مطالعه انگل های کرمی گوارشی در مولدین قره برون (Acipenser persicus) صید شده از سواحل جنوب شرقی دریای خزر (1396-1395)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

چکیده

 این تحقیق در سال­ های 1395 و 1396 در مرکز بازسازی ذخایر شهید مرجانی استان گلستان به جهت بررسی وضعیت آلودگی به کرم ­های انگلی در دستگاه گوارش مولدین تاس ­ماهی ایرانی انجام گرفت. در سال 95 از دستگاه گوارش تعداد 11 مولد ماده تکثیر شده با میانگین طول و وزن به ترتیب 8/6±160/54 سانتی ­متر و 6/72±31/62 کیلوگرم دو گونه  Cuculanus sphaerosephalus و Skrjabinopsolus semiarmatus و درسال 96 از 12 مولد ماده با میانگین طولی و وزنی  به ­ترتیب 1/1±158/3 سانتی ­متر و 4/9±29/3 کیلوگرم تنها گونه جدا شده C. sphaerosephalus بود. درصد شیوع انگل کوکولانوس در 11 نمونه سال 1395، 72 درصد و درصد شیوع اسکریابینوپسولوس 27 درصد، میانگین شدت کوکولانوس 2/87±6 و میانگین شدت اسکریابینوپسولوس 2/64±3 محاسبه شد. درصد شیوع انگل کوکولانوس در 12 نمونه صید شده در سال 1396، 50 درصد و میانگین شدت آلودگی 3/25±3/17 محاسبه گردید. بیش ­ترین شدت آلودگی انگلی به کوکولانوس اسفراسفالوس تعلق داشت. این تحقیق نشان داد که تعداد و نوع آلودگی به انگل ­های گوارشی در ماهی قره ­برون نسبت به سال­ های گذشته در سواحل جنوب ­شرقی دریای خزر کاهش داشته است که می ­تواند حاصل تغییر رژیم غذایی و کاهش میزبان واسط باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study on helminth parasites of digestive tract of Iranian sturgeon broodstocks caught from the southeast of the Caspian Sea .

نویسندگان [English]

 • Abbasali Aghaei Moghaddam
 • Kamran Aghili
Aquatic Reservoirs Research Center, National Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Training and Promotion Institute, Gorgan, Iran
چکیده [English]

