بررسی تجمع زیستی جیوه در پرندگان آبزی و غیرآبزی در استان اصفهان

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

جیوه یکی از فلزات سنگین سمی و پایدار در محیط است که از طرق مختلف وارد بدن زیست مندان می‌ شود. تجمع جیوه در بدن پرندگان آثار سوء متعددی هم‌ چون سمیت نفرونی، آسیب به کلیه داشته و در نهایت می‌ تواند به مرگ پرنده منجر شود. در مطالعه حاضر تجمع زیستی جیوه در 40 نمونه پرنده متعلق به سه راسته آبچکیک شکلان، گنجشک‌ سانان و کبوترسانان در سه اندام کلیه، کبد و پردم در سه منطقه از استان اصفهان بررسی شد. میانگین مقادیر جیوه بر حسب ppb در پر دم، کبد و کلیه در پرندگان آبزی به ‌ترتیب 4290، 3056 و 2704 و در اندام‌ های مشابه در پرندگان غیرآبزی 770، 816 و 519 به‌ دست آمد که این مقادیر در سطح 5 درصد به‌ صورت معنی‌ دار در پرندگان آبزی بیش ‌تر بود. در پرندگان آبزی، پردم با میانگین جیوه ppb 4290بیش ‌ترین و در بین پرندگان غیرآبزی، کبد با میانگین ppb 816/64 بیش ‌ترین مقادیر را نشان ‌دادند. اعضای راسته آبچلیک شکلان به ‌طور معنی ‌دار (0/0001>p) بیش ‌ترین مقادیر جیوه را در سه اندام مورد بررسی نشان دادند. دو خانواده پرستوهای دریایی و کاکائیان تجمع جیوه بیش ‌تری در مقایسه با سایر خانواده‌ ها ثبت کردند. نتایج به ‌دست آمده در پرندگان آبزی می‌ تواند نشان دهنده ورود جیوه به زاینده رود از منابع مختلف باشد. بنابراین پایش و مدیریت فلزات سنگین در آب زاینده رود ضروری به‌ نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bioaccumulation of mercury in aquatic and terrestrial birds in Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Zahra Hosseinpour-Mohamadabadi
  • Mansoureh Malekian
  • Noorollah Mirghaffari
Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Postal Code. 84156-83111
چکیده [English]

Mercury is a toxic heavy metal and is stable in the environment which can enter the living organisms through various ways. Bioaccumulation of mercury in birds has several impacts including nephron toxicity, kidney lesions and can lead to bird death. In the current studybioaccumulation of mercury was investigated in kidney, liver and tail feathers of 40 birds collected at three sites in Isfahan province belonging to three bird orders: Charadriiformes, Passeriformes and Columbiformes. Mercury level in tail feather, liver and kidney of aquatic birds averaged at about 4290, 3056 and 2704 ppb respectively and significantly (p < 0.05) higher than the mercury amount in the same organs ( 770, 816 and 519 ppb) of terrestrial species. In aquatic birds, tail feather with the average amount of 4290 ppb and in non aquatic birds, liver with the average of 816.64 ppb showed the highest amount of mercury. Charadriiformes had significantly (p = 0.0001) higher amount of mercury in their organs compared to the other two orders. Among the birds' families, Sternidae and Laridae showed significantly higher amount of mercury in their organs. The results can be an indicative of mercury presence in the Zayandehroud River, therefore it is necessary to monitor and manage heavy metals in the river. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mercury
  • Birds
  • Zayandehroud
  • Liver
  • Kidney
  • feather