مطالعه ویژگی‌های زیستی Paracobitis hircanica سگ ماهی ( Mousavi-Sabet و همکاران، 2015) در رودخانه زاو پارک ملی گلستان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران، صندوق پستی: 163

چکیده

جهت بررسی ویژگی­ های زیستی سگ ماهی (Paracobitis hircanica) تعداد 150 قطعه به وسیله دستگاه الکتروشوکر از دی ماه 1394 تا خرداد ماه 1395 صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه 0/65 : 1 بود که نشان دهنده اختلاف معنی‌داری بین نسبت جنسی نر و ماده در جمعیت فوق بود (0/05>x 2= 6/83, p). بیشینه طول کل و وزن ماده ها 87 میلی­ متر و 5/30 گرم و برای نرها 104 میلی‌متر و 7/31 گرم ثبت گردید. رابطه طول و وزن جنس ماده  r2=0/97) W= 0/0085 TL 2/89و برای جنس نر r2=0/98) W= 0/0109 TL 2/74) و برای جمعیت r2=0/97) W= 0/0099 TL 2/80به دست آمد. نتایج نشان داد که الگوی رشد از نوع ایزومتریک در ماده­ ها و آلومتریک منفی در گروه نرها و جمعیت بود (t-test, tmale =6.31, tfemale = 1.61, tPopulation = 5.03,  p < 0.05). میانگین هم ­آوری مطلق و هم ­آوری نسبی به ترتیب برابر با 328/86 و 11047/56 (تخم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) محاسبه شد. میانگین قطر تخمک­ ها 0/99 میلی‌متر و از 0/45 تا 1/79 متغییر بود. بالاترین میانگین شاخص گنادوسوماتیک (GSI) برای جنس ماده در ماه خرداد و برای جنس نر در ماه اردیبهشت مشاهده گردید که به ترتیب 8/06 و 1/43 برای ماده ­ها و نرها مشاهده گرید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Biological Characteristics of Paracobitis hircanica (Mousavi-Sabet et al., 2015) in Zav River, Golestan National Park

نویسندگان [English]

 • Mohammad Atania
 • Rahman Patimar
 • Mohammad Harsij
 • Ziya Kordjazi
Department of Fisheries, Gonbad-e-Kavus University, Gonbad-e-Kavus, Iran, POBox: 163
چکیده [English]

