اثر غلظت های تحت کشنده نانوذرات نقره و نیترات نقره بر بیان ژن HSP70 و آسیب های بافت های آبشش، کبد و روده در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio L)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

چکیده

در این مطالعه به­منظور بررسی اثرات نقره بر ماهی کپورمعمولی، ماهیان در معرض غلظت­های تحت حاد نانوذرات نقره و نیترات نقره قرار گرفتند. برای این منظور ابتدا غلظت حاد 50% و 96 ساعته برای نانوذرات نقره و نیترات نقره به­دست آمد و سپس ماهیان به­مدت 21 روز در معرض غلظت­های تحت حاد قرار (04/0 و 08/0 میلی­گرم در لیتر نانوذرات نقره و 025/0 و 045/0 میلی­گرم در لیتر نیترات نقره) گرفتند و شاخص­های مورد نظر اندازه­گیری قرار گرفت. پس از درمعرض قرارگیری با دو شکل نقره، عوارض مختلفی در بافت­ها مشاهده گردید از مهم­ترین آن­ها می­شود به برخواستگی اپی­تلیالی، کوتاهی و ریختگی لاملاهای ثانویه آبشش، تخریب و نکروز شدن هسته و هایپرتروف شدن هپاتوسیت­های کبد و هم­چنین تخریب ساختار پرزهای روده و تورم آن­ها اشاره کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که در معرض­گذاری بلندمدت با نانوذرات نقره باعث افزایش معنی­دار بیان ژن Hsp70 شد و پس از در معرض قرارگیری ماهیان کپورمعمولی با نیترات نقره نیز، ژن Hsp70 به­شدت افزایش پیدا کرد اما اختلافی بین دو ژن از نظر بیان ژن مشاهده نگردید. هم­چنین بیش­ترین تاثیرات مشاهده شده در بین بافت­های بررسی شده در این مطالعه، در کبد ماهیان در معرض قرار گرفته با دو شکل نقره و در بالاترین غلظت مشاهده گردید و اختلافی از نظر سم­شناسی بین دو شکل نقره مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sub lethal concentrations of silver nanoparticles and silver nitrate on HSP70 gene expression and gill, liver and intestinal damage in common carp (Cyprinus carpio L.)

نویسندگان [English]

 • Kheyrollah Khosravi Katuli
 • Ali Shabani
 • Hamed Kolangi Miyandareh
 • Mohammad Reza Imanpour
Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In this study, to investigate the effects of silver on juvenile common carp (Cyprinus carpio), the fish were exposed to sub-lethal concentrations of silver-nanoparticles and silver nitrate. For this purpose, at first, Lethal Concentration (LC50-96 h) for two silver forms was obtained and then fish were exposed to sub-lethal concentrations (0.04 and 0.08 mg/L for silver NPs and 0.025 and 0.025 mg/L for silver nitrate) for 21 days and desired indicators were measured. After exposure to silver, various lesions have been observed in the tissues, that most important of these are the following: epithelial lifting, shorting and collapse of secondary lamellae in gills, nucleus degradation and necrosis and hypertrophy of hepatocytes in the liver and also destruction of the structure of intestinal villi. Results of this study showed that long exposure with silver NPs, caused significantly increase Hsp70 gene expression and after exposure of common carp with silver nitrate, Hsp70 greatly increased however, in term of gene expression, there was no difference between two genes. Also, the most effects observed among the tissues studied in this study were observed in the liver of fish exposed to two forms of silver and at the highest concentration and there was no difference between the two forms of silver in term of toxicology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fish
 • Silver Nanoparticles and Nitrate
 • Histology
 • Gene Expression
 1. ایمانی، ا.؛ سروی­مغانلو، ک. و خانی، س.، 1395. آسیب شناسی نانوذره مس بر بافت کبد و فراسنجه­های خونی و بیوشیمیایی بچه­ماهی قزل­آلای رنگین­کمان(Oncorhynchus mykiss) پیش و پس از یک دوره بازیابی. شماره 113، صفحات 111 تا 118.
 2. رزم­آرا، پ.؛ درافشان، س.؛ پیکان­حریتی، ف.؛ طالبی، م. و رنجبر، م.، 1392. اثر نانوذرات نقره کلوئیدی و نیترات نقره محلول در آب بر تغییرات بافتی آبشش گربه ماهی رنگین­کمان Pangasianodon hypophthalmus. مجله بوم­شناسی آبزیان. سال 3، شماره 3، صفحات 10 تا 18.
