اثر دما بر رشد و بقاء لارو فیل ماهی (Huso huso) از مرحلة تفریخ تا مرحلة جذب کیسة زرده

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 سایت خاویاری آبزی گستران ساعی، ساری، ایران

چکیده

در مطالعة حاضر، اثر دما بر رشد و بازماندگی لارو فیل­ ماهی از مرحلة تفریخ تا مرحلة جذب کیسة زرده مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش تعداد 450 قطعه لارو تازه تفریخ شدة فیل­ ماهی با وزن اولیة 0/97±20 میلی­ گرم در قالب 5 تیمار دمایی 10، 15، 18، 21 و 24 درجة سانتی­ گراد با 3 تکرار آزمایشی برای هر تیمار، به­ مدت ده روز در تشت­ های پلاستیکی استوانه­ ای، با حجم 20 لیتر و دبی ورودی آب دو لیتردر دقیقه انجام شد. نتایج نشان داد هرچه دمای آب بالاتر رود، میزان تلفات نوزادان بیش ­تر و بازماندگی کم­ تر می­ شود. دمای10 درجة سانتی­ گراد با استفاده از دستگاه سردکنندة چیلر برای همة لاروها در همان دقایق اولیه قابل تحمل نبوده و میزان تلفات آن به 100% رسید. درمیان دیگر گروه­ های دمایی، بیش ­ترین تلفات در دمای24 درجة سانتی­گراد (1/15±7/33%) و کم ­ترین تلفات در دمای 15 درجة سانتی ­گراد (0/32±1%) اتفاق افتاده است. با بالا رفتن دمای آب تا 24 درجة سانتی ­گراد، زمان جذب کیسة زرده در لاروهای فیل ­ماهی به­ طور مشخصی کاهش می­ یابد. کم ­ترین میزان رشد لاروها در دمای21 درجة سانتی­ گراد دیده شد. دمای 18 درجة سانتی­ گراد به ­علت تلفات پایین لاروها و حصول وزن بیش ­تر (0/8±84/00 میلی ­گرم) نسبت به سایر تیمارها، به­ عنوان دمای مناسب پرورش لارو فیل ­ماهی، درنظر گرفته می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Temperature on Growth and Survival of Huso huso Larvae from Hatching Stage to Yolk Sac Absorption

نویسندگان [English]

 • Seyed Samad Hashemi 1
 • Mohammadreza Ghomi 1
 • Mehdi Sohrabnezhad 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Saei Aquaculture Farm, Sari, Iran
چکیده [English]

