تغییرات بافت شناسی گناد صافی ماهی لکه سفید (Siganus sutor) تحت تأثیر تغییرات طول روز

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

در تحقیق حاضر، اثرات تغییر در مدت زمان تابش روزانه نور بر سطح رسیدگی جنسی صافی ماهی لکه سفید، Siganus sutor مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 100 عدد ماهی بالغ (طول کل: 12/2±4/306 میلی‌متر؛ وزن بدن: 45/8±5/401 گرم) از سواحل صخره‌ای جزیره لاوان صید شد. ماهیان با تراکم 5 عدد و سه تکرار بصورت تصادفی درون تانک‌های 300 لیتری جای گرفتند و به مدت 60 روز در فصل پیش از تخمریزی تحت تأثیر سه دوره نوری 8، 12 و 16 ساعت با شدت نور ثابت 2000 لوکس پرورش یافتند. پس از اتمام دوره نوردهی، میانگین شاخص گنادی-بدنی برای سه تیمار مذکور در جنس ماده به ترتیب 34/0± 03/2، 0± 83/5 و  80/0± 39/10 درصد و در جنس نر به ترتیب 43/0± 15/8، 52/1± 91/13 و 41/0± 56/14 درصد محاسبه شد که اختلاف حاصل میان طول روز 8 و 16 ساعت در هر دو جنس معنی‌دار بود (P < 0/05). از نظر بافت‌شناسی، تخمدان ماهیان ماده متناسب با افزایش طول روز به ترتیب در مراحل 3، 4 و 5 رسیدگی جنسی قرار داشتند اما بیضه‌های ماهیان نر در تمام تیمارها به مرحله 5 رسیده بودند. در نظر قرار دادن مجموع این نتایج ثابت می‌کند که در هر دو جنس صافی ماهی لکه سفید، روند بلوغ تحت تأثیر طول روز بوده و در شدت نور 2000 لوکس با تغییرات افزایشی آن رابطه مستقیم برقرار می‌کند؛ بطوری که بالاترین سطح رسیدگی جنسی در ماهیانی مشاهده می‌شود که تحت طولانی‌ترین مدت زمان تابش روزانه نور (16 ساعت) قرار گرفته بودند.

کلیدواژه‌ها