بررسی مورفولوژیکی آلودگی های کرمی حفره شکمی، دستگاه گوارش و چشم ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) و شیربت (Barbus grypus) تالاب شادگان استان خوزستان

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

تالاب شادگان از مهم ترین منابع طبیعی خوزستان از نظر غنای گونه ای می باشد. این تالاب زیستگاه مهم انواع گونههای آبزی (گونههای آب شیرین و گونههای آب شور) است.  ماهی بنی و ماهی شیربت از جمله گونههای با ارزش اقتصادی و مقاوم نسبت به شرایط نامساعد محیطی هستند، به طوری که در آبهای راکد و گرم که میزان اکسیژن آنها کم است به راحتی زندگی میکنند. این مطالعه به منظور بررسی آلودگی­­ های کرمی حفره شکمی ، دستگاه گوارش و چشم در ماهیان مذکور در تالاب شادگان صورت گرفت. در این تحقیق تعداد 100 عدد ماهی بنی و 100 عدد ماهی شیربت صید شده از تالاب شادگان بدون درنظر گرفتن فصل خاصی و به صورت تصادفی در چند مرحله (مهر 95 تا اردیبهشت 96) تهیه گردید و سپس ماهیان به آزمایشگاه بخش آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل شدند. پس از بررسی این ماهیان، انگل های جدا شده در الکل 70 درصد تثبیت شدند و سپس با استفاده از کلیدهای شناسایی تشخیص داده شدند. بر طبق نتایج، انگل های شناسایی شده در این بررسی شامل: دیپلوستوموم اسپاته ­سه ­اوم از چشم، کنتراسکوم، آنیزاکیس، ترماتد وارلاکرپتوترما، نئواکینورینکوس، کاویا و بوتریوسفالوس از روده ماهیان بوده است. در این مطالعه تنوع انگل­های کرمی در ماهی شیربت بالاتر و به جز در مورد نئواکینورینکوس شدت آلودگی نسبتا پایین است. بر اساس نتایج حاصله بیش ترین آلودگی کرمی آلودگی به انگل دیپلوستوموم اسپاته سه اوم (31%) بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological survey of the helminth parasites in the abdominal cavity and eyes of Mesopotamichthys sharpeyi and Brbus grypus from shadegan wetland of khuzestan province

نویسندگان [English]

 • Forough mohammadi 1
 • Mehrzad Mesbah 1
 • Mohammadhossein Razijalali 2
 • Abbas jolodar 1
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Shadegan wetland is one of the most important natural resources of Khuzestan in terms of richness. This wetland is an important habitate for many types of aquatic species(freshwater species and salty water species). Mesopotamichthys sharpeyi and Brbus grypus are among the most valuable species and resistant to environmental adverse conditions, so that they live easily in warm waters with low oxygen content. This study was conducted to investigate the helminth parasites of the abdominal cavity organs, gastrointestinal tract and eyes of these two species of fish in shadegan wetland. In this survey in a few steps 100 pieces of Mesopotamichthys sharpeyi and 100 pieces  of Brbus grypus, randomly and without considering a specific season, was prepared and transferred to aquatic laboratory, faculty of veterinary, shahid chamran university of ahvaz. Separated parasites of fish stabilized in 70% alcohol and then identified with identification keys. Identified parasites in this survey were include: Diplostomum spathaceum from eyes and Varelacreptotrema, Contracaecum, Anisakis, Neoechinorhynchus, Bothriocephalidae and khawia fromgastrointestinal tract. In this survey the variety of helminth parasites was higher in Brbus grypus and the severity of infection in fish was relatively low except in the case of Neoechinorhynchus. According to the results, the most helminth  parasites infection was Diplostomum spathaceum (31%).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neoechinorhynchus
 • Diplostomum spathaceum
 • Anisakis
 • Contracaecum
 1. پیغان، ر.؛ نبوی، ل. و حسینی، م.ر 1380.  بررسی آلودگی کرمی روده سیاه ­ماهی، ماهی برزم لب پهن و ماهی شیربت رودخانه ­های اطراف خرم آباد. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز). شماره 7، صفحات 55 تا 66.
 2. پیغان، ر.، 1380. انگل­ ها و بیماری ­های انگلی ماهی. چاپ اول، انتشارات نوربخش، تهران. صفحات 37 تا 76 و 101 تا 120.
 3. جلالی ­جعفری، ب.، 1377. انگل ­ها و بیماری ­های انگلی ماهیان آب شیرین ایران. انتشارات معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، اداره کل آموزش و ترویج، شرکت سهامی شیلات ایران. چاپ اول. صفحات 237 تا 302.
 4. حمیدیان، غ.،1382. مطالعه ساختار بافت شناسی و هیستومتریک پوست نواحی مختلف ماهی بنی (Barbus sharpeyi). پایان ­نامه دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز. شماره 591.
 5. دادار، م.؛ پیغان، ر. و راضی­ جلالی، م.ح.، 1390. بررسی آلودگی ماهیان رودخانه زهره استان خوزستان به انگل ­های پریاخته. مجله دامپزشکی ایران. دوره 7، شماره 3، صفحات 30 تا 42.