 3. سفری،ر.ق.؛شعبانی،ع.؛رمضان­پور،س.وکلنگی میاندره،ح.،1394. اثر دوزهای تحت کشنده سم اندوسولفان بر بیان ژن Hsp70  و آسیب­های بافت آبشش در تاس­ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897). نشریه توسعه آبزی­پروری. سال 9، شماره 2، صفحات 65 تا 94.
 4. هدایتی،ع.؛ جهانبخشی، ع. وقادری­رمازی، ف.، 1392. سم­شناسی آبزیان. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 210 صفحه.
 5. Ahearn, G.A.; Mandal, P.K. and Mandal, A., 2004. Calcium regulation in crustaceans during the molt cycle: a review and update. Comparative Biochemistry and Physiology. Vol. 137, pp: 247–257.
 6. Ahmad, I.; Pacheco, M. and Santos, M.A., 2004. Enzymatic and nonenzymatic antioxidants as an adaptation to phagocyte-induced damage in (Anguilla anguilla). following in situ harbor water exposure. Ecotoxicology and Environment Safety. Vol. 57, pp: 290-302.
 7. Baalousha, M.; Manciulea, A.; Cumberland, S.; Kendall, K. and Lead, J.R. 2008. Aggregation and surface properties of iron oxide nanoparticles: influence of pH and natural organic matter. Environmental Toxicology and Chemistry. Vol. 27, No. 9, pp: 1875-1882.
 8. Bajer, P.G. and Sorensen, P.W., 2010. Recruitment and abundance of an invasive fish, the common carp, is driven by its propensity to invade and reproduce in basins that experience winter-time hypoxia in interconnected lakes. Biological Invasions. Vol. 12, No. 5, pp: 1101-1112.
 9. Bao, Y.; Wang, Q.; Liu, H. and Lin, Z., 2011. A small HSP group gene of bloody clam (Tegillarca  granosa) involved in the immune response against vibrio parahaemolyticus and lipo polysaccaride. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 30, pp: 729-733.
 10. Bauer, M.; Greenwod, S.J.; Clark, K. F.; Jackman, P. and Fairchild, W., 2013. Analysis of gene expression in Homarus americanus larvae exposed to sublethal concentration of endosulfan during metamorphosis. Comparative Biochemistry and physiology. Vol. 8, pp: 300-308.
 11. Bauer, M.; Greenwod, S.J.; Clark., K. F.; Jackman, P. and Fairchild, W., 2013. Analysis of gene expression in Homarus americanus larvae exposed to sublethal concentration of endosulfan during metamorphosis. Comparative Biochemistry and physiology. Vol. 8, pp: 300-308.
 12. Bilberg, K.; Hovgaard, M.B.; Besenbacher, F. and Baatrup, E., 2011. In vivo toxicity of silver nanoparticles and silver ions in zebrafish (Danio rerio). Journal of toxicology.
 13. Blaser, S.A.; Scheringer, M.; MacLeod, M. and Hungerbuhler, K., 2008. Estimation of cumulative aquatic exposure and risk due to silver: Contribution of nano-functionalized plastics and textiles. Science of the Total Environment. Vol. 390, pp: 396-409.
 14. Buso, D.; Post, M.; Cantalini, C.; Mulvaney, P. and Martucci, A., 2008. Gold Nanoparticle-Doped TiO2 Semiconductor Thin Films: Gas Sensing Properties. Advanced Functional Materials. Vol. 18, No. 23,
  pp: 3843-3849. 
 15. Bustin, S.A.; Benes, V.; Garson, J.A.; Hellemans, J.; Huggett, J.; Kubista, M.; Mueller, R.; Nolan, T.; Pfaffl, M.W. and Shipley, G.L., 2009. The MIQE guidelines: minimum information for publication of quantitative real time PCR experiments. Clinical chemistry. Vol. 55, No. 4, pp: 611-622.
 16. Cengiz, E.I., 2006. Gill and kidney histopathology in the freshwater fish Cyprinus carpio after acute exposure to deltamethrin. Environmental Toxicology and Pharmacology. Vol. 22, pp: 200-204.
