تاثیر استفاده از ماکرو جلبک قرمز (.Gracillaria sp) بر رشد و بازماندگی کرم پرتار (Perinereis nuntia) به عنوان غذای زنده مولدین میگوی سفید غربی (Penaeus vannamei)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران، صندوق پستی: 1311-79159

2 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس، ایران، صندوق پستی: 1597- 79145

چکیده

با توجه به ارزش غذایی مناسب و برابری نسبی ارزش غذایی کرم های پر تار (Perinereis nuntia) با نیازهای اولیه انواع آبزیان از جمله مولدین میگو، دستیابی به تکنیک زیستی تکثیر و پرورش اقتصادی این گونه از اهداف مهم محسوب می گردد. به این منظور، استفاده از جیرههای غذایی که بیش ترین رشد و کم ترین تلفات را در فرآیند پرورش داشته باشند حائز اهمیت میباشد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر ایتم‌های مختلف غذایی بر روی میزان رشد و بازماندگی کرم پر تار(Perinereis nuntia)، سه تیمار تغذیه ای شامل غذای کنسانتره تجارتی، جلبک ماکروسکوپی سبز (.Entermorpha sp) و قرمز (.Gracillaria sp) به مدت دو ماه جهت تغذیه کرم ها استفاده گردید. پس از پایان دوره آزمایش، کرم ها برای بررسی میزان رشد و بازماندگی، مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میانگین وزن نهایی، نرخ ویژه رشد و بازماندگی کرم ها در بین تیمارهای غذایی مختلف دارای اختلاف معنی داری بوده است (0/05 >p). بیشینه میزان موارد مذکور به ترتیب با مقدار (0/005±1/980 گرم)، (0/02 ± 1/44) و (2/3 ± 84 %) در میان تیمارهای مختلف مرتبط با تیمار جلبک قرمز بوده است. با توجه به نتایج مربوط به میزان رشد و بازماندگی P. nuntia در تغذیه با جلبک های قرمز  (.Gracillaria sp)، لذا پیشنهاد می گردد کشت توام جلبک ها با کرم های پرتار به عنوان یک روش پرورش کرم های مزبور انجام گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of red macro algae (Gracillaria sp.) on growth and survival of polychaete worms (Perinereis nuntia), as live food for white shrimp broodstock (Penaeus vannamei)

نویسندگان [English]

 • Samaneh Asghari 1
 • Alireza Salarzadeh 1
 • kiumars Rohani 2
 • Maziar Yahyavi 1
 • Flora Mohammadi Zadeh 1
1 Department of Fisheries, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran, POBox: 1311-79159
2 Agricultural Research and Development Research Institute, National Institute of Fisheries Research, Gulf Ecology Institute and Oman Sea, Bandar Abbas, Iran, POBox: 1597-79145
چکیده [English]

With regard to the nutritional value and the relative equity value of proper food of polychaete Perinereis nuntia in diet of types of aquatic requirements such as shrimp broodstock, achieving its breeding and culture bio technique is an important goal in shrimp industry. For this purpose, usage of diets inducing the highest growth and the lowest mortality is of importance. In this study for the purpose of effect of different dietary treatments on the growth and survival of polychaete worms (Perinereis nuntia),  three nutritional treatments included concentrate food, green macro algae (Entermorpha sp.) and red macro algae (Gracillaria sp.) were used to feed the worms for two months. After the trial, the worms were tested for the growth rate and survival. Results showed that the average final weight, specific growth rate (SGR) and survival were significantly different among different treatments (p < 0.05). The maximum amount of above cases were (1.980 ± 0.005 g), (1.44 ± 0.02) and (84± 2.3 %) respectively that have been associated with red algae treatment. Regarding the results of the growth rate and survival rate of P. nuntia fed on red algae (Gracillaria sp.), it is recommended to use of     co-culture algae with polychaete worms in raring Perinereis nuntia polychaete.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perinereis nuntia
 • Survival
 • Red macro algae (Gracillaria sp.)
 • Polychaete worms
 1. آزور، ا.، 1389. بررسی تیمارهای غذایی مختلف بر روی ترکیبات شیمیایی کرم پرتار پرنرئیس نانتیا (Perinereis nuntia). مجله آبزیان و شیلات. شماره 4، صفحات 13 تا 19.
