اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره‌ بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تزریق داخل تخم ­مرغی عصاره بره­ موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی بود. در روز 15 جوجه­ کشی 324 عدد تخم ­مرغ­ های مادر گوشتی سویه راس 308، توزین و در قالب طرح کاملاً تصادفی به شش گروه آزمایشی با سه تکرار و هر تکرار شامل 18 تخم ­مرغ تقسیم و در مایع آمنیوتیک عصاره بره­ موم تزریق شد. تیمار‌های آزمایشی شامل دو تیمار شاهد منفی بدون تزریق، شاهد مثبت با تزریق 60 میلی ­لیتر آب مقطر و چهار تیمار دیگر عبارت از تزریق 4 سطح 150، 300، 600 و 1200 قسمت در میلیون از عصاره بره­ موم به آمنیون، بودند. نتایج نشان داد که تزریق عصاره بره موم به تخم ­مرغ در روز 15 انکوباسیون تاثیری بر درصد جوجه درآوری، وزن جوجه‌های تفریخ شده و نسبت وزن جوجه‌های تفریخ شده به وزن تخم ­مرغ نشان نداد. درحالی‌که 1200 قسمت در میلیون عصاره بره موم نسبت وزن جوجه‌های تفریخ شده به وزن تخم­ مرغ را در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد. تزریق داخل تخم ­مرغی عصاره بره موم در سطوح مختلف نتوانست غلظت خونی گلبول سفید کل، هتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت و ائوزینوفیل جوجه‌های گوشتی را تحت تاثیر قرار دهد. هم­ چنین وزن لاشه، وزن قلب، طحال و بورس فابرسیوس با تزریق داخل تخم ­مرغی عصاره بره موم در سن 42 روزگی تحت تاثیر قرار نگرفتند. نتایج این تحقیق پیشنهاد می­ کند که تزریق داخل تخم­ مرغی عصاره بره موم نمی ­تواند در بهبود درصد جوجه درآوری، وضعیت شمارش سلول‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of in-ovo injection oil-extracted propolis on hatchery performance, number of blood cell count and carcass characteristics of broiler chicks

نویسندگان [English]

 • Jamal Seifdavati
 • Sayyad Seyfzadeh
 • Mohsen Ramazani
 • Sahel Bakhshayesh
 • Hossein Abdi benamar
 • Reza Seyedsharifi
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohagheq Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effects of in-ovo injection of oil-extracted propolis on hatchery performance, blood cell count and carcass characteristics of broiler chicks. For this purpose, on the 15th day of incubation, 324 Ross 308 broiler chicken eggs were weighed and completely randomized to six experimental groups with three replicates and each replicate containing 18 eggs and injected into amniotic fluid. Experimental treatments consisted of two types of negative control without injection, positive injection of 60 mL distilled water and injection of 4 levels (150, 300, 600 &1200 ppm) from oil-extracted propolis to amniotic sac. The results showed in-ovo injection of oil-extracted propolis on day 15 of incubation did not show any effect on hatching percentage, hatching weight and the ratio of the weight of hatching chicks to egg weight. While 1200 ppm of in-ovo injection of oil-extracted propolis increased the ratio of the weight of hatching chicks to egg weight compared to control group. In-ovo injection of oil-extracted propolis at different levels could not affect the concentration of total white blood cell, heterophile, lymphocyte, monocyte and eosinophil blood in broiler chicks. The carcass weight, heart rate, spleen and tissue stockings were not affected by in-ovo injection of oil-extracted propolis at 42 days of age. So, these results of this study suggest that in-ovo of oil-extracted propolis cannot improve the status of hatching percentage, blood cell count and carcass characteristics of broiler chicks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood cells
 • Broiler chickens
 • Carcass characteristics
 • Growth performance
 • Oil-extracted propolis
 1. اسلامی، م. و  سالارمعینی، م.،1394. اثر تغذیه درون تخم ­مرغ اسیدآمینه، آلبومین و دکستروز بر عملکرد رشد، فراسنجه­ های خونی و خصوصیات لاشه جوجه­ های گوشتی. مجله تحقیقات تولیدات دامی. دوره 4، شماره 4، صفحات 63 تا 73.
