اثرات مواد محافظ سرمایی مختلف و نسبت های مختلف رقیق سازی روی کیفیت اسپرم انجمادزدایی شده ازون برون (Acipenser stellatus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

انجماد اسپرم به ­عنوان روشی موثر در جلوگیری از انقراض نسل گونه­ های در معرض خطر می­ باشد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر حفاظتی دی متیل سولفوکساید و اتیلن گیلکول در غلظت­ های مختلف و تاثیر نسبت­ های مختلف رقیق­ سازی روی درصد و زمان تحرک اسپرم ­ها پس از انجمادزدایی بود. برای این کار دی متیل سولفوکساید و اتیلن گیلکول هر کدام درغلظت­ های 5، 10 و 20 درصد به رقیق­ کننده اضافه شدند. سپس رقیق­ کننده­ با نسبت­ های 0/5:1، 1:1، 2:1 و 5:1 با اسپرم مخلوط شده و سپس اسپرم منجمد شد. در این تحقیق از اسپرم 4 مولد نر ازون برون استفاده شد. اسپرم­­ های منجمد شده بعد از 20 و 40 روز از حالت انجماد خارج شدند. نتایج به ­دست آمده از آزمایش نشان داد که در بین تیمارهای مختلف رقیق­ سازی همراه با غلظت­ های مختلف دی متیل سولفوکساید و اتیلن گلیکول روی طول دوره تحرک و درصد تحـرک اسپـرم ازون ­برون پس از 20  و 40 روز انجماد اختلاف معنی­ داری مشاهده شد (0/05>P). بالاترین طول دوره تحرک و درصد تحرک اسپرم ­های انجمادزدایی شده بعد از 20 و 40 روز انجماد، در اسپرمی که دارای دی متیل سولفوکساید 10 درصد و نسبت رقیق ­سازی 1:1 بود مشاهده شد (به ­ترتیب ثانیه 24/81±253/00 و درصد 3/20±36/51؛ ثانیه 23/70±234/36 و درصد 2/12±27/54). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different cryoprotectant and dilution rates on quality of stellate (Acipenser stellatus) post-thawed sperm

نویسندگان [English]

 • Mehdi Adeli 1
 • Shahram Maleki 2
 • Mohamad reza Imanpoor 3
 • Ebrahim Masoudi 3
 • Zeinab Adeli 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Azad Shahr branch, Azad University, Azad Shahr, Iran
2 Fisheries Department, Faculty of Fisheries and Environment, Lahijan branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Cryopreservation is as an effective way to prevent species extinction risk. In this study, we have investigated the protective effect of different concentrations of dimethyl sulfoxide and ethylene glycol as cryoprotectant and effect of different dilution ratios on sperm motility percent and its motility duration after thaw. For this work dimethyl sulfoxide and ethylene glycol was used as cryoprotectant, each at concentration of 5, 10 and 20% were added to the extender. Then, extender with 1:0.5, 1:1, 1:2 and 1:5 mixture ratios of the extender and sperms collected and the sperm was frozen. In this study semen obtainad from four stellate males were used. Frozen sperms after 20 and 40 days were excluded from freezing. The results of the experiment showed that the between various treatments dilution with different concentrations of dimethyl sulfoxide and ethylene glycol on motility duration and motility percentage of stellate post-thawed sperms after 20 and 40 days of freezing were significantly different in treatments (P<0/05). highest motility duration and the most motility percentage of post-thawed sperms after 20 and 40 days was related to the sperm with the concentration of dimethyl sulfoxide 10% and the dilution ratio of 1:1 (253.00±24.81 s and 36.51±3.20%; 234.36±23.70 s and 27.50±2.12%, respectively).                                                                        

