تولیدمثل گوزن قرمز خزری (Cervus elaphus maral) در پناهگاه حیات وحش سمسکنده، ساری

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، ایران

چکیده

گوزن قرمز خزری یا مارال (Cervus elaphus maral) نشخوارکننده­ای از خانواده گوزن­ سانان است. نگه داری و حفاظت از مارال نیازمند شناخت خصوصیات رفتاری، فیزیولوژی، محیط و عوامل آسیب رسان به این گونه می ­باشد. در این مقاله صفات و رفتارشناسی تولیدمثلی این گونه در هر دو جنس نر و ماده بر اساس مشاهدات و ثبت اطلاعات گوزن ­های نگه داری شده در پناهگاه حیات وحش سمسکنده ساری در بازه زمانی 1385 تا 1390 ارائه شده است. خصوصیات گوزن نر شامل رفتار جنسی، تغییرات ظاهری در فصل تولیدمثل و فیزیولوژی تولیدمثل و خصوصیات گوزن ماده شامل تخمک ­گذاری، چرخه تولیدمثلی، جفت گیری، آبستنی و زایمان مورد بررسی قرار گرفته است. شناخت خصوصیات تولیدمثلی مارال در پناهگاه حیات وحش سمسکنده ساری یکی از نیازهای اطلاعاتی مهم برای حفظ و تزاید نسل این گونه می­ باشد و مسیرهای جدیدی برای انجام روش­ های جدید در تولیدمثل این گونه در پارک ­های حیات وحش ایران و یا مناطق حفاظت شده دیگر را خواهد گشود.
 

کلیدواژه‌ها


  1. Adam, C.L.; Moir, C.E. and Atkinson, T., 1986. Induction of early breeding in red deer (Cervus elaphus) by melatonin. Journal of Reproduction and Fertility. Vol. 76, No. 2, pp: 569-573.
  2. Audigé, L.; Wilson, P.R. and Morris, R.S., 1999. Reproductive performance of farmed red deer (Cervus elaphus) in New Zealand. IV. Biological markers as risk factors for yearling and adult hind conception. Animal Reproduction Science. Vol. 55, No. 3-4, pp: 239-254.
  3. Ekrami, B. and Tamadon, A., 2013. Reproduction characteristics of Persian fallow deer (Dama dama mesopotamica) in Wildlife Refuge of Dasht-e-Naz, Sari. Journal of Environment. Vol. 15, pp: 13-18.
  4. Ghasemzadeh-Nava, H.; Ekrami, B.; Moghadas, D. and Tamadon, A., 2012. Control of red deer (Cervus elaphus) stag domination in rut season by estrus synchronization. Iranian Journal of Veterinary Medicine. Vol. 6, No. 3, pp: 155-158.
  5. Griffiths, W.M.; Stevens, D.R.; Archer, J.A.; Asher, G.W. and Littlejohn, R.P., 2010. Evaluation of management variables to advance conception and calving date of red deer (Cervus elaphus) in New Zealand venison production systems. Animal Reproduction Science. Vol. 118, No. 2-4, pp: 279-296.
  6. Guinness, F.E.; Albon, S.D. and Clutton-Brock, T.H., 1978. Factors affecting reproduction in red deer (Cervus elaphus) hinds on Rhum. Journal of Reproduction and Fertility. Vol. 54, No. 2, pp: 325-334.
  7. Scott, I.C.; Asher, G.W.; Archer, J.A. and Littlejohn, R.P., 2008. The effect of conception date on gestation length of red deer (Cervus elaphus). Animal Reproduction Science. Vol. 109, No. 1-4, pp: 206-217.
  8. Wilson, P.R.; Walker, I.H.; Bond, D.B.; Middleberg, A. and Staples, L.D., 1991. Field evaluation of melatonin implants to advance the breeding season in 1-year-old farmed red deer hinds. New Zealand Veterinary Journal. Vol. 39, No. 1, pp: 23-28.