ارزیابی علل احتمالی تلفات ماهی کپور دریایی (Cypirnus carpio) پرورش یافته در حصار توری در خلیج گرگان

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

در این تحقیق علل احتمالی تلفات ماهیان کپور دریایی پرورشی در حصار توری واقع در خلیج گرگان در دو تراکم 2 و 4 قطعه در مترمربع بررسی گردید.  طی این بررسی که از اردیبهشت 1391 تا خرداد 1392 بود، با افزایش دمای آب (به 30/8-29 سانتی­ گراد) در نیمه دوم مرداد ماه تلفات ماهیان شروع شد. علایم بالینی در ماهیان بیمار شـامل  بی­ حالی، شنا در سطح آب، تیرگی رنگ، اتساع محوطه بطنی، بیرون ­زدگی یک ­طرفه یا دو­طرفه چشم و خونریزی در سطح بدن بود. تعداد 50 عدد ماهی درحال مرگ به آزمایشگاه منتقل و از کلیه و کبد آن­ ها در محیط TSA (تریپتوز سو آگار) کشت تهیه و پس از گرم­خانه ­گذاری پرگنه ­های خالص با استفاده از آزمایشات روش ­های تشخیصی شناسایی گردیدند. نتایج آزمایشات تشخیصی باکتری­ شناسی وجود آئروموناس هیدروفیلا را تایید کرد. هم­ چنین نتایج آزمایش آنتی ­بیوگرام، حساسیت باکتری به آنتی ­بیوتیک آنروفلوکساسین را نشان داد. جهت مقایسه تلفات در دو تیمار از آزمون­ های غیرپارامتریک از آزمون Man-Witney و جهت مقایسه زمان­ های مختلف در هر یک از تراکم ­ها از آزمون  Kruskal-Walis استفاده شد. نتایج آزمون مقایسه­ های دوتایی مستقل (Man-Whitney) نشان­ دهنده عدم تفاوت معنی ­دار میان دو سطح تراکم (2 و 4 عدد در مترمربع) در هریک از ماه­ های مورد مطالعه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the possible causes of wild common carp (Cypirnus carpio) mortality cultivated in pen in Gorgan Bay

نویسندگان [English]

 • Kamran Aghili 1
 • Abbasali Aghaei Moghaddam 1
 • Seyed Mahmoud Aghili 1
 • Sarah Haghparast 2
1 Inland Aquatic Reserves Research Center, National Institute of Fisheries Research, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Gorgan, Iran
2 Fisheries department, animal science and fisheries faculty, sari agricultural sciences and natural resources university, Sari, Iran
چکیده [English]

