بررسی روند رشد صدفچه مروارید ساز زنی (Pteria penguin) با ریزجلبک های ( Pavlova lutheri) و (Chaetoceros muelleri)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران. صندوق پستی: 1311-79159

چکیده

روند رشد صدفچه مروارید ساز زنی (Pteria penguin) در شرایط آزمایشگاه با استفاده از ریزجلبک­های (Pavlova lutheri) و (Chaetoceros muelleri) کشت داده شده با محیط کشت گیلارد f/2  به­مدت 30 روز مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه 4 تیمار آزمایشی و یک تیمار شاهد  به­صورت مجزا و ترکیبی از ریز جلبک­های پاولوا و کتوسروس هرکدام با سه تکرار با تراکم 10 عدد صدفچه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج  نشان داد بین طول پشتی شکمی صدفچه­ها در تیمارهای مختلف  اختلاف معنی­دار وجود ندارد (0/05<P)، امّا تیمار 5  تقریباً طول پشتی شکمی بیش­تری را موجب شده است. از نظر طول پاشنه اختلاف معنی­دار بین تیمارها مشاهده شده (0/05>P) و تیمار 1 بهترین وضعیت را نشان داد، هرچند این تیمار با تیمار 2 اختلاف معنی­دار نداشتند. از دیدگاه ضخامت صدفچه ها اختلاف معنی­داری بین تیمارها مشاهده نگردید (0/05<P). از نظر وزن بین تیمارها اختلاف معنی­دار مشاهده شد (P<0/05) و تیمار 1 بیش­ترین وزن را تولید نمود. درصد بقاء نیز در تیمارهای مختلف اختلاف معنی­داری را نشان داد (0/05>P) و تیمار شماره 1 بیش­ترین بقاء را به­خود اختصاص داده، هرچند بین این تیمار و تیمار شماره 2 اختلاف معنی­داری مشاهده  نگردید. در مجموع تیمار شماره 1 بهترین تیمار بوده ولی با توجه به نداشتن اختلاف معنی­دار با تیمار شماره 2، می­توان تیمار مذکور را نیز مناسب رشد صدفچه مروارید ساز زنی دانست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the pearl oyster spat ( Pteria penguin) growth process with microalgae (Pavlova lutheri) and (Chaetoceros muelleri)

نویسندگان [English]

 • Pegah Gholami
 • Alireza Salarzadeh
Department of Fisheries, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran. P.O.Box: 7915893144
چکیده [English]

