قرار دارد و این نشان ­دهنده یک محیط بدون استرس می ­باشد. براساس نتایج به ­دست آمده تنها ایستگاه 4 خورتیاب با توجه به موقعیت مکانی آن یک محیط تحت استرس می ­باشد که نتیجه ورود و تاثیر مستقیم پسماندها از مزارع پرورش میگو می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of biological varieties and pollution of Benthic societies of Laft and Tyab firths in Hormozgan Province

نویسندگان [English]

 • Roya Sahragard 1
 • Maziar Yahyavi 1
 • Kivan Ejlali Khanqah 2
1 Department of Fisheries, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
2 Agricultural Research and Development Research Institute, National Institute for Fisheries Research, Gulf Pacific Oceanology and Oceanography Institute, Bandar Abbas, POBox: 1597
چکیده [English]

     In order to evaluate and compare the Benthic in Laft and Tyab firths, the samples were gathered in two different seasons (Winter and Summer), 3 stations and also 3 repetitive layers. The results show that Polychaete has the most rate of frequency in hot seasons, however, Gastropoda has the least rate of frequency in cold seasons (less than Zero). Regarding average density in the 4th station of Tyab, Macrobenthos showed a significant difference in relation to station/place and station was proven to have an impact on the density of the Macrobenthos(P<0.05). The index of Margalof and Shanon states that all the polluted areas under study were in desired condition which is normal in hot seasons. The Ounce index shows that Laft and Tyab firths are in desirable conditions and the environments are partially without pollution. Moreover, the index of Sympson demonstrated that the areas under study were not affected by serious pollution. In addition, the ecology index of frequency curve/ weight depicted that the curve weight is higher than/ above the frequency curve in all the stations which is indicative of a stress-free environment. Yet, 4th Tyab station was found to be a stressed environment regarding its geographical location which is the result of the direct effect of residuum from Shrimp-growing sites.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biological variety
 • Benthic Society
 • Tyab
 • Laft
 • Hormozgan Province
 1. اجلالی، ک.، 1392. ارزیابی خطر اکولوژیک آلودگی رسوبات بر فون کفزیان در ناحیه ساحلی بندرعباس. رساله دکترای تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 2. ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ، ا.؛ ﻧﺠﻒ­ﭘﻮر، ن.؛ ﺧﺪادادی، م.؛ داودی، ف. و ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، س.، 1372. ﺑﺮرﺳﻲﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮرﻳﺎت اﺳﺘﺎن خوزستان، اﻳﺮان. ﺻﻔﺤﻪ 67 .
 3. عطاران ­فریمان، گ.، 1380. پراکندگی و تنوع جمعیت پرتاران در خور باهو کلات، شمال­ شرقی دریای عمان. پژوهش و سازندگی. شماره 35، صفحات 79 تا 83.
 4. خواجه ­پور، س.، 1385. بررسی و تعیین تراکم و تنوع و توده زنده ماکروبنتوزها در سواحل خوزستان. پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
 5. Bellan, G. and Santini, D., 1980. Handbook of Ecological Indicators for Assessment of Ecosystem Health, Second. edited by Sven E. Jørgensen, Liu Xu, Robert Costanza.
 6. Bruyne, R.H.DE., 2003.The complete encyclopedia of shells. REBEO publishers.
 7. Costanza, R. and Folk, C., 1997. Valuing ecosystem services with efficiency, fairness and sustainability as goals G. Daily (Ed.), Natures Services: Social Dependence on Natural Ecosystems, Island Press, Washington, D.C. pp: 49-68.
 8. Donald, T.B.; Dance, S.P.; Moolenbeek, R.G. and Oliver, P.G., 1995. Seashells of eastern Arabia. Motivate publishing. 8 p.
 9. Fauchald, C., 1977.The polychaete worms definition and keys to the orders familles and genera. Black well science.
 10. Greg, P.; Rouse, W. and Pleaijel, F., 2001. Polychaetes. Oxford University Press.
 11. Holme, N.A. and Mcintyre, A.D., 1984. Methods for study of marine benthos, Second Edition, Oxford Blackwell Scientific Publication. 387 p.
 12. Marques, J.C.; Salas, F.; Patricio, J.T.; Eixeira, H. and Neto, J.M., 2009. Ecological Indicators for Coastal and Estuarine Environmental Assessment. WIT Press. 208 p.
 13. Nikoueian, A.R., 2001. Estimation of Potential Yield on Demersal Fishery Resources Based on the Production of Macrobenthic Fauna in the Chabahar Bay. Iranian Scientific Fisheries Journal. Vol. 10, pp: 77-102. (in Persian).
 14. Ludwing, J.A. and Reynolds, J.F., 1988. Statistical ecology, A primer methods and computing, John Wiley and sons pub. New York. 337 p.
 15. Izadpanahi, Q.; Owfi, F. and Haqshenas, A., 2007. Report of Persian Gulf Hydrobiology in the Bushehr Province Waters. Iranian Fisheries Research Organization. 100 p. (in Persian)
 16. Paine, R.T., 1966. Food web complexity and species diversity. American Nature. Vol. 100, pp: 65-75.
 17. Pielou, E.C., 1969. An Introduction to Mathematic Ecology. Wiley interscience, New York. 586 p.
 18. Simpson, E.H., 1949. Meashuement of diversity Nature. Vol. 163, 68 p.
 19. Welch, E.B., 1992. Ecological effects of wastewater. E&FN Spon Publ.co. London. Vol. 142, 18 p.
 20. Wolfgang, S., 1986. Marine fauna and flora of Bermuda; AWiley interscience, New York, USA.