مطالعه تنوع و فراوانی جمعیت زئوپلانکتون های تالاب گمیشان و ارتباط آن با عوامل محیطی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

چکیده

نقش و اهمیت زئوپلانکتون‌ها در زنجیره غذایی و هرم اکولوژیک اکوسیستم‌های تالابی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از آن جایی‌که تالاب گمیشان تحت تاثیر پیش‌روی و پس‌روی آب دریا قرار دارد، تنوع، تراکم و پراکنش مکانی فون زئوپلانکتونی می‌تواند بر چرخه مواد در این اکوسیستم تاثیرگذار باشد. لذا در تحقیق حاضر، تنوع و فراوانی فون زئوپلانکتون و عوامل محیطی تاثیرگذار بر آن‌ها در چهار ایستگاه (مصب گمیشان، زهکش، بندر ترکمن، و سایت میگو) در بهار و تابستان 1390 مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور مقایسه شاخص‌های تراکم، تنوع و یکنواختی میان بخش‌های مختلف ایستگاه‌های مورد مطالعه انجام شده و از آنالیز افزونگی (RDA) جهت تعیین ارتباط و اثر عوامل محیطی بر تراکم گروه‌های مختلف زئوپلانکتونی استفاده شد. گروه‌های زئوپلانکتونی شناسایی شده شامل دوکفه‌ای‌ها (Pyrgulidae، Scurbicularidae، Cardiidae، و Mytilidae)، کالانویدا، اوستراکودا، فورامینیفورا، نماتودها، شیرونومیده، و گاماریده بودند. در اکثر مقایسات بین بخش‌های مختلف در هر منطقه نمونه‌برداری در فصول مورد مطالعه (بهار و تابستان) اختلاف معنی‌داری از لحاظ شاخص‌های (J، N، H، λ، S، d) مشاهده نشد (05/0P>). نتایج حاصل از آنالیز افزونگی (RDA) نشان دهنده تفاوت میان ایستگاه‌های مختلف نمونه‌برداری از لحاظ پارامترهای فیزیکوشیمیایی تاثیرگذار بر فراوانی زئوپلانکتون‌ها در هر یک از فصول بهار و تابستان بود. 

کلیدواژه‌ها