تاثیر سطوح مختلف کورکومین موجود در گیاه زردچوبه (Curcuma longa) جیره بر عملکرد رشد و رنگ پذیری پوست ماهی اسکار Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران، صندوق پستی: 1144

چکیده

به ­منظور مطالعه تاثیر سطوح مختلف کورکومین موجود در گیاه زردچوبه بر عملکرد رشد و رنگ­ پذیری ماهی اسکار،150 قطعه ماهی با میانگین وزن اولیه 0/25±5/1 گرم و طول متوسط 0/36±6/25 سانتی ­متر به ­طور تصادفی به 5 گروه تقسیم شده و به ­مدت 56 روز نگه ­داری وبا جیره­ های مختلف تغذیه شدند. گروه شاهد غذای تجاری فاقد کورکومین (C0) و سایرگروه­ ها به ­ترتیب با 5 ( C15) 15 ,(C10) 10 ,(C5) و 20 (20 C) گرم کورکومین در هر کیلوگرم جیره تجاری تغذیه شدند. شاخص ­های رشد تیمارهای آزمایشی هر دو هفته یک ­بار اندازه ­گیری شدند. نتایج نشان داد بین تیمارهای  C0 و C5 از لحاظ وزن نهایی و نرخ رشد ویژه تفاوت معنی­ دار آماری وجود دارد (0/05>P). بیش ­ترین وزن نهایی و هم ­چنین کم ­ترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار C5 مشاهده شد. تفاوت معنی ­داری در بازده پروتئین و چربی بین تیمارهای C5 و C20 مشاهده شد (0/05>P) به ­طوری ­که بیش ­ترین مقدار آن­ ها در تیمار C20 مشاهده شد. نتایج حاصل از اندازه­ گیری میزان کورکومین ذخیره شده در پوست نشان داد میزان کورکومین تیمار C20 به ­طور معنی ­داری نسبت به تیمار C0 بیش ­تر بود (0/05>P). نتایج تحقیق کنونی نشان داد که استفاده از 5 گرم کورکومین در جیره غذایی باعث بهبود عملکرد رشد در ماهی اسکار می ­شود و هم ­چنین استفاده از 15 گرم کورکومین در جیره غذایی آن ­ها باعث رنگ­پذیری بهینه در این ماهیان می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of different levels of dietary curcumin on growth performance and skin color of Oscar fish Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)

نویسندگان [English]

 • Razie Nazari
 • Mirmasoud Sajjadi
 • Bahram Falahatkar
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, sowmeh Sara, Iran, POBox: 1144
چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the effects of different levels of dietary curcumin on growth performance and skin color of Oscar fish (Astronotus ocellatus). A total of 150 Oscar fish with initial average weight of 5.1 ± 0.25 g were randomly distributed in 15 aquariums and fed with 5 different levels of curcumin including control group without any curcumin (C0), 5(C5), 10(C10), 15(C15) and 20(C20) g  curcumin kg-1 diet for 56 days. Fish fed with 5 g kg-1 diet showed significantly higher final body weight and specific growth rate compared to those fed the control treatment (P<0.05). Fish fed with 5 g kg -1 curcumin had significantly lower FCR than the control treatment (P<0.05). There were significant different in protein and lipid efficiency ratio between C0 and C20 treatment (P<0.05). curcumin concentration of skin in fish fed C20 treatment was significantly higher than fish fed C0 treatment (P<0.05). The results of the present study showed that 5 g curcumin kg-1 diet improves growth performance and 15 g curcumin kg-1 diet significantly enhances skin color in Oscar fish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Curcumin
 • Growth
 • Coloration
 • Oscar fish
 • Astronotus ocellatus
 1. بیک­ زاده، آ.؛ ایمان­ پور، م. و تقی ­زاده، و.، 1394. اثر بلندمدت کورتیزول خوراکی بر مقاومت به تنش شوری در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio). یافته ­های نوین در علوم زیستی. سال 2، شماره 2، صفحات 103 تا 112.
 2. رفیعی، غ.؛ نیسی، ع.؛ نعمت­ اللهی، م. و رضوی، ه.، 1394. تاثیر جیره غذایی حاوی کانتازانتین استخراج شده از باکتری Dietzia natronolimmaea-HSI در بهبود شاخص ­های رشد و ایمنی ماهی گرین ترور (Andinoacara rivulatus). مجله پژوهش های ماهی شناسی کاربردی. سال 3، شماره 3، صفحات 95 تا 105.
 3. صیدگر، م.؛ حافظیه، م. و نکوئی ­فرد، ع.، 1394. مقایسه تاثیر تغذیه با پریان میگو Phallocryptus spinosa و آرتمیا Artemia urmiana بر مقدار رنگدانه ­های کارتنوئیدی پوست ماهی گلدفیش (Carassius auratus). مجله علمی شیلات ایران. سال 24، شماره 1، صفحات 13 تا 24.
