بررسی بوم شناختی جوامع مایوفونی رویشگاه حرای مل گنزه، شمال خلیج فارس

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه شیلات و بیولوژی دریا، پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

از آن جا که بی مهرگان کفزی به عنوان شاخص های زیستی در پایش های دریایی به کار می روند، به منظور بررسی بوم شناختی اجتماعات مایوفونی جنگل حرای مل گنزه، نمونه برداری طی دو فصل گرم و سرد، از 3 ایستگاه با سه سطح جزر و مدی صورت گرفت و  7 گروه مایوفونی شامل روزنه داران، استراکودا، دوکفه ای ها، شکم پایان، نماتودا، پاروپایان و کرم های کم تار شناسایی شدند که بیش ترین تراکم متعلق به نماتودا و پس از آن به ترتیب روزنه داران، استراکودا، دوکفه ای ها، پاروپایان، شکم پایان و کرم های کم تار قرار داشت. میانگین تراکم مایوفونا در فصل زمستان و تابستان اختلاف معنی داری نداشت (0/05<P)، ولی در میان ایستگاه های مختلف این اختلاف معنی دار بود (05/0 >P). درصد TOC در فصل زمستان بیش تر از تابستان و در بین فصول و ایستگاه ها دارای اختلاف معنی داری بود (05/0 >Pو ایستگاه 1 دارای بیش ترین میزان TOC  نسبت به ایستگاه های 2و 3 بود. در طول سال در ایستگاه 1 از ناحیه بالای جزر و مدی تا  ناحیه پایین جزر و مدی شاهد کاهش تقریبی مقدار TOC  رسوبات  بوده ولی در دو ایستگاه دیگر این روال برعکس بود. نتایج بیانگر غالب بودن رسوبات سیلتی رسی در ایستگاه 1 و پس از آن به ترتیب ایستگاه های 2 و3 بود. بیش ترین تراکم مایوفونا در دو فصل در ایستگاه 1 و سپس ایستگاه 2و 3 مشاهده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که رسوبات سیلتی-رسی و TOC اثر معنی داری بر تراکم مایوفونا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological study on Meiofauna communities of Mele Gonze Mangrove forest in the north of the Persian Gulf

نویسندگان [English]

 • fatemeh namjoo
 • Amir Vazirizadeh
 • Ali Fakhri
Department of Fisheries and Biology, Persian Gulf Institute, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Because benthic invertebrate plenitude as bioindicator are used in marine monitoring, in order to ecological study on communities of Meiofauna of Mele Gonze Mangrove forest sampling carried out during warm and cold seasons from 3 stations with 3 different tidal levels. The results showed that totally 7 of toxons Meiofauna including Foraminifera, Ostracoda, Bivalvia, Gastropoda, Nematodes,Copepoda and Olichaeta are present in the region, that the highest density belongs to Nematoda, and then respectively they were Foraminifera, Ostracoda, Bivalvia, Copepoda, Gastropoda and Oligochaeta. Density of Meiofauna didn’t have any significant difference between summer and winter (P>0.05) But between stations the difference was significant (P<0.05). The percentage of total organic carbon in winter is high than in summer and between seasons and stations the difference was significant (P<0.05). Also throughout the year in station 1 from high tide to low tide was observed reduction of sediment total organic carbon but in 2 other stations this was the opposite. Results shows dominant silt-clay in station 1and then respectively station 2 and 3. The highest meiofauna density in two seasons in station 1and then in station 2 and 3 was observed. The given result of pearson correlation test showed that silt-clay sediments and total organic carbon have significant influence on Meiofauna density.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecology
 • Meiofauna
 • Mele Gonze mangrove forest
 • Environmental parameters
 1. پوروخشوری، س.ز.، 1374. بررسی فرامینیفرهای عهد حاضر با توجه به ویژگی ­های رسوبی و اکولوژیکی در پهنه جزر و مدی خلیج فارس (بندر بوشهر- بندر گناوه). پایان­ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی. 137 صفحه.
 2. صفیاری، ش.،1382. جنگل­های مانگرو (جلد دوم جنگل­ های مانگرو ایران). موسسه تحقیقات جنگل ­ها و مراتع ایران. 510 صفحه.
