تجمع زیستی وانادیوم در ماهی Strongylura strongylura در منطقه نفت خیز بهرگان (خلیج فارس)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین مقدار وانادیوم و هم‌ چنین تعیین حد مجاز مصرف بدون اثرات زیان بار ناشی از وانادیوم در ماهی Strongylura strongylura (چینگو) ، صید شده از بهرگان واقع دربخش شمال‌ غربی خلیج فارس، به‌ عنوان یکی از پر مصرف‌ ترین ماهیان خوردنی منطقه و مقایسه آن با استاندارد‌‌های بهداشتی موجود و نیز تأثیر آن‌ ها بر سلامت شهروندان طراحی شد. تعداد 18قطعه ماهی باراکودا در زمستان 1389، در 3 گروه طولی (کوچک ، متوسط و بزرگ) از منطقه بهرگان واقع در بندر بوشهر به صورت کاملاً تصادفی صید، پس از جداسازی بافت عضله ، غلظت وانادیوم موجود در این بافت را با استفاده از دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی اندازه ‌گیری گردید. برطبق نتایج حاصل میانگین غلظت عنصر وانادیوم در بافت عضله1/14201 ±2/5091میکروگرم بر گرم وزن خشک به‌ دست آمد. در این بررسی با توجه به استاندارد تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی(WHO)، به ‌دلیل تجمع بالای وانادیوم در بافت عضله ماهی چینگو که یک گونه گوشت‌ خوار می‌ باشد، محدودیت مصرف شدید خصوصاً در گروه ‌های طولی بزرگ وجود دارد. براساس حد مجاز تعیین شده وانادیوم توسط سازمان بهداشت جهانی برای یک فرد بالغ (60 کیلوگرمی)، حداکثر مقدار مجاز مصرف عضله ماهی چینگو در گروه طولی بزرگ 354/6 گرم در هر هفته می‌ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bioaccumulation of Vanadium in Strongylura strongylura in the oil field region of bahragan (Persian Gulf)

نویسندگان [English]

  • Tahereh Ebrahimi Yazdan Abaad 1
  • Mojgan Emtiazju 2
  • Pargol Ghavam Mostafavi 1
  • Zahra Sahebi 1
1 Department of Marine Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 775-14515, Tehran, Iran
2 Department of marine biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, P.O.Box: 1987974635, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was carried out to determinate the acceptable intake without harmful effects due to vanadium in muscle tissue of Strongylura strongylura (Chingo) as the most consumed fish from Bahragan  of Persian Gulf and to compare it with global health standards and it`s effects on human. In this research, in winter 1389, 18 samples of Chingo fish in 3 longitudinal group (small, medium and large) from Bahragan area, fishing platform Bahragansar was randomly hunted.  Prior measuring of vanadium concentrations in muscle tissue by Atomic absorbtion (Model: 220z, varian-Austrailia) was measured. According to results, the mean concentration of Vanadium in muscle tissue was 2.5091± 1.14201 µg/g w.d. According to the World Health Organization (WHO) intake of Strongylura strongylura (carnivorous species) due to high accumulation of Vanadium, it`s consume is highly limited specially in long length groups. Considering permissible limit of Vanadium determined by World Health Organization (WHO), for an adult person weighted 60 kg, the maximum permissible consumption limit of Strongylura strongylura in big longitudinal group is tantamount to 6.354g.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strongylura strongylura
  • Vanadium
  • Bahragan
  • Persian Gulf