تاثیر عصارة هیدروالکلی تفالة گوجه فرنگی به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی صمغ عربی حاوی اسانس شوید بر فساد میکروبی فیلة ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچال

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی، دانشکدة پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

رویکرد جدید صنایع غذایی استفاده از نگه­دارنده ­های طبیعی به ­جای مصنوعی است. تفالة گوجه ­فرنگی پسماند کارخانجات فرآوری گوجه­ فرنگی است که با اثرات مفید بر سلامتی، می­ تواند جایگزین مناسبی برای نگه ­دارنده­ های شیمیایی معرفی شود. این مطالعه با هدف افزایش ماندگاری ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان توسط عصارة تفالة گوجه­ فرنگی و پوشش صمغ عربی حاوی اسانس شوید انجام شد. تیمارها شامل: گروه­ های شاهد، عصارة 3 درصد، عصارة 6 درصد، عصارة 3 درصد و صمغ عربی،  عصارة 6 درصد و صمغ عربی، عصارة 3 درصد و صمغ عربی حاوی اسانس شوید 2 درصد و عصارة 6 درصد و صمغ عربی حاوی اسانس شوید 2 درصد بودند. نمونه­ ها در دمای 1±4 درجه سانتی­ گراد به مدت 12 روز نگه ­داری شده و در فواصل 3 روز مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمامی تیمارها به­ طور معنی ­داری (0/05>p) جمعیت کلی باکتری­ ها، گونه­ های سودوموناس، باکتری­ های اسیدلاکتیک، انتروباکتریاسه، باکتری­ های سایکروتروف و کپک-مخمر را در مقایسه با گروه شاهد کاهش دادند. هم­ چنین پوشش ­دهی توسط صمغ عربی غنی شده با اسانس شوید به ­طور معنی­ داری (0/05>p) این اثرات را بهبود بخشید. براساس یافته ­های به ­دست آمده، نتیجه­ گیری می­ شود که عصارة تفالة گوجه­ فرنگی می ­تواند در ترکیب با پوشش­ خوراکی صمغ عربی حاوی اسانس شوید موجب کاهش رشد باکتری­ های عامل فساد فیلة ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان در شرایط یخچال شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Tomato Pomace Hydroalcoholic Extract Singly and Combined to Arabic Gum Edible Coating Containing Drill (Anethum graveolens) Essential Oil on the Microbial Spoilage of Rainbow Trout Fillets during Refrigerated Storage

نویسندگان [English]