 17. Cengiz, E.I.; Unlu, E. and Balci, K., 2006. The histopathological effects of thiodan on the liver and gut of mosquitofish, Gambusia affinis. Journal of Envinronmental Science and Health. Vol. 36, No. 1, pp: 75-85.
 18. Chan, K.M., 1995. Methalothionin: Potentital biomarker for monitoring heavy metal pollution in fish around Hong Kong. Marine Pollution Bulletin. Vol. 31, pp: 411-415.
 19. Colombo, A.; Bonfanti, P.; Orsi, F. and Camatini, M., 2003. Developmental effects of endocrine disturbing chemicals in wildlife and humans. Environment Health Perspective. Vol. 101, pp: 378-384.
 20. Cui, Z.; Liu, Y.; Luan, W.; Li, Q.; Wu, D. and Wang, Sh., 2010. Molecular cloning and characterization of a heat shock protein 70 gene in swimming crab (Portunus trituberculatus). Fish and Shellfish Immunology. Vol. 28,
  pp: 56-64.
 21. Da Cuna, R.H.; Vazquez, G.R.; Piol, M.N.; Guerrero, N.V.; Maggese, M.C. and Nostro, F.L., 2011. Assessment of the acute toxicity of organochlorine pesticide endosulfan in Cichlasoma dimerus. Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 74, pp.1056-1073.
 22. Dong, M.; Zhu, L.; Shao, B.; Zhu, Sh.; Wang, J.; Xie, H.; Wang, J. and Wang, F., 2013. The effects of endosulfan on cytochrome P450 enzymes and glutathione S-transferase in zebrafish (Danio rerio) livers. Ecotoxicology and Environmental Safty. Vol. 92, pp: 1-9. 
 23. Dorts, J.; Silvestre, F.; Tu, H.T.; Tyberghein, A.E.; Phuong N.T. and Kestemont, P., 2009. Oxidative stress protein carbonilation and heat shock proteins in the black tiger shrimp (Penaeus monodon) following exposure to endosulfan and deltamethrin. Environmental Toxicology and Pharmacology. Vol. 28, No. 2, pp: 302-310.
 24. Duffy, L.K.; Scofiled, T.; Patton, M. and Bowyer, R.T., 1999. Comparative baseline levels of mercury, hsp70 and hsp90 in subsistence fish from the Yukon- Kushkokwim delta region of Alaska. Comparative Biochemistry and Physiology. Vol. 124, No. 2, pp: 181-186.
 25. Fanta, E.; Rios, F.S.A.; Romão, S.; Vianna, A.C.C. and Freiberger, S., 2003. Histopathology of the fish Corydoras paleatus contaminated with sublethal levels of organophosphorus in water and food. Ecotoxicology and environmental safety. Vol. 54, No. 2, pp: 119-130.
 26. Fu, D.; Chen, J.; Zhang, Y. and Yu, Z., 2011. Cloning and expression of a heat shock protein 90 gene in the haemocytes of Crassostrea hongkongensis under osmotic stress and bacterial challenge. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 31, pp: 118-125.
 27. Galloway, T.; Lewis, C.; Dolciotti, I.; Johnston, B.D.; Moger, J. and Regoli. F., 2010. Sublethal toxicity of nano titanium dioxide and carbon nanotubes in a sediment dwelling marine polychaete. Environmental Pollution.
  Vol. 158, pp: 1748-1755.
 28. Ghorshi Nezhad, M.R.; Zolfani, S.H.; Moztarzadeh, F.; Zavadskas, E.K. and Bahrami, M., 2015. Planning the priority of high tech industries based on Swara-Waspas methodology: The case of the nanotechnology industry in Iran. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Vol. 28, No. 1, pp: 1111-1137.
 29. Gottschalk, F.; Sonderer, T.; Scholz, R.W. and Nowack, B., 2009. Modeled environmental concentrations of engineered nanomaterials (TiO2, ZnO, Ag, CNT, fullerenes) for different regions. Environment science technology.
  Vol. 43, pp: 9216–9222.
 30. Griffitt, R.J.; Brown‐Peterson, N.J.; Savin, D.A; Manning, C.S.; Boube, I.; Ryan, R. and Brouwer, M., 2012. Effects of chronic nanoparticulate silver exposure to adult and juvenile sheepshead minnows (Cyprinodon variegatus). Environmental Toxicology and Chemisty. Vol. 31, pp: 160–167.
