بررسی وجود ژن های پمپ افلاکس AdeABC در ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بامانی با مقاومت چندگانه دارویی

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

 اسینتوباکتر بومانی به ­دلیل پتانسیل بالا در کسب عوامل مقاومت به دامنه وسیعی از آنتی ­بیوتیک ­ها، یکی از اصلی ­ترین باکتری­ های با مقاومت چندگانه دارویی است.مکانیسم ­های مختلفی برای بروز مقاومت چندگانه دارویی در اسینتوباکتر بومانی وجود دارد که شامل پمپ ­های تراوشی یا افلاکس، بتالاکتاماز، اینتگرون­ ها، عناصر افزایشی و پروتئین­ های ساختاری می ­باشند. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی ژن­ های پمپ افلاکس در ایزوله ­های بالینی اسینتوباکتر بومانی با مقاومت چندگانه دارویی می­ باشد. 79 سویه اسینتوباکتر بومانی از نمونه ­های بالینی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قلب تهران جدا شده و با آزمون­ های بیوشیمیایی تشخیص داده شدند. حساسیت آنتی ­بیوتیکی ایزوله ­ها با روش انتشار دیسک براساس استاندارد 2015CLSI تعیین شد. سپس استخراجDNA  انجام شد و حضور ژن ­های adeA، adeB وadeC با استفاده از PCR بررسی شد. میزان مقاومت نسبت به آنتی ­بیوتیک ­های آمی کاسین، سفتازیدیم، سیپروفلوکسازین، مروپنم، ایمی ­پنم، تتراسایکین و تری ­متوپریم به ­ترتیب 83/75، 86/25، 82/5، 56/25، 91/25، 58/75، 93/75 درصد بود. فراوانی ژن­ های adeA، adeB  96/2% و فراوانی adeC 91/1% گزارش شد. ارتباط معنی­­داری بین مقاومت به ایمی ­پنم، مروپنم با فراوانی ژن­ ها وجود داشت. با توجه به شیوع بالای ژن ­های پمپ افلاکس AdeABC ممکن است این امر یک نقش مهم در مقاومت ایزوله­ های بالینی اسینتوباکتر بومانی به ­ویژه مقاومت به ایمی ­پنم، مروپنم و تری­ متوپریم ایفا کند. اگرچه باید به نقش بیان ژن ­های پمپ افلاکس در بروز مقاومت آنتی ­بیوتیکی توجه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the efflux pump gene AdeABC in multidrug resistant clinical isolates of Acinetobacter bumanii

نویسندگان [English]

 • Shaahin Zayeri 1
 • Fatemeh Noorbakhsh 1
 • Fahimeh Baghbani Arani 2
1 Department of Microbiology, Faculty of Biological Sciences, Varamin-Pishva branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Department of Genetics, Faculty of Biological Sciences, Varamin-Pishva Unit, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Acinetobacter baumannii is the important cause of nosocomial infections worldwide due to its propensity to rapidly acquire resistance determinants to a wide range of antibiotics and is the major of Multidrug resistant bacteria. There are many different mechanisms for occurrence of MDR in A. baumannii isolates that efflux pumps, beta-lactamases, integrons, insertion sequence(IS) and structural proteins. 79 strains of Acinetobacter baumannii wereisolated from clinical specimens of patients were admitted to Hearth Tehran hospital and diagnosed by biochemical tests. Antibiotic susceptibility of isolates was determined by disc diffusion method according to CLSI 2015. Finally, DNA were extracted and presence of adeA, adeB and adeC genes was evaluated by PCR. The resistance to amikacin, ceftazidime, ciprofloxacin, meropenem, imipenem, tetracycline and trimetoprim were 83.75%,86.25%,82.5%,86.25%,91.25%, 58.75%t 93.75%   respectively. The frequency of adeA,adeB was similar 96.2%  and for adeC gene the frequency was 91.1 % .There was a significant relationship between imipenem and meropenem resistance and frequency of efflux pump genes. According to high prevalence of AdeABC efflux system genes may be play an important role in antibiotic resistance of A. baumannii clinicalisolates specially imipenem and meropenem resistace. Althouth it must be mentioned the role of efflux pumps gene expression in antibiotic resistance. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • A. baumannii
 • Efflux pump
 • adeABC genes
 • Antibiotic resistance
 1. Ambudkar, S.V.; Dey, S.; Hrycyna, C.A.; Ramachandra, M.; Pastan, I. and Gottesman, M.M., 1999. Biochemical, cellular, and pharmacological aspects of the multidrug transporter 1. Annual review of pharmacogical and toxicology. Vol. 39, No. 1, pp: 361-398.