 • Elahe Tavakkoli
 • Behnaz Bazargani-Gilani
 • Mohammadreza Pajohi-Alamoti
Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The new approach of food industries is natural preservatives usage instead of synthetic ones. Tomato pomace is by-product of tomato processing factories that can be introduced as a good alternative to synthetic preservatives with added health benefits. This study aimed to examine the impact of tomato pomace extract singly and combined enriched Arabic gum coating to dill essential oil on the shelf-life of rainbow trout fillets during refrigerated storage. Used treatments were as follows: Control, ET 3%, ET 6%, ET 3%+GA, ET 6%+GA, ET 3%+GA+D 2% و  ET 6%+GA+D 2%. The samples were stored at 4±1 °C for 15 days and analyzed at 3-day intervals. During storage period, all treatments showed a significant decrease (p<0.05) in total viable counts, Pseudomonas spp., lactic acid bacteria, Enterobacteriaceae, Psychrotrophic bacteria and yeasts–molds compared to the control. The enriched Arabic gum to dill essential oil significantly (p<0.05) improved above effects. According to obtained results, it is concluded that tomato pomace extract in combined to Arabic gum coating containing dill essential oil is able to decrease microbial spoilage of rainbow trout fillet in refrigerated storage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tomato pomace extract
 • Arabic gum coating
 • Dill essential oil
 • Rainbow trout fillet
 • Shelf life enhancement
 1. Aghajanzadeh-Golshani, A.; Maheri-Sis, N.; MirzaeiAghsaghali, A. and Baradaran-Hasanzadeh, A., 2010. Comparison of nutritional value of tomato pomace and brewer’s grain for ruminants using in vitro gas production technique. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. Vol. 5, pp: 43-51.
 2. Alaa, A.; Gaafar Mohsen, S.; Asker Zeinab, A.; Salama Bagato,O. and Ali, M.A., 2015. In-vitro, antiviral, antimicrobial and antioxidant potential activity of tomato pomace. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research. Vol. 32, pp: 262-272.
 3. Ali, A.;  Maqbool, M.;  Ramachandran, S. and Alderson, P.G., 2010. Gum arabic as a novel edible coating for enhancing shelf-life and improving postharvest quality of tomato (Solanum lycopersicum L.) fruit. Postharvest Biology and Technology. Vol. 58, pp: 42-47.
 4. Alizadeh Behbahani, B.; Shahidi, F.; Tabatabaei Yazdi, F.; Mortazavi, S.A. and Mohebbi, M., 2017. Use of Plantago major seed mucilage as a novel edible coating incorporated with Anethum graveolens essential oil on shelf life extension of beef in refrigerated storage. International Journal of Biological Macromolecules. Vol. 94, pp: 515-526.
 5. Barbieri, R.; Coppo, E.; Marchese, A.; Daglia, M.; Sobarzo-Sánchez, E.; Nabavi, S.F. and Nabavi, S.M., 2017. Phytochemicals for human disease: An update on plant-derived compounds antibacterial activity. Microbiological Research. Vol. 196, pp: 44-68.
 6. Binsi, P.K.; Nayak, N.; Ravishankar, C.N.; Sarkar, P.C.; Sahu, U. and Ninan, G., 2015. Comparative evaluation of gum arabic coating and vacuum packaging on chilled storage characteristics of Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta). Journal of Food Science and Technology. Vol. 53, pp: 1889-1898.
 7. Chagnon,F.; Guay, I.; Bonin, M.A.; Mitchell, G.; Bouarab, K.; Malouin, F. and Marsault, E., 2014. Unraveling the structure activity relationship of tomatidine, a steroid alkaloid with unique antibiotic properties against persistent forms of Staphylococcus aureus. European Journal of Medicinal Chemistry. Vol. 80, pp: 605-620.
 8. Dávila-Aviña, J.E.;  Villa-Rodríguez, J.A.;  Villegas-Ochoa, M.A.;  Tortoledo-Ortiz, O.;  Olivas, G.I.;  Ayala-Zavala, J.F. and González-Aguilar, G.A., 2014. Effect of edible coatings on bioactive compounds and antioxidant capacity of tomatoes at different maturity stages. Journal of Food Science and Technology. Vol. 51, pp: 2706-2712.
 9. Ghorbani, M.; Aboonajmi, M.; Ghorbani Javid, M. and Arabhosseini, A., 2017. Effect of ultrasound extraction conditions on yield and antioxidant properties of the fennel seed (Foeniculum vulgare) extract. Journal of Food Science and Technology. Vol. 67, pp: 63-73.
 10. Maqbool, M.; Ali, A.; Alderson, P.G.; Zahid, N. and Siddiqui, Y., 2011. Effect of a novel edible composite coating based on gum arabic and chitosan on biochemical and physiological responses of banana fruits during cold storage. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 59, pp: 5474-5482.
 11. Navarro-González, I.; García-Valverde, V.; García Alonso, J. and Jesús Periago, M., 2011. Chemical profile, functional and antioxidant properties of tomato peel fiber. Food Research International. Vol. 44, pp: 1528-1535.
 12. Negi, B.S. and Dave, B.P., 2010. In vitro antimicrobial activity of acacia catechu and its phytochemical analysis. Indian Journal of Microbiology. Vol. 50, pp: 369-374.
 13. Ojagh, S.M.; Rezaei, M.; Razavi, S.H. and Hosseini, S.M.H., 2010. Effect of chitosan coatings enriched with cinnamon oil on the quality of refrigerated rainbow trout. Food Chemistry. Vol. 120, pp: 193-198.
 14. Østerlie, M. and Lerfall, J., 2005. Lycopene from tomato products added minced meat: Effect on storage quality and color. Food Research International. Vol. 38, pp: 925-929.
 15. Sánchez-Ortega, I.; Amaro-Reyes, A.; García Almendárez, B.E.; Barboza-Corona, J.E.; Santos-López, E.M. and Regalado, C., 2014. Antimicrobial edible films and coatings for meat and meat products preservation. The Scientific World Journal. Vol. 41, pp: 102-110.
 16. Shirmohammadi, M. and Zarringhalami, S., 2017. Effect of extraction method and ultrasound on extraction efficiency and bioactive compounds of ethanolic flaxseed powder extract. Journal of Food Science and Technology. Vol. 67, pp: 11-18.
 17. Silva-Beltrán, N.P.; Ruiz-Cruz, S.; Cira-Chávez, L.A.; Estrada-Alvarado, M.I.; Ornelas-Paz, J.D.J.; López Mata, M.A.; Del-Toro-Sánchez, C.L.; Ayala-Zavala, J.F. and Márquez-Ríos, E., 2015. Total phenolic, flavonoid, tomatine, and tomatidine contents and antioxidant and antimicrobial activities of extracts of tomato plant. International Journal of Analytical Chemistry. Vol. 23, pp: 1-10.
 18. Song, Y.; Liu, L.; Shen, H.; You, J. and Luo, Y., 2011. Effect of sodium alginate-based edible coating containing different anti-oxidants on quality and shelf life of refrigerated bream (Megalobrama amblycephala). Food Control. Vol. 22, pp: 608-615.
 19. Volpe, M.G.; Siano, F.; Paolucci, M.; Sacco, A.; Sorrentino, A.; Malinconico, M. and Varricchio, E., 2015. Active edible coating effectiveness in shelf-life enhancement of trout (Oncorhynchus mykiss) fillets. LWT- Food Science and Technology. Vol. 60, pp: 615-622.