To study the biological characteristics of Paracobitis hircanica with 150 fish samples that obtained in December 2015 to May 2016 with trawl net.  Sex ratio of male to female was 1:0.65 that showed significant difference between sex ration of male to female in population (X2 = 6.83, p < 0.05).  Maximum total length and weight were 87 mm and 5.30 g for females, 104 mm 7.31 g for males. The weight - length relation of female was W = 0.0085 TL2.89 (r2 = 0.97) and the weight - length relation of male was W = 0.0109 TL2.74 (r2 = 0.98) and the total relation was W = 0.0099 TL2.80 (r2 = 0.97). The results showed Isometric growth for female and negative allometric growth for male and population (t-test, tmale= 6.31, tfemale = 1.61, tpopulation= 5.03, p < 0.05). Average absolute fecundity were 328.86, while the relative fecundity (eggs/g) were 110.56. Eggs diameters were ranged from 0.45 to 1.79 mm with a mean value of 0.99 mm. The highest mean Gonadosomatic (GSI) for females in April and for males in May was observed, 8.06 and 1.43 for female and male respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • P. hircanica
 • Growth patter
 • GSI
 • Zav River
 • Golestan National Park
 1. آسایش ­نائینی، س.؛ قربانی، ر.؛ پاتیمار، ر. و سلمان­ ماهینی، ع.ر.، 1387. بررسی برخی پارامترهای پویایی و تراکم جمعیت لارو سگ­ ماهی جویباری Paracobitis malapterura و ارتباط آن با عوامل محیطی در رودخانه تیل ­آباد و زرین­ گل استان گلستان. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع ­طبیعی گرگان. 109 صفحه.
 2. پاتیمار، ر.؛ مهدوی، م.ج. و آدینه، ح.، 1387. بیولوژی گاو­ماهی شنی ( Neogobius fluviatilis pallasi (Berg, 1916  در رودخانه زرین گل (البرز شرقی). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 15، شماره 1، ویژه نامه منابع طبیعی، صفحات 54 تا 64.
 3. حاجی‌رادکوچک، ع.؛ پاتیمار، ر. و بهلکه، ا.، 1395. بررسی مقایسه‌ای زیست‌شناسی تولیدمثلی ماهی­ کاراس (Carassius gibelio) در دو منطقه سد بوستان و آب بندان آلاکولی استان گلستان. زیست‌شناسی جانوری­ تجربی. سال 5، شماره 2، صفحات 67 تا 76.
 4. راطبی، پ.، 1379. بررسی بیوسیستماتیک ماهی Capoeta قمرود. پایان­ نامه کارشناسی­ ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. 82 صفحه.
 5. شریفی‌نیا، م.؛ قربانی، ر.؛ حاجی ­مرادلو، ع.م. و آزرم­دل، ح.، 1394. بررسی الگوی رشد سگ­ ماهی جویباری (Paracobitis hircanica) در رودخانه گرمابدشت، استان گلستان. پژوهش‌های ماهی­ شناسی کاربردی. دوره 3، شماره 1، صفحات 39 تا 52.
 6. عباس ­زاده­ تهرانی، ن.، ١٣٨1. بررسی نقش تغییر کاربری اراضی بر روی میزان دبی سیلاب ­ها با استفاده از GIS/RS منطقة مورد مطالعه: حوزة آبریز رودخانة دوغ. پایان­ نامة کارشناسی­ ارشد. دانشکده محیط زیست. انتشارات دانشگاه تهران. ٢٣٤ صفحه.
 7. عبدلی، ا.، 1378. ماهیان آب­ های داخلی ایران. انتشارات موزه طبیعت و حیات وحش ایران. 377 صفحه.
 8. کیابی، ب.؛ زهزاد، ب.؛ فرهنگ­ دره‌شوری، ب.؛ مجنونیان، ه. و گشتاسب­ میگونی، ح.، 1372. پارک ملی گلستان. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. تهران. 129 صفحه.
 9. میکاییلی، ع.؛ میرکریمی، ح. و یزداد داد، ح.، 1380. پارک ملی گلستان قبل و بعد از سیل مرداد 1380، بایدها و نبایدها. کارگروه محیط زیست. مجموعه مقالات تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. کنفرانس همایش بررسی سیل در استان گلستان. سازمان حفاظت از محیط زیست. صفحات 42 تا 49.
 10. Abbasi F.; Ghorbani R.; Molaei M. and Naeimi, A., 2013. Identification and Distribution of Fish Fauna in Kaboodval Stream (Golestan Province, Iran). Journal of Fish and Marine Sciences. Vol. 5, No. 5, pp: 467-473.
 11. Bagenal, T. and Tesch, F., 1978. Methods for Assessment of Fish Production in Fresh Waters. IBP Handbook 3 Blackwell, Oxford. pp: 101-136.
 12. Beverton, R.J.H., 1992. Patterns of reproductive strategy parameters in some marine teleost fishes. J. Fish. Biolo. Vol. 41, pp: 137-160.
 13. Biswas, S.P., 1993. Manual of methods in fish biology. South Asian publishers Pvt. Ltd, New Delhi, International Book Co. Abseccon high Lands, N.J. 147 p.
 14. Darvish Sefat, A., 2006. Atlas of protected areas of Iran. Department of the Environment, Iran. 157 p.
 15. Jamali, H.; Patimar, R.; Farhadi, M. and Daraei, V., 2016. Age, growth and reproduction of Paracobitis malapterura (Teleostei: Nemacheilidae) from Qom River, Iran. Iranian Journal of Ichthyology. Vol. 3, No. 1, pp: 3-52.
 16. Kuliev, Z.M., 1984. Ob izmenchivosti morphometricheskikh priznakov kaspiskoi vobli Rutilus rutilus caspicus (Jakowlew) (Cyprinidae). Voprosi Ikhtiologii. Vol. 24, No. 6.
 17. Mann, R.H.K., 1973. Observations on the age, growth, reproduction and food of the roch Rutilus rutilus (L) in two rivers in southern England. J. Fish Biol. Vol. 5, pp: 707-736.
 18. Mousavi-Sabet, H.; Sayyadzadeh, G.; Esmaeili, H.R.; Eagderi, S.; Patimar, R. and Freyhof, J., 2015. Paracobitis hircanica, a new crested loach from the southern Caspian Sea basin (Teleostei: Nemacheilidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters. Vol. 25, No. 4, pp. 339-346.
 19. Nikolskii, G.V., 1969. Theory of fish population dynamics as the biological background for rational exploitation & managments of fishery resources. Oilver & Boyd. Edin Burgh. 323 p.
 20. OlivaPaterna,F.J.;Torralva,M.andFernandezDelgado, C., 2002. Age, growth and reproducton of Cobitis puludica in a seasonal stream. J.Fish.Biol. Vol. 63, pp: 389-404.
 21. Patimar, R.; Adineh, H. and Mahdavi, M.J., 2009. Life history of the Western crested loach Paracobitis malapterura in the Zarrin-Gol River, East of the Elburz Mountains (Northern Iran). Biologia. Vol. 64, pp: 350-355.
 22. Pauly, D., 1984. Fish population dynamics in tropical waters. A manual for use with programmable calculators. ICLARM studies and reviews (Manila). Vol. 8, pp: 1-325.
 23. Polvina, J.J. and Ralston, S., 1987. Tropical snappers and groupers biology and fisheries management. ocean Resour. Mar.Policy Ser. Boulder. Co. USA, Westview Press. 656 p.
 24. Turkmen, M.; Erdogan, O.; Yeldirim, A. and Akyurt, I., 2001. Reproduction tactics, age and growth of Capoeta capoeta umbla from the Akkale region of the Karasu River, Turkey. Fisheries Research. Vol. 1220, pp: 1-12.
 25. Warren, A.N. and Taylor, C.M., 2001. Developing heritage tourism in New Zealand. Center for Research, Evaluation and Social Assessment, Wellington N.Z. pp: 98-101.
 26. Weatherley, A.H. and Gill, H.S., 1987. The biology of Fish Growth. London: Academic Press Inc. 443 p.