تاثیر جایگزینی سطوح مختلف پودر کنجاله سویا به جای پودر ماهی در جیره غذایی بر شاخص های رشد، کیفیت لاشه و برخی فاکتورهای خونی بچه ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران، صندوق پستی: 1616

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران، صندوق پستی: 1144

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی جایگزینی پودرکنجاله سویا به­ جای پودرماهی در جیره غذایی ماهی استرلیاد و تاثیر آن بر رشد، برخی فاکتورهای خونی و کیفیت لاشه در طی 56 روز انجام شد. تحقیق با 5 تیمار و 3 تکرار شامل تیمار 1 (شاهد) با 0%، تیمار 2 با 10%، تیمار 3 با 20%، تیمار 4 با 30/7 % و تیمار 5 با 45% پودرکنجاله سویا انجام شد. تعداد 300 عدد بچه­ ماهی با میانگین وزنی 1/8±70/95 گرم در 13 وان فایبرگلاس 2 تنی قرار گرفتند. پس از زیست­ سنجی و خونگیری از ماهیان، شاخص ­های رشد و فاکتورهای خونی و کیفیت لاشه تعیین گردید. نتایج نشان داد که ماهیان از لحاظ طول و ضریب چاقی دارای اختلاف معنی ­دار بودند (0/05>P). به ­طوری­ که جیره 10% کنجاله سویا باعث بیش­ ترین میزان شاخص ­های رشد در ماهیان شدند. بین تیمارها از لحاظ میزان هموگلوبین، هماتوکریت و پروتئین خون اختلاف معنی ­دار مشاهده شد (0/05>P). جیره 10 و 45% کنجاله سویا باعث بیش ­ترین میزان هموگلوبین، جیره 45% کنجاله سویا باعث بیش ­ترین میزان هماتوکریت و جیـره 30/7% کنجاله سویا باعث بیش ­ترین میزان پروتئین در خون در ماهیان شدند. بیش ­ترین میزان پروتئین خام لاشه متعلق به ماهیانی بود که از جیره 20% کنجاله سویا تغذیه کردند و این مقدار در مقایسه با سایر تیمارها تفاوت معنی ­داری داشت (0/05>P). لذا می ­توان گفت تیمار 2 و 3 بهترین تیمار از لحاظ دارا بودن کنجاله سویا می ­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The replacement effect of soybean meal instead of fish meal in the diet on growth, quality of meat and some blood factors in sterlet fry (Acipenser ruthenus)

نویسندگان [English]

 • Hesam Safaei 1
 • Hossein Khara 1
 • Bahram Falahatkar 2
 • Habib Vahabzadeh 1
1 Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran, P.O. Box: 1616
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran, P.O. Box: 1144
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the replacement of soybean meal instead of fish meal in the diet of sterlet and and its effect on growth, quality of meat and some blood factors during 56 days. For this purpose, 5 treatments were selected. Treatments 1, treatment 2, treatment 3, treatment 4 and treatment 5 had 0%, 10%, 20%, 30.7% and 45% soybean meal, respectively. There were 300 fishes (70.95±1.8 g) in fiberglass tanks. After the biometric and blood sampling, growth indices and blood factors were measured. Also, the quality of meat was evaluated. The results showed that fishes had a significant difference in terms of growth and obesity coefficient (P<0.05). Fishes fed with 10 percent of soybean meal diet had the highest blood indexes.There was a significant difference between treatments in terms of hemoglobin, hematocrit and protein in blood (P<0.05). Fishes fed with 10 and 45 percent of soybean meal diet had the highest hemoglobin, fishes fed with 45 percent of soybean meal diet had the highest hematocrit and fishes fed with 30.7 percent of soybean meal diet had the highest protein in blood. Also, the highest amount of protein in fish meat was seen in fishes fed with 20 percent of soybean meal diet and there was a significant difference compared with other treatments (P<0.05). It is better for the treatments 2 and 3 of soybean meal to be replaced with fish meal.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sterlet (Acipenser ruthenus)
 • Soybean meal
 • Growth indices
 • Blood factors
 • Quality of meat
 1. ابراهیمی، ع.، 1383. سطوح مختلف پروتئین و چربی بر رشد و کیفیت لاشه بچه­ ماهیان انگشت ­قد فیل­ ماهی و تاس ­ماهی ایرانی. رساله دکترای تخصصی شیلات. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشکده شیلات و محیط زیست. 113 صفحه.
