ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی برای تدوین راهبردهای فناوری نوین با استفاده از مدل پاندا، هکس و مجلوف در هلدینگ صنایع غذایی سینا

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

تکنولوژی از دیرباز به­عنوان یکی از عناصر تولید و توسعه مطرح بوده و همواره با آن رشد دانش بشر در حال تغییر بوده است. پیشرفت تکنولوژی میزان کارآیی سایر عناصر درگیر فرایند تولید و توسعه را تا آن­جا بالا است که امروزه تکنولوژی به­عنوان عامل استراتژیک برای توسعه اقتصادی کشورها و شرکت­ها مطرح است. با پیشرفت تکنولوژی ضرورت استفاده از تکنولوژی­های مدرن نیاز به ارزیابی تکنولوژی بیش از پیش احساس می­شود چرا که برای تعیین اهداف می­بایستی وضعیت موجود و شکاف بین سطح توانمندی موجود و مورد نیاز تعیین گردد. مقاله حاضر با هدفارزیابی توانمندی تکنولوژیکی به جهت  تدوین راهبردهای فناوری نوین با استفاده از مدل­های پاندا، هکس و مجلوف در هلدینگ صنایع غذایی سینا انجام شده است، برای نیل به هدف هفت سوال مطرح شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل هلدینگ صنایع غذایی سینا که شامل 15 شرکت تولیدکننده مواد غذایی بوده است که با استفاده از انتخاب 48 نفر کارشناس، مهندس و مدیر به­عنوان نمونه آماری، داده­های مورد نیاز تحقیق را با استفاده از مصاحبه و شش پرسش­نامه تخصصی جمع­آوری و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از مدل­های پاندا، هکس و مجلوف استفاده شده است. براساس یافته­های تحقیق امتیاز توانمندی­های استراتژیک 79، 68% تیازتوانمندی­های تکنولوژیک تاکتیکی 83، 69% و امتیاز توانمندی­های تکنولوژیک مکمل 25، 73% بوده است و هم­چنین طبق مدل مجلوف استراتژی­های توسعه سیستم اطلاعات مدیریت، ارتقا زیرساخت­های اصلی تولید، توسعه سیستم بازاریابی مناسب، تکمیل زنجیره تامین مواد اولیه، تنوع درتولید محصولات، ارتقا و بهبود فرایندهای تولید به­عنوان استراتژی­های افزایش توانمندی تکنولوژیکی به­همراه برنامه­ها و پروژه­های پشتیبان فنی تدوین  و ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Technology Capability for Developing New Technology Strategies Using the Panda, HEX and Majlof Model in Sina Food Industry Shelter

نویسندگان [English]

 • Mir Mohammad Heshmati
 • Kamaledin Rahmani
 • Naser Feghhei Farahmand
Department of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

