رابطه مراحل زیستی (ناپلیوس، کوپه‌پودیت و بلوغ) Acartia tonsa با شاخصه های فیزیکوشیمیایی و پلانکتون های غالب سواحل مازندران طی فصل تابستان (یک رویکرد مدل‌سازی)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران، کدپستی: 4641776489

2 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران، کد پستی: 4641776489

چکیده

 پراکنش مکانی مراحل زیستی Acartia tonsa(ناپلیوس، کوپه‌پودیت و بلوغ) و رابطه آن با شاخصه­های فیزیکوشیمیایی، فیتوپلانکتون­ها و زئوپلانکتون­های غالب در سواحل مازندران طی فصل تابستان با استفاده از مدلRandom Forest  بررسی گردید. نمونه‌برداری ماهانه در سال 1391 در امتداد چهار خط عمود بر ساحل (امیرآباد، بابلسر، نوشهر و رامسر) در لایه­های مختلف ستون آب در اعماق 5، 10، 20 و 50 متر انجام شد. نتایج نشان داد که متوسط تراکم کل این گونه 1586 عدد در مترمکعب بود. پراکنش مکانی مراحل زیستی این گونه بیانگر روند کاهش تراکم به‌ترتیب در رامسر، امیرآباد، بابلسر و نوشهر بود. هم­چنین، با دور شدن از ساحل و با افزایش عمق، تراکم هر کدام از مراحل زیستی A. tonsaکاهش یافت. تحلیل داده­ها در محیط R و با استفاده از مدل RF نشان­دهنده عملکرد مطلوب این مدل برای شناسایی مهم‌ترین عوامل اثرگذار برای پراکنش مراحل ناپلیوس، کوپه­پودیت و بلوغ A. tonsa(با دقت 97 درصد) بود. بر این اساس مشخص شده است که مرحله لاروی A. tonsa رابطه مشهودی با مرحله کوپه­پودیت و بلوغ خود، دما، فسفات، کدورت و مرحله لاروی شانه­دار M. leidyiداشت. به­علاوه یک رابطه نزدیکی  بین مرحله کوپه­پودیت با مراحل ناپلیوس و بلوغ خود، دما، مرحله لاروی شانه­دار M. leidyi، نیتریت و کدورت پیدا شد، درحالی­که مرحله بلوغ این گونه نیز رابطه نزدیکی با مرحله کوپه­پودیت خود، مرحله لاروی شانه­دار M. leidyi، نیتریت، دما، شوری و اکسیژن داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between life stages (nauplius, copepodite and adult) of Acartia tonsa with physicochemical parameters and dominant Planktonic species in Mazandaran Coasts during summer (a modeling approach)

نویسندگان [English]

 • Zahra Babaei 1
 • Nemat Mahmoudi 2
 • Jafar Syfabadi 1
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Tarbiat Modares University, Noor, Postal code 4641776489
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Postal code 4641776489
چکیده [English]

