تاثیر حاشیه بر تراکم و تنوع جامعه پرندگان در پارک ملی گلستان

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

این مطالعه به بررسی انواع حاشیه روی الگوی تراکم و تنوع پرندگان در پارک ملی گلستان می ‌پردازد. پرندگان و متغیرهای محیط ‌زیستی به فاصله شعاعی 25 متر از هر یک از 73 نقطه نمونه ‌‌برداری بررسی گردیدند. برای تعیین تراکم پرندگان و همباشی جامعه پرندگان با متغیرهای محیط زیستی، به ‌ترتیب از نمونه ‌برداری فاصله ‌ای و آنالیز تطبیقی متعارف استفاده شد. همباشی شاخص‌ های تنوع پرندگان با متغیرهای محیط‌ زیستی با استفاده از روش رج ‌بندی مورد مطالعه قرار گرفت. مگس‌ گیر سینه ‌سرخ و سهره جنگلی در حاشیه مرتع و کمرکولی جنگلی در حاشیه کشاورزی بیش ‌ترین تراکم و گونه ‌های کبک و چکاوک کاکلی در حاشیه رودخانه و قرقاول در حاشیه جاده کم ‌ترین تراکم در هکتار را داشتند. در حاشیه جاده پرندگانی نظیر توکا باغی، جیجاق، دارکوب باغی، دارخزک، دارکوب سیاه، چرخ‌ ریسک پس ‌سر سفید، چرخ‌ ریسک بزرگ و چرخ‌ ریسک سرآبی بیش ‌ترین همبستگی مثبت را با تعداد درختان با قطر برابر سینه 20-50 سانتی‌ متر، تعداد درختان با ارتفاع 10-20 متر، تراکم تاج‌ پوشش درختان، عمق لاش‌برگ و تعداد درختان با قطر برابر سینه بیش از 100 سانتی‌ متر داشتند. هم ‌چنین، در حاشیه کشاورزی کمرکولی جنگلی، چرخ ‌ریسک دم‌ دراز، دارکوب خال ‌دار کوچک، ‌دارکوب خال ‌دار بزرگ و دم ‌سرخ همبستگی مثبتی را با پوشش سنگی زمین، تعداد درختان با قطر برابر سینه 50-100 سانتی‌ متر و تعداد درختان با ارتفاع کم ‌تر از 10 متر داشتند. نمایه غنای N2،  شاخص تنوع شانون و تعداد گونه‌ ها دارای بیش‌ ترین مقدار عددی به ‌ترتیب در حاشیه ‌های جاده، کشاورزی، رودخانه و مرتع بودند. در مقابل، بیش ‌ترین مقدار عددی شاخص یکنواختی گونه ‌ای کامارگو به‌ ترتیب در حاشیه مرتع، رودخانه، کشاورزی و جاده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Edge effect on density and diversity of bird community in Golestan National Park

نویسندگان [English]

  • Hossein Varasteh Moradi
  • Hoda Khoshzaher
  • Mehrdad Boorchi
Department of Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
چکیده [English]

       This study focuses on the different edge types affecting bird density and diversity in Golestan National Park. Birds and environmental variables were detected within a 25 m radius of each of 73 sampling points. To determine the bird species density and their association with environmental variables, distance sampling method and canonical correspondence analysis was performed respectively. To determine the association of bird diversity indices with environmental variables, the canonical correspondence analysis were performed. Red breasted Flycatcher and Chaffinch, and Nuthatch had the highest density in rangeland and agriculture edges respectively; meanwhile, Chukar and Crested Lark, and Pheasant had the lowest density in river and road edges respectively. At the road edge, Song Thrush, Jay, Syrian Woodpecker, Treecreeper, Black Woodpecker, Coal Tit, Great Tit, and Blue Tit had the positive correlation with the number of trees with dbh 20-50 cm, the number of trees between 10 to 20 m in height, canopy cover, litter depth, and the number of trees with dbh more than 100 cm. Moreover, at the agriculture edge, Nuthatch, Long-tailed Tit, Lesser Spotted Woodpecker, Great Spotted Woodpecker, and Common Redstart showed positive correlation with stone cover, the number of trees with dbh 50-100 cm, and the number of trees with height of less than 10 m. The number of dominant species (N2), Shannon diversity index, and the number of species had the highest values at the road, agriculture, river, and rangeland edges respectively. In contrast, Camargo evenness index had the highest value at the rangeland, river, agriculture, and road edges respectively.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bird community
  • Density
  • Diversity
  • Edge
  • Golestan National Park