بررسی مقایسه ای اثرات ضدقارچی عصاره سیر و مالاشیت سبز روی تخم و تولید لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) طی دوره انکوباسیون

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی عصاره سیر به­ عنوان ماده ضدقارچ در طی دوره انکوباسیون تخم و لارو ماهی قزل ­آلا رنگین­ کمان و مقایسه اثرات آن با مالاشیت سبز است. بدین­ منظور 24 ساعت پس از لقاح، جهت ضدعفونی تخم­  ها، عصاره سیر در سه گروه با غلظت 50، 100 و 200 میلی­ گرم در لیتر و سه تکرار به ­ازای هر غلظت یک روز در میان و گروه مالاشیت سبز با غلظت 2 میلی­ گرم در لیتر هر یک به ­صورت حمام 30 دقیقه ای یک روز در میان استفاده شد. گروه شاهد فاقد هرگونه مواد ضدقارچی درنظر گرفته شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیش ­ترین میزان تلفات تخم تا مرحله چشم ­زدگی برای گروه شاهد برابر 6/94±1477 عدد تخم (35/14±33/0 درصد) بود (0/05>P). هم­ چنین میزان تلفات تخم تا مرحله چشم­ زدگی در تیمار عصاره‌ سیر با غلظت‌ 200 میلی­ گرم در لیتر برابر 5/60±576 عدد تخم (11/09±13/0 درصد) بود که نسبت به سایر تیمارهای عصاره سیر به­ طور معنی ­داری کم ­تر بود (0/05>P). میزان تلفات تخم در فاصله چشم ­زدگی تا تخم‌گشایی برای تیمار سیر با غلظت 200 میلی­ گرم در لیتر برابر 9/88±335/6 عدد بوده است. درحالی­ که تلفات گروه شاهد برابر 7/00±666 عدد تخم برآورد شد (0/05>P). تیمارهای سبز مالاشیت (74/18±5/0 درصد، 4/2±207 عدد) و عصاره سیر با غلظت 200 میلی­ گرم در لیتر برابر (0/06±6/9 درصد، 3/8±241) کم ­ترین میزان تلفات را در مرحله تخم ­گشایی تا وزن 1 گرم داشتند (0/05>P). درحالی­ که میزان تلفات در گروه شاهد بالاتر از سایر تیمارها بود. از آن­ جاکه هیچ ­گونه بدشکلی و ناهنجاری ظاهری در لاروهای تفریخ شده مشاهده نشد لذا عصاره سیر با غلظت 200 میلی­ گرم در لیتر می­ تواند به ­عنوان ماده­ای ضدقارچ و بی­ خطر برای انسان و محیط ­زیست جهت ضدعفونی تخم­ های ماهی قزل­ آلا طی دوره انکوباسیون و لاروی به ­کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study antifungal effect of garlic extract and malachite green on eggs and larvae during incubation of in rainbow trout (oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

 • Kia Amani Denji 1
 • Houman Rajabi Islami 1
 • Mehdi Soltani 2
 • Abolghasem Kamali 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch of Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Aquatic Animal Health, Veterinary Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The use of chemical materials such as malachite green to disinfect fish eggs is banned in many countries due to its reversed environmentaleffects. The purpose of this study was to investigate the effect of garlic extract as antifungal agent on eggs of oncorhynchus mykiss during the incubation period and to compare its effects with malachite green.24 hours after fertilization, eggs were treated with three concentrations of garlic extract (50, 100, 200 mg/L) and three replicates per concentration using static bath method every other day for 30 min and 2 mg/L malachite green using the same method every other day for 30 min. The control group didn’t have any antifungal agent. The results of study showed that the highest eye egg mortality rate of control group was 1477±6.94 (33.35±0.14%) (P<0.05). Also, the mortality rate of eye egg 200 ppm of  garlic extract treatment was (576±5.60 egg, 13.11±0.09%) which was significantly lower than the other treatments (P<0.05). the mortality rate of eggs between eye egg stage and hatching stage in the 200 ppm of garlic extract treatment was 335/6±9.88 egg (7.62±0.21%); however, it was 666±7% egg in the control group . malachite green (with 207±4.2 dead eggs, 5.74±18%),  and 200 mg/l garlic extract (11.82±.25%, 270.3±7.3) treatments had lowest mortality rate between hatching stage up to 1 gr weight (P<0.05) . However, in this stage, the control group showed the highest rate of egg mortality among all treatments. Since no apparent deformities and abnormalities were observed in hatched larvae, suggested garlic extract with 200 mg/l concentration, as an environmental friendly matter, can be used for disinfection of O. mykiss eggs during incubation period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Malachite green
 • Egg
 • Garlic extract
 • Rainbow trout
 1. سلطانی، م.؛ ظریف­ منش، ط. و ذریه ­زهرا، س.ج.، 1391. مطالعه تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر میزان فعالیت سیستم عامل مکمل و لیزوزیم خون ماهی قزل ­آلا رنگین­ کمان. مجله علمی شیلات ایران. دوره 21، شماره 4، صفحات 13 تا 22.