 3. عاربی، ا.؛ سواری، ا. و وزیری ­زاده، ا.، 1391. مطالعه بوم ­شناختی اجتماعات ماکروبنتیک رسوبات جزر و مدی دلوار (بوشهر). نشریه علمی پژوهشی اقیانوس­ شناسی. جلد3، شماره 12، صفحات27 تا 36.
 4. کمالی ­فر، ر.، 1389. ارزیابی وضعیت اکولوژیک مانگرو بردستان با استفاده از ماکروبنتوز. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد. دانشکده علوم دریایی اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. 100 صفحه.
 5. میردار، ج.؛ نیکویان، ع.؛ کرمی، م. و عوفی، ف.، 1383. بررسی فراوانی مایوبنتوزها و ارتباط آن­ ها با وضعیت رسوبات بستر در خورهای شمالی استان بوشهر. مجله علمی شیلات ایران. سال 13، شماره 2، صفحات 151 تا 162.
 6. نامجو، ف.، 1389. بررسی اکولوژیک مایوفونای جنگل مانگرو بردستان-دیر (بوشهر) با تأکید بر استراکودا. پایان ­نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم دریایی اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. 134 صفحه.
 7. وزیری ­زاده، ا.، 1375. مطالعه وضعیت جوامع ماکروفونا در منطقه بین جزر و مدی سواحل استان بوشهر، پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد بیولوژی دریا، دانشگاه چمران اهواز. 194صفحه.
 8. ولوی، ح.، 1376. بررسی ساختار اجتماعات پرتاران مناطق بین جزر و مدی استان بوشهر. پایان ­نامه کارشناسی ارشد بیولوژی ماهیان دریا. دانشگاه شهید چمران اهواز. 120 صفحه.
 9. Alongi, D.M.; Clough, B.F. and Robertson, A.I., 2005. Nutrient-use efficiency in arid-zone forests of the mangroves Rhizophora stylosa and Avicennia marina. Aquatic Botany. Vol. 82, pp: 121-131.
 10. Alongi, D.M. and Dixon, P., 2000. Mangrove primary production and above and below-ground biomass in Sawi Bay, southern Thailand. Phuket. Marine Biology. Vol. 22, pp: 31-38.
 11. Ansari, Z.A. and Ingole, B., 2002. Effect of an oil spill from MV Sea Transporter on intertidal meiofauna at Goa, India. Marine Pollution Bulletin. Vol. 44, pp: 396-402.
 12. Bergin, F.; Kucuksezgin, F.; Uluturhan, E.; Barut, I.F.; Meric, E.; Avsar, N. and Nazik, A., 2006. The response of benthic foraminifera and ostracoda to heavy metal pollution in Gulf of Izmir (Eastern Aegean Sea). Estuarine, Coastal and Shelf Science. Vol. 66, pp: 368-386.
 13. Bogut, I.; Vidakovic, J.; Cerba, D. and Palijan, G., 2009. Epiphytic meiofauna in stands of different submerged macrophytes. Ekoloji. Vol. 18, No.70, pp: 1-9.
 14. Borja, A.; Franco, J. and Perez, V., 2000. A marine Biotic Index to establish the ecological quality soft-bottom benthos within the European Estuarine and coastal Environment. Marine pollution Bulletin. Vol. 40, pp: 1100-1114.
 15. Bouillon, S.; Moens, T.; Overmeer, I.; Koedam, N. and Dehairs, F., 2004. Resource utilization patterns of epifauna from mangrove forests with contrasting inputs of local versus imported organic matter. Marine Ecology Progress Series. Vol. 278, pp: 77-88.
 16. Brown, P.J. and Taylor, R.B., 1999. Effects of trampling by humans on animals inhabiting coralline algal turf in the rocky intertidal. Experimental Marine Biology and Ecology. Vol. 135, pp: 45-53.
 17. Bryan, G.W. and Langston, W.J., 1992. Bioavailability, accumulation and effects of heavy metals in sediments with special reference to United Kingdom estuaries: a review. Environmental Pollution. Vol. 76, pp: 89-131.
 18. Buchanan, J.B., 1984. Sediment analysis. In Eleftheriou, A., McIntyre, A, editors. (Eds.). Methods for the Study of Marine Benthos. Oxford Blackwell Scientific Publications. pp: 41-65.
