فرمولاسیون جیره بهینه با تأکید بر تعیین سطح اپتیمم پروتئین مورد نیاز برای پرورش ماهی زینتی گرین ترور (Andinocara rivulatus)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

2 گروه بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

3 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، صندوق پستی: 755

چکیده

 این تحقیق به‌ منظور تعیین سطح اپتیمم پروتئین در جیره غذایی ماهی زینتی گرین ترور و بررسی اثر آن بر روی عملکرد رشد و تغذیه ‌ای صورت گرفت.  برای این منظور 90 عدد ماهی با میانگین وزنی و طولی به‌ ترتیب 0/20 ± 3/93 گرم  و 0/26± 4/73 سانتی ‌متر با استفاده از سه جیره آزمایشی ایزوکالریک و فرموله شده توسط نرم‌ افزار   Win Feed 2.8 حاوی سطوح 35، 40 و 45 درصد پروتئین در قالب 3 تیمار هر کدام با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در طول دوره ماهیان هر 21 روز یک‌ بار زیست‌ سنجی شدند و پس از گذشت 84 روز نتایج نشان دادند که ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 45 درصد پروتئین از نظر میزان شاخص‌ های رشد، میزان بازده پروتئین، ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی و درصد بقاء در شرایط بهتری بودند و با ماهیان تغذیه شده با تیمارهای دیگر اختلاف معنی ‌دار داشتند  (0/05>P)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empirical feed formulations for the ornamental fish Green terror(Andinocara rivulatus)(Gunther, 1860) by evaluation the optimum level of protein

نویسندگان [English]

  • Nasim Sadat Hosseini madani 1
  • Narges Mooraki 1
  • Amir Ali Anvar 2
  • Hamed Manuchehri 3
1 1Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch , Islamic Azad University
2 Department of Hygien, Science and Research Branch, Islamic Azad University
3 Department of Fisheries Science, Babol Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

This research was conducted to define the optimum dietary protein level on the growth performance and nutritional parameters Green terror (Andinocara rivulatus). In this regard, 90 Green terror fish with average weight and length of 3.93±0.20 (g) and 4.73±0.26 (Cm) were used. The hypotheses were studied with three tests isocaloric ration containing 35, 40 and 45% protein each with three replications formulated with software Win feed 2.8. Along the period, the fish were biometry every 21 days to compare their growth rates at each treatment, and after 84 days Results showed that the fish fed with 45% protein level had better growth performance, PER, FCR, condition factor and survival rate specification, and they showed statistically significant differences with the other protein treatments (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protein
  • Green terror(Andinocara rivulatus)
  • growth performance
  • Nutritional parameters