In this research investigated the possible causes of mortality of cultivated wild Carp containing 2 densities (2 and 4 individual/m2) in pens in Gorgan Bay between May and June 2013. Mortality started with increasing the temperature (29 till 30.8 °c) in July. Clinical symptoms observed in sick fish include fever, swimming in surface, dark color, Ventricular dilatation, one and two sides exophthalmia and hemorrhage on the  body surface. 50 samples of fish at the time of death for autopsy were transferred to the laboratory. The internal organs (kidney and liver) were cultured in the TSA medium. After incubation, purified colonies, the bacteria were identified using diagnostic tests. The results proved that the isolated bacteria were Aeromonas hydrophila.The result of antibiogram test was performed the sensitivity of bacteria to Antroflexacin. To compare mortality in two treatments, it used of the non-parametric tests of Man-Witney and to compare the different times in each of the densities used of Kruskal-Walis test. The results showed there was no significant differences between two treatments (2 and 4 individual/m2) in each months.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aeromonas bacterium
 • Exophthalmia
 • Antibiotic
 • Wild common carp
 1. احمدی،ک.؛ میرواقفی، ع.؛ بنایی، م. و موسوی، م.، 1390. مطالعه فاکتورهای خونی و آسیب شناسی بافتی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonase hydrophila) در قزل­ آلای رنگین­ کمان. نشریه شیلات، مجله منابع طبیعی ایران. دوره 64، شماره 3، صفحات 217 تا 227.
 2. اخلاقی، م.، 1377. نقش برخی عوامل استرس ­زا در ظهورعفونت ­های ناشی از آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonase hydrophila) در کپور ماهیان پرورشی. مجله علمی شیلات ایران. سال 7، شماره 4، صفحات 1 تا 8.
 3. اخلاقی، م. و وفایی، س.، 1381. بررسی بیماری ­زایی آئروموناس هیدروفیلا در ماهیان آکواریومی. مجله تحقیقات دامپزشکی ایران دانشگاه شیراز. دوره 3، شماره 1، صفحات 87 تا 82.
 4. بهروزی، ش.، 1382. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی آلودگی­ های انگلی و باکتریایی در مزارع پرورش ماهی سردابی و گرمابی استان مازندران. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران. 80 صفحه.
 5. پیغان، ر.؛ طولابی ­دزفولی، ز.؛ موری ­بختیاری، ن.؛ آهنگرزاده، م. و حق­ پرست، م.، 1395. گزارش موردی سپتی­ سمی باکتریایی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا به همراه آلودگی شدید به هگزامیتا و کرم کاپیلاریا در فرشته ماهی. نشریه دامپزشکی پژوهش وسازندگی. شماره 111، صفحات 117 تا 121.
 6. پیغان، ر. و اسماعیلی، ف.، 1372. آلودگی ماهی کپور علف­ خوار به ارگانیسم ­های شبه آئروموناس­ های متحرک. مجله علمی شیلات ایران. سال 6، شماره 2، صفحات 1 تا 8.
 7. خوال، ع.، 1388. بررسی کشت توام اردک ماهی با کپورماهیان پرورشی. ناشر موسسه تحقیقات شیلات ایران. 125 صفحه.
 8. رحمتی ­اندانی، ح.؛ تکمه­ چی، ا.؛ مشکینی، س. و ابراهیمی، ه.، 1389. افزایش مقاومت ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان در برابر عفونت با آئروموناس هیدروفیلا ویرسینیا روکری با استفاده از لاکتوباسیل ­های جدا شده از روده ماهی کپورمعمولی. مجله دامپزشکی ایران. سال 7، شماره 2، صفحات 26 تا 35.
 9. رضویلر، و.؛ حسنی­ طباطبایی، ع. و آذری­ تاکامی، ق.، 1360. بررسی نقش بیماری ­زایی آئروموناس هیدروفیلا در بعضی از بیماری­ های ماهی. نامه دانشکده دامپزشکی. دوره 37، شماره2، صفحات 21 تا 37.
 10. سالنامه آماری سازمان شیلات ایران. 1395. انتشارات سازمان شیلات ایران. 33 صفحه.
 11. ستاری، م. و روستایی، م.، 1378. بهداشت ماهی. جلد اول. نویسنده جرج پست. انتشارات دانشگاه گیلان. 284 صفحه.
 12. ستاری، م.، 1387. بهداشت و بیماری­ های آبزیان. انتشارات حق ­شناس. 453 صفحه.
 13. سلطانی، م.، 1375. بیماری ­های باکتریایی ماهی (ترجمه) انتشارات سازمان دامپزشکی کشور با همکاری موسسه نشر جهاد. 454 صفحه.
 14. شادنوش، غ. و پیرعلی، ا.، 1395. کنترل کیفیت برخی از جیره ­های غذایی ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان در استان چهارمحال و بختیاری. مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 71، شماره 3، صفحات 263 تا 269.
 15. صمدزاده، م.، 1373. پن کالچر در مرداب انزلی. مرکز آموزش و تحقیقات شیلاتی استان گیلان. 32 صفحه.
 16. عقیلی، ک.؛ خوشباوررستمی، ح.؛ یلقی، س.؛ عقیلی­ نژاد، س.م.؛ معاضدی، ج.؛ حامی­ طبری، ا.؛ قربانی، ر.؛ تازیکه، ا.؛ ایری، ی.؛ قره­وی، ب.؛ عقیلی، س.م.؛ محمدخانی، ح.؛ کر، ن.م.؛ درویشی، غ.؛ میرهاشمی ­رستمی، س.ا. و منصوری، ب.، 1393. بررسی امکان پرورش بچه ­ماهی کپور (Cypirnus carpio) شرایط محصور در خلیج گرگان تا سن بلوغ (مولدسازی). گزارش نهایی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 100 صفحه.
 17. علیشاهی، م.؛ سلطانی، م. و زرگر، ا.، 1388. بررسی باکتریایی تلفات ماهی آمور (Ctnopharyngodon idella) در استان خوزستان. مجله دامپزشکی ایران. دوره 5، شماره 1، صفحات 25 تا 34.
 18. هدایت، م.، 1376. تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی، ویژه دوره طراحی مراکز تکثیر و پرورش. 120 صفحه.
 19. Adanir, D.O.R. and Turutoglu, H., 2007. Isolation and antibiotic susceptibility of Aeromonas hydrophila in a carp (Cyprinus carpio) hatchery farm. Bulletin of theVeterinary Institute in Pulawy. Vol. 51, pp: 361-364.
 20. Austin, B. and Austin, D.A., 2007. Bacterial Fish Pathogenes,4th ed. Chichester, UK: Springer- Praxis. 81 p.
 21. Buller, N.B., 2004. Bacteria from fish and other aquatic animals: a practical identification manual. CABI publishing. 361 p.
 22. Halmer, J.E., 1988. Fish nutrition. 2nd ed. Sandieo Academic press. 384 p.
 23. Jester, D.B., 1974. Life history, ecology and management of the carp Cyprinus carpio Linnaeus .in Elephant Butte Lake.New Mexico State Univ. Ag. Exp. sta. Res. Rep. pp: 80-273.
 24. Lee, S.; Kim, S.; Oh, Y.  and Lee, Y., 2002. Characterization of Aeromonas hydrophila, isolated from rainbow trouts in Korea. The Journal of Microbiology. Vol. 38, No. 1, pp: 1-7.
 25. Holt, J. and Krieng, N., 1994. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 9th Edition, The Williams comp. 787 p.
 26. Nielsen, M.E.; Høi, L.; Schmidt, A.S.; Qian, D.; Shimada, T.; Shen, J.Y. and Larsen, J.L., 2001. Is Aeromonas hydrophila the dominant motile aeromonas species that causes disease outbreaks in aquaculture production in the Zhejiang province of china? Disease of Aquatic Organisms. Vol. 46, No. 22, pp: 23-29.
 27. NRC. 2011. Nutrient Requirement of Fish and Shrimp. Committee on Animal Nutrition, Board 32, on Agriculture, National Research Council, National Academy press, Washington, D.C., USA. 392 p.
 28. Porteen, K.; Agarwal, R.K. and Bhilegaonkar, K.N., 2006. PCR Based Detection of Aerominas from Milk Samplees.  Journal of Food Technology. Vol. 4, No. 2, pp: 111-115.
 29. Rey, A.N.; Verján, H.W.; Ferguson, C. and Iregui, I., 2009. Pathogenesis of Aeromonas hydrophila strain KJ99 infection and its extracellular products in two species of fish. Veterinary Record. Vol. 164, pp: 493-499.