 31. Griffitt, R.J.; Weil, R.; Hyndman, K.A,; Denslow, N.D.; Powers, K.; Taylor, D. and Barber, D.S., 2007. Exposure to copper nanoparticles causes gill injury and acute lethality in zebrafish (Danio rerio). Environment Science Technology. Vol. 41, pp: 8178-8186.
 32. Grillo, R.: Rosa, A.H. and Fraceto, L.F., 2015. Engineered nanoparticles and organic matter: a review of the state of the art. Chemosphere. Vol. 119, pp: 608-619.
 33. Hao, L.; Chen, L.; Hao, J. and Zhong, N., 2013. Bioaccumulation and sub-acute toxicity of zinc oxide nanoparticles in juvenile carp (Cyprinus carpio): A comparative study with its bulk counterparts. Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 91, pp: 52-60.
 34. Jayakumar, P. and Paul, V.I., 2006. Pattern of cadmium accumulation in selected tissues of the cat fish (Clarias batrachus) exposed to sublethal concentration of cadmium chloride. Veterinarski Arhive. Vol. 76, No. 2, pp. 167-177.
 35. Jester, D. B., 1974. Life history, ecology, and management of the carp, Cyprinus carpio Linnaeus. Elephant Butte Lake. New Mexico State University, Research Report. Vol. 273, 80 p.
 36. Jing, J.; Liu, H.; Chen, H.; Hu, S.; Xiao, K. and Ma, X., 2013. Acute effect of copper and cadmium exposure on the expression of heat shock protein 70 in the Cyprinidae fish (Tanichthys albonubes). Chemosphere. Vol.  91, No. 8, pp: 1113-1122.
 37. Kashiwada, S., 2006. Distribution of nanoparticles in the see-through medaka (Oryzias latipes). Environmental Health Perspective. Vol. 114, 1697 p.
 38. Katuli, K.K.; Massarsky, A.; Hadadi, A. and Pourmehran, Z., 2014a. Silver nanoparticles inhibit the gill Na+/K+-ATPase and erythrocyte AChE activities and induce the stress response in adult zebrafish (Danio rerio). Ecotoxicology and environmental safety. Vol. 106, pp: 173-180.
 39. Katuli, K.K.; Amiri, B.M.; Massarsky, A. and Yelghi, S., 2014b. Impact of a short-term diazinon exposure on the osmoregulation potentiality of Caspian roach (Rutilus rutilus) fingerlings. Chemosphere. Vol. 108, pp: 396-404.
 40. Kenkel, C.D.; Sheridan, C.; Leal., M.C.; Bhagooli, R.; Castillo, K.D.; Kurata., N.; McGinty, E.; Goulet, T.L. and Matz, M.V., 2014. Diagnostic gene expression biomarkers of coral thermal stress. Marine Ecology Research. Vol. 14, pp: 667-6780. 
 41. Khosravi-Katuli, K.; Prato, E.; Lofrano, G.; Guida, M.; Vale, G. and Libralato, G., 2017. Effects of nanoparticles in species of aquaculture interest. Environmental Science and Pollution Research. pp: 1-21.
 42. Kim, J.; Park, Y.; Yoon, T.H.; Yoon, C.S. and Choi, K., 2010. Phototoxicity of CdSe/ ZnSe quantum dotswith surface coatings of 3-mercaptopropionic acid or tri-n octylphosphine oxide/gum arabic in Daphnia magna under environmentally relevant UV-B light. Aquatic Toxicology. Vol. 97, pp:116-124.
 43. Kolangi Miandare, H.; Jafari, O. and Akbarzadeh, A., 2015. The transcription of Hypoxia-inducible factors (hif-1, hif-2) during normal development of Beluga sturgeon (Huso huso Linnaeus, 1758). Journal of Aquatic Ecology. Vol. 4, No. 4, pp: 87-80.
 44. Lee, S.M.; Lee, S.B.; Park, C.H. and Choi, J. 2006. Expression of heat shock protein and hemoglobin genes in (Chironomus tentas) larvae exposed to various environmental pollutants: a potential biomarker of fresh water monitoring. Chemosphere. Vol. 65, pp: 1074-1081.
 45. Li, Z.H.; Chen, L.; Wu, Y.H.; Li, P.; Li, Y.F. and Ni, Z.H., 2014. Effects of mercury on oxidative stress and gene expression of potential biomarkers in larvae of the Chinese rare minnow Gobiocypris rarus. Archives of environmental contamination and toxicology. Vol. 67, No. 2, pp: 245-251.