The growth process of pearl oyster spat ( Pteria penguin) was studied under laboratory conditions using Pavlova lutheri and Chaetoceros muelleri cultured with Gillard's F/2  media for 30 days. In this study, four experimental treatments and one control treatment separately and a combination of Pavlova lutheri and  Chaetoceros muelleri each with three replications with 10 spat densities were investigated. Results showed that there was no significant difference between treatments in terms of dorso ventral length (P> 0.05), but treatment 5 caused almost the whole total length. Regarding the height of the heel, there was a significant difference between the treatments observed (P <0.05) and treatment 1 with the best condition, although there was no significant difference between treatment with treatment 2.  From the viewpoint of thickness, there was no significant difference between treatments (P> 0.05). But there was a significant difference between treatments (P <0.05) and treatment 1 produced the highest weight. Survival percent also showed a significant difference in different treatments (P <0.05), and the treatment group 1 had the highest survival, although there was no significant difference between treatment and treatment number 2. As a general conclusion, treatment number 1 was the best treatment, but considering the absence of significant difference with treatment number 2, this treatment can be suitable for the growth of Pteria penguin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Growth
 • Microalgae
 • Pteria penguin
 • Pavlova lutheri
 • Chaetoceros muelleri
 1. احتشامی، ف.؛ ساوه­درودی، م. و بنایی، م.، 1373. تکثیر صدف لب سیاه و پرورش لارو حاصله تا مرحله آمبو. ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرم­تنان خلیج فارس. 35 صفحه.
 2. جهانگرد، ع.ص.؛ اجلالی، ک. و قربانی، ص.، 1376. ارزیابی ذخایر صدف­های مرواریدساز لنگه­ای Pinctada radiataدر زیستگاه­های لاوان و نخیلو. ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرم­تنان خلیج فارس.
 3. حسین­زاده­صحافی، ه.؛ دقوقی، ب. و رامشی، ح.، 1379. اطلس نرم­تنان خلیج فارس. موسسه تحقیقات شیلات ایران. 208 صفحه.
 4. عمرانی، س.ا ؛ نوری، ا.  و رامشی، ح .، 1395 . بررسی اثر تراکم مختلف ریزجلبک­های Isochrysis aff. GalbanaوChaetoceros calcitrans بر برخی فاکتورهای رشد و بقای صدفچه مراوریدساز زنی Pteria penguin. مجله بوم­شناسی آبزیان. سال 6، شماره 2، صفحات 44 تا 50.
 5. Aji, L.P.; 2011.The use of algae conecentrates, dried algae and algal substitutes to feed bivalves, Makara, Sains. Vol. 15, No. 1, pp: 1-9.
 6. Benemann, J.R., 1992. Microalgae aquaculture feeds. J. Appl. Phycol. Vol. 4, No. 3, pp: 233-245.
 7. Brown, M.R.; Jeffrey, S.W.; Volkman, J.K. and Dunstan, G.A., 1997. Nutritional properties of microalgae for mariculture. Aquaculture. Vol. 151, No. 1-4, pp: 315-331.
 8. Caers, M.; Coutteau, P.; Lombeida, P. and Sorgeloos, P., 1998. The effect of lipid supplementation on the growth and fatty acid composition of Tapes philippinarum (L.) spat. Aquaculture, Amsterdam. Vol. 162, pp: 287299.
 9. Delaunay, F.; Marty, Y.; Moal, J. and Samain, J.F., 1993. The effect of monospecific algal diets on growth and fatty acid composition of Pecten maximus (L.) larvae. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. Vol. 173. No. 2, pp: 163-179.
 10. Doroudi, M.S.; Southgate, P.C. and Mayer, R.J., 2003. Evaluation of partial substitution of live algae with dried Tetraselmis sp. for larval rearing of black-lip pearl oyster Pinctada margaritifera (L,) Aquaculture International.Vol. 10, pp:265-277.
 11. Galley, T.H.; Batista, F.M.; Braithwaite, R.; King, j. and Beaumont, A.R., 2009. Optimisation of larval culture of the mussel Mytilus edulis (L.). Aquaculture International. Vol. 18, pp: 315-325.
 12. Knauer, J. and Southgate, P.C., 1999. A review of the nutritional requirements of bivalves and the development of alternative and artificial diets for bivalve aquaculture. Rev. Fish. Sci. Vol. 7, pp: 241-280.
 13. Martı´nez-Ferna´ndez, E.; Acosta-Salmo´n, H. and Rangel-Da´valos, C., 2004. Ingestion and digestion of 10 species of microalgae by winged pearl oyster (Pteria sterna) (Gould, 1851) larvae. Aquaculture. Vol. 230, pp: 417-423.
 14. Martínez-Fernández, E.; Acosta-Salmón, H. and Southgate, P.C., 2006. The nutritional value of seven species of tropical microalgae for black-lip pearl oyster (Pinctada margaritifera, L.) larvae. Aquaculture. Vol. 257, No. 1-4, pp: 491-503.
 15. Milke, L.M.; Bricelj, V.M. and Parrish, C.C., 2008. Biochemical characterization and nutritional value of three Pavlova spp. in unialgal and mixed diets with Chaetoceros muelleri for postlarval sea scallops, Placopecten magellanicus. Aquaculture. Vol. 276, No. 1-4, pp: 130-142.
 16. Pettersen, A.K.; Turchini, G.M.; Jahangard, S.; Ingram, B.A. and Sherman, C.D.H., 2010. Effects of different dietary microalgae on survival, growth, settlement and fatty acid composition of blue mussel (Mytilus galloprovincialis) larvae. Aquaculture. Vol. 309, No. 1-4, pp: 115-124.
 17. Ponis, E.; Parisi, G.; Chini Zittelli, G.; Lavista, F.; Robert, R. and Tredici, M.R., 2008. Pavlovalutheri: production, preservation and use as food for Crassostrea gigas larvae. Aquaculture. Vol. 282, pp: 97-103.
 18. Richmond, A., 2008. Handbook of microalgal culture: biotechnology and applied phycology. John Wiley and Sons. 566 p.
 19. Ronquillo, J.D.; Fraser, J. and McConkey, A.J., 2012. Effect of mixed microalgal diets on growth and polyunsaturated fatty acid profile of European oyster (Ostreaedulis) juveniles. Aquaculture. Vol. 360-361, pp: 64-68.
 20. Taylor, J.J.; Southgate, P.C. and Rose, R.A., 2004. Effects of salinity on growth and survival silver-lip pearl oyster, Pinctada maxima, spat. Journal of Shellfish Research. Vol. 23, pp: 375-377.
 21. Volkman, J.; Jeffrey, S.; Nichols, P.; Rogers, G. and Garland, C., 1989. Fatty acid and lipid composition of 10 species of microalgae used in mariculture. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. Vol. 128, No. 3, pp: 219-240.
 22. Volkman, J.K.; Dunstan, G.A.; Jeffrey, S.W.; and Peter, S. and Kearney, P.S., 1991. fatty acids from microalgae of the genus pavlova fatty acids from microalgae of the genus pavlova. Phyrochemistry. Vol. 30. No. 6. pp. 1855-1859.
 23. Yavari, V., 1994. Ttheinfluence of environmental parameters on the biology of culture oyster, crassostrea madrasensis. Ph.D. thesis, CMFRI, Co. Chin, India. 290 P.