بررسی روند انتشار گاز نیتروس اکساید حاصل از پرورش دام های اهلی در ایران

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

تغییرات اقلیمی منتج شده از انتشار گازهای گلخانه ­ای، زندگی انسان ­ها را به ­خطر انداخته است. یکی از این گازهای آلاینده اتمسفر، نیتروس­اکساید می ­باشد که قدرت حفظ گرمای آن (با طول عمر حدود 165 سال)، 310 برابر گاز دی­ اکسایدکربن، می ­باشد. لذا هدف این پژوهش بررسی میزان تولید گاز نیتروس ­اکساید ناشی از پرورش دام­ های اهلی در ایران، بود. آمار تعداد دام­ های اهلی در یک دهه گذشته، از وزارت جهادکشاورزی، اخذ شدند. دام­های اهلی به پنج تیمار آزمایشی شامل: گروه گاوها، گروه دام­های سبک، گروه دام­های سنگین، گروه طیورصنعتی و گروه سایر ماکیان تقسیم  بندی شدند. سپس با استفاده از نرم ­افزار IPCC (در سطح یک) میزان انتشار گاز نیرواکساید ناشی از پرورش دام­های اهلی به ­دست آمد. داده ­های آزمایشی با روش طرح کاملاً تصادفی در نرم­ افزارSAS ، تجزیه و تحلیل شدند. کواریانس میزان انتشار در بین سال­های تحقیق، با روش اندازه­گیری تکرار در زمان، مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان انتشار گاز نیتروس اکساید در سال 1396 به ­ترتیب تیمارهای مذکور 6/34، 79/87، 1/26، 1452/71 و 7/15 میلیون تن به ­دست آمد. میزان انتشار کل گاز نیتروس اکساید، کل­ خوراک مصرفی و کل­ تولیدات دامی طی دهه گذشته، به ­ترتیب درحدود 128/13 گیگاگرم، 605/72 میلیون تن و 118/37 میلیون تن بود. کواریانس انتشار این گاز در بین سال­های آزمایش (متغییر مستقل)، از نوع بدون ساختار و ناهمگن بود. به ­نظر می ­رسد بیش­ ترین گروهی که باعث انتشار گاز نیتروس اکساید می ­شوند، گروه طیور صنعتی می ­باشند. لذا می­بایستی در جهت بهینه ­سازی مدیریت کود این پرندگان، توجه علمی ویژه­ای، صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of trends in N2O gas emission from livestock’s husbandry in Iran

نویسندگان [English]