 46. Lovern, S.B. and Klaper, R., 2006. Daphnia magna mortality when exposed to titanium dioxide and fullerene (C60) nanoparticles. Environmental toxicology and chemistry.Vol. 25, No. 4, pp: 1132-1137.
 47. Madhumathi, K.; Kumar, P.S.; Abhilash, S.; Sreeja, V.; Tamura, H.; Manzoor, K. and Jayakumar, R., 2010. Development of novel chitin/nanosilver composite scaffolds for wound dressing applications. Journal of Materials Science: Materials in Medicine. Vol. 21, No. 2, pp: 807-813.
 48. Mishra, A.; Kaushik, N.K.; Sardar, M. and Sahal, D., 2013. Evaluation of antiplasmodial activity of green synthesized silver nanoparticles. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Vol.7, No.111, pp: 713-718.
 49. Nair, K.K.; Kiremidjian, A.S. and Law, K.H., 2006. Time series-based damage detection and localization algorithm with application to the ASCE benchmark structure. Journal of Sound and Vibration. Vol. 291, No. 1, pp: 349-368.
 50. Nallamuthu, I.; Parthasarathi, A. Khanum, F., 2013. Thymoquinone-loaded PLGA nanoparticles: antioxidant and anti-microbial properties.
 51. Negro, C.L. 2015. Histopathological effects of endusolfan to hepatopancreas, gills and ovary of the fresh water crab Zilchiopsis collastinensis (Decapoda: Trichodactylidae). Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 113,
  pp. 87-94.
 52. Osborne, O.J.; Lin, S.; Chang, C.H.; Ji, Z.; Yu, X.; Wang, X.; Lin, S.; Xia, T. and Nel, A.E., 2015. Organ-specific and size-dependent Ag nanoparticle toxicity in gills and intestines of adult zebrafish. ACS nano. Vol. 9, pp: 9573-9584.
 53. Pandey, S.; Parvaz, S.; Sayeed, I.; Haque, R.; Bin-Hafeez, B. and Raisuddin, S., 2003. Biomarker of oxidative stress: a comparative study of river Yamuna fish Wallage attu. The Science of the Total Environmental. Vol. 309, pp: 105-115. 
 54. Rajeshkumar, S.; Mini, J. and Munuswamy, N., 2013. Effects of heavy metals on antioxidants and expression of HSP70 in different tissues of Milk fish (Chanos chanos) of Kaattuppalli Island, Chennai, India. Ecotoxicology and Environ Safety. Vol. 98, pp: 8-18.
 55. Rhee, J.S.; Raisuddin, Sh.; Lee, K.W.; Seo, J.S.; Ki, J.S. and Kim, I.Ch., 2009. Heat shock protein (Hsp) gene responses of intertidal copepod (Tigriopus japonicus) to environmental toxicants. Comparative Biochemistry and Physiology. Vol. 149, pp:104-112.
 56. Ribeiro, F.; Gallego-Urrea, J.A.; Jurkschat, K.; Crossley, A.; Hassellöv, M.; Taylor, C.; Soares, A.M. and Loureiro, S., 2014. Silver nanoparticles and silver nitrate induce high toxicity to Pseudokirchneriella subcapitata, Daphnia magna and Danio rerio. Science of the Total Environment. Vol. 466, pp: 232-241.
 57. Ringwood, A.H.; Khambhammettu, S.; Santiago, P.; Bealer, E.; Stogner, M.; Collins, J. and Gonsalves,
  K.E., 2005.
  Characterization, imaging and degradation studies of quantum dots in aquatic organisms. In MRS Proceedings. Cambridge University Press. Vol. 895, pp. 0895-G04.
 58. Roberts, R., 1989. Fish Pathology, second ed. 467 p.
 59. Rose, W.L.; Nisbet, R.M.; Green, P.G.; Norris, S.; Fan, T.; Smith, E.H.; Cherr, G.N. and Anderson, S.L., 2006.  Using an integrated approach to link biomarker responses and physiological stress to growth impairment of cadmium exposed larval topsmelt. Aquatic Toxicology. Vol. 80, pp.298-308.  
