بررسی برخی خصوصیات زیست شناسی تولیدمثل سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه بابلرود

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، صندوق پستی: 755

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

این تحقیق از12 مرداد ماه سال 1389 تا 30 تیر 1390 در رودخانه بابلرود استان مازندران بر روی گونه سیاه‌ ماهی جنس gracilis Capoeta capoetaانجام گرفته است.نمونه ‌برداری‌ ها به‌ صورت ماهانه با استفاده از الکتروشوکر صورت گرفت و در مجموع 307 عدد سیاه ماهی صید گردید.متغیرهای طول کل، طول چنگالی، طول استاندارد، وزن بدن، سن، جنسیت، وزن گناد و قطر تخمک اندازه‌ گیری و ثبت شدند. برای تعیین سن از فلس‌ ها استفاده گردید.میانگین طول کل در جنس ماده 62/136میلی‌ متر با انحراف معیار 68/28 و در جنس نر 45/130 میلی‌ متر با انحراف معیار 38/26 بوده است.میانگین وزن کل در جنس ماده 13/40 گرم با انحراف معیار 47/25 و در جنس نر 52/28 گرم با انحراف معیار 16/14 به‌دست آمد. نمونه‌ها به گروه‌های سنی (4،3،2،1،0) تعلق داشتند. بیش‌ترین تعداد (2/51 در صد) به گروه سنی (3) تعلق داشت. از307نمونه صید شد ه نسبت جنسی ماده به نر 1به 5 بوده است. میانگین قطر تخمک 85/0میلی‌متر با انحراف معیار 66/0 بوده است. میانگین هماوری مطلق و نسبی انحراف معیار 2968 و 15/70 با انحراف معیار 53/30 به‌ دست آمد. میانگین GSI برای ماهیان ماده 53/3 با معیار انحراف معیار 98/3 و برای ماهیان نر 11/4 با انحراف معیار 77/3 بود.میانگین ضریب چاقی یا ضریب کیفیت یا CF در ماهیان ماده 41/1 با انحراف معیار 17/0و برای ماهیان نر 27/1 با انحراف معیار 84/1به ‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of some aspects of the reproductive biology Siah Mahi (Capoeta capoeta gracilis) In Babol River

نویسندگان [English]

  • Pardis Pahlavani 1
  • Saber Vatandoust 1
  • Rasul Ghorbani 2
1 Department of Fishery, Babol branch of Islamic Azad University, P.O. Box:755, Babol, Iran
2 Department of Fishery, Faculty of Fishery and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
چکیده [English]

This research was carried out on Capoeta capoeta gracilis, from August 2010 to July 2011.in the Babolrood river of Mazandaran province. The sampling was done monthly and samples were collected by Electroshoker. In total 224 numbers of this kind were caught. Total length,forka length, standard length, body weight, age, sex, gonad weight, and ovum diameter were measured and recorded. Fish scales were used for the determination of age. Total length mean was 146.29 Ml with the standard deviation of 22.79, and 130.76 with the standard deviation of 22.29 in the female and male sex respectively. Total weight mean was 42.63 with the standard deviation of 20.75, and 30.79 with the standard deviation of 16.56 in the female and male sex respectively. Samples belonged to the age groups (0, 1, 2, 3, 4). Most of them (%39.7) belonged to the age group (3). Ovum diameter mean was 0.76 mm with the standard deviation of 0.57in tajan river, were 3603 and 65.56 with the standard deviation of 2796 and 36.7 respectively. The GSI mean was %3.1 with the standard deviation of 3.53, and %3.29 with the standard deviation of 7.21 in the female and male sex respectively. The mean of fatness coefficient or quantity coefficient or CF value was 1.26 with the standard deviation of 0.11, and 1.33 with the standard deviation of 0.91 in the female and male sex respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capoeta capoeta gracilis
  • Reproduction
  • Babolrood River
  • Mazandaran Province