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stellate
 • Dimethyl sulfoxide
 • Ethylene glycol
 • Motility sperm
 1. Aas, G.H.; Refstie, T. and Gjerde, B., 1991. Evaluation of milt quality of Atlantic salmon. Aquaculture. Vol. 95, pp: 125-132.
 2. Alavi, S.M.H.; Amiri, B.M.; Cosson, J.; Pourkazemi, M. and Karami, M., 2002. A preliminary investigation on motility of Acipenser persicus spermatozoa: a comparative study between freshwater and saline solutions at di, erent dilution rate. The 2nd National Regional Symposium on Sturgeon, Rasht, Iran. pp: 128-130.
 3. Billard, R.; Tsvetkova, L.I.; Cosson, J. and Linhart, O., 1997. Motility analysis of fresh and thawed spermatozoa in (Acipenser beari). 3rd Inter. Sym. Sturgeon. Piacenza, Italy.
 4. Billard, R., 2001. Techniques of Genetic Resource Banking in Fish. In: Cryobanking the Genetic Resource, (Eds: Watson, P.F. and Holt, W.V.,), London and New York. pp: 145-158.
 5. Billard, R.: Cosson, S.B. and Pourkazemi, M., 2004. Cryopreservation and short-term sturgeon sperm, a review. Aquaculture. Vol. 236, pp: 1-9.
 6. Chulhong, P.F. and Chapman, A., 2005. An extenser solution for the short-term storage of sturgeon semen. Aquaculture. Vol. 67, pp: 52-57.
 7. Cosson, J.; Linhart, O.: Mims, S.D., Shelton, W.L. and Rodina, M., 2000. Analysis of motility parameters from paddlefish and shovelnose sturgeon spermatozoa. Journal of Fish Biology. Vol. 56, pp: 1-20.
 8. Dzuba, B.B.; Kopeika, F.F., Cherepanov, V.V. and Drokin, S.L., 1999.  Sturgeon sperm quality after 6 years of cryopreservation. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 15, pp: 312-322.
 9. Findeis, E.K., 1997. Osteology and phylogenetic relationships of recent sturgeons. In: Sturgeon Biodiversity and Conservation (eds Birstein, V.J.; Waldman, J.R. and Bemis, W.E.,). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. pp: 73-106.
 10. Galli, A.; Vanni, R.; Rossetti, S. and Aleandri, R., 2006. Milt cryopreservation in Italian Cobica sturgeon (Acipenser naccarii). Aquaculture Society. 272 p.
 11. Glogowski, J.; Kolman, R.; Szcepkowski, M.; Horvath, A.; Urbanyi, B.; Sieczynski, P.; Rzemieniecki, A.; Domagala, J.; Demianowicz, W.; Kowalski, A. and Ciereszko, A., 2002. Fertilization rate of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) milt cryopreserved with methanol. Journal Aquaculture. Vol. 211, pp: 367-373.
 12. Harvath, A.; Wayman, W.R.; Urbanyi, B.; Ware, K.M.; Dean, J.C. and Tiersch, T.S., 2005. The relationship of the cryoprotectants methanol and dimethyl sulfoxide and hyperosmotic extenders on sperm cryopreservation of two North-American sturgeon species. Journal Aquaculture. Vol. 247, pp: 243-251.
 13. Lahnsteiner, F.; Berger, B.; Horvath, A. and Urbanyi, B., 2004. Stuies on the semen biology and sperm cryopreservation in the starlet (Acipenser ruthenus). Aquaculture Reserch. Vol. 35, pp: 519-528.
 14. Linhart, O.; mims, A.D. and Shelton, W.L., 1995. Motility of spermatozoa from shovelnose sturgeon (Scaphirhynchus platorynechus) and Paddlefish (Polyodon spathula). Journal of fish Biology. Vol. 47, pp: 902-909.
 15. Linhart, O.; Mims, S.D.; Glomelsky, B.; Cvetkova, L.I.; Cosson, J.; Rodina, M.; Horvath, A. and Urbanyi, B., 2006. Effect of cryoprotectant and male on motility parameters and fertilization rate in paddlefish (Polyodon spathula) frozenthowed spermatozoa. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 22, pp: 389-394.
 16. Liu, L.; Wei, Q.; Guo, F. and Zhang, T., 2006. Cryopreservation of Chinese sturgeon (Acipenser sinensis) sperm. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 22, pp: 384-388.
 17. Mansour, N.; Lahnsteiner, F. and Berger, B., 2004. Characterization of the testicular semen of the African catfish (Clarias gariepinus) and its short-term storage. Aquaculture Reserch. Vol. 35, pp: 232-244.
 18. Rana, A., 1995. The sturgeons. In Nash, C.E. and Novotny, A.J., (eds). Production of Aquatic Animals. Elsevier, Amsterdam. pp: 95-108.
 19. Stoss, J., 1983. Fish gamete preservation and spermatozoa physiology. In Hoar, W.S.; Randall, D.J. and Donaldson, E.M., editors. Fish physiology, volume IXB. Academic Press, New York. pp: 305-350.
 20. Turner, E. and Montgomerie, R., 2002. Ovarian fluid enhances sperm movement in Arctic charr. Jornal of Fish Biology. pp: 1570-1579.