 60. Rupik., W.; Jaslik, K.; Bembenek, J. and Wildlak. W., 2011. The expression patterns of heat shock proteins and their rote during vertebrate's development. Comparative Biochemistry Physiology. Vol. 159, pp: 349-366.
 61. Schlesinger, M.J.; Santoro, M.G. and Garaci, E., 2012. Stress proteins: induction and function. Springer Science & Business Media. Vol. 259, pp: 1309-1311. 
 62. Schmidt, C.W., 2009. Nanotechnology-related environmental, health and safety research: examining the national strategy. Environmental Health Perspectives. Vol. 117, No. 4, pp: A158-A161.
 63. Scown, T.M.; Santos, E.M.; Johnston, B.D.; Gaiser, B.; Baalousha, M.; Mitov, S. and Aerle, R., 2010. Effects of aqueous exposure to silver nanoparticles of different sizes in rainbow trout. Toxicological Sciences. Vol.  115, No. 2, pp: 521-534.
 64. Smith, C.J.; Shaw, B.J. and Handy, R.D., 2007. Toxicity of single walled carbon nanotubes to rainbow trout, (Oncorhynchus mykiss): respiratory toxicity, organ pathologies, and other physiological effects. Aquatic Toxicology. Vol. 82, No. 2, pp: 94-109.
 65. Song, L.; Vijver, M.G.; Peijnenburg, W.J.; Galloway, T.S. and Tyler, C.R., 2015. A comparative analysis on the in vivo toxicity of copper nanoparticles in three species of freshwater fish. Chemosphere. Vol. 139, pp: 181-189.
 66. Sparks, D.L., 1995. Sorption phenomena in soils. Environmental soil chemistry. pp: 99-139.
 67. Stehr, C.M.; Myers, M.S.; Johnson, L.L.; Spencer, S. and Stein, J.E., 2004. Toxicopathic liver lesions in English sole and chemical contaminant exposure in Vancouver Harbour, Canada Marine Environment. Research. Vol. 4, pp: 55-74.
 68. Tedeschi, J.N.; Kennington, W.J.; Berry, O.; Whiting, S.; Meekan, M. and Mitchell, N.J., 2015. Increased expression of Hsp70 and Hsp90 mRNA as biomarkers of thermal stress loggerhead turtle embryos (Caretta caretta). Journal of thermal biology. Vol. 47, pp: 42-50.
 69. Völker, C.; Kämpken, I.; Boedicker, C.; Oehlmann, J. and Oetken, M., 2015. Toxicity of silver nanoparticles and ionic silver: comparison of adverse effects and potential toxicity mechanisms in the freshwater clam Sphaerium corneum. Nanotoxicology. Vol. 9, No. 6, pp: 677-685.
 70. Waisberg, M.; Joseph, P.; Hale, B. and Beyersmann, D., 2003. Molecular and cellular mechanisms of cadmium.  Toxicology. Vol. 192, pp: 95-117.
 71. Wilkinson, R.J.; Porter, M.; Woolcott, H.; Longland, R. and Carragher, J.F., 2006. Effects of aquaculture related stressors and nutritional restriction on circulating growth factors (GH, IGF-I and IGF-II) in Atlantic salmon and rainbow trout. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. Vol. 145, No. 2, pp: 214-224.
 72. Williams, D.; Amman, M.; Autrup, H.; Bridges, J.; Cassee, F.; Donaldson, K.; Fattal, E.; Janssen, C.; De Jong, W.; Jung, T.; Marty, J.P. and Rydzynski, K., 2005. The appropriateness of existing methodologies to assess the potential risks associated with engineered and adventitious products of nanotechnologies. In: risks Scoeanih, editor: European commission health and consumer protection directorate general. pp: 1-78.
 73. Wu, Y.; Zhou, Q.; Li, H.; Liu, W.; Wang, T. and Jiang, G., 2010. Effects of silver nanoparticles on the development and histopathology biomarkers of Japanese medaka (Oryzias latipes) using the partial-life test. Aquatic Toxicology. Vol. 100, pp: 160-167.
 74. Xing, H.; Li, S.; Wang, X.; Gao, X.; Xu, S. and Wang, X., 2013. Effects of atrazine and chlorpyrifos on the mRNA levels of HSP70 and HSC70 in the liver, brain, kidney and gill of common carp (Cyprinus carpio L.). Chemosphere. Vol. 90, No. 3, pp: 910-916.