This study was carried out in Shahid Marjani Farm to identify the occurrence of helminth parasites in digestive tract of Iranian Sturgeon (Acipenser persicus) in 2016 and 2017. In 2016, 2 Species of Skrjabinopsolus semiarmatus and Cuculanus sphaerosephalus from 11 specimens (mean total length and weight of 160.54 ± 8.6 cm and 31.62 ± 6.72 kg, respectively) and in 2017 just one species (C. sphaerosephalus from 12 specimens (mean total length and weight of 158.3 ± 1.1 cm and 29.3 ± 4.9 kg, respectively) were collected. Incidence in 11 samples were 72%   and mean intensity was 6 ± 2.87 for C. sphaerosephalus and incident was 27% , and mean intensity was 3.17 ± 3.25 for S. semiarmatus  in 2016. In 12 samples incidence was 50%, and mean intensity was 6 ± 2.87 for C. sphaerosephalus in 2017. results showed the highest rate of incidence was belonged to C. sphaerosephalus. The number and type of gastrointestinal parasites in Iranian sturgeon compared to previous years decreased in southeast of the Caspian Sea that can be the result of changing diet and reducing the host interface.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acipenser persicus
 • Helminthes parasite
 • Caspian Sea
 • Digestive tract
 1. آقایی ­مقدم، ع.؛ حق ­پرست، س.؛ پازوکی، ج.؛ پورامینی، م.و درویش ­بسطامی، ک.، 1393. شیوع انگل­های کرمی بادکش­دار و لوله­ای دستگاه گوارش، پوست و خون مولدین خاویاری در جنوب شرق دریای خزر. مجله پژوهش ­های جانوری (مجله زیست­ شناسی ایران). جلد 27، شماره 1، صفحات 1 تا 12.
 2. بازاری­ مقدم، س.؛ مخیر، ب.؛ شناورماسوله، ع.؛ معصوم­ زاده، م.؛ جلیل ­پور، ج. و علیزاده، م.، 1391. مطالعه شیوع انگل ­های مولدین تاس­ ماهی ایرانی (Acipenser persicus) صید شده از سواحل جنوب ­غربی دریای خزر طی سال1388. نشریه بهره ­برداری و پرورش آبزیان. دانشگاه علوم کشاروزی و منابع طبیعی گرگان. جلد 1، شماره 4،صفحات 69 تا 79.
 3. جلالی، ب.، 1377، انگل­ ها و بیماری­ های انگلی ماهیان آب شیرین. معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، اداره کل آموزش و ترویج. صفحات 331 تا 415.
 4. حق ­پرست، س.؛ آقایی­ مقدم، ع.؛ حاجی ­مرادلو، ع.؛ پهلونی، ه.؛ امینی، ک.؛ طاهری، ع. و محمدخانی، ح.، 1384. بررسی شیوع انگلی دستگاه گوارش مولدین قره­ برون در سواحل جنوب­ شرقی دریای خزر. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 28صفحه.
 5. حق­ پرست، س.؛ آقایی­ مقدم، ع.؛ حاجی­ مرادلو، ع.؛ پهلونی، ه.؛ امینی، ک.؛ طاهری، ع. و محمدخانی، ح.، 1386. بررسی فراوانی انگل ­های کرمی  دستگاه گوارش  مولدین قره برون در سواحل جنوب شرقی دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران. سال 16، شماره 3، صفحات 55 تا 64.
 6. ستاری. م.، 1381. بررسی شیوع آلودگی ­های انگلی داخلی ماهیان خاویاری صید شده از سواحل جنوب­ غربی دریای خزر. پایان­ نامه دکترای تخصصی بهداشت و بیماری­ های آبزیان. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. تهران، 280 صفحه.
 7. غروقی. ا.، 1373. شناسایی انگل ­های کرمی لوله گوارش و خونی ماهی قره ­برون در سواحل جنوبی دریای مازندران با موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران.
 8. مازندرانی،م.و طاهری­ میرقائد، ع.، 1392.بررسی انگل ­های کرمی دستگاه گوارش مولدین تاس ­ماهی ایرانی (Acipenserpersicus) در سواحل جنوب­ شرقی دریای خزر. نشریه پژوهش ­های ماهی ­شناسی کاربردی. دانشگاه گنبدکاووس. دوره 2، شماره 1، صفحات 23 تا 32.
 9. مخیر. ب.، 1359، فهرست انگل­ های ماهیان خاویاری (تاس ­ماهیان Acipenseridae) ایران. پایان­ نامه دانشکده دامپزشکی. شماره 1، صفحات 1 تا 11.
 10. موبدی. ا.، 1372، جزوه روش ­های مختلف نمونه‌ برداری، فیکس کردن و رنگ‌ آمیزی انگل­ های ماهیان گردآوری شده به ­وسیله کارشناسان اداره کل بهداشت و درمان و تغذیه آبزیان از برنامه تدریس انگل‌ شناسی ماهیان. انتشارات معاونت و تکثیر شیلات و پرورش ایران.
 11. Masoumzadeh, M.; Masoumian, M.; Sattari, M.; Shenavar Masouleh, A.; Jalilpour, J. and Bazari Moghaddam, S., 2005. Study on helminth parasites of Acipenser persicus broodfish caught in the southwest of the caspian sea (2002-2004) , international sturgeon Research institue. Extented Abstracts of 5 th international symposium sturgeon, Ramsar. pp: 130-132.
 12. Schmidt, G.D. and Roberts, L.S., 1989. Fundation of parasitology. Fourtti edition. Times Mirror/Mosby college publishing. 750 p.