بررسی علاقه مندی و آگاهی بازدیدکنندگان از پرندگان در پارک های شهر مشهد

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، اهواز، صندوق پستی: 61555-163

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، اهواز، صندوق پستی: 61555-163

چکیده

پرندگان به‌ عنوان گونه ‌های غالب اکوسیستم‌ های شهری با افزایش جاذبه‌ های پارک و تامین رضایت استفاده‌ کنندگان آن‌ ها را بیش از پیش  به محیط‌ های طبیعی جلب می‌ کنند. بنابراین جذب و حفاظت پرندگان در پارک‌ های شهری می‌ تواند یکی از اهداف مدیران در این مناطق باشد. هدف این مقاله بررسی انگیزه ‌های استفاده‌ کنندگان و سنجش دانش زیستی آن ‌ها نسبت به پرندگان در پارک‌ های شهر مشهد بود. تحقیق حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه  بوده است و داده‌ هایپژوهش در طی پرسش‌ گری از بین 100 نفر از بازدیدکنندگان پارک ‌های ملت و پردیس قائم در شهر مشهد در دو فصل تابستان و پاییز 1390 جمع آوری شد. در این تحقیق که 53% زن و 47% مرد مشارکت داشتند مشخص شد که 55% بازدیدکنندگان تا حدودی با نام پرندگان آشنایی دارند و تماشای طبیعت 40% و  تماشای پرندگان 14% از علاقه‌مندی آن‌ها را در پارک‌های ملت و پردیس قائم تشکیل می داد. نتایج آزمون کای اسکوار نیز نشان داد که بین شغل افراد با سن، جنس و میزان تحصیلات آن ‌ها و روزهای مراجعهبه پارک در سطح 5 درصد، رابطه معنی ‌داری وجود دارد و شناخت افراد از پرندگان و هدف از آمدن به پارک رابطه معنی داری با جنس، سن، میزان تحصیلات و شغل افراد نداشت. بنابراین نیاز به افزایش فضای سبز و فراهم کردن مطالب برای بازدیدکنندگان با هدف حفاظت از پرندگان و اهمیت برنامه‌ریزی‌ های مدیریتی در افزایش آگاهی ‌های استفاده‌ کنندگان نسبت به پرندگان در پارک‌های شهری افزایش می‌ یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of motivations and awareness of visitors to birds in Mashhad city parks

نویسندگان [English]

  • Hayedeh Tabasian 1
  • Behrouz Behrouzirad 2
1 Young Researchers Club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 163-61555, Ahwaz, Iran
2 Department of Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 163-61555, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Birds as the dominant species in urban ecosystems by increasing the attraction of the park and the satisfaction of its visitors are more attracted to the natural environment, therefore, attracting and protecting birds in urban parks can be one of the objectives of the managers in this area. The purpose of this paper is to examine the motivations of visitors and assessment of avian awareness in Mellat and Pardis parks in Mashhad city. The present study was done by using a questionnaire survey (survey study) and data were collected  from 100 visitors in  during in the city of Mashhad in the summer and autumn of 2011.In this study, 53% female and 47% male participants and indicated that , 55% of  them were somewhat familiar with birds also nature watching was 40% and bird watching was 14% of their favorites in Mellat and Pardis parks .Chi-square test results  in 5% level showed there is a significant relationship between occupation and age, sex and level  of education and the coming days to visit the park and knowledge of the birds and the coming to the park  had no significant differences between gender, age, education and occupation .Thus need to increase green space and provide the content for visitors with the importance of bird conservation and planning and management in raising visitors awareness of birds in urban parks began to rise .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birds
  • awareness
  • Visitor
  • Questionnaire
  • Mashhad City
  • Mellat Park
  • Pardis Park