To the extent that today technology is a strategic factor for the economic development of countries and companies. With the advent of technology, the need to use modern technologies requires more technology to be evaluated, because for the purpose of determining the objectives, the existing situation and the gap between the existing and required level of capabilities must be determined.The purpose of this study was to assess the technological capability to develop new technology strategies using Panda, HEX and Majlof models in the food industry of Sina. To achieve the goal of seven questions, this research has been proposed. The research is descriptive and applied research. The statistical population of the research includes holding food industry in Sina, which includes 15 food companies. Using 48 experts, engineers and managers as the statistical sample, the required research data Six questionnaires were collected by interview and six questionnaires. Panda, HEX and Majlof models were used to analyze the data.Based on the findings of the research, the rating of strategic capabilities was 68.79%, the tactical technological capabilities score was 69.83%, and the complementary technological abilities rating was 73.25%. Also, according to the Majlouf model, the management information management system development strategies, Proper marketing, supply chain replenishment, diversification in product production, promotion and improvement of production processes have been developed as strategies for increasing technological capability along with technical support programs and projects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology
 • Panda Model
 • HEX and Majolev Model
 • Technological Strategies
 1. اثباتی،ح.؛ کریمیان، ا.ه. و آقاپور، ح.، 1395. تدوین استراتژی تکنولوژی. آینده پژوه. چاپ دوم.
 2. اعرابی، س.م. و منتی، ح.، 1389. استراتژی فناوری. نشر مهکامه.
 3. اسلامی، ر.، 1389. عوامل موفقیت در انتقال فناوری و توسعه صنعتی کشورهای درحال توسعه. صنعت و توسعه. شماره ۱۷.
 4. بزمی، م. و تاجریان، م.، 1392. ارزیابی فرایند انتقال فناوری DMD از دیدگاه مدیریت فناوری. دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت.
 5. توکلی، ع.، 1392. ضوابط، مقررات و روش­های مناسب انتقال فناوری به کشور. پایان­نامه کارشناسی­ارشد. دانشگاه علم و صنعت ایران.
 6. ذوالفقارنسب، س.، 1383. تاریخچه ارزیابی علم و فناوری و ظهور شاخص­های علمی. هیئت نظات و ارزیابی فرهنگی و علمی.
 7. طباطباییان، س.ح.ا.؛ باقری، س.ک.؛ گودرزی، م. و نوده، ع.، 1389. ارزیابی سیاست­گذاری فناوری در صنعت نرم­افزار هند. دومین کنفرانس مدیریت فناوری.
 8. طارق، خ.، 1392. مدیریت فناوری رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت. ترجمه اعرابی، س.م. و ایزدی، د.، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 9. علی­احمدی، ع. و توکلی، ع.، 1391. نگرش جامع به انتقال فناوری. ماهنامه تدبیر. شماره ۷۹، صفحه ۱۰۹.
 10. فدوی­اصغری، ع.، 1397. انتقال فناوری. ماهنامه تدبیر. شماره 114.
 11. قاضی­نوری، س.س.، 1389. ارزیابی فناوری، ابزارکمک به سیاست‌گذاری. انتشارات مرکز صنایع نوین، چاپ اول.
 12. منطقی، م.، 1395. روش­های مختلف انتقال فناوری. اولین دوره مدیریت فناوری هوا فضای ایران. تهران.
 13. Advanced Science and Technology Palicy Planning (ASTPP) Network. 1999. Improving Distributed Intelligence in Complex Innovation Systems. Fraunhofer Institute, Karlsruhe.
 14. Anderson, J.E., 2013. Public Policymaking, 6th ed. Boston: Houghton Mifflin Company. 14 p.
 15. Ansari, M.; Dehghan Nayeri, M.; Yousefi Zenouz, R., 2009. Technological Deep Assessment of Automotive Parts Manufacturers Case of Iranian Manufacturers. International Journal of Social and Human Sciences. Vol. 3, pp: 37-46.
 16. APCTT. 1989. Atlas Technology: A Framework for Technology Planning. APCTT Publications. 327 p.
 17. Bagheri, N.; Mousavi, M. and Nasiri, M., 2011. Wind energy status of Iran: Evaluating Iran’s technological capability in manufacturing wind turbines, Renewable and Sustainable Energy Reviews. 173 p.
 18. Bryson, J.M., 2014. What to Do When Stakeholders Matter. Public Management Review. Vol. 6, No. 1, pp: 21-53.
 19. Chiesa, V., 2011. R&D Strategy and Organizations: Managing Technical change in Dynamic Contexts. Imperical College Press, UK.
 20. Minzberg, H., 1992. Patterns in strategy formation. Management Science. Vol. 24, No. 9, pp: 934-948.
 21. Mohr, H., 2012. Technology Assessment in Theory and Practice. journal of Society for Philosophy and Technology. Vol. 4, pp: 22-25.
 22. Panda, H. and Ramanathan, K., 1996. Technological Capability Assessments of a Firm in the Electricity Sector. Technovation. Vol. 16, No. 10, pp: 31-44.
 23. Panda, H. and Ramanathan, K., 1997. Technological capability assessment as an input for strategic planning: case studies at Electricitd de France and Electricity Generating Authority of Thailand.