تاثیر تغذیه با مخمر تحریک شده حاوی پروتئین های شوک حرارتی HSPبر میزان رشد، بقاء و مقاومت در برابر استرس های محیطی در دو گونه Artemia urmiana و Artemia franciscana

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 51818-57561

2 گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 51818-57561

چکیده

افزایش بیوتکنولوژیک رشد، بقاء و مقاومت آبزیان در برابر استر س‌های محیطی، خصوصاً در دوران لاروی، از جمله موضوعات تحقیقاتی مهم می ‌باشد. افزایش سطح پروتئین‌ های شوک حرارتی (HSP)یکی از این روش‌ هاست زیرا می‌تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از آنتی ‌بیوتیک ‌ها و واکسن‌ ها باشد. در طی این تحقیق سعی شد تاثیر تغذیه آرتمیا با پروتئین‌ های شوک حرارتی تحریک شده در مخمرهای تک‌ سلولی و مقاومت آن در مقابل شرایط نامساعد محیطی بررسی شود. بدین منظور ابتدا مخمر تک‌سلولی در برابراسترس ‌های محیطی شامل شوری و دمای بالا کشت داده شد. پس از اطمینان از افزایش سطح پروتین‌ های شوک حرارتی مخمر توسط روش SDS-Page هر دو گونه مختلف آرتمیا با جیره‌ های غذایی شامل مخمرهای تحریک شده و جلبک تک‌سلولی Dunaliella tertiolecta کشت داده شدند. 20 روز پرورش آرتمیا در تغذیه با این جیره غذایی در کنار تیمار شاهد نشان داد که تغذیه با پروتئین ‌های شوک حرارتی می‌ تواند بر میزان رشد آرتمیا به‌ شدت تاثیر مثبت گذاشته و حتی آن‌ را در برابر استرس‌ های محیطی سخت مانند شوری 250 گرم در لیتر و دمای 34 درجه سانتی‌ گراد مقاوم نماید (0/05>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of feeding with HSP stimulated in yeast on growth, survival and tolerance against environmental stress on two species of A. franciscana and A. urmiana

نویسندگان [English]

  • Godarz Jafari 1
  • Ramin Manaffar 2
  • Samad Zare 1
1 biology department, faculty of science, Urmia University, Urmia, Iran
2 Artemia and Aquatics Research institute, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Biotechnological enhancing of growth, survival and tolerance of aquatic animals against to environmental stress, especially at larval stage of animals, is one of the important research topics. Stimulation of heat shock proteins is one the alternatives which can be exchanged with antibiotic and vaccines consumption. The present research aimed to study the effect of feeding of Artemia with HSP stimulated in unicellular yeast against environmental stresses. The study was conducted with stimulating of HSP with high salinity and temperature stresses. After ensuring of up-regulation the HSP in the yeast by SDS-Page methods, both species of Artemia were fed by the yeast and unicellular algae Dunaliella tertiolecta. 20 days culture period using this food revealed the positive effect of HSP on growth and stress tolerance of Artemia at environmental sever stresses of 250 g/l and 34°C (p<0.05).  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia
  • HSP
  • growth
  • Stress
  • survival
  • Yeast