 4. عظیمی، آ.؛ تقی ­زاده، و. و ایمان ­پور، م.، 1392. تاثیر رنگدانه­ های طبیعی (پودر فلفل دلمه و گوجه فرنگی) در تغییرپذیری رنگ ماهی فلاور هورن (Cichlasoma sp). مجله پژوهش علوم و فنون دریایی. سال 11، شماره 1، صفحات 19 تا 24.
 5. عقدا، م.؛ وثوقی، ع. و متین ­فر، ع.، 1395. بررسی اثر پوست سبز گردو بر رنگ ­پذیری ماهی اسکار (Astronotus ocellatus). مجله پژوهش علوم و فنون دریایی. سال 11، شماره 1، صفحات 1 تا 11.
 6. مشعل ­چی، م.؛ علیشاهی، م.؛ جواهری ­بابلی، م. و حجازی، م.، 1389. مقایسه اثر آستاگزانتین و جلبک دونالیلا Dunaliella salina بر رنگ پوست ماهی اسکار سفید (Astronotus ocellatus). مجله بیولوژی دریا. سال 2، شماره 6، صفحات 75 تا 83.
 7. Akdemir, F.; Orhan, C.; Tuzcu, M.; Sahin, N.; Juturu, V. and Sahin, K., 2016. The efficacy of dietary curcumin on growth performance, lipid peroxidation and hepatic transcription factors in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared under different stocking densities. Aquaculture Research. (In press)
 8. Behera T.; Swain, P.; Sahoo, S.K.; Mohapatra, D. and Das, B.K., 2011. Immunostimulatory effects of curcumin in fish )Labeo rohita(. Indian Journal of Natural Products and Resources. Vol. 2, No. 2, pp: 184-188.
 9. Bekcan, S.; Dogankaya, L. and Cakirogollari, G.C., 2006. Growth and body composition of European catfish (Silurus glanis) fed diet containing different percentages of protein. The Israeli Journal of the Aquaculture- Bamidgeh. Vol. 58, pp: 137-142.
 10. Bellio, P.; Brisdelli, F.; Perilli, M.; Sabatini, A.; Bottoni, C.; Segatore, B.; Setacci, D.; Amicosante, G. and Celenza, G., 2014. Curcumin inhibits the SOS response induced by levofloxacin in Escherichia coli. Phytomedicine.Vol. 21, No. 4, pp: 430-434.
 11. Boonla, O.; Kukongviriyapan, U.; Pakdeechote, P.; Kukongviriyapan, V.; Pannangpetch, P.; Prachaney, P. and Greenwald, S.E., 2014. Curcumin improves endothelial dysfunction and vascular remodeling in 2K-1C hypertensive rats by raising nitric oxide availability and reducing oxidative stress. Nitric Oxide. Vol. 42, pp: 44-53.
 12. Bureau, D.P.; Hua, K. and Cho, C.Y., 2006. Effect of feeding level on growth and nutrient deposition in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) growing from 150 to 600 g. Aquaculture Research. Vol. 37, No. 11, pp: 1090-1098.
 13. Cleary, K. and Mcfeeters, R.F., 2006. Effects of oxygen and turmeric on the formation of oxidative aldehydes in fresh-pack dill pickles. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 54, No. 9, pp: 3421-3427.
 14. Cui, H.; Liu, B.; Ge, X.P.; Xie, J.; Xu, P. and Zhou, Q., 2013. Effects of dietary curcumin on growth performance, biochemical parameters, HSP70 gene expression and resistance to Streptococcus iniae of juvenile Gift Tilapia, (Oreochromis niloticus). The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh. Vol. 66, pp: 986-996.
 15. Farhangi, B.; Alizadeh, A.M.; Khodayari, H.; Khodayari, S.; Dehghan, M.J.; Khori, V.; Heidarzadeh, A.; Khaniki, M.; Sadeghiezadeh, M. and Najafi, F., 2015. Protective effects of dendrosomal curcumin on an animal metastatic breast tumor. European Journal of Pharmacology. Vol. 758, pp: 188-196.
 16. Francis, G.; Makkar, H.P.S. and Becker, K., 2001. Effects of Quillaja saponins on growth, metabolism, egg production and muscle cholesterol in individually reared Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology. Vol. 129, No. 2, pp: 105-114.
 17. Fu, Y.; Gao, R.; Cao, Y.; Guo, M.; Wei, Z.; Zhou, E.; Li, Y.; Yao, M.; Yang, Z. and Zhang, N., 2014. Curcumin attenuates inflammatory responses by suppressing TLR4 mediated NF-κB signaling pathway in lipopolysaccharide induced mastitis in mice. International Immuno pharmacology. Vol.  20, No. 1, pp: 54-58.
