بررسی اثر سمی نانونقره بر گلبول قرمز خون و بافت کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

چکیده

تحقیق فعلی با هدف اثر سمی نانونقره بر گلبول قرمز خون و بافت کبد ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از نانونقره با اندازه‌ های 10-50 نانومتر و با غلظت‌ های 10، 25، 50 و100 میکروگرم بر لیتر استفاده شد. در روش Neutral Red Retention Assay (NRR)، تغییرات سلولی با استفاده از میکروسکوپ نوری در فواصل زمانی 15، 30، 60، 90، 120، 150 و180 دقیقه پس از افزودن Neutral Red (NR) به گلبول قرمز و هم‌ چنین تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت کبد با استفاده از میکروسکوپ مجهز به دوربین فیلم ‌برداری و رایانه در مقایسه با گروه شاهد انجام شد ونتایج ثبت گردید. نتایج به‌دست آمده از آزمایشات نشان داد که در غلظت 10 میکروگرم بر لیتر، اثر سمی نانونقره پس از افزودن NR بر گلبول قرمز خون مشاهده نشد اما در غلظت25 میکروگرم بر لیتر، تغییراتی مبنی بر تخریب سلولی دیده شد که با تغییر غلظت از 25 به 50میکروگرم بر لیتر تخریب سلول گلبول قرمز خون افزایش یافت به‌طوری‌ که در غلظت 100میکروگرم بر لیتر، لیز کامل سلولی دیده شد. در بررسی اثر نانونقره با غلظت 10میکروگرم بر لیتر بر بافت کبد ماهی کپورمعمولی اثر سمی نسبتاً خفیفی دیده شد و با تغییر غلظت نانونقره از 10به 25، 50 و 100میکروگرم بر لیتر، منجر به افزایش نسبی ضایعات سلولی در کبد شد. براساس یافته‌ های این تحقیق می ‌توان نتیجه گرفت، شدت اثرات سمی نانونقره بر گلبول قرمز خون و بافت کبد ماهی کپورمعمولی رابطه مستقیم با افزایش غلظت نانونقره و مدت زمان مواجهه با آن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toxic effects of Nanosilver on Red Blood Cells (RBC) and liver tissue of common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Samaneh Masoumi 1
  • Shahla Jamili 1
  • Hassan Niknejad 2
  • Ali Mashinchian 1
1 Department of Marine Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 775-14515, Tehran, Iran
2 Nanomedicine and tissue engineering research center, Shahid Beheshti University of medical science, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was performed to determine toxic effects of nanosilver on Red Blood Cells (RBC) and liver tissue of common carp (Cyprinus carpio). In this study, nanosilver with 10-50 nm in size and concentration of 10, 25, 50 and 100 microgram per liter (PPM) is used.  Cellular changes of RBC were studied in Neutral Red Retention Assay (NRR) technique using light microscope at the intervals of 15, 30, 60, 90, 120, 150, and 180 minutes after addition of Neutral Red (NR) to the RBC. Simoultaneously, histopathological changes of the liver tissue were also studied using microscope equipped with a camera and computer. The results were compared with a control group and recorded. The results indicated that the nanosilver with 10 PPM concentration has no toxic effects after the addition of NR on RBC, but in concentration of 25 PPM, cell damage was observed. By changing the concentration of 25 PPM to 50 PPM, destruction of red blood cells increased, so that in the 100 PPM concentration, cell lyses was prominent. Nanosilver with 10 PPM concentration had shown relatively mild toxic effects on liver tissue, while shifting the concentration of nanosilver from 10 PPM to 25, 50 and 100 PPM, resulted in increased liver tissue damage. It may be concluded that, severity of toxic effects of nanosilver on fish RBC and the liver tissue are directly related to increased nanosilver concentration and duration of exposure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neutral Red (NR)
  • Neutral Red Retention Assay (NRR)
  • nanosilver
  • Common carp (Cyprinus carpio)