 2. ابراهیمی، ع.؛ پوررضا، ج.؛ پاناماریوف، س.و.؛ کمالی، ا. و حسینی، ع.، ١۳٨۳. اثر مقادیر مختلف پروتئین و چربی بر شاخص ­های رشد و ترکیب شیمیایی لاشه بچه ماهیان انگشت­ قد فیل ­ماهی. نشریه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. شماره ٢، صفحات 229 تا 242.
 3. امدادی، ب.؛ سجادی، م.م.؛ یزدانی، م.ع.؛ شکوریان، م. و پوردهقانی، م.، 1392. اﺛﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ پودرﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ازون ﺑﺮون (Acipenser stellatus) ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻻﺷﻪ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺧﻮن. ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن. سال 4، شماره 1، صفحات 41 تا 54.
 4. تاتینا، م.؛ بهمنی، م.؛ سلطانی، م. و قریب­ خانی، م.، 1389. تاثیر سطوح مختلف ویتامین­ های C وE  جیره بر میزان کلسترول پلاسما در ماهی استرلیاد بالغ پرورشی (Acipenser ruthenus). ﻧﺸﺮﯾﻪ زیست­ شناسی جانوری. شماره 1، صفحات 21 تا 31.
 5. تقی ­زاده، و.؛ ایمان­پور، م.ر.؛ اسعدی، ر.؛ چمن­ آرا، و. و شربتی، س.، ١۳٨٩. تاثیر جایگزینی پروتئین گیاهی به­ جای پودرماهی روی شاخص ­های رشد، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی خون فیل­ ماهی جوان. مجله علمی شیلات ایران. دوره 19، شماره 4، صفحات 33 تا 42.
 6. رحمتی،ف.؛فلاحتکار،ب.؛ امیری ­مقدم، ج. ومنییعی، ف.،1388. اثرات دوره­ های گرسنگی و رشد جبرانی بر فاکتورهای رشد ماهی آزاد دریای خزر. مجموعه چکیده مقالات اولین همایش علمی دانشجویی علوم شیلاتی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. صفحه 13.
 7. ستاری، م.،1381. ماهی­ شناسی (1): تشریح و فیزیولوژی. انتشارات نقش مهر با همکاری دانشگاه گیلان. 659 صفحه.
 8. محمدنژادشموشکی، م.،1391. کیفیت لاشه ماهی پنگوسی (Pangassius hypopthalmus) تحت تاثیر جیره­ های غذایی مختلف. مجله زیست­ شناسی جانوری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. سال 4، شماره 4، صفحات 45 تا 54.
 9. Abdel-Tawwab, M.; Mousa, M.A.A.; Sharaf, S.M. and Ahmad, M.H., 2005. Effect of Crowding Stress on Some Physiological Functions of Nile Tilapia, Oreochromis niloticus (L.) Fed Different Dietary Protein Levels. International Journal of Zoological Research. Vol. 1, No. 1, pp: 41-47.
 10. AOAC (Association of official Analytical chemist). 1995. Official method of analysis. 15th edn. AOAC. Washington. DC. USA.
 11. Berge, G.M.; Grisdale Helland, B. and Helland, S.J., 1999. Soy protein concentrate in diets for Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus. Aquaculture. Vol. 178, pp: 139-148.
 12. Boonyaratpalin, M.; Suraneiranat, P. and Tunpibal, T., 1998. Replacement of fish meal with various types of soybean products in diets for the Asian seabass, Lates calcarifer. Aquaculture. Vol. 161, pp: 67-78.