 2. سلطانی، م.؛ اسفندیاری، م.؛ خضرائی ­نیا، م.س. و سجادی، م.، 1388. ارزیابی اثرات اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر میزان تفریخ تخم قزل­ آلای رنگین­ کمان (Oncorhyncus mykiss) و درصد بقاء لارو آن در مقایسه با آب اکسیژنه و مالاشیت گرین. مجله تحقیقات دامپزشکی. شماره 2، صفحات 127 تا 134.
 3. طیبی، ل. و اردکانی، س.، 1391. سنجش پارامترهای کیفی آب رودخانه گاماسیاب و عوامل موثر بر آن. علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره 14، شماره 2، صفحات 37 تا 49.
 4. فرزانفر، ع.، 1384. تکثیر و پرورش آزاد ماهیان. انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران. 167 صفحه.
 5. مخیر، ب.، 1374. بیماری­ های ماهیان پرورشی. انتشارات دانشگاه تهران. صفحات: 176 تا 194.
 6. Ai, Q.H.; Mai, K.S.; Zhang, C.X., Xu, W.; Duan, Q.Y.; Tan, B.P. and Liufu, Z.G., 2004. Effects of dietary vitamin C on growth and immune response of Japanese seabass, Lateolabrax japonicus. Aquacult. Vol. 242, pp: 489-500.
 7. Akhlaghi, M. and Bahaodini, A.A., 2012. Compare several treatments to combat Saprolegniasis in fertilized eggs of rainbow trout. Veterinary Journal Res and Develop. Vol. 94, pp: 18-24.
 8. Bozin, B.; Mimica-Dukic, N.; Samojlik, I.; Goran, A. and Igic, R., 2008. Phenolics as antioxidants in garlic (Allium sativum). Food Chem. Vol. 111, No. 4, pp: 925-929.
 9. Bruno, D.W. and Wood, B.P., 1994. Saprolegnia and other Oomycetes. In Fish Diseases and Disorders, Viral, Bacterial and Fungal Infections. Edited by P.T.K. Woo and D.W. Bruno. CABI Publishing, Wallingford, Oxon, United Kingdom. pp: 599-659.
 10. Ebrahimzadeh Mousavi, H.A., 2006. Evaluation of eucalyptus essential oil in controlling fungal contamination of eggs of rainbow trout. Journal of Plant Res. Vol. 20, pp: 42-47. 
 11. Firoozbkhsh, F.; Afsarian, F.M.; Houshangi, S. and Badali, H., 2014. Antifungal effects of fennel, yarrow, fennel, cinnamon and Artemisia in vitro against S. parasitica. Iranian Journal of Medical Sci. Vol. 17, No. 5. pp: 60-69.
 12. Ghannoum, M., 1990. Inhibition of Candida adhesion to buccal epithelial cells by an aqueous extract of Allium sativum (garlic). Journal of Apply Bacteriol. Vol. 68, No. 2. pp: 163-169.
 13. Ghasemi Pirbaloti, A.; Ghasemi, M.R.; Momtaz, H.; Golparvar, A.R.; Hamedi, B. and Shahgholian, L., 2010. Effect of several medicinal plants of the bacterium Brucellaabortus (Brucella abortus) in terms of in vivo and in vitro. Herbal Medic.Vol. 1, pp: 21-28.
 14. Harris, J.C.; Cottrell, S.L.; Plummer, S. and Loyd, D., 2001. Antimicrobial properties of Allium sativum (garlic). Appllied of Microb and Biotech. Vol. 57, No. 3. pp: 282-286.
