مطالعه تنوع و فراوانی جمعیت زئوپلانکتون های تالاب گمیشان و ارتباط آن با عوامل محیطی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

چکیده

نقش و اهمیت زئوپلانکتون‌ها در زنجیره غذایی و هرم اکولوژیک اکوسیستم‌های تالابی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از آن جایی‌که تالاب گمیشان تحت تاثیر پیش‌روی و پس‌روی آب دریا قرار دارد، تنوع، تراکم و پراکنش مکانی فون زئوپلانکتونی می‌تواند بر چرخه مواد در این اکوسیستم تاثیرگذار باشد. لذا در تحقیق حاضر، تنوع و فراوانی فون زئوپلانکتون و عوامل محیطی تاثیرگذار بر آن‌ها در چهار ایستگاه (مصب گمیشان، زهکش، بندر ترکمن، و سایت میگو) در بهار و تابستان 1390 مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور مقایسه شاخص‌های تراکم، تنوع و یکنواختی میان بخش‌های مختلف ایستگاه‌های مورد مطالعه انجام شده و از آنالیز افزونگی (RDA) جهت تعیین ارتباط و اثر عوامل محیطی بر تراکم گروه‌های مختلف زئوپلانکتونی استفاده شد. گروه‌های زئوپلانکتونی شناسایی شده شامل دوکفه‌ای‌ها (Pyrgulidae، Scurbicularidae، Cardiidae، و Mytilidae)، کالانویدا، اوستراکودا، فورامینیفورا، نماتودها، شیرونومیده، و گاماریده بودند. در اکثر مقایسات بین بخش‌های مختلف در هر منطقه نمونه‌برداری در فصول مورد مطالعه (بهار و تابستان) اختلاف معنی‌داری از لحاظ شاخص‌های (J، N، H، λ، S، d) مشاهده نشد (05/0P>). نتایج حاصل از آنالیز افزونگی (RDA) نشان دهنده تفاوت میان ایستگاه‌های مختلف نمونه‌برداری از لحاظ پارامترهای فیزیکوشیمیایی تاثیرگذار بر فراوانی زئوپلانکتون‌ها در هر یک از فصول بهار و تابستان بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on diversity and density of zooplankton communities and its relation with environmental factors in Gomishan Wetland

نویسندگان [English]

  • Sarah Haghparast 1
  • Rasul Ghorbani 1
  • Mohammad Javad Vesaghi 2
1 Department of Fishery, Faculty of Fishery and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
2 Department of Fishery, Faculty of Marine Science and Technology, Hormozgan University, P.O.Box: 3995, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The role and importance of zooplankton in food chain and ecological pyramid of Wetland ecosystems has been remarkably considered. As Gomishan Wetland is affected by the increasing and decreasing of water level, the diversity, density and spatial distribution of zooplankton fauna could influence on the ecosystem cycling of matter. Hence, in the present study, the diversity, density and spatial distribution of zooplankton fauna inhabiting in the Wetland at four stations (Gomishan Estuary, Zehkesh, Bandar Torkman, and Shrimp site) in spring and summer 2011. To do so, comparisons of density, diversity and evenness indices amongst different locations of the studied stations were conducted and RDA analysis was used to investigate the relationship and effect of environmental factors on density of zooplankton taxa. The identified Zooplankton taxa included bivalvia (Pyrgulidae, Scrubicularidae, Cardiidae, and Mytilidae), Calanoida, Ostracoda, Foraminifera, Nematode, Chironomidae, and Gamaridae. For most of comparisons, indices of N, S, d, J, H, λ showed no significant difference (P>0.05) amongst various locations of each sampling station in the studied seasons (spring and summer). Results of RDA analysis showed a difference amongst various sampling stations in affecting physicochemical parameters on zooplankton density at each seasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phytoplankton
  • Zooplanktons
  • Gomishan Wetland
  • Density and distribution