 2. دریا، م.؛ سجادی، م.م.؛ سوری ­نژاد، ا.؛ مسندانی، س.؛ قدرتی شجاعی، م. و مرحمتی ­زاده، ل.، 1393. تاثیر جیره ­های مختلف غذایی بر رشد و بازماندگی کرم پرتارPerinereis nuntia  در شرایط پرورش آزمایشگاهی. مجله بوم­ شناسی آبزیان. شماره 4، صفحات 12 تا 19.
 3. دریا، م.؛ سجادی، م.م.؛ سوری ­نژاد، ا. و مرحمتی­ زاده، ل.، 1395. تاثیر سطوح مختلف شوری بر میزان رشد و بازماندگی کرم پرتار Perinereis nuntia. مجله محیط زیست­ جانوری. سال 8، شماره 1، صفحات 152 تا 145.
 4. دریا، م.؛ سجادی، م.م. و سوری ­نژاد، ا.، 1395. تعیین میزان هم ­آوری، رابطه هم­ آوری- وزن، قطر تخمک و نسبت جنسی کرم پرتار در آب­ های ساحلی خلیج ­فارس محدوده بندرعباسPerinereis nuntia. مجله توسعه آبزی­ پروری. سال 10، شماره 3، صفحات 93 تا 104.
 5. سالارزاده، ع.، 1387. بررسی پراکنش، رشد و تولیدمثل کرم ­های پرتار خانواده نرئیده در منطقه کشندی بندرعباس و تاثیر گونه غالب بر رسیدگی جنسی مولدین میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus). پایان نامه دکتری تخصصی. 110 صفحه.
 6. سیف ­آبادی، ج.؛ طاهری، م. و یزدانی، م.، 1386. تغییرات فصلی جمعیت کرم پرتار Nereis diversicolor  (Nereidae) در اعماق مختلف ساحل بندر گز (خلیج گرگان). مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. شماره 75، صفحات 125 تا 131.
 7. طاهری، م.؛ سیف­ آبادی، ج. و یزدانی، م.، 1386. بررسی اکولوژیکی و تغییرات سالانه جمعیت پرتاران خلیج گرگان- ساحل بندرگز. مجله زیست ­شناسی ایران. جلد 20، شماره 2، صفحات 16 تا 20.
 8. مرحمتی ­زاده، ل.؛  سجادی، م.م.؛ سوری­ نژاد، ا. و دریا، م.، 1394. تاثیر مقادیر مختلف کرم پرتار (Perinereis nuntia) در جیره غذایی مولدین میگوی سفید غربی  (Penaeus vannamei) بر رشد، بازماندگی ومقاومت لاروهای حاصل در برابر استرس­ های محیطی. مجله پاتوبیولوژی مقایسه ­ای. سال 12، شماره 3، صفحات 1707 تا 1714.
 9. Abbott, I. and Hollenberg, G.J., 1976. Marine Algae of California. Stanford. University Press. Stanford, CA. pp: 494-503.
 10. AOAC. 1994. Official methods and recommended practices of the American Oil Chemists Society. Champaign, IL: The American Oil Chemists Society. Vol. 26, pp: 152-180.
 11. Bakken, T. and Wilson, R.S., 2005. Phylogeny of nereidids (Polychaeta, Nereididae) with paragnaths. Zool. Scr. Vol. 34, pp: 507-547.
 12. Bartels, H.D. and Zeeck, E., 1990. Reproductive behaviour of Nereis diversicolor (Annelida: Polychaeta). Marine Biology. Vol. 106, pp: 409-412.
 13. Bartholomev, A., 2001. Polychaete key for Chesapeake Bay and coastal Virginia. 83 p.
 14. Bertout, M., 1976.Spermatogenèse de Nereis diversicolor O.F. Müller (Annélide Polychète) I. Evolution du cytoplasme et elaboration de l’acrosome. J. Microsc. Biol. Cell. Vol. 25, pp: 87-94. 
 15. Bligh, E.G. and Dyer, W.J., 1959. A rapid method of total lipid extraction and purification. Canadian Journal of Biochemistry and Physiology. Vol. 37, pp: 911-917.
 16. Durchon, M., 1971. La périodicité de la reproduction chez les néréidiens et ses problèmes. Bulletin de la Société Zoologique de France. Vol. 96, No. 3, pp: 283-300.