 13. Day, O.J. and Plascencia Gonzalez, H.G., 2000. Soybean protein concentrate as a protein source for turbot Scophthalmus maximus L. Aquaculture Nutrition. Vol. 6, pp: 221-228.
 14. Gatlin, D.M.; Barrows, F.T.; Braown, P.; Dabrowski, K.; Gaylord, T.G.; Hardy, R.W.; Herman, E.; Hu, G.; Krogdahl, A.; Nelson, R.; Overturf, K.; Rust, M.; Sealy, W.; Skonberg, D.; Souza, E.J.; Stone, D.; Wilson, R. and Wurtele, E., 2007. Expanding the utilization of sustainable plant products in aqua feeds: a review. Aquaculture Research. Vol. 38, pp: 551-579.
 15. Grisdale-Helland, B.;Helland,S.J. and Gatlin,D.M., 2009. The effects of dietary supplementation with mannan oligosaccharide, fructooligosaccharide or galacto oligosaccharide on the growth and feed utilization of Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture. Vol. 283, pp: 163-167.
 16. Hansen, A.C., 2009. Effect of replacing fish meal with plant protein in diet for Atlantic cod (Gadus morhua L.). PhD thesis. Bergen University.
 17. Hung, S.S.O. and Dong, D.F., 2002. Nutrient requirments and feeding of finfish for Aquaculture, sturgeon, Acipenser spp. Department of animal science University of California. Vol. 24, pp: 334-357.
 18. Imanpoor, M.R. and Azimi, A., 2010. Effect of replacing fish meal with soybean meal in diet on some morphometric indices of Persian Sturgeon, Acipenser persicus. World Journal of Zoology. Vol. 5, No. 4, pp: 320-323.
 19. Klontz, G.W., 1994. Fish Hematology. In: Stolen, J.S.; Fletcher, T.C.; Rowley, A.F.; Kelikoff, T.C.; Kaattari, S.L. and Smith, S.A., (Eds.). Techniques in Fish Immunology. SOS Publications. pp: 121-132.
 20. Lewis, S.M., 1984. Practical hematology. 265 P.
 21. Martinez-Llorens, S.; Vidal, T.; Garcia, I.J.; Torres, P.M. and Cerda, M.J., 2009. Optimum dietary soybean meal level for maximizing growth and nutrient utilization of on-growing gilthead sea bream (Sparus aurata). Aquaculture Nutrition. Vol. 15, pp: 320-328.
 22. Mazurkiewicz, J.; Przybyi, A. and Golski, J., 2009. Usability of some plant protein ingredients in the diets of Siberian sturgeon (Acipenser baerii). Archives of Polish Fisheries. Vol. 17, pp: 45-52.
 23. Merrifield, D.L.; Bradley, G.; Harper, G.M.; Baker, R.T.M.; Munn, C.B. and Davies, S.J., 2011. Assessment of the effects of vegetative and lyophilized Pediococcus acidilactici on growth, feed utilization, intestinal colonization and health parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture Nutrition. Vol. 17, No. 3, pp: 73-79.
 24. Nguyen, N.; Davis, D.A. and Saoud, P., 2009. Evaluation of alternative protein sources to replace fish meal in practical diets for juvenile Tilapia, Oreochromis spp. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 40, pp: 113-121.
 25. Olmos, J.; Ochoa, L. and Paniagua, J., 2011. Functional feed assessment on Litopenaeus vannamei using 100% fish meal replacement by soybean meal, high levels of complex carbohydrates and Bacillus probiotic strains. Journal of Marine Drugs. Vol. 9, pp: 1119-1132.
 26. Panigrahi, A.; Kiron, V.; Puangkaew, J.; Kobayashi, T.; Statoh, S. and Sugita, H., 2005. The Viability of probiotic bacteria as a factor influencing the immune response in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 243, pp: 241-254.
 27. Patriche, T.; Patriche, N.; Bocioc, E. and Coada, M.T., 2011. Serum biochemical parameters of farmed carp (Cyprinus carpio). Aquaculture, Aquarium, Conservation and Legislation. International Journal of the Bioflux Society. Vol. 4, pp: 137-140.