The relationships between life stages (nauplius, copepodite and adult) of Acartia tonsa with physicochemical parameters, and dominant planktonic species were investigated using Random Forest (RF) model along the Mazandaran Coasts during summer. Monthly sampling was conducted in 2012 along four transects (Amirabad, Babolsar, Noshahr and Ramsar) in different water layers at depths of 5, 10, 20 and 50 m. The results showed that the mean density of A. tonsa was1586 ind/m3. The spatial distribution of life stages showed that the density had decreasing trend from Ramsar, Amirabad, Babolsar to Noshahr, respectively. The density of each life stage of A. tonsa was also decreased with increase in depth and distance from the shore. Data evaluation through R-software showed that RF model had a good performance for identifying the most important factors in the distribution of the three life stages of A. tonsa (with accuracy of 97 %). It had been determined that the nauplius stage of A. tonsa had a noticeable relation with its copepodite and adult stages, temperature, phosphate, turbidity and larval stage of M. leidyi. Additionally, a close relationship was found between A. tonsa copepodite stage, and its nauplius and adult stages, temperature, larval stage (cydippid) of M. leidyi, nitrite and turbidity, while the adult stage had close relationship with its copepodite stage and cydippid stage of M. leidyi, nitrites, temperature, salinity and oxygen.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Life stages of Acartia tonsa
 • Mazandaran coast
 • Caspian Sea
 • Random forest
 • Tree-based modeling
 1. اسماعیلی­فریدونی، ا.؛ سیف­آبادی، ج.، جوانشیرخوئی، آ. و عابدیان­کناری، ع.، 1383. تاثیر کیفی غذا بر هم‌آوری و تولید پلت مدفوعی پارو‌پای Acartia clausi دریای خزر. مجله علوم وفنون دریایی ایران. دوره 3، شماره 2و 3، صفحات 1 تا 14.
 2. روحی، ا.؛ آذری، ر.؛ شاپوری، م. و نادری­جلودار، م.، 1394. بررسی چرخه زندگی کوپه پود Acartia tonsa تحت تیمارهای دمایی و شوری مختلف آب حوزه جنوبی دریای خزر. مجله اقیانوس شناسی. دوره 6، شماره 23، صفحات 49 تا 54.
 3. روشن‌طبری، م.؛ نجات‌خواه، پ.؛ حسینی، س‌ع.؛ خداپرست، ن. و رستمیان، م.ت.، 1386. تنوع، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون حوزه جنوبی دریای خزر در زمستان 1384 و مقایسه آن با سال‌های قبل، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره 9، شماره 4، صفحات 129 تا 138. 
 4. محمودی، ن.، 1393. روابط متقابل جوامع پلانکتونی با تاکید بر شانه­دار Mnemiopsis leidyi در سواحل مازندران. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
 5. Abrantes, N.; Antunes, S.C.; Pereira, M.J. and Gonçalves, F., 2006. Seasonal succession of cladocerans and phytoplankton and their interactions in a shallow eutrophic lake (LakeVela, Portugal). Journal of Acta Oecologica.
  Vol. 29, pp: 54-64.
 6. Breiman, L.; Friedman, J.H.; Olshen, R.A. and Stone, C.J., 1984. Classification and regression trees. Wadsworth International Group, Belmont. 368 p.
 7. Burian, A.; Schagerl, M. and Yasindi, A., 2013. Microzooplankton feeding behaviour: grazing on the microbial and the classical food web of African soda lakes. Hydrobiologia. Vol. 710, pp: 61-72.
 8. Daan, R.; Gonzalez, S.R. and Klein Breteler, W.C.M., 1988. Cannibalism in omnivorous calanoid copepods. Marine ecology progress series. Oldendorf. Vol.  47, No. 1, pp: 45-54.
 9. Davis, T.W.; Koch, F.; Marcoval, M.A.; Wilhelm, S.W. and Gobler, C.J., 2012. Mesozooplankton and microzooplankton grazing during cyanobacterial blooms in the western basin of Lake Erie. Harmful Algae. Vol. 15, pp: 26-35.
 10. De’ath, G. and Fabricius, K.E., 2000. Classification and regression trees: a powerful yet simple technique for ecological data analysis, Ecology. Vol. 81, No. 11, pp: 3178-3192.
 11. Elliott, D.T. and Tang, K.W., 2011. Influence of carcass abundance on estimates of mortality and assessment of population dynamics in Acartia tonsa. Marine Ecology Progress Series. Vol. 427, pp: 1-12.