In the present study, the effect of temperature on growth and survival of Huso huso larvae in the stage of larvae to yolk sac absorption was investigated. In this experiment 450 freshly hatched larvae of great sturgeon with initial weight of 20±0.97 mg were used in five thermal treatments at 10, 15, 18, 21 and 24 °C and three replicates for each in 10 days, raised in 20 l plastic container with the inflow rate of 2 l/min. The results of this study showed that the higher temperature of the water caused the more infant mortality and less survival. The temperature of 10°C created by a cooling machine for larvae exposed to this thermal group was fatal in their first minutes of arrival and their mortality rate reached to 100%. Among other thermal groups, the highest mortalities occurred at 24°C, (7.33±1.15) and the lowest losses happened at 15°C (1.00±0.32). As water temperature rises to 24°C, the time of absorption of yolk sac in great sturgeon larvae obviously decreases. The minimum growth rate of larvae was seen in 21°C. Therefore, lower mortality and higher weight gain of larvae (84.00 ±0.8 mg) at 18°C could be considered the appropriate temperature for culture in this period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Huso huso larvae
 • Temperature
 • Growth
 • Survival
 • Yolk sac
 1. عبدالباقیان، س.؛ متین ­فر، ع. و جمیلی، ش.، 1394. اثر دما و غذا بر روی رشد و بازماندگی نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum Scalare). مجله علوم و تکنولوژی محیط­ زیست. دوره 17، شماره 2، صفحات 143 تا 151.
 2. فارابی، م. و رمضانی، ح.، 1384. بررسی مراحل رشد لاروی، بچه ماهی ­نورس و انگشت­ قد فیل­ماهی(Huso huso) در تکثیر مصنوعی جهت بازسازی ذخایر. مجلة سیویلیکا، ششمین همایش علوم و فنون دریایی، صفحات 1 تا 12.
 3. کردجزی، ض.؛ کمالی، ا.؛ نظری، ر. و یغمایی، ف.، 1382. اثر زمان شروع غذادهی روی رشد و بقاء لارو تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus). مجله علمی شیلات ایران. سال 13، شماره 1، صفحات 115 تا 128.
 4. Abdolhay, H., 2004. Sturgeon stock enhancement program in the Caspian Sea with emphasis on Iran, FAO, Italy. pp: 133-170.
 5. Bisbal Gustavo, A. and Bengtson, D.A., 1995. Effect of delayet feeding on survival and growth of Summer Flounder (Paralichthys dentatus) larvae. Marine Ecology Progress series. Vol. 121, pp: 301-306.
 6. Blaxter, J.H.S., 1992. The effect of temperature on larval fishes. Neth. J. Zool. Vol. 42, pp: 336-357.
 7. Bronzi, P.; Rosenthal, H. and Gessner, J., 2011. Global sturgeon aquaculture production: an overview. J Appl Ichthyol. Vol. 27, pp: 169-175.
 8. Counihan, T.D.; Miller, A.I.; Mesa, M.G. and Parsley, M.J., 1998. The effects of dissolved gas supersaturation on white sturgeon larvae. Trans. Am. Fish Soc. Vol. 127, pp: 316-322.
 9. Dettlaf, T.A.; Ginsburg, A.S. and Schmalhausen, O.L., 1993. Sturgeon fishes. Developmental Biology and Aquaculeure, Springer-Verlag, Berlin. 300 p.
 10. Feist, G.; Eenennam, J.; Doroshov, S.; Schreck, C.; Schneider, R. and Fitzpatrck, M., 2004. Early identification of sex in cultured white sturgeon Acipenser transmontanus, using plasma steroid levels. Aquaculture. Vol. 232, pp: 581-594.
 11. Finstad, A.G.; Einum, S.; Forseth, T. and Ugedal, O., 2007. Shelter availability affects behaviour, size dependent and mean growth of juvenile Atlantic salmon. Freshw. Biol. Vol. 52, No. 9, pp: 1710-1718.
 12. Halver, J.E. and Hardy, R.W., 2002. Fish Nutrition. 3rd Rev Edn. Academic Press Inc. USA. 500 p.
 13. Hoar, W.S. and Randall, D.J., 1998. Fiah Physiology. Academic press, INC. London (LTD). 630 p.
 14. Kynard, B. and Parker, E., 2005. Ontogenetic behavior and dispersal of Sacramento River white sturgeon, Acipenser transmontanus, with a note on body color. Environ. Biol. Fishes. Vol. 74, No. 1, pp: 19-30.
 15. Marcus, A.B.; McAdam, S.O. and Mark, J.S., 2014. The effect of temperature and substrate on the growth, development and survival of larval white sturgeon. Aquaculture. Vol. 430, pp: 139-148.
 16. McAdam, S.O., 2011. Effects of substrate condition on habitat use and survival by white sturgeon (Acipenser transmontanus) larvae, and potential implications for recruitment. Can. J. Fish. Aquat. Sci. Vol. 68, pp: 812-821.
 17. Richmond, A.M. and Kynard, B., 1995. Ontogenetic behaviour of shortnose sturgeon, Acipenser brevirostrum. Copeia. Vol. 1, pp: 172-182.
 18. Rombough, P.J., 1996. The effects of temperature on embryonic and larval development. InGlobal Warming Implications for Freshwater and Marine Fish (Eds.) McDonald, D.G. and Wood, C.M. Cambridge: Cambridge University Press. pp: 177-223.
 19. Wang, H.Y.; Weng, C.F.; Tu, M.C. and Lee, S.C., 2001. Synchronization of plasma sexual steroid concentration and gonadal cycles in the sleeper, Eleotris acanthopoma.Zoological Studies. Vol. 40, No. 1, pp: 14-20.
 20. Zubair, S.N.; Peake, S.J.; Hare, J.F. and Anderson, W.G., 2012. The effect of temperature and substrate on the development of the Cortisol stress response in the lake sturgeon, Acipenser fulvescens, Rafinesque (1817). Env. Biol. Fish. Vol. 93, pp: 577-587.