 17. Elayaraja, S.; Murugesan, P.; Vijayalakshmi, S. and Balasubramanian, T., 2010. Antibacterial and antifungal activities of Perinereis cultrifera Indian Journal ofMarine Sciences. Vol. 39, pp: 257-261.
 18. Fauchald, K., 1977. The polychaete worms, Definitions and keys to the orders, families and genera. Natural History Mueseum of Los Angeles county. 198 p.
 19. Fauchald, K. and Jumars, P.A., 1979. The diet of worms: a study of polychaete feeding guilds. Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev. Vol. 17, pp: 193-284. 
 20. Fidalgo, E. and Costa, P., 1999. Reproduction and growth in captivity of the polychaete Nereis diversicolor using to different kinds of sediment: preliminary assays. Biology Oceanography. Vol. 15, pp: 351-355.
 21. Fidalgo, E.; Costa, P.; Narciso, L. and Cancela da Fonseca, L., 2000. Growth, survival and fatty acid profile of Nereis diversicolor(O. F. Müller, 1776) fed on six different diets. Bulletin ofMarine Science. Vol. 67, No. 1, pp: 337-343.
 22. Goerke, H., 1971. Nereis fucata (Polychaeta, Nereidae) als Kommensale von Eupagurus berhardus (Crustacea, Paguridae). Entwicklung einer Population und Verhalten der Art. Veröff Inst Meeresforsch Bremerh. Vol. 13, pp: 79-118.
 23. Goerke, H., 1966. Some methods for study of the biochemical constitution of marine invertebrates. Oceanogr. Marine Biology journal. Vol. 5, pp: 159-186. 
 24. Goff, L.J. and Zuccarello, G., 1994. the evolution of parasitism in red algae: cellular interactions of adelphoparasites and their hosts. J. Phycology. Vol. 30, pp: 695-720.
 25. Gopalakrishnan, S.; Thilagam, H. and Vivek Raja, P., 2008. Comparision of heavy metal toxicity in life stages (spermiotoxicity, egg toxicity. embryotoxicity and larval toxicity) of Hydroides elegans. Chemosphere. Vol. 71, pp: 515-528.
 26. Gregory, A., 2007. Response of macrobenthic communities to oil spills along Goa Coast. Environmental Science Department Institute of Science, Mumbia University. pp: 7-21.
 27. Gremare, A.; Amouroux, J.M.; Charles, F.; Dinet, A.; Riaux Gobin, C.; Baudart, J.; Medernach, L.; Bodiou, J.Y.; Vetion,G.; Colomines, J.C. and Albert, P., 1997. Temporal change in the biochemical composition and nutritional value of the particulate organic matter available to surface depositfeeders: a two-year study. Marine Ecology Progress Series. Vol. 150, pp: 195-206.
 28. Izuka, A., 2006. Replacing natural sand with vermiculite for culture substrate of sand worm Perinereis nuntia, Savigny. Annot Zool Jap. Vol. 6, pp: 295-305.
 29. Lowry, O.H.; Rosebrough, N.J.; Farr, A.L. and Randall, R.J., 1951. Protein measurement with the Folin phenol reagent. J of Biological Chemistry. Vol. 193, pp: 265-275.
 30. Manivannan, K.; Thirumaran, G.; Karthikai Devi, G.; Anantharaman, P. and Balasubramanian, T., 2009. Proximate Composition of Different Group of Seaweeds from Vedalai Coastal Waters (Gulf of Mannar): Southeast Coast of India. Middle-East Journal of Scientific Research. Vol. 4, No. 2, pp: 72-77.
 31. Marsh, A.G. and Tenore, K.R., 1990. The role of nutrition in regulating the population dynamics of opportunistic, surface deposit feeders in a mesohaline community. Limnology and Oceanography. Vol. 35, pp: 710-724.
 32. Mathew, R.P. and Holt, G.J., 2007. Experimental Studies to Evaluate Larval Survival of the Fire Shrimp, Lysmata debelius, to the Juvenile Stage. World Aquaculture Society. Vol. 38, pp: 102-113.
 33. Meunpol, O.; Meejing, P. and Piyatiratitivorakul, S., 2005. Maturation diet based on fatty acid content for male Penaeus monodon broodstock. Aquac. Res. Vol. 36, pp: 1216-1225.
