بررسی اثرات محافظتی داروی لیورگل بر هیستولوژی بافت کبد ماهی قرمز (Carassius auratus)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

2 مرکز تحقیقات آب های دور، موسسه تحقیقات شیلات ایران، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، چابهار، ایران

چکیده

داروی لیورگل از عصاره گیاهی خارمریم تهیه می­ گردد. خارمریم محتوی فلاونولیگنان­ است و دارای اثرات محافظت­ کننده‌ کبدی است. هدف این آزمایش بررسی اثرات مقادیر مختلف داروی لیورگل حاوی سطوح مختلف چربی بر پیشگیری از عارضه­ های کبدی شامل تورم آبی، تورم ابری، دژنره شدن، چرب شدگی، خونریزی و نکروز در ماهی قرمز بود. برای این آزمایش 540 بچه ماهیان قرمز با میانگین وزن 1±3/5 گرمی استفاده شد که به ­مدت 180 روز با 9 جیره غذایی مختلف با 3 تیمار 0، 0/2 و 0/5 درصد داروی لیورگل و سه سطح 9، 12 و 15 درصد چربی تغذیه شدند. در انتهای دوره آزمایش از بافت کبد ماهیان نمونه ­برداری شد و از هر تیمار 4 نمونه جهت آنالیز هیستوپاتولوژی استحصال شد. نتایج آزمایش نشان داد که در بین تمام تیمار­های آزمایش بیش ­ترین عارضه کبدی شامل تورم آبی، تورم ابری، دژنره شدن، چرب شدگی و نکروز در تیمار 6 که حاوی جیره غذایی 15 درصد چربی و بدون داروی لیورگل بود مشاهده شد. در تیمار 2 که حاوی جیره غذایی 9 درصد چربی+داروی لیورگل 0/5 درصد بود هیچ­ گونه عارضه کبدی مشاهده نشد. نتیجه نهایی تحقیق نشان داد که از سطوح مختلف چربی استفاده شده در آزمایش، ماهی­ هایی که از سطوح چربی 12 و 15 درصد استفاده کرده بودند بیش ­ترین ضایعات کبدی را داشتند. هم ­چنین در تمام تیمار­های چربی جیره غذایی (9، 12 و 15 درصد) اضافه کردن داروی لیورگل به جیره غذایی احتمالاً به ­علت وجود سیلی مارین باعث کاهش ضایعات کبدی در ماهی قرمز گردید.

کلیدواژه‌ها


 1. پیغان، ر؛ رضایی، آ. و زادپرور، ن.، 1393. مطالعه­ تاثیر عصاره سیر خام بر میزان رشد و هیستوپاتولوژی کبد و کلیه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). نشریه دامپزشکی. صفحات 68 تا 76.
 2. محمودی، ز؛ نویریان، ح. و فلاحتکار، ب.، 1392. تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی بر عملکرد رشد بچه­ ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum). مجله علمی شیلات ایران. صفحات 101 تا 115.
 3. ناصری، م.، 1392. حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایران. انتشارات طب سنتی ایران. 282 صفحه.
 4. Abdel, M. and Ahmad, M., 2009. Effect of dietary protein regime during the growing period on growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Research. Vol. 40, pp: 1532-1537.
 5. Haghighi, A., 2009. Fish and shrimp pathology. Islamic Azad university Press publishing. Tehran. Iran. pp: 166-172.
 6. Halver, J.E. and Hardy, R., 2011. The effects of dietary retinoic acid on body lipiddepositi on in juvenilered Acipenser persicus. Aquaculture Research. Vol. 193, pp: 271-279.
 7. Hilton, W. and Dixon, D., 1982. Effect of increased liver glycogen and liver weight on gairdneri Richardson. Journal of Fish. Vol. 5, pp: 185-195. 
 8. Jalali, A., 2007. Special references to the histopathological effects caused by some infections. Jurnal of Aquaculture. Vol. 55, pp: 103-115. 
 9. Lettern, P.; Labbe, G. and Delaforge, M., 1990. Mechanism for the protective effects of silymarin carbon tetrachloride-induced lipid peroxidation and hepatotoxicity in mice. Biochem. Pharmacol. Vol. 39, pp: 27-34.
 10. Lus, M.; Durazo, E. and Viana, M., 2010. Effect of dietary lipid levels on performance, body composition and fatty acid profile of juvenile white Seabass (Atractoscion nobilis). Aquaculture. Vol. 289, pp: 101-105. 
 11. Mimeault, C.; Woodhouse, A. and Rudeau, V., 2005. The human lipid regulator, gemfibrozil bioconentrates and reduces testosterone in the Common carp (Cyprinus carpio). Aquatic Toxicology. Vol. 73, pp: 44-54.
 12. Ogata, Y. and Oku, H., 2001. The effects of dietary retinoic acid on body lipiddepositi on in juvenilered Acipenser persicus. Aquaculture Research. Vol. 193, pp: 271-279.
 13. Penrith, M.; Bastianello, S. and Penrith, H., 2008. Hepatic lipoidosis and fatty infiltration of organs in a captive African stonefish. Aquaculture Research. Vol. 180, pp: 220-229.
 14. Peyghan, R. and Mahjor, A., 2009. Fish pathology 1rd edition, Shahid Chamran University Press. pp: 882-889.
 15. Robert, R., 2001. Effects of atrazine on sex steroid dynamics, plasma vitellogenin concentration and gonad development in adult goldfish (Carassius auratus). Aquatic Toxicology. Vol. 6, pp: 369-379.
 16. Subhadra, B.; Lochman, R.; Rawlec, S. and chan, R., 2010. Effect of dietary lipid source on the growth, tissus composition and hematological parameters of largemouth bass. Aquaculture. Vol. 80, pp: 210-222. 
 17. Webster, C.D. and Lim, C., 2009. Nutrient Requirement and feeding of finfish for Aquaculture. CAB International Publishing. 418 p.  
 18. Yang, S.D.; Lin, T.S. and Liou, H., 2007. Influence of dietary phosphorous levels on growth, metabolic response and body composition of juvenile carp (Cyprinus carpio). Aquaculture. Vol. 253, pp: 592-601.