 28. Peterson, D.; Vecsei, P. and Hochleithner, M., 2006. Threatened fishes of the world: Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 (Acipenseridae). Environmental Biology of Fishes. Vol. 78, pp: 211-212.
 29. Przyby, A.; Mazurkiewicz, J. and Rozek, W., 2006. Partial substitution of fish meal with soybean protein concentrates and extracted rapeseed meal in the diet of sterlet (Acipenser ruthenus). J of Applied Ichthyology. Vol. 22, pp: 298-302.
 30. Radu, D.; Oprea, L.; Bucur, C.; Costache, M. and Oprea, D., 2009. Characteristics of haematological parameters for carp culture and Koi (Cyprinus carpio Linneaus, 1758) reared in an intensive system. Jour­nal of Animal Science and Biotechnology. Vol. 66, pp: 1-2.
 31. Raida, M.K.; Larsen, J.L.; Nielsen, M.E. and Buchmann, K., 2003. Enhanced resistance of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, against Yersinia ruckeri challenge following oral administration of Bacillus subtilis and B. licheniformis (BioPlus2B). Journal of Fish Diseases. Vol. 26, pp: 495-498.
 32. Ronyai, A.; Csengeri, I. and Varadi, I., 2002. Partial substitution of animal protein with full-fat soybean meal and amino acid supplementation in the diet of Siberian sturgeon (Acipenser baerii). Journal of Applied Ichthyology. Vol. 18, pp: 682-684.
 33. Sener, E.; Yıldız, M. and Savaş, S., 2006. Effect of vegetable protein and oil supplementation on growth performance and body composition of Russian sturgeon juveniles (Acipenser gueldenstaedtii) at low temperatures. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 6, pp: 23-27.
 34. Shah Alam, M.D.; Watanabe, W.O. and Sullivan, K.B., 2006. Replacement of menhaden fishmeal by soybean meal for the diet of juvenile black sea bass (Centropristis striata) culture. University of North Carolina Wilmington Center for Marine Science Aquaculture Program.
 35. Soltan, M.A.; Manafy, M.A. and Wafa, M.I.A., 2008. Effect of replacing fish meal by mixture of different plant proteinsources in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) diets. Global Veterinaria. Vol. 2, No. 4, pp: 157-164.
 36. Taghizadeh, V.; Imanpour, M.R.; Asadi, R.; Chaman Ara, V. and Sharbati, S., 2011. Effect of vegetable protein Substitution of fish meal on growth parameters, carcass quality and blood biochemical parameters in young Beluga Sturgeon (Huso huso). Iranian Journal of Fisheries. Vol. 4, pp: 33-42.
 37. Takagi, S.; Shimeno, S.; Hosokawa, H. and Ukawa, M., 2001. Effect of lysine and methionine supplementation to a soyprotein concentrate diet for red sea bream Pagrus major. Fisheries Science. Vol. 67, pp: 1088-1096.
 38. Tayebi, L.; Mohammdrezaei, D.; Sobhan Ardakani, S. and Cheraghi, M., 2011. Growth performance and food conversion ratio of Persian sturgeon (Acipenser persicus) at different level of dietary protein. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology. Singapore.
 39. Tietz, N.W., 1986. Text book of clinical chemistry, W.B. Saunders. 579 P.
 40. Tucker, B.J.; Booth, M.A.; Allan, G.L.; Booth, D. and Fielder, D., 2006. Effects of photoperiod and feeding frequency on performance of newly weaned Australian snapper Pagrus auratus. Aquaculture. Vol. 258, pp: 514-520.
 41. Webster, C.C. and Lim, C.E., 2002. Nutrient requirement and feeding of finfish for aquaculture. CAB International. CABI Publishing. 418 P.
 42. Zhou, Q.C.; Mai, K.S.; Tan, B.P. and Liu, Y.J., 2005. Partial replacement of fishmeal by soybean meal in diets for juvenile cobia, Rachycentron canadum. Aquaculture Nutrition. Vol. 11, pp: 175-182.