 34. Nielsen, A.M.; Eriksen, N.T.; Iversen, J.J.L. and Riisgard, H.U., 1995. Feeding, growth and respiration in the polychaetes Nereis diversicolor (facultative filter-feeder) and N. virens (omniverous) a comparative study. Marine Ecology. Progress Series. Vol.125, pp: 149-158.
 35. Norziah, M.H. and Ching, Y.Ch., 2000. Composition of edible seaweeds Gracilaria changgi.  Food Chemistry. Vol. 68, pp: 69-76.
 36. Nybakken, J.W., 1993. Marine Biology and ecological approach. Harper Collins College. 445 p.
 37. Olive, P.; Rees, S. and Djunaedi, A., 1998. Influence of photoperiod and temperature on oocyte growth in the semelparous polychaete Nereis (Nean thes) virens. Marine ecology. Vol. 172, pp: 169-183.
 38. Olive, P.J.W. and Garwood, P.R., 1981. Gametogenic cycle and population structure of Nereis (Hediste) diversicolor and Nereis (Nereis) pelagica from northeast England J Mar Biol Assoc UK. Vol. 61, pp: 193-213.
 39. Petrusewicz, K. and Macfadyen, A., 1970. Productivity of Terrestrial Animals: Principles and Methods. IBP Hand­book, vol. 13. Blackwell, Oxford. 190 p.
 40. Prevedelli, D., 1991. Influence of temperature and diet on survival of Perinereis rullieri pilato (Polychaeta, Nereididae). Bolletino di zoologia. Vol. 58, pp: 225-228.
 41. Prevedelli, D. and Vandini, R.Z., 1997. Survival and growth rate of Perinereis rullieri (Polychaeta, Nereididae) under different salinities and diets. Italian Journal of Zoology. Vol. 64, pp: 135-139.
 42. Reeta, J., 2006. Fatty acid profiles of marine red alga Gracilaria spp (Rhodophyta, Gigartinales). Arch Latinoam Nutr. Vol. 52, No. 4, pp: 400-405.
 43. Riisgard, H.U. and Nielsen, C., 2006. Feeding mechanism of the polychaete Sabellaria alveolata revisited: comment on Dubois et al.  Mar. Ecol. Prog. Ser. Vol. 328, pp: 295-305.
 44. Rohani, K.; Abdulalian, E. and Wing-Keong, N.g., 2012. Evaluation of the proximate, fatty acid and mineral composition of representative green, brown and red seaweeds from the Persian Gulf of Iran as potential food and feed resource. Food Science Technology journal. Vol. 49, No. 6, pp: 774-780.
 45. Rouse, G.W. and Fauchald, K., 1995. Cladistics and polychaetes. Zoologica Scripta. Vol. 26, pp: 139-204.
 46. Safavik, P.P., 2006. Allozyme electrophoretic analysis of the Upatva asicolata. diversicolor–H. japonica species complex (Polychaeta: Nereididae). Marine Biology (Berlin). Vol. 118, No. 3, pp: 463-470.
 47. Sasidharan, S.; Darah, I.; Mohd, J. and Noordin, M., 2007. Free radical Scavenging Activity and Total Phenolic Compounds of Gracilaria changii. International Journal of Natural and Engineering Sciences. Vol. 1, No. 3, pp: 115-117.
 48. Techaprempreecha S.; Khongchareonporn N.; Chaicharoenpong, C.; Aranyakananda, P.; Chunhabundit, S. and Petsom, A., 2011. Nutritional composition of farmed and wild sandworms, Perinereis Nuntia. Animal Feed Science and Technology. Vol. 169, pp: 265-269.
 49. Trono, G.C., 2003. Field Guide and Atlas of the Seaweed Resources of the Philippines. Bookmark, Inc. Makati City, Philippines. 306 p.
 50. Turan, F.; Ozgun, S.; Sayın, S. and Ozyılmaz, G., 2015.  Biochemical composition of some red and green seaweeds from Iskenderun Bay, the northeastern Mediterranean coast of Turkey. Black Sea/Mediterranean Environment journal. Vol. 21, No. 3, pp: 239-249.
 51. Wilson, R.S. and Glasby, C.J., 1993. A revision of the Perinereis nuntia species group (Polychaeta: Nereididae). Rec. Aust. Mus. Vol. 45, pp: 253-277.