تأثیر غلظت های تحت کشنده کلرید کادمیوم بر برخی شاخص های خونی استرس در تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

افزایش سطوح آلاینده‌ هایی نظیر فلزات سنگین می ‌تواند اثرات مخربی بر آبزیان، اکوسیستم ‌‌های آبی و به‌ طور غیرمستقیم زندگی انسان داشته باشد. اثر دوزهای تحت‌ کشنده (Lc50 05/0 ، 1/0، 2/0) کلرید‌کادمیوم بر برخی شاخص‌های خونی استرس (گلوکز، هورمون کورتیزول و برخی آنزیم‌‌ های کبدی) در تاس ‌ماهی ایرانی طی چهارده روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطح آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) به ‌طور معنی ‌داری (0/05>P) طی چهار روز اول از 4/5±225/5 به 6/4 ± 262/7 IU/L افزایش یافت. این روند افزایشی در سطوح مختلف آلانین آمینوترانسفراز (ALT) (13±1-30/67±1/52) IU/L و لاکتیک اسید دهیدروژناز (LDH) (1271±17/78-1496±6/08)U/L نیز مشاهده شد. کاهش غیرمعنی ‌داری (0/05<P) در 3 پارامتر ذکر شده از روز چهارم تا روز هفتم و سپس مشاهده شد. سطوح AST، ALT و LDH در بالاترین دوز ( LC50 0/2) از سایر دوزهای مورد مطالعه بالاتر بود. سطوح گلوکز افزایش معنی‌ داری (0/05>P) تا روز چهارم و سپس روند کاهشی را تا روز چهاردهم نشان داد. بیش ‌ترین میزان کورتیزول در روز اول در تمام غلظت‌ های مورد مطالعه مشاهده گردید. نتایج این مطالعه حاکی از این است که شاخص‌ های خونی استرس می‌ توانند به‌ عنوان پارامترهای موثری در پایش تغییرات اکوتوکسیکولوژی محسوب گردند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sub lethal doses of CdCl2 on some blood parameters of stress in Juveniles of Acipenser persicus

نویسندگان [English]

  • Roghieh Safari
  • Ali shabani
  • Mohammad Reza Imanpour
Department of Fisheries, Faculty of Fishery and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian sturgeon (Acipenser persicus)
  • Cadmium chloride
  • Glucose
  • cortisol

The increasing levels of pollutants like heavy metals has destructive impact on aquatic organisms, ecosystems and indirectly on human life. The effect of sub lethal doses of CdCl2 (0.05, 0.1and 0.2 LC50) on some blood parameters of stress were investigated in Juveniles of Acipenser persicus during 14 days. The Result showed that the level of Aspartate Aminotransferase (AST) increased significantly (P<0.05) from 225.5±4.5 to 262.7±6.4 IU/L during the first 4 days. This trend was also observed in Alanin Aminotransferase (ALT) (13±1- 30.67±1.52 IU/L) and Lactate dehydrogenase (LDH) (1271±17.78-1496±6.08 U/L). A non-significant decrease was observed in the three aforesaid parameters from day 4 up to day 14 (P>0.05). Comparatively, the increased level of AST, ALT and LDH were found to be more at higher dose (0.2 LC50) than that of other sub-lethal doses. Glucose level showed a significant increase (P<0.05) up to day 4 and then indicated a moderate decrease up to day 14. The highest level of cortisol revealed on day 1 in the all studied treated dosages. Results showed that biochemical parameters can use as a promising biomarker for Cd contamination monitoring in Acipenser persicus.