 6. راهدار، م.؛ مصباح، م  .و وزیریان، ب.، 1391. بررسی انگل ­های داخلی و خارجی زئونوز ماهی بنی شادگان و سوسنگرد در سال 1386. مجله علوم بهداشتی جندی شاپور. سال 4 ، شماره 1، صفحات 49 تا 55.
 7. سیدمرتضایی، س.ر. و عباسی، س.، 1375. مطالعه طرح جامع هور شادگان، فاز انگل شناسی. مرکز تحقیقات شیلاتی خوزستان. 74 صفحات.
 8. سیدمرتضایی، س.ر.؛ پازوکی، ج و معصومیان، م.، 1386. انگل ­های نماتود جدا شده از چند گونه ماهیان آب شیرین استان خوزستان. مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. شماره 77، صفحات 2 تا 20.
 9. عباسی،س.، 1373. بررسی ضایعات آبشش ­ها و ارتباط آن­ ها با فاکتورهای فیزیکو شیمیایی باکتریایی انگلی تغذیه­ ای کپورماهیان پرورشی حوضه کارون . انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران استان خوزستان. صفحات 34  تا 37.
 10. مخیر، ب.، 1381. بیماری ­های ماهیان پرورشی. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ چهارم. شماره 1869، صفحات 398 تا 401.
 11. مصباح، م.، 1383. شناسایی و اکواپیدمیولوژی انگل­ های ماهی بنی در تالاب شادگان استان خوزستان. پایان ­نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی رشته بهداشت و بیماری­ های آبزیان از دانشگاه تهران. 254 صفحه.
 12. مغینمی، ر.، 1374. گزارش نهایی مطالعه آلودگی انگلی در ماهیان بومی تالاب هورالعظیم دشت آزادگان. مرکز تحقیقات شیلات خوزستان. موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران. 107 صفحه.
 13. Akbarzadeh, A., 2008. Investigating the parasites of the gastrointestinal tract, muscle, and eyes of Barbus grypus from the end of the Karkheh River. D.V.M Thesis. Shahid chamran University of Ahvaz. 92 p.
 14. Amlacher, E., 1970. Textbook of fish diseases (Engl. Transl.). T. F. H.Publ., Jersey City. 302 p.
 15. Anderson, R.; Willmott, S.; and Chabaud, A.G., 1976. CIH keys to the nematode parasites of vertebrates. CABI Publication. 462 p.
 16. Dadar, M.; Peyghan, R. and Razi Jalali, M.H., 2011. Study on metazoan parasite fauna in some of fishes Zohreh River. Iranian Veterinary Journal. Vol. 7, No. 3, pp: 30-42.
 17. Ebrahimzadeh, A. and Kalani, R., 1976. Investigating gut and muscle parasites of Karoon ariver fish. Jondishahpour university press. pp: 11-41.
 18. Ebrahimzadeh, A. and Nabavi, L., 1975. Investigation of gastrointestinal tract and muscle worms in Khuzestan and its relation with human contamination. Jondishahpour university press. pp: 5-78.
 19. Eslami, A., 1997. Veterinary Helmithology. Vol. 3, Nematode and Acanthocephala. Tehran Univ. press. pp: 150-151.
 20. Farahnak, A.; Mobedi, I. and Tabibi, R., 2002. Fish Anisakidae Helminthes in Khuzestan Province, South West of Iran, Iranian Journal of Public Health. Vol. 31, No. 3, pp: 129-132.
 21. Furhan, M., 2002. A second collection of fish parasites and fungi from the lower reaches of Diyala River, mid Iraq. The Veterinary. Vol. 12, No. 1, pp: 24-32.
 22. General Directorate of Environmental protection of Khuzestan. 1998. Limnological study and ecological balance of intenal waters (shadegan wetland), preliminary phase. Vol. 2, No. 2.
 23. Gibson, D.I.; Jones, A. and Bray, R.A., 2002. International and The Natural History Museum, London. Key to the Trematoda, Vol. 1.
 24. Hamidian, Gh., 2003. histological and histometric study of different areas in skin of barbus sharpeii. D.V.M Thesis of Shahid Chamran University of Ahvaz. No. 591.
 25. Hickman, C.P.; Roberts L.S. and Hikman, M.F., 1983. Integratea Principles of Zoology.8th ed. Mosby College Publishing. pp: 253-255.
 26. Jalali Jafari, B., 1998. Parasites and Parasitic Disease of fresh water. Iran Fisheries Company. Press. Vol. 1, pp: 237-302.
 27. Jalali, B.; Mahbobi Soofiani, N.; Asadollah, S. and Barzegar, M., 2012. An investigation on fish parasites in Hanna Wetland, Semirom, Isfahan Province. Iranian Scientific Fisheries Journal. Vol. 21, No. 1, pp: 25-38.
 28. Khalil, L.F.; Jones, A. and Rodney, A.B., 1994. Keys to the Cestode Parasite of Vertebrates. CAB International. 768 p.