 2. آببند، م. و سالارمعینی، م.، 1391. استفاده از سطوح مختلف پیکولینات کروم و عصاره روغنی بره موم بر عملکرد و فراسنجه ­های ایمنی. فصلنامه پژوهش­ های علوم دامی. سال 22، شماره 4،  صفحات 105 تا 112.
 3. پوررضا، ج. و کریمی، ا.، 1377. جوجه ­کشی نشر: سازمان اقتصادی کوثر، واحد آموزش و پژوهش. 495 صفحه.
 4.  قاسمی ­دارستانی، م.؛  ابراهیمی ­محمودآباد، س.ر. و  کیان‌ فر،ر.، 1395. تأثیرسطوح مختلف پودر بره موم برعملکردوسیستم ایمنی جوجه‌های بلدرچین در دوره‌ رشد پژوهش ­های علوم دامی (دانش کشاورزی). دوره 26، شماره 1، صفحات 131 تا 147.
 5. مهدی­ زاده ­تکلیمی، س.م.؛پوررضا ج.؛ جوکار، ع.؛ لطف ­الهیان، ه. و طهماسبی، غ.، 1383. اثر استفاده از بره موم در جیره بر روی عملکرد و سیستم ایمنی مرغان تخم­گذار تجارتی. نشریه پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. دوره 17، شماره 3 (پی­آیند 64)، صفحات 85 تا 89. 
 6. نظیفی، س.،1376. هماتولوژی و بیوشیمی بالینی پرندگان. انتشارات دانشگاه شیراز. 276 صفحه.
 7. Aygun, A., 2016. The effects of in-ovo injection of propolis on egg hatchability and starter live performance of Japanese quails. Brazilian journal of poultry science. Vol. 18, pp: 83-89.
 8. Cetin, E.; Silici, S.; Cetin, N. and Guclu, B.K., 2010. Effect of diet containing different concentrations of propolis on hematological and immunological variables in laying hens. Journal of Poultry Science. Vol. 89, pp: 1703-1708.
 9. Coskun, I.; Cayan, H.; Yılmaz, O.; Taskin, A.; Tahtabicen, E. and Samli, H.H., 2014. Effects of in-ovo pollen extract injection to fertile broiler eggs on hatchability and subsequent chick weight. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. Vol. 1, pp: 485-489.
 10. Dimov, V.; Ivanovska, N.; Manolova, N.; Bankova, V.; Nikolav, N. and Popov, S., 1991. Immunomodulatory action of propolis. Influence on anti- infectious protection and macrophage function. Apidologie. Vol. 22, pp: 155-162.
 11. Dooley, M.; Peebles, E.D.; Zhai, W.; Mejia, L.; Zumwalt, C.D. and Corzo, A., 2011. Effects of L-carnitine via in ovo injection with or without L-carnitine feed supplementation on broiler hatchability and posthatch performance.Journal of Applied Poultry Research. Vol. 20, pp: 491-497.
 12. Dos Santos, T.T.; Corzo, A.; Kidd, M.T.; McDaniel, C.D. and Araújo, L.F., 2010. Influence of in ovo inoculation with various nutrients and egg size on broiler performance. Journal of Applied Poultry Research. Vol. 19, pp: 1-12.
 13. Ferket, P.R., 2006. Incubation and in-ovo nutrition affects neonatal development, 33rd Annual Carolina Poultry Nutrition Conference, September 26, 2006, Sheraton Imperial Hotel, North Carolina.
 14. Freitas, J.A.; Vanat, N.; Pinheiro, J.W.; Balarin, M.R.; Sforcin, J.M. and Venancio, E.J., 2011. Effects of propolis on antibody production by laying hens. Poultry Science. Vol. 90, pp: 1227-1233.
