بررسی کیفیت رودخانه تجن ساری با استفاده از ترکیب جمعیت بی مهرگان کفزی و شاخص BMWP

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 گروه بهداشت و بیماری ها، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 1318-13145

3 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

4 دانشکده شیلات، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

چکیده

ارزیابی زیستی 80 کیلومتر از رودخانه تجن براساس ساختار جمعیت بی‌ مهرگان کفزی و شاخص BMWP به ‌صورت ماهانه از مهر 1390 تا شهریور 1391 انجام گردید. نمونه ‌برداری از بی‌ مهرگان کفزی به‌ وسیله نمونه‌ بردار سوربر (به مساحت 1/0 مترمربع و چشمه تور 60 میکرون) در 6 ایستگاه با 3 تکرار انجام شد. نمونه ‌های صید شده در فرمالین 4% تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شد. بی‌ مهرگان کفزی شناسایی شده به‌ کمک کلید شناسایی معتبر متعلق به 32 جنس، 30 خانواده و 12 راسته بودند. ترکیب جمعیت بی‌ مهرگان کفزی نشان داد، لارو حشرات آبزی در همه ایستگاه ‌ها غالب بود و گروه‌ های حساس به آلودگی (EPT[1]) جمعیت غالب را در ایستگاه‌ های 1، 3، 4 و 6 تشکیل می‌ دهند که نسبت به سایر ایستگاه‌ ها دارای تفاوت معنی ‌داری می‌ باشد (05/0≥p)، براساس طبقه ‌بندی شاخص BMWP ایستگاه‌ های مطالعاتی در 3 طبقه کیفی خوب، متوسط و بد قرار گرفتند و حداکثر مقدار این شاخص در فصل بهار، در ایستگاه 1 و حداقل آن در ایستگاه 5، در فصل تابستان می ‌باشد. حداکثر فراوانی بی‌ مهرگان کفزی در فصل زمستان در ایستگاه 3 که با سایر ایستگاه ‌ها دارای اختلاف معنی ‌داری می‌باشد (05/0≥p)، و حداقل آن در ایستگاه 5 در فصل زمستان مشاهده گردید. ترکیب جمعیت بی‌ مهرگان کفزی، شاخص ‌های فراوانی، درصد EPT و BMWP نشان دادند که ایستگاه ‌های 5، 6 و 2 در وضعیت کیفی مناسبی قرار ندارند.
[1] Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera مجموع افراد راسته‌ های

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Tajan River Quality with Using Population Structure of Benthic Invertebrates and BMWP Index

نویسندگان [English]

  • Milad Shokri 1
  • Mohammad Reza Ahmadi 2
  • Hossein Rahmani 3
  • Ehsan Kamrani 4
1 Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, Hormozgan University, P.O.Box: 3995, Bandar Abbas, Iran
2 Department of Health and Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University, PO Box: 1318-13145, Tehran, Iran
3 Department of Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, P.O.Box: 578, Sari, Iran
4 Department of Fisheries, Hormozgan University, P.O.Box: 3995, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Bioassessment of the Tajan River with using of BMWP index and population structure of macro invertebrates has been done every month in six research stations with three times in each station at a distance of about 80 km from September 2011 to August 2012. Sampling Invertebrates was done by surber sampler (with an area of 0.1 square meters and with 60µ mesh net), and macro invertebrates were indentified belonging to 32 genera, 30 families, 12 orders and 5 classes. Population structure of macro invertebrates showed that aquatic insect´s larvae dominated among identified in all stations, and sensitive taxa to pollution (EPT) was dominant in stations 1, 3, 4 and 6 respectively, that have significant increase than other stations (p≤0.05). Based on BMWP Index results, research stations are classified in 3 qualitative categories, good, moderate and poor. This index has maximum value at station1, in spring season and has minimum value at station 5, in summer season. The maximum abundance of macro invertebrates there was at station 3, in winter season that has significant increase than other stations (p≤0.05), also the minimum of this index was observed at station 5, in winter season. Population structure macro invertebrates and abundance, %EPT and BMWP indices indicated that stations 5, 6 and 2 are not in an appropriate condition qualitatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benthic invertebrates
  • Population structure
  • BMWP index
  • Tajan River