تولیدمثل گوزن قرمز خزری (Cervus elaphus maral) در پناهگاه حیات وحش سمسکنده، ساری

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، ایران

چکیده

گوزن قرمز خزری یا مارال (Cervus elaphus maral) نشخوارکننده­ای از خانواده گوزن­ سانان است. نگه داری و حفاظت از مارال نیازمند شناخت خصوصیات رفتاری، فیزیولوژی، محیط و عوامل آسیب رسان به این گونه می ­باشد. در این مقاله صفات و رفتارشناسی تولیدمثلی این گونه در هر دو جنس نر و ماده بر اساس مشاهدات و ثبت اطلاعات گوزن ­های نگه داری شده در پناهگاه حیات وحش سمسکنده ساری در بازه زمانی 1385 تا 1390 ارائه شده است. خصوصیات گوزن نر شامل رفتار جنسی، تغییرات ظاهری در فصل تولیدمثل و فیزیولوژی تولیدمثل و خصوصیات گوزن ماده شامل تخمک ­گذاری، چرخه تولیدمثلی، جفت گیری، آبستنی و زایمان مورد بررسی قرار گرفته است. شناخت خصوصیات تولیدمثلی مارال در پناهگاه حیات وحش سمسکنده ساری یکی از نیازهای اطلاعاتی مهم برای حفظ و تزاید نسل این گونه می­ باشد و مسیرهای جدیدی برای انجام روش­ های جدید در تولیدمثل این گونه در پارک ­های حیات وحش ایران و یا مناطق حفاظت شده دیگر را خواهد گشود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reproduction of Caspian red deer (Cervus elaphus maral) in Wildlife Refuge of Semeskande, Sari

نویسنده [English]

 • Behrang Ekrami
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous Branch, Iran
چکیده [English]

Caspian red deer or maral (Cervus elaphus maral) is a ruminant from the family of cervidae. Maintenance and protection of maral requires knowing the behavioral, physiological, environmental characteristics and factors harmful to this species. In this article, reproductive and behavioral traits of this species in both sexes are presented based on observations and the available records of protected deer in Wildlife Refuge of Semeskande, Sari from 2006 to 2011. Hart characteristics including sexual behavior, apparent changes during reproductive season and reproductive physiology; and hind characteristics including of ovulation, reproductive cycle, mating, pregnancy and parturition, have been evaluated. Identification of maral reproductive characteristics in Wildlife Refuge of Semeskande, Sari is one of the most important information requirements to preserve and breed this species and will open up new routes for performing new methods of reproduction of this species in Iran wildlife parks or other refuge areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caspian red deer
 • Reproduction
 • Behavior
 • Physiology
 • Iran
 1. Adam, C.L.; Moir, C.E. and Atkinson, T., 1986. Induction of early breeding in red deer (Cervus elaphus) by melatonin. Journal of Reproduction and Fertility. Vol. 76, No. 2, pp: 569-573.
 2. Audigé, L.; Wilson, P.R. and Morris, R.S., 1999. Reproductive performance of farmed red deer (Cervus elaphus) in New Zealand. IV. Biological markers as risk factors for yearling and adult hind conception. Animal Reproduction Science. Vol. 55, No. 3-4, pp: 239-254.
 3. Ekrami, B. and Tamadon, A., 2013. Reproduction characteristics of Persian fallow deer (Dama dama mesopotamica) in Wildlife Refuge of Dasht-e-Naz, Sari. Journal of Environment. Vol. 15, pp: 13-18.
 4. Ghasemzadeh-Nava, H.; Ekrami, B.; Moghadas, D. and Tamadon, A., 2012. Control of red deer (Cervus elaphus) stag domination in rut season by estrus synchronization. Iranian Journal of Veterinary Medicine. Vol. 6, No. 3, pp: 155-158.
 5. Griffiths, W.M.; Stevens, D.R.; Archer, J.A.; Asher, G.W. and Littlejohn, R.P., 2010. Evaluation of management variables to advance conception and calving date of red deer (Cervus elaphus) in New Zealand venison production systems. Animal Reproduction Science. Vol. 118, No. 2-4, pp: 279-296.
 6. Guinness, F.E.; Albon, S.D. and Clutton-Brock, T.H., 1978. Factors affecting reproduction in red deer (Cervus elaphus) hinds on Rhum. Journal of Reproduction and Fertility. Vol. 54, No. 2, pp: 325-334.
 7. Scott, I.C.; Asher, G.W.; Archer, J.A. and Littlejohn, R.P., 2008. The effect of conception date on gestation length of red deer (Cervus elaphus). Animal Reproduction Science. Vol. 109, No. 1-4, pp: 206-217.
 8. Wilson, P.R.; Walker, I.H.; Bond, D.B.; Middleberg, A. and Staples, L.D., 1991. Field evaluation of melatonin implants to advance the breeding season in 1-year-old farmed red deer hinds. New Zealand Veterinary Journal. Vol. 39, No. 1, pp: 23-28.