پویایی جمعیت ماهی خیاطه (Alburnoides sp.) (Pisces: Cyprinidae) در بالادست و پایین دست سد شهید رجائی رودخانه تجن ساری

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

3 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان، گرگان

چکیده

این مطالعه به‌منظور بررسی فاکتورهای پویایی جمعیت ماهی خیاطه Alburnoides sp. در رودخانه تجن ساری که سد شهید رجایی در آن‌جا احداث گردیده، طراحی شده است. در مجموع طی 9 ماه نمونه‌برداری، 621 قطعه ماهی که 508 قطعه آن مربوط به ایستگاه بالادست و 113 قطعه آن مربوط به ایستگاه پایین‌دست سد بود، توسط دستگاه الکتروشوکر صید گردیدند. میانگین طولی ماهیان صید شده بر حسب میلی‌متر در بالادست سد 95/11±12/49 و در پایین‌دست سد94/11±94/52 و میانگین وزنی نمونه‌ها بر حسب گرم در بالادست سد 69/2±30/3 و در پایین‌دست سد 96/2±92/3 به‌دست آمد. طول ماهیان خیاطه دو ایستگاه اختلاف معنی‌داری نشان داد (05/0(P≤  درحالی‌که وزن و فاکتور وضعیت تنها در جنس نر بین دو ایستگاه اختلاف معنی ‌داری داشتند (05/0.(P≤ ماهیان ماده ایستگاه بالادست در 4 گروه سنی +0 تا +3 سال و سایر نمونه‌ها (ماهیان نر ایستگاه بالادست و ماهیان نر و ماده ایستگاه پایین‌دست) در 3 گروه سنی +0 تا +2 سال قرار گرفتند. نسبت جنسی نر: ماده در ایستگاه بالادست 1/9:42/57 و در ایستگاه پایین‌دست 7/3:38/61 بود که نشان‌دهنده غالب بودن جنس ماده در هر دو ایستگاه می‌باشد. الگوی رشد تنها در جنس نر ایستگاه دوم ایزومتریک و بقیه موارد آلومتریک مثبت بودند و مقدار فاکتور وضعیت همواره بالای 2 به ‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها