نقش گرلین و گیرنده گرلین تخمدان در پاتوژنز سندرم تخمدان پلی کیستیک

نویسندگان

گروه جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران

چکیده

سندرم تخمدان پلی‌ کیستیک معمولاً با چاقی همراه است. گرلین نوروپپتیدی است که نقش کلیدی در متابولیسم ایفا می‌کند. در این مطالعه، بیان mRNA گرلین و گیرنده آن، توسط تکنیک real-time PCR در موش‌ های صحرایی نرمال و موش‌ های مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌ کیسیتک، جهت تعیین نقش گرلین در پاتوژنز سندرم تخمدان پلی‌ کیستیک مورد اندازه‌ گیری قرار گرفت. 48 موش صحرایی ماده باکره نژاد ویستاربه دو گروه تقسیم شدند. در گروه 1، حیوانات تحت تزریق دورن عضله‌ ای 0/4 میلی‌گرم استرادیول والرات، 60 روز قبل از روز آزمایش قرار گرفتند. حیوانات گروه 2 دست‌ نخورده باقی ماندند. در روز آزمایش، حیوانات در هر گروه توسط تست واژینال اسمیر به چهار گروه (پرواستروس، استروس، دی استروس 1 و دی استروس2) تقسیم شدند. تخمدان‌ ها جدا شده و میزان بیان گرلین و گیرنده گرلین توسط روش real-time PCR  اندازه ‌گیری شد. بیان mRNA گرلین در موش‌ های مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌ کیستیک به‌ طور معنی داری در فازهای دی استروس 1 و 2 پایین ‌تر از موش‌ های نرمال بوده اما در فازهای پرواستروس و استروس بالاتر بوده است. اما اختلاف معنی‌ داری بین بیان گیرنده گرلین در موش‌ های نرمال و مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌ کیستیک دیده نشده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of ovarian ghrelin and its receptor in polycystic ovary syndrome pathogenesis

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Motamedi Joibari
  • Homayoun Khazali
Department of animal biology, faculty of Bio-science, University of Shahid Beheshti, Tehran,Iran
چکیده [English]

Polycystic ovary syndrome (PCOs) is an endocrine disease that is related to obesity and major metabolic syndromes. Ghrelin is a neuropeptide that plays a key role in metabolism. In this study, we compared the expression of ghrelin and GHS-R mRNA by Quantitative Real-time PCR method in PCOs induced by intramuscular injection of Estradiol valerat (EV) rats versus normal rats in order to determine the role of ghrelin in pathogenesis of PCOs. 48 intake female wistar rats were divided in 2 groups. In group 1, rats received an i.m. injection of 0.4 mg EV in 2 ml oil, 60 days before study day to induce PCOs. Rats in group 2 were remained intact. In study day, rats in each group divided (proestrous, estrous, diestrous1 and diestrous2) by vaginal smear test. Ovaries were isolated then Ghrelin, and ghrelin receptor expressions were assayed by Quantitative Real Time PCR. ghrelin mRNA expression in PCOs rats was significantly lower than normal rats in distrours 1 and 2 but was significantly increased in proestrous and estrus versus normal rats. Also there is no cyclic pattern of Ghrelin expression in rats with PCOs. There is no detectable change in GHS-R1a in normal and PCOs rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polycystic ovary syndrome
  • Ghrelin
  • ghrelin receptor