بررسی اثر سمی نانونقره بر گلبول قرمز خون و بافت کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

چکیده

تحقیق فعلی با هدف اثر سمی نانونقره بر گلبول قرمز خون و بافت کبد ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از نانونقره با اندازه‌ های 10-50 نانومتر و با غلظت‌ های 10، 25، 50 و100 میکروگرم بر لیتر استفاده شد. در روش Neutral Red Retention Assay (NRR)، تغییرات سلولی با استفاده از میکروسکوپ نوری در فواصل زمانی 15، 30، 60، 90، 120، 150 و180 دقیقه پس از افزودن Neutral Red (NR) به گلبول قرمز و هم‌ چنین تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت کبد با استفاده از میکروسکوپ مجهز به دوربین فیلم ‌برداری و رایانه در مقایسه با گروه شاهد انجام شد ونتایج ثبت گردید. نتایج به‌دست آمده از آزمایشات نشان داد که در غلظت 10 میکروگرم بر لیتر، اثر سمی نانونقره پس از افزودن NR بر گلبول قرمز خون مشاهده نشد اما در غلظت25 میکروگرم بر لیتر، تغییراتی مبنی بر تخریب سلولی دیده شد که با تغییر غلظت از 25 به 50میکروگرم بر لیتر تخریب سلول گلبول قرمز خون افزایش یافت به‌طوری‌ که در غلظت 100میکروگرم بر لیتر، لیز کامل سلولی دیده شد. در بررسی اثر نانونقره با غلظت 10میکروگرم بر لیتر بر بافت کبد ماهی کپورمعمولی اثر سمی نسبتاً خفیفی دیده شد و با تغییر غلظت نانونقره از 10به 25، 50 و 100میکروگرم بر لیتر، منجر به افزایش نسبی ضایعات سلولی در کبد شد. براساس یافته‌ های این تحقیق می ‌توان نتیجه گرفت، شدت اثرات سمی نانونقره بر گلبول قرمز خون و بافت کبد ماهی کپورمعمولی رابطه مستقیم با افزایش غلظت نانونقره و مدت زمان مواجهه با آن دارد.

کلیدواژه‌ها