استفاده از گلرنگ(Carthamus tinctorius) در تغییر رنگ گوشت و پوست قزل آلای رنگین کمان (Onchorhyncus mykiss)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر گلرنگ بر رنگ پوست و لاشه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به اجرا در آمد. بدین منظور تعداد 240 قطعه ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان در محدوده وزنی 10±230گرمی در قالب طرح کاملاً تصادفی در 12 واحد آزمایشی با 4 تیمار و 3 تکرار و در هر تکرار 20 قطعه، به‌مدت 45 روز طی ماه‌ های خرداد تا مرداد 1392 در ایستگاه تحقیقاتی خجیر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. جیره گروه‌های آزمایشی شامل  شاهد، پنج، ده و پانزده درصد گلرنگ بود. به‌ منظور انجام آزمایش‌های رنگ‌سنجی از پوست و گوشت ماهیان قزل‌ آلای رنگین‌ کمان در روز 45 از هر تکرار 2 ماهی به ‌صورت تصادفی صید گردید و قسمتی از عضله پشتی به‌همراه پوست بریده شد و پس از 24 ساعت فریزکردن براساس سهشاخص L* (روشنایی)، a* (قرمزی) و b* (زردی) به ‌وسیله دستگاه رنگ‌سنج 400- MINOLTA CR مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج به‌دست آمده از رنگ‌سنجی، عضله پشتی، اختلاف معنی‌ داری بین شاخص ‌های L* ،a* و b* نسبت به تیمار شاهد نشان نداد )05/0(P>. رنگ‌ سنجی پوست بیانگر وجود اختلاف معنی ‌داری در تیمار 10% گلرنگ با سایر تیمارها در مورد شاخص روشنایی بود (05/0 P≤). در رابطه با شاخص‌های قرمزی و زردی، تیمار 15% گلرنگ به ‌ترتیب افزایش و کاهش غیرمعنی ‌داری را نسبت به گروه شاهد بروز داد )05/0(P>. این آزمایش نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گلرنگ می‌تواند در تغییر رنگ گوشت و پوست ماهی قزل‌آلای رنگین‌ کمان موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meat and skin color changes in Rainbow trout (Onchorhyncus mykiss) by feeding safflower (Carthamus tinctorius)

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza Mirkarimi 1
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 2
  • Farhad Foroudi 1
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Varamin Pishva branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences , Varamin Pishva branch, Islamic Azad University, Pishva, Iran
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effects of safflower on skin color and rainbow trout carcasses were implemented. For this purpose was researched a total of 240 fishes ranged in weight from 230±10 gr as a completely randomized design with 4 treatments, 3 replicates and 20 pieces per replicate for 45 days in Khojier station research on June to August 2013 .Diets were included a control group, five, ten and fifteen percent of safflower. To perform for colorimetric tests of rainbow trout skin and meat 2 fishes at day 45 randomly caught and a piece of the meat with skin was removed and after 24 hours of freezing, L*(brightness), a*(redness) and b*(yellowness) parameters were evaluated by Minolta CR-400 colorimetric device. In the Colorimetric Results showed that between dorsal muscle parameters L *, a * and b * treatments on compared to control were non-significant difference) P>0/05). The skin colorimetric showed brightness indicator a significant difference in 10% of safflower treatment compared with other treatments (P≤0/05). In conjunction with redness and yellowness indices, treated with 15% safflower showed non-significant increase and decrease, respectively, compared to the control group (P>0/05). This experiment showed that the use of different levels of safflower can be effective in changing the skin color of the rainbow trout.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • rainbow trout (Onchorhyncus mykiss)
  • Safflower (Carthamus tinctorius)
  • Meat
  • skin