اثر مصرف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba)بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز، صندوق پستی: 163

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

3 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صندوق پستی: 163

4 باشگاه پژوهشگران ونخبگان جوان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی:14515-775

5 گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ا ثر جایگزینی کنجاله گوار 60 درصد به‌ جای کنجاله سویا بر شاخص ‌های رشد وبقای ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان با 5 سطح جایگزین صفر ، 25، 50، 75 و 100 کنجاله گوار به‌ جای کنجاله سویا (به ‌ترتیب معادل صفر، 3/88، 7/8، 11/63 و 15/5 درصد گوار در جیره) به‌ صورت معادل پروتئینی با انرژی و پروتئین یکسان با 3 تکرار شامل 345 قطعه 2±82 گرمی Onchorhynchus mykissو زیست‌ سنجی 15 روز یک‌ بار از 5 نمونه در هرتیمار به‌ مدت 60 روز صورت گرفت. در انتهای آزمایش وزن نهایی، افزایش وزن، میزان غذای مصرفی ، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه ، بازده نسبی پروتئین ، ضریب چاقی و درصد بازماندگی برای کل دوره آزمایش اندازه‌ گیری و محاسبه شد که نتایج نشان داد این جایگزینی در تمامی شاخص ‌ها  به‌ جز وزن اولیه موجب تفاوت معنی‌ داری شده (0/05>p) و اختلاف معنی‌ دار بین تیمارها در مقدار غذای مصرفی ، افزایش وزن و درصدبازماندگی به روشنی مشهود است (0/01>P). بنابراین جهت دسترسی به راندمان بهینه تولید فرآوری مناسب کنجاله گوار اثرات ضدتغذیه ‌ای آن را به حداقل رسانده و می‌ تواند به‌ عنوان یکی از منابع پروتئینی گیاهی جایگزین کنجاله سویا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Cyamopsis tetragonoloba crumpled consumption in growth and survival indexes of fry Onchorhynchus mykiss

نویسندگان [English]

  • Vahid Yaddolahie 1
  • Mehdi Shamsaie Mehrgan 2
  • Mehran Javaheri Baboli 3
  • Hodeis Abbasi Ghadikolaei 4
  • Ali Afsar 5
1 Department of Fisheries, Islamic Azad University Ahvaz Science and Research branch, P.O. Box:163, Ahvaz, Iran
2 Department of fisheries faculty of natural resource and agriculture, Islamic Azad University, Tehran Science and Research branch, P.O. Box:775-14515, Tehran, Iran
3 Department of Fisheries, Islamic Azad University, Ahvaz branch, P.O. Box:163, Ahvaz, Iran
4 Young researchers and elites club, Science and Research branch, Islamic Azad University, P.O. Box:775-14515, Tehran, Iran
5 Department of plants reforms, faculty of natural resource and agriculture, Islamic Azad University, Varamin-Pishva branch, Varamin-Pishva, Iran
چکیده [English]

This study investigated by the aim of 60 percent guar crumpled replacement by soy from 345 number of  fry  Onchorhynchus mykiss Growth and survival indexes by  mean weight (82±2 gr) in 5 doze and  three replicated (0,25,50,75 and100%) equal to(0,3.88,7.8,11.63 and 15.5%  guar crumpled  as an protein equivalent within same amount of energy and proteins of  diet.  Biometries have done from five samples of each treatment once fifteen days till 60 days of study.  At The End of test by meager and calculated of final  and, increasing weight, amount of diet as fed , food concentration ratio(FCR),special growth rate(SGR) ,protein efficiency ratio (PER) , condition of fattening(CF) and survival rate(SR) results showed; there is significant difference for all growth index except initial weight by replacing guar crumpled in the diet (P>0.05). There is high significant difference in amount of diet as fed, weight increasing and survival rates between treatments brightly (P<0.01). So on, to achieve the useful providing efficiency by the suitable process guar crumpled had less amount of anti feeding effects and could be replaced by soy crumpled as a herbal protein resource.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diet
  • Fry rainbow trout
  • Guar crumpled
  • Growth and survival indexes