 • Amirreza Safaei 1
 • Alireza Aghashahi 1
 • Mostafa Jafari 2
 • Houshang Lotfollahian 1
1 Animal Science Research Institute of Iran (ASRI), Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Karaj, Iran
2 Forests and Rangelands Research Institute of Iran , Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Climate change resulting from greenhouse gas emissions has endangered the life of humans. One of these atmospheric pollutants is N2O, which has a lifespan of 165 years and is roughly 310 times more efficient at trapping heat than CO2. Therefore, the aim of this study was to determine the amount of N2O production by domestic animals in Iran.The number of livestock in the last decade, was obtained from the Ministry of Jihad-e-Agriculture.Domestic animals were divided into five experimental treatments: the cows group, the small-ruminants group, the large-livestock’s group, the industrial-poultry group and the other-poultry group.Then, using IPCC software (Tier 1), the amount of N2O emissions from domestic animal husbandry was obtained. Data wereanalyzedaccording to acompletely randomized design usingSAS software.The covariance among the considered years was estimated using repeated measurementsanalysis intimes.The amounts of N2O emissions in 2017 were 6.34, 79.87, 1.26, 1452.71, and 7.15 million tons, respectively. Total emissions of this gas, feed intake and productions livestock’s during the last decade were about 128.13 Gg/Year, 605.72 million tons and 118.37 million tons, respectively. The covariance structure of emissions was unstructured and heterogeneous among the studied years. It seems that the industrial poultry section is the main producer of N2O gas. Therefore, special scientific attention should be made to optimize the poultry manure management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate-Changes
 • Greenhouse-Gases
 • N2O
 • Livestock’s
 1. آمارنامه کشاورزی. 1390-1395. انتشارات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی.
 2. اشراقی، ه.، 1393. مروری بر نحوه محاسبه موجودی انتشار گازهای گلخانه ­ای. نشت علمی محاسبه موجودی انتشار گازهای گلخانه ­ای سازمان حفاظت محیط زیست. تهران. ایران.
 3. انصاری، ن.؛ گلستانیان، ک. و بهرامی، مa  1397. بررسی تکنیک پس ­نگری در بافتار توسعه پایدار با نگاهی به سناریوهای کاهش انتشار در کشورهای هند، ژاپن و آلمان. همایش چهارمین کنفرانس بین­ المللی یافته­ های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. تهران. ایران.
 4. انصاری، ن.؛ گلستانیان، ک. و بهرامی، م.، b 1397. کاربرد تکنیک ­های آینده پژوهی در فضای پایدار حل مسأله تغییر اقلیم. همایش چهارمین کنفرانس بین ­المللی یافته­ های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. تهران. ایران.
 5. جعفری، م.، 1393.  آسیب ­پذیری و برنامه­ های تطبیق و سازگاری در جنگل ­ها و مراتع. سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا، دفتر ملی تغییر آب و هوا. 110 صفحه.
 6. دهقان، ا.، 1393. سومین گزارش ملی تغییرات آب و هوا. بخش دوم: فهرست موجودی گازهای گلخانه­ ای در کشور. زیربخش: کشاورزی. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. 25 صفحه.
 7. زمانی، پ.، 1389. طرح­ های آماری در علوم دامی. انتشارات دانشگاه بوعلی­ سینا. همدان. 630  صفحه.
 8. صفایی، ا.م.؛ تربتی­ نژاد، ن.م.؛ منصوری، ه. و زره ­داران، س.، 1393. اثرات افزودن پلی­ اتیلن گلیکول بر تولید گاز متان در شکمبه، قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم تفاله­ های انگور و لیموترش. مجله پژوهش ­های تولیدات دامی. دانشگاه ساری. سال 5،  شماره  9، صفحات 83 تا 95.
 9. صفایی، ا.م.؛ صادقی­ پناه، ح. و مشیرغفاری، ف.،  1395. بررسی مزایا و معایب تولید بایوگاز از کود دامی. مجموع مقالات سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران.
 10. محرری، ع.، 1382. نقش حیوانات اهلی در تولید گاز N2O به عنوان یکی از گازهای گلخانه ­ای. سومین کنفرانس منطقه ­ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم. اصفهان. ایران.
 11. مرادی، ا. و امنیان، م.، 1391. میزان انتشار گازهای گلخانه ایران در سال 1389. نشریه نشاء علم. سال 3، شماره 1، صفحات 55 تا 59.
 12. مسافری، ص.؛ اتحاد، س. و کوشافر، ح.،1390. بررسی نیتروژن اوره­ای شیر با پارامترهای باوری در گاوهای شیری شهرستان تبریز. مجله دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز. دوره 5، شماره 2، صفحات 1233 تا 1245.
 13. Asman, W.A.H.; Sutton, M.A. and Schjoerring, J.K., 1998. Ammonia: emission, atmospheric transport and deposition. New Phytol. Vol. 139, pp: 27-48.
 14. Glenn, J.C.; Gordon, T.J. and Florescu, E., 2017. State of the Future: American Council for the United Nations University, Washington, DC, USA.
 15. Guo, K.; Russek-Cohen, E.; Varner, M.A. and Kohn, R.A., 2004. Effects of Milk Urea Nitrogen and Other Factors on Probability of Conception of Dairy Cows. Journal of Dairy Science. Vol. 87, No. 6, pp: 1878-1885.
 16. IPCC. 1997. Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Houghton, J.T.; Meira Filho, L.G.; Lim, B.; Tréanton, K.; Mamaty, I.; Bonduki, Y.; Griggs, D.J. and Callander, B.A., (Eds).
 17. IPCC. 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Chapter 10: Emissions from Livestock and Manure Management. Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.
 18. Monteny, G.J. and Erisman, J.W., 1998. Ammonia emissions from dairy cow buildings: A review of measurement techniques, influencing factors and possibilities for reduction. Neth. J. Agric. Sci. Vol. 46, pp: 225-247.
 19. Monteny, G.J.; Groesetein, C.M. and Hilhorst, M.A., 2001. Interactions and coupling between emissions of methane and nitrous oxide from animal husbandry. NutrientCycling in Agroecosystems. Vol. 60, pp: 123-132.