 15. Giurgea, R.; Popescu, H.; Polinicencu, C. and Copreanu, D., 1982. Effect of standardized propolis extracts on the centeral lymphatic system and the immunological reactions of chickens. Clujul Medical. Vol. 55, pp: 72-75.
 16. Irons, R.D. and Moore, B.J., 1980. Effect of short term benzene administration on circulating lymphocyte subpopulations in the rabbit: Evidence of a selective B-lymphocyte sensitivity. Research communications in chemical Pathology and Pharmacology. Vol. 27, pp: 147-155.
 17. Kadam, M.M.; Barekatain, M.R.; Bhanja, S.K. and Iji, P.A., 2013. Prospects of in ovo feeding and nutrient supplementation for poultry: the science and commercial applications-a review. Journal of Science Food Agriculter. Vol. 93, pp: 3654-3661.
 18. Keralapurath, M.M.; Corzo, A.; Pulikanti, R.; Zhai, W. and Peebles, E.D., 2010. Effects of in ovo injection of L-carnitine on hatchability & subsequent broiler performance and slaughter yield. Poultry Science. Vol. 89, pp: 1497-1501.
 19. Kheiri, F. and Toghyani, M., 2007. Effect of different levels of chromium chloride on performance and antibody titer against Newcastle and Avian Influenza virus in broiler chicks. 16th European Symposium on Poultry Nutrition. Edinburgh. Scotland.
 20. Kupczyński1, R.; Adamski, M.; Falta, D. and Roman, A., 2012.  The efficiency of propolis in post-colostral dairy calves. Archiv fur Tierzucht. Vol. 55, pp: 315-324.
 21. Lange, A.; Smolik, R.; Zatoński, W. and Szymańska, J., 1973. Serum immunoglobulin levels in workers exposed to benzene, toluene and xylene. International Arch Arbeitsmed. Vol. 31, pp: 37-44.
 22. Mohammadzadeh, S.; Shariatpanahi, M.; Hamedi, M.; Ahmadkhaniha, R.; Samadi, N. and Ostad, S.N., 2007. Chemical composition of oral toxicity and antimicrobial activity of Iranian propolis. Food Chemistry. Vol. 3, pp: 1097-1103.
 23. Moran Jr, E.T., 2007. Nutrition of the developing embryo and hatchling. Poultry Science. Vol. 86, pp: 1043-1049.
 24. NRC. 1994. Nutrient requirements of poultry. 9th rev. Ed. Washington D.C: NAP.
 25. Ohta, Y. and Kidd, M.T., 2001. Optimum site for in ovo propolis injection in broiler breeder eggs. Poultry Science. Vol. 80, pp: 1425-1429.
 26. SAS Institute. 2003. SAS User’s Guide. Statistics. Version 9.1 ed. SAS Institute Inc., Cary, NC.
 27. Seven, I.; Aksu, T. and Tatli Seven, P., 2007. Propolis ve hayvan becalmed kullanımı, Istanbul Üniveristesi Veteriner Fakültesi Dergisi. Vol. 18, pp: 79-84.
 28. Shihab, I.M. and Ali, B.Z., 2012. Effect of propolis in diet supplementation on the immune response against Newcastle disease and hematological picture in broiler chicks. Al-Anbar Journal of Veterinary Science. Vol. 5, pp: 40-46.
 29. Uni, Z.; Ferket, P.R.; Tako E. and Kedar, O., 2005. In ovo feeding improves energy status of late-term chicken embryos. Poultry Science. Vol. 84, pp: 764-770.
 30. Zhai, S.; Neumoan, L.; Latour, M.A. and Hester, P.Y., 2006. The effect of in ovo injection of propolis on hatch rate and body weight of white leghorns. Poultry Science. Vol. 85, pp: 146-151.
 31. Ziaran, H.R.; Rahmani, H.R. and Pourreza, J., 2005. Effect of dietary oil extract of propolis on immune response and broiler performance. Pakistan Journal of Biological Science. Vol. 8, pp: 1485-1490.