 29. Mackiewicz, J.S., 1982. Caryophyllidea (Cestoidea): perspectives. Parasitology. No. 84, pp: 397-417.
 30. Markevich A.P., 1951. The parasitic fauna of freshwater fish in the Ukrainian S.S.R. Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR, Institut Zoologii, Kiev, Translated from Russian by N. Rafael, Israel Program for Scientific Translations. Office of Technical Series, U.S. Department of Commerce, Washington. pp: 1-367.
 31. Mesbah, M., 2004. Determination and Ecoepidemiological study of the parasite of Barbus Sharpeii in Shadegan marsh of Khouzestan Province. Thesis submitted as fulfillment of requirement for the degree of Doctorate in Aquatic Animal Heaith(DVSc), Tehran University. 254 p.
 32. Mogheinami, S.R., 1995. Final Report of Parasitic Pollution Study Projrct in indigenous fishes of Hoorolazim Wetland, Iranian Fisheries Science Research Institue.
 33. Mokhayer, B.; Mesbah, M.; Peyghan, R. and Jalali, B., 2006. Study of monogenetic trematodes infestation in Benni, Barbus sharpeyi from Shadegan marsh and mode of their attachment to gills. Scientific-Research Iranian Veterinary Journal. Vol. 2, No. 2, pp: 48-57.
 34. Mokhayer, B., 1976. The treatment of Bothriocephalosis in grass carp. Riv. It. Piscic. Ittiop. A. XI. No. 4, Vol. 119-121.
 35. Mokhayer, B., 1989. Fish diplostomatosis in Iran. Journal of veterinary Faculty, university of Tehran. Vol. 44, No. 2, pp: 11-18.
 36. Mokhayer, B., 1999. Parasites of juvenile storgeons from southern Caspian Sea 5th international symposium on fish parasites, 9-13 Agust. 1999. Ceske Budejovice, Czech Republic.
 37. Mokhayer, B., 2002.  Diseqses of cultivated fishes, Tehran Univ. Press. Vol. 4, No. 1869, pp: 398-401.
 38. Pazooki, J. and Molnar, K., 1998. Philometra karuensis sp. N. (Nematoda; Philometridae) from Barbus sharpeyi in freshwater of southwest Iran,Acta Veterinarica. Hungarica. pp: 465-471.
 39. Pazooki, J., 1996. A faunistical survey and histopathological studies on freshwater fish nematods in Iran and hungary. Ph.D. Thesis, Vet. Med. Res. Ins. Hungary Acad. Of sciences, Hungary.
 40. Pazooki, J.; Masoumian, M. and Seyed Mortezaei, S.R., 2012. Survey on some Endometazoan Parasites from Barbus spp. Khouzestan Province, Iran. Pajouhesh and Sazandegi. No. 94, pp: 36-44.
 41. Peyghan, R., 1380.Parasites and Parasitic Disease of Fish. Vol. 1. Noorbakhsh. Press. pp: 37-86, 101-120.
 42. Peyghan, R. and Hoghoghi Rod, N., 2004. Determination of parasitic helminthes in Persian Gulf grouper, (Epinephelus coioides), and silver pomfret, (Stromateus cinereus). Pajouhesh & Sazandegi. No. 4, pp: 62, 49-55.
 43. Peyghan, R.; Nabavi, L. and Hosseini, M.R., 2001. The prevalence of helminth parasites in intestines of Capoeta trutta, Barbus arabus, Barbulus and Barbus grypus in Khoramabad Rivers. Iranian Veterinary Journal. Vol. 7, pp: 55-66.
 44. Rahdar, M.; Mesbah, M.; Vazirian, Z., 2012. Detection of internal and external zoonosis parasites in Barbus sharpeyi in Shadegan and sosangerd city during 2007. Jundishapur Journal of Health Sciences. Vol. 4, No. 1, pp: 49-55.
 45. Seyed Mortezaei, S.R.; Pazooki, J.; Masoumian, M., 2007. Nematodes from fresh water fishes of Khouzestan province. Pajouhesh & Sazandegi. No. 77, pp: 2-10.
 46. Valero, A.; Paniagua, M.I.; Hierro, I.; Díaz, V.; Valderrama, M.J. and Benítez, R., 2006. Anisakid parasites of two forkbeards (Phycis blennoides and Phycis phycis) from the Mediterranean coasts of Andalucía (Southern Spain). Parasitol Int.  Vol. 55, No. 1, pp :1-5.
 47. Williams, J.S.; Gibson, D.I. and Sadeghian, A., 1980. Some helminth-parasites of Iranian freshwater fishes. Journal of Natural History. No .14, pp: 685-699.
 48. Woo, P.T.K., 1995. Fish diseases and disorders, Volume 1 Protozoan and Metazoan infections. CAB international. U.K. 930 p.
 49. Yamaguti, S., 1961. The Nematodes of Vertebrate. Part Ι, ΙΙ. Systema Helminthum ΙΙΙ. Inrerscience publisher, New York, London. pp:12-61.
 50. Yeomans, W.E.; Chubb, J.C. and Sweeting, R.A., 1997. Khawia sinensis (Cestoda: Caryophyllidea); an indicator of legislative failure to protect freshwater habitats in the British Isles. Journal of Fish Biology. Vol. 51, No. 5, pp: 880-885.