 12. Drillet, G.; Maguet, R.; Mahjoub, M.S.; Roullier, F. and Fielding, M. J., 2014. Egg cannibalism in Acartia tonsa: effects of stocking density, algal concentration, and egg availability. Aquaculture international. Vol. 22, No. 4, pp: 1295-1306.
 13. Hagemann, A.; Øie, G.; Evjemo, J.O. and Olsen, Y., 2016. Effects of light and short-term temperature elevation on the 48-h hatching success of cold-stored Acartia tonsa Dana eggs, Journal of Aquaculture International. Vol. 24, No. 1, pp: 57-68.
 14. Holste, L. and Peck, M.A., 2006. The effects of temperature and salinity on egg production and hatching success of Baltic Acartia tonsa (Copepoda: Calanoida): a laboratory investigation. Marine Biology. Vol. 148, No. 5,
  pp: 1061-1070.
 15. Jamshidi, S.; Bakar, A. and Noordin, M. 2010., Temperature, Salinity and Density Measurements in the Coastal Waters of the Rudsar, South Caspian Sea. Journal of the Persian Gulf. Vol. 1, No. 1, pp: 27-36.
 16. Knudby, A.; Brenning, A. and LeDrew, E. 2010., New approaches to modelling fish–habitat relationships. Journal of Ecological Modelling. Vol. 221, pp: 503-511.
 17. Leandro, S.M.; Tiselius, P. and Queiroga, H., 2006. Growth and development of nauplii and copepodites of the estuarine copepod Acartia tonsa from southern Europe (Ria de Aveiro, Portugal) under saturating food conditions. Journal of Marine Biology. Vol. 150, No. 1, pp: 121-129.
 18. Meunier, C.L.; Boersma, M.; Wiltshire, K.H. and Malzahn, A.M., 2016. Zooplankton eat what they need: copepod selective feeding and potential consequences for marine systems. Journal of Oikos. Vol. 125, No. 1, pp: 50-58.
 19. Reynolds, C.S., 2006. The ecology of phytoplankton. Cambridge University Press.
 20. Roohi, A.; Pourgholam, R.; Ganjian Khenari, A.; Kideys, A.; Sajjadi, A. and Abdollahzade Kalantari, R., 2013, Factors Influencing the Invasion of the Alien Ctenophore Mnemiopsis leidyi Development in the Southern Caspian Sea. Journal of Ecopersia. Vol. 1, No. 3, pp: 299-313.
 21. Saiz, E. and Kiørboe, T., 1995. Predatory and suspension feeding of the copepod Acartia tonsa in turbulent environments. Marine Ecology-Progress Series. Vol. 122, No. 1-3, pp: 147-158.
 22. Shiganova, T.A.; Sapozhnikov, V.V.; Musaeva. E.I.; Domanov. M.M.; Bulgakova, Y.V.; Belov, A.A.; Zazulya, N.I.; Zernova, V.V.; Kuleshov, A.F.; Sokol-skii, A.F.; Imirbaeva, R.I. and Mikuiza A.S., 2003. Factors determining the conditions of distribution and quantitative characteristics of the ctenophore Mnemiopsis leidyi in the North Caspian. Oceanology. Vol. 43, pp: 676-693.
 23. Shipman, K., 2015. Measuring Cannibalism Rates in the Zooplankton Copepod Species, Acartia tonsa.
 24. Swadling, K.M. and Marcus, N.H., 1994. Selectivity in the natural diets of Acartia tonsa Dana (Copepoda: Calanoida): Comparison of juveniles and adults, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. Vol. 181, No. 1, pp: 91-103.
 25. Takahashi, K. and Tiselius, P., 2005. Ontogenetic change of foraging behaviour during copepodite development of Acartia clausi. Marine Ecology Progress Series. Vol. 303, pp: 213-223.
 26. Teixeira, P.F.; Kaminski, S.M.; Avila, T.R.; Cardozo, A.P.; Bersano, J.G. and Bianchini, A., 2010. Diet influence on egg production of the copepod Acartia tonsa (Dana, 1896). Anais da Academia Brasileira de Ciências. Vol. 82, No. 2, pp: 333-339.
 27. White, J.R. and Roman, M.R., 1992. Egg production by the calanoid copepod Acartia tonsa in the mesohaline Chesapeake Bay: the importance of food resources and temperature. Marine Ecology-Progress Series. Vol.  86, pp: 239-239.
 28. Zuur A.F.; Ieno E.N. and Elphick C.S., 2010. A protocol for data exploration to avoid common statistical problems. Journal of Methods in Ecology and Evolution. Vol. 1, pp: 3-14.