 15. Hussein, M.M.A.; Hamdy Hassan, W. and Ibrahim Moussa, I.M., 2011. Potential use of allicin (garlic, Allium sativum Linn, essential oil) against fish pathogenic bacteria and its safety for monosex Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Journal of Food Agri and Environ. Vol. 11, No. 1, pp: 696-699.
 16. Kazemipour, Y.; Rezaei, M. and Keyvani, Y., 2004. Compare the qualitative effect of garlic extract, chamomile and mallow in healing the wounds of the surface appearance of common carp (Cyprinuscarpio). Res and Develop in Cattle Breeding and Aquacul. Vol. 17, No. 4, pp: 93-97.
 17. Kitancharoen, N.; Yamato, A. and Hatai, K., 1998. Effect of sodium chloride hydrogen peroxide and malachite green on fungal infection in rainbow trout eggs. Biocontrol Sci. Vol. 3, pp: 113-115.
 18. Marking, LL., Rach, J.J. and Schreier, T.M., 1994. Evaluation of antifungal agents for fish culture. Prog Fish Cult. Vol. 56, pp: 225-231.
 19. Militz, T.A.; Southgate, P.C.; Carton, A.G. and Hutson, K.S., 2014. Efficacy of garlic (Allium sativum) extract applied as a therapeutic immersion treatment for Neobenedenia sp. management in aquaculture. Journal of Fish Dis. Vol. 37, pp: 451-461.
 20. Mousavi, S.M.; Mirzargar, S.S.; Ebrahimzadeh Mousavi, H.; Omid Baigi, R.; Khosravi, A.; Bahonar, A. and Ahmadi, M.R., 2009. Evaluation of Antifungal Activity of New Combined Essential Oils in Comparison with Malachite Green on Hatching Rate in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Eggs. Jornal of fish and aqua sci. Vol. 4, No. 2, pp: 103-110.
 21. Noga, E.J., 1996. Fish Diseases and Diagnosis and Treatment. Mosby Year Book, Inc, St. Louis, Mo, USA.
 22. Noga, E.J., 1996. Fish Disease, Diagnosis and Treatment. Mosby year book. 565 p.
 23. Plakas, S.M.; Doerge, D.R. and Turnipseed, S.B., 1999. Disposition and metabolism of malachite green and other therapeutic dyes in fish. In Xenobiotics in fish. Ed. by Smith, D. J., W. H. Gingerich, and M. G. Beconi-Barker. Kluwer Academic/Plernum Publishers, New York. pp: 149-166.
 24. Sagdic, O., 2003. Sensitivity of four pathogenic bacteria to Turkish thyme and oregano hydrosols. LWT. Food Sci and Techno. Vol. 36, No. 5, pp: 467-473.
 25. Sharif Rohani, M.; Ebrahimzadeh Mousavi, H.; Khosravi, A.; Mokhayer, B.; Bahonar, A.; Mirzargar, S. and Mehrabi, Y., 2006. Evaluation of Geranium herbarum essence application in control of fungal contamination in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs. Journal of Facul of Veterin Medicine. Vol. 61, No. 3, pp: 269-272.
 26. Sivam, G.P., 2001. Recent advances on the nutritional effects associated with the use of garlic as supplement. American Soci Nutr Sci. Vol. 131, pp: 1106-1108.
 27. Srivastava, K., 2007. Green supply‐chain management: a state‐of‐the‐art literature review. International Journal of Manag Review, Vol. 9, No. 1, pp: 53-80.
 28. Sokman, A.; Jones, B.M. and Erturk, M., 1999. The in vitro antibacterial activity of Turkish medicinal plants. Ethnopharmac. Vol. 67, pp: 79-86.
 29. Venugopal, P.V. and Venugopal, T.V., 1995. Antidermatophytic activity of garlic (Allium sativum) in vitro. International Journal of Dermato. Vol.34, No. 4, pp: 278-289.
 30. Wei, L. and Musa, N., 2008. Inhibition of Edwardsiella tarda and other fish pathogens by Alliumsativum extract. American-Eurasian Journal of Agri & Environ Sci. Vol.  3, pp: 692-696.
 31. Willoughby, L.G., 1994. An ecological study of water at the medium of growth and reproduction of Saprolegnia from salmonid fish. Trans Br Mycol Soc. Vol. 87, No. 87, pp: 493-502.
 32. Wolf, K., 1958. Fungus of Saprolegnia infestation on incubating fish eggs. Fishery health. Fish Wildlife Service U.S. Vol. 460, pp: 1-4.