 18. Ghosh, S.; Sinha, A. and Sahu, C., 2008. Dietary probiotic supplementation in growth and health of live bearing ornamental fishes. Aquaculture Nutrition. Vol. 14, No. 4, pp: 289-299.
 19. Jiang, J.; Wu, X.Y.; Zhou, X.Q.; Feng, L.; Liu, Y.; Jiang, W.D.; Wu, P. and Zhao, Y., 2016. Effects of dietary curcumin supplementation on growth performance, intestinal digestive enzyme activities and antioxidant capacity of crucian carp (Carassius auratus). Aquaculture. Vol.  463, pp: 174-180.
 20. Kop, A. and Durmaz, Y., 2008. The effect of synthetic and natural pigments on the colour of the cichlids (Cichlasoma severum sp). Aquaculture International. Vol. 16, No. 2, pp: 117-122.
 21. Manju, M.; Akbarsha, M.A. and Oommen, O.V., 2012. In vivo protective effect of dietary curcumin in fish Anabas testudineus (Bloch). Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 38, No. 2, pp: 309-318.
 22. Perrone, D.; Ardito, F.; Giannatempo, G.; Dioguardi, M.; Troiano, G.; Lo Russo, L.; De Lillo, A.; Laino, L. and Lo Muzio, L., 2015. Biological and therapeutic activities, and anticancer properties of curcumin. Experimental and Therapeutic Medicine. Vol. 10, No. 5, pp: 1615-1623.
 23. Richards, J.G.; Wang, Y.S.; Brauner, C.J.; Gonzalez, R.J.; Patrick, M.L.; Schulte, P.M.; Choppari-Gomes, A.R. and Almeida-Val, V.M., 2007. Metabolic and ionoregulatory responses of the Amazonian cichlid, Astronotus ocellatus, to severe hypoxia. Journal of Comparative Physiology. Vol. 177, No. 3, pp: 361-374.
 24. Ruby, A.J.; Kuttan, G.; Babu, K.D.; Rajasekharan, K.N. and Kuttan, R., 1995. Anti-tumour and antioxidant activity of natural curcuminoids. Cancer Letters. Vol. 94, No. 1, pp: 79-83.
 25. Shapoori, M.; Ghiasvand, Z. and Jamili, S., 2012. The study of synthetic and natural pigments on the colour of the Albino Oscar (Astronotus ocellatus). International Journal of Marine Science and Engineering. Vol. 2, No. 3, pp: 203-206.
 26. Shi, X.; Zheng, Z.; Li, J.; Xiao, Z.; Qi, W.; Zhang, A.; Wu, Q. and Fang, Y., 2015. Curcumin inhibits Aβ-induced microglial inflammatory responses in vitro: Involvement of ERK1/2 and p38 signaling pathways. Neuroscience Letters. Vol. 594, pp: 105-110.
 27. Toda, O.; Miyase, T.; Arichi, H.; Tanizawa, H. and Takino, Y., 1985. Natural antioxidants. III. Antioxidative components isolated from rhizome of (Curcuma longa). Chemical and Pharmaceutical Bulletin. Vol. 33, No. 4, pp: 1725-1728.
 28. Wang, Y.J.; Chien, Y.H. and Pan, C.H., 2006. Effects of dietary supplementation of carotenoids on survival, growth, pigmentation, and antioxidant capacity of characins (Hyphessobrycon callistus). Aquaculture. Vol. 261, No. 2, pp: 641-648.
 29. Wen, Z.P.; Zhou, X.Q.; Feng, L.; Jiang, J. and Liu, Y., 2009. Effect of dietary pantothenic acid supplement on growth, body composition and intestinal enzyme activities of juvenile Jian carp (Cyprinus carpio var. Jiang).Aquaculture nutrition. Vol. 15, pp: 470-476.
 30. Xia, S.L.; Ge, X.P.; Liu, B.; Xie, J.; Miao, L.H.; Ren, M.C.; Zhou, Q.L.; Zhang, W.X.; Jiang, X. J.; Chen, R.L. and Pan, L.K., 2015. Effects of supplemented dietary curcumin on growth and non-specific immune responses in juvenile Wuchang bream (Megalobrama amblycephala). The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh. Vol. 67, pp: 1-12.
 31. Zhongze, H.; Jiufeng, Y. and Zhijing, T., 2003. Effect of curcumin on the growth and activity of digestive enzyme in grass carps (Ctenopharyngodon idella). Cereal and Feed Industry. Vol. 51, No. 11, pp: 75-84.