بررسی ترکیب شیمیایی، انرژی قابل متابولیسم و روند تولید گاز ضایعات نانوایی و مقایسه آن با دانه های گندم و جو در منطقه ورامین

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

 این مطالعه به­منظور تعیین میزان انرژی متابولیسمی و روند تولید گاز ضایعات نان­های، بربری، لواش، سنگک، تافتون و مقایسه آن با گندم و جو انجام شد. انرژی متابولیسمی برای گندم، جو، بربری، لواش، سنگک و تافتون به­ترتیب 13/23، 12/11، 13/76، 13/53، 13/9 و 13/59 بود. بالاترین میزان انرژی متابولیسمی مربوط به سنگک و کم­ترین مربوط به جو بود. گندم با جو هم­چنین گندم و جو با انواع نان خشک در انرژی متابولیسمی دارای اختلاف معنی­دار بودند. میزان تولید گاز گندم، جو، بربری، لواش، سنگک و تافتون به­ترتیب 94/033، 86/433، 94/900، 92/033، 96/767، 93/767 میلی­لیتر در 200 میلی­گرم ماده خشک بود. در تولید گاز جو با گندم و کلیه نان­های مورد آزمایش دارای اختلاف معنی­دار بود. بیش­ترین میزان تولید گاز مربوط به نان سنگک و کم­ترین آن برای جو بود. نتایج این تحقیق نشان داد که می­توان از ضایعات انواع نان خشک به­عنوان ماده خوراکی با انرژی متابولیسمی بالا در جیره دام  به­خصوص دام­های پرواری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of chemical content, Metabolisable Energy (ME) content and gas production process of bakery wastes and their comparison with barley and wheat grain in Varamin region

نویسندگان [English]

 • Vali Boyer 1
 • Naser Karimi 1
 • Mojtaba Zahedi Far 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva branch, Islamic Azad University of Varamin, Iran
2 National Research Institute of Animal Sciences, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to determination potential of gas production and ME of bakery wastes and its comparison with barley and wheat. ME content for bakery wastes include BARBARY(B), LAVASH(L), SANGAK(S) and TAFTOON(T) were 13.23, 12.11, 13.76, 13.53, 13.90 and 13.59 MJ/Kg DM respectively. The highest content of metabolisable energy (ME) was for SANGAK and the lowest content was for barley. As well as ME content between Wheat and barley and among wheat and barley with bakery wastes were significantly different. Total gas production for wheat, barley and bakery wastes (B, L, S, T) were 94.03, 86.43, 94.90, 92.03, 96.77 and 93.77 percentage respectively in 200 mg that the highest content was for SANGAK and the lowest was for barley. Total gas production for barley had significant difference with wheat and bakery wastes. The results were illustrating that usage of bakery wastes as a feed with high degradability an ME in farm animals diet formulation especially in feedlot animals is possible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gas production technique
 • Bakery wastes
 • Starch
 • Metabolisable energy
 1. افضل­زاده، ا.، 1382. تعیین ارزش غذائی ضایعات نان خشک. مجله علوم و صنایع کشاورزی. جلد 17، شماره 2، صفحات 13 تا 18.
 2. رجب­زاده، ن.، 1389. فناوری تهیه نان و مدیریت تولید آن. چاپ اول. موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
 3. سمیعی­زفرقندی، م.؛ قورچی، ت.؛ و آهنی­آذری، م.، 1389. تعیین اثرات فرآوری شیمیایی دو رقم جو بر ناپدید شدن شکمبه­ای ماده خشک، نشاسته و بخش­های کربوهیدرات در سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل. مجله علوم دامی. دوره 4، شماره 1، صفحات 35 تا 46.
 4. ضیابری، ح. و کوهی، ح.،1380. اصول و روش­های نگه­داری مواد غذائی. نشر علوم کشاورزی. تهران.
 5. عبدی­قزلجه، ع.؛ دانش­مسگران، م.؛ نصیری­مقدم، ح. و وکیلی، ع.، 1389. ارتباط بین وزن چگالی و فراسنجه­های تولید گاز ارقام مختلف دانه­های جو ایران در شرایط برون تنی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.
 6. قدردان، م.ع.؛ مظاهری. ی. و رستگار، غ. ر.، 1386. بررسی فراوانی و انواع اجسام خارجی شکمبه و نگاری و وجود چسبندگی نگاری در گاومیش­های کشتار شده در کشتارگاه اهواز. مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 12، شماره 1، صفحات 27 تا 36.
 7. مقدسی، ا.، 1391. راهنمای جامع بیماری­های شتر. چاپ اول. انتشارات نیلوبرگ. صفحات 381 تا 417.
 8. مکدونالد، پ.؛ ادواردز، آر.ای.؛ گرین­هال، جی.اف دی. و مورگان، سی.ای.، 2001. تغذیه دام. مترجم: نویدشاد، ف. و جعفری صیادی، ع.ر.، 1386. ویرایش ششم. انتشارات حق­شناس. 764 صفحه.
 9. نریمانی، ا.، 1388. سرویس اقتصادی جهان نیوز. اردیبهشت ماه.
 10. وجگانی، م.، 1385. مجله جهان اقتصاد. نسخه شماره 3531.
 11. وسلی، ان.ا.، 1997. راهنمای خوراک­های دام و طیور. مترجم: کامیاب، ع.ر.، 1380. نشر حق­شناس.
 12. هاشمی، م.، 1370. تغذیه دام، طیور و آبزیان. چاپ اول. انتشارات فرهنگ جامع.
 13. AOAC. 2000. Official Methods of Analysis,17th Edition. Association of Official Analytical Chemists, Washington, D. C, USA.
 14. Chase, L.E. and Sniffen, C.J., 1988. Balancing dairy ration to optimize fermantation; http://WWW. Inform.umd.edu.
 15. Dubois, M.; Gilles, K.A.; Hamilton, J.K.; Rebers, P.A. and Smith, F., 1956. Colorimetric method for determination of sugars and related substances. Anal. Chem. Vol. 28, pp: 350-356.
 16. Forbs, G.M., 1995. Vluntry food intake and diet selection in farm animal, CAB international. UK.
 17. Karkalas, J., 1985. An improved enzymatic method for the determination of native and modified starch. J. Sci. Food Agric. Vol. 36, pp: 1019-1027.
 18. Menke, K.H. and Steingass, H., 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal research and development. Vol. 28, pp: 7-55.
 19. Menke, K.H. and Steingass, H., 1987. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas Production using rumen fluid. Anim. Res. Dev. Vol. 28, pp: 7-55.
 20. Menke, K.H.; Raab, L.; Salewski, H.; Steingass, H.; Frits, D. and Schneider, W., 1979. The stimation of the digestibility and metabolizable energy content of ruminant feedingstuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor in vitro. J. Agric. Sci. Vol. 93, pp: 217-222.
 21. NRC. 1996. National Research council, Nutrient requirements of Beef cattle, 6th Rev. edn. National academy press. Washington, D.C.
 22. Orskov, E.R., 1992. Protein nutrition in ruminants. Academic Press. Ltd. London.
 23. Orskov, E.R., 1995. Plant factors limiting roughage intake in ruminants, Fist FAO electronic conference (http://www.fao.org).
 24. SAS. 2001. SAS/STAT Users guide: Version 8.02. SAS Institute Cary, NC, USA.
 25. Schroeder, J.W., 1999. By-Products and regionally available alternative feedstuffs for dairy cattle. www.ext.nodak.edu.
 26. Stokes, S.R., 1998. Balancing carbohydrates for optimal rumen function and animal health. http://stephenville.tamu.edu.