 2. Babapour, E.; Haddadi, A.; Mirnejad, R.; Angaji, S.A. and Amirmozafari, N., 2017. Study of drug resistance and ompA gene existence in clinical Acinetobacter baumannii isolates. IJMM. Vol. 11, No. 1, pp: 30-38.
 3. Chopra, I. and Roberts, M., 2001. Tetracycline antibiotics: mod of action, applications, moleculr biology, and epidemiology of bacterial resistance. Microbiology and molecular biology Reviews. Vol. 65, No. 2, pp: 232-260.
 4. Coyne, S.; Rosenfeld, N. and Lambert, T., 2010. Overexpression of resistance-nodulation-cell division pump AdeFGH confers multidrug resistance in Acinetobacter baumannii. Antimicrobial agents and chemotherapy. Vol. 54, pp: 4389-4393.
 5. García-Garmendia, J.L.; Ortiz-Leyba, C.; Garnacho Montero, J.; Jiménez-Jiménez, F.J.; Monterrubio-Villar, J. and Gili-Miner, M., 1999. Mortality and the increase in length of stay attributable to the acquisition of Acinetobacter in critically ill patients. Crit Care Med. Vol. 27, No. 9, pp: 1794-1799.
 6. Hartzell, J.D.1.; Kim, A.S.; Kortepeter, M.G. and Moran, K.A., 2007. Acinetobacter Pneumonia: A Review. MedGenMed. Vol. 9, pp: 1-6.
 7. Hujer, K.; Hujer, A.; Hulten, E.; Bajaksouzian, S.; Adams, J. and Donskey, C., 2006. Analysis of Antibiotic Resistance Genes in Multidrug-Resistant Acinetobacter sp. Isolates from Military and Civilian Patients treated at the Walter Reed Army Medical Center. Antimicrob Agents Chemother. Vol. 50, No. 12, pp: 4114-4123.
 8. Japoni Nejad, A.; Ghaznavi Raad, A. and Soofian, M., 2014. Molecular detection of AdeABC efflux pump genes in clinical isolates of acinetobacter baumannii and their contribution in imipenem resistance. Tebe Jonoob. Vol. 5, pp: 815-823. [In Persian]
 9. Jassim, K.; Ghaima, K. and Saadedin, M., 2016. AdeABC efflux pump gene in multidrug resistant Acinetobacter baumanii isolates. Avecina Journal of clinica microbiology and Infection. Vol. 3, No. 4, pp: 131-146.
 10. Karlowsky, J. A.; Draghi, D.C.; Jones, M.C.; Thornsberry, C.; Friedland, I.R. and Sahm, D.F., 2003. Surveillance for Antimicrobial Susceptibility among Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii from Hospitalized Patients in the United States, 1998 to 2001.Antimicrob Agents Chemother. Vol. 47, pp: 1681-1688.
 11. Katsaragakis, S.; Markogiannakis, H.; Toutouzas, K.; Drimousis, P.; Larentzakis, A. and Theodoraki, E.M., 2008. Acinetobacter baumannii infections in a surgical intensive care unit: predictors of multi-drug resistance. World J Surg. Vol. 6, pp: 1194-1202.
 12. Khalat abadi, R.; Moniri, R.; Shajari, G.; Nazem, H.; Mosavi, A. and Ghasemi, A., 2008. Antibiotic resistance pattern and release of antibiotic resistance genes in Acinetobacter species isolated from Shahid Beheshti Hospital in Kashan. Feyz. Vol. 4, pp: 60-66. [In Persian]
 13. Khosrishahi, N. and Sharifi, M., 2007. Isolation of carbapenem resistant Acinetobacter baumannii(CRAB) strains from patients and equipments of Intensive care units (ICUs) at Qazvin between 2005-2006. Iran J Med Microbiol. Vol. 1, No. 3, pp: 33-38. [In Persian]
 14. Lee, S.O.; Kim, N.J.; Choi, S.H.; Hyong, K.T.; Chung, J.W. and Woo, J.H., 2004. Risk factors for acquisition of imipenem-resistant Acinetobacter baumannii: a case-control study. Antimicrob Agents Chemother. Vol. 48, No. 1, pp: 224-228. [PubMed: 14693543]
 15. Lin, F.; Xu, Y.; Chang, Y.; Liu, C.; Jia, X. and Ling, B., 2017. Molecular Characterization of Reduced Susceptibility to Biocides in Clinical Isolates of Acinetobacter baumannii. Front Microbiol. Vol. 8. published online.