 19. Bunt, J.S. and Boto, K.G., 1979. A survey method for estimating potential levels of mangrove forest primary production. Marine Biology. Vol. 52, pp: 123-128.
 20. Chester, J.S.; Peter, C.; Katrin, L. and Sandra, J.M., 2008. Assessing meiofaunal variation among individuals utilising morphological and molecular approaches: an example using the Tardigrada. BMC Ecology. Vol. 8, 7 p.
 21. Chindah, A.C. and Braide, S.A., 2001. Meiofauna Occurrence and Distribution in Different Substrate Types of Bonny Brackish Wetland of the Niger Delta. Application Sci. The Journal of Environmental Management. Vol. 5, pp: 33-41.
 22. Chinnadurai, G. and Fernando, O.J., 2007. Meiofauna of mangroves of the southeast coast of India with special reference to the free-living marine nematode assemblage. Estuarine, Coastal and Shelf Science. Vol. 72, pp: 329-336.
 23. Coull, B.C., 1999. Role of meiofauna in estuarine soft-bottom habitats. Australian. Ecology. Vol. 24, pp: 327-343.
 24. Dvorak, J. and Imhof, G., 1998. The role of animals and animal communities in wetlands. In: Westlake DF, Kvet J and Szczepanski A (eds), The production ecology of wetlands: the IBP synthesis, Cambridge University Press, Cambridge. pp: 211-318.
 25. Frame, K.; Hunt, G. and Roy, K., 2007. Intertidal meiofaunal biodiversity with respect to different algal habitats: a test using phytal ostracodes from Southern Californiay. Hydrobiologia. Vol. 586, pp: 331-342.
 26. Giere, O., 1993. Meiobenthology. The Microscopic Fauna in Aqatic Sediments. Springer Verlag, Berlin. 234 p.
 27. Govindan, K., 2002. Marine benthos, A future perspective. Proceeding of the National Seminar on Creeks, Estuaries and Mangroves. Pollution and Conservation. pp: 28-30.
 28. Gray, J.S. and Elliot, M., 2009. Ecology of marine sediments. 2th edi. Oxford university press. 225 p.
 29. Grego, M.; De Troch, M.; Forte, J. and Malej, A., 2009. Main meiofauna taxa as indicator for assessing the spatial and seasonal impact of fish farming. Marine Pollution Bulletin. Vol. 58, pp: 1178-1186.
 30. Gupta, P.K., 2001. Methods in environmental analysis water, soil and air. Agrobios (India). 408 p.
 31. Hach, A., 1988. Procedures for water and waste water analysis. Publication 3061. Jayaraju, N., Reddi, K.R., 1996. Impact of pollution on coastal zone monitoring with benthic foraminifera of Tuticorin, southeast coast of India. Indian Journal of Marine Sciences. Vol. 25, pp: 376-378.
 32. Hegazy, A.K., 1998. Perspectives on survival, phenology, litter fall and decomposition, and caloric content of Avicennia marina. Arid Environments. Vol. 40, pp: 417-429.
 33. Hicks, G.R.F. and Coull, B.C., 1983. The ecology of marine meiobenthic harpacticoid copepods. Oceanography and Marine Biology an Annual Review. Vol. 21, pp: 67-175.
 34. Higgings, R.P. and Thiel, H., 1988. Introduction to the Study of Meiofauna. Smithsonian Institution Press, Washington DC. pp: 328-331.
 35. Holme, N.A. and McIntyre, A.D., 1984. Methods for the study of marine benthos. IBP Handbook. No. 16. Second edition. Oxford, U. K. 387 p.
 36. Horne, D.J. and Boomer, I., 2000. The role of Ostracoda in saltmarsh meiofaunal communities. In: Sherwood, B.R., Gardiner, B.G., Harris, T. (Eds.), British Saltmarshes. Linnean Society, London, pp: 181-202.
 37. Hyland, J., 2005. Developing Indicators of Stress in the Marine Benthos: the UNESCO/IOC Ad-Hoc Benthic Indicator Group. Magni, P., J. Hyland, G. Manzella, H. Rumohr, P. Viaroli, A. Zenetos (Eds.). Proceedings of the Workshop "Indicators of Stress in the Marine Benthos", Torregrande-Oristano (Italy), 8–9 October 2004. Paris, UNESCO/IOC, IMC, 2005. Iv + 46 pp. (IOC Workshop Reports, 195) (IMC Special Publication ISBN 88-85983-01-4).