 16. Lubelski, J.; Konings, W.N. and Driessen, A.J., 2007. Distribution and physiology of ABC-type transporters contributing to multidrug resistance in bacteria. Microbiology Mol Biol. Vol. 71, pp: 463-476.
 17. Maraki, S.; Mantadakis, E.; Mavromanolaki, V.; Kofteridis, D. and Samonis, G.A., 2016. 5-year Surveillance Study on Antimicrobial Resistance of Acinetobacter baumannii Clinical Isolates from a Tertiary Greek Hospital. Infect Chemother. Vol. 48, No. 3, pp: 190-198.
 18. Murray, P.R. and Baron, E.J., 2010. Murray Medical Microbiology. 7th ed.
 19. Nikaido, H., 1994. Prevention of drug access to bacterial targets: Permeability barriers and active efflux. Science. Vol. 264, pp: 382-388.
 20. Normohamady, Z.; Zamanzad, B.; Shavarzi, A. and Kiani, P., 2015. Evaluation antimicrobial resistance of Acinetobacter baumannii isolated from Shahrekord teaching hospitals in 2013. J Shahrekord Univ Med Sci. Vol. 16, No. 6, pp: 1-8
 21. Peymani, A.; Higgins, P.G.; Nahaei, M.R.; Farajnia, S. and Seifert, H., 2012. Characterisation and clonal dissemination of OXA-23-producing Acinetobacter baumannii in Tabriz, northwest Iran. Int J Antimicrob Agents. Vol. 39, pp: 526-528.
 22. Pulsen, I.T. and Lewis, K., 2001. Microbial Multidrug efflux: introduction. Journal of molecular Microbiology an Biotecnology. Vol. 3, No. 2, pp: 143-144.
 23. Su, C.H.1.; Wang, J.T.; Hsiung, C.A.; Chien, L.J.; Chi, C.L. and Yu, H.T., 2012. Increase of Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Infection in Acute Care Hospitals in Taiwan: Association with Hospital Antimicrobial Usage. plose one. Vol. 5, pp: 1-6.
 24. Sugawara, E.1. and Nikaido, H., 2014. Properties of AdeABC and AdeIJK efflux systems of Acinetobacter baumannii compared with those of the AcrAB-TolC system of Escherichia coli. Antimicrob Agents Chemother. Vol. 58, No. 12, pp: 7250-7257.
 25. Taherikalani, M.; Etemadi, G.; Geliani, K.N.; Fatollahzadeh, B.; Soroush, S. and Feizabadi, M.M., 2008. Emergence of multi and pandrug resistance Acinetobacter baumannii carrying blaOXA-type-carbapenemase genes among burn patients in Tehran, Iran. Sudi Med J. Vol. 29, No. 4, pp: 623-624.
 26. Vila, J.1.; Mart, S. and Snchez-Céspedes, J., 2007. Porins, efflux pumps and multidrug resistance in Acinetobacter baumannii. oxford academi. Vol. 59, pp: 1210-1215.
 27. Wieczorek, P.1.; Sacha, P.; Hauschild, T.; Zórawski, M.; Krawczyk, M. and Tryniszewska, E., 2008. Multidrug resistant Acinetobacter baumannii--the role of AdeABC (RND family) efflux pump in resistance to antibiotics. Folia Histochem Cytobiol. Vol. 46, No. 3, pp: 257-267.
 28. Xiao, S.Z.1.; Chu, H.Q.; Han, L.Z.1.; Zhang, Z.M.; Li, B.; Zhao, L. and Xu, L., 2016. Resistant mechanisms and molecular epidemiology of imipenem-resistant Acinetobacter baumannii. Mol Med Rep. Vol. 14, No. 3, pp: 2483-24888.