 38. Kathiresan, K. and Bingham, B.L., 2001. Biology of mangroves and mangrove ecosystems. Advances in Marine Biology. Vol. 40, pp: 81-251.
 39. Lee, S.Y., 1995. Mangrove outwelling: a review. Hydrobiologia. Vol. 295, pp: 203-212.
 40. Liu, L.; Li, F.; Xiong, D. and Song, C., 2006. Heavy metal contamination and their distribution in different size fractions of the surficial sediment of Haihe River, China. Environmental Geology. Vol. 50, pp: 431-438.
 41. Liu, L.; Li, F.; Xiong, D. and Song, C., 2006. Heavy metal contamination and their distribution in different size fractions of the surficial sediment of Haihe River, China. Environmental Geology. Vol. 50, pp: 431-438.
 42. MacLachlan, A. and Brown, A.C., 2006. Ecology of sandy shores. Academic Press. 392 p.
 43. Matthijs, S.; Tack, J.D.; Speybroeck, V. and Koedam, N., 1999. Mangrove species zonation and soil redox state, sulphide concentration and salinity in Gazi Bay (Kenya), a preliminary study. Mangroves and Salt Marshes. Vol. 3, pp: 243-249.
 44. McIntyre, A.D. and Eleftheriou, A., 2005. Methods for study of marine benthose.3rd edition. Uk; malden, USA: Blackwell publication. 387 p.
 45. Moore, C.G. and Bett, B.J., 1989. The use of meiofauna in marine pollution impact assessment. Zoological Jornal of the Linnean Society. Vol. 69, pp: 263-280.
 46. Nagelkerken, I.; Blaber, S.J.M.; Bouillon, S.; Green, P.; Haywood, M.; Kirton, L.G.; Meynecke, J.O.; Pawlik, J.; Penrose, H.M.; Sasekumar, A. and Somerfield, P.J., 2008. The habitat function of mangroves for terrestrial and marine fauna: A review. Aquatic Botany. Vol. 89, pp: 155-185.
 47. Nybakken, J.W., 1997. Marine Biology: An Ecological Approach, fourth ed. Addison Wesley Longman, Inc., Menlo Park, California. 481 p.
 48. Ruiz, F.M.; Abad, A.M.; Bodergat, P.; Carbonel, J.; Rodriguez, L. and Yasuhara, M., 2005. Marine and brackish-water ostracods as sentinels of anthropogenic impacts. Earth-Science Reviews. Vol. 72, pp: 89-111.
 49. Sajan, S.; Joydas, T.V. and Damodaran, R., 2009. Meiofauna of Western Continental Shelf of India, Arabian Sea. Estuarine Coastal & Shelf Science. Vol. 86, pp: 665-674.
 50. Serjio, N. and Fabiane, G., 2003. Meiofauna and macrofauna communities in a mangrove from the Isaland of Santa Catarina, south Brazil. Hydrobiologia. Vol. 505, pp: 159-170.
 51. Torres-Pratts, H. and Schizas, N.V., 2007. Meiofaunal Colonization of Decaying Leaves of the Red Mangrove Rhizophora mangle, in Southwestern Puerto Rico. Caribbean Journal of Science. Vol. 43, pp:127-137.
 52. Valipour-kahrood, H.; korori, A.A.; Pirseyedi, M.; Shurvany, A. and Danehkar, A., 2008. Genetic variation of mangrove species Avicenia marina in Iran revealed by microsatellite markers. African Jornal of Biotechnology. Vol. 7, pp: 3017-3021.
 53. Vincx, M., 1996. Meeiofauna in Marine and Freshwater Sediments. Universiteit Gent, Department of Morphology, Systematics and Ecology, Marine Biology Section, K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent, Belgium.
 54. Vranken, G.; Herman, P.M.J.; Vincx, M. and Heip, C., 1986. A re evaluation of marine nematode productivity. Hydrobiologia. Vol. 135, pp: 193-196.
 55. Warwick, R.M., 1987. Meiofauna and Their Role in Marine Detrital Systems. Wetzel, R.G., Westlake, D.F., 1969. Periphyton. In: Vollenweider, R.A. (Ed.), A Manual on Methods for Measuring Primary Production in Aquatic Environments. Blackwell.