تغییرات بافت شناسی گناد صافی ماهی لکه سفید (Siganus sutor) تحت تأثیر تغییرات طول روز

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

در تحقیق حاضر، اثرات تغییر در مدت زمان تابش روزانه نور بر سطح رسیدگی جنسی صافی ماهی لکه سفید، Siganus sutor مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 100 عدد ماهی بالغ (طول کل: 12/2±4/306 میلی‌متر؛ وزن بدن: 45/8±5/401 گرم) از سواحل صخره‌ای جزیره لاوان صید شد. ماهیان با تراکم 5 عدد و سه تکرار بصورت تصادفی درون تانک‌های 300 لیتری جای گرفتند و به مدت 60 روز در فصل پیش از تخمریزی تحت تأثیر سه دوره نوری 8، 12 و 16 ساعت با شدت نور ثابت 2000 لوکس پرورش یافتند. پس از اتمام دوره نوردهی، میانگین شاخص گنادی-بدنی برای سه تیمار مذکور در جنس ماده به ترتیب 34/0± 03/2، 0± 83/5 و  80/0± 39/10 درصد و در جنس نر به ترتیب 43/0± 15/8، 52/1± 91/13 و 41/0± 56/14 درصد محاسبه شد که اختلاف حاصل میان طول روز 8 و 16 ساعت در هر دو جنس معنی‌دار بود (P < 0/05). از نظر بافت‌شناسی، تخمدان ماهیان ماده متناسب با افزایش طول روز به ترتیب در مراحل 3، 4 و 5 رسیدگی جنسی قرار داشتند اما بیضه‌های ماهیان نر در تمام تیمارها به مرحله 5 رسیده بودند. در نظر قرار دادن مجموع این نتایج ثابت می‌کند که در هر دو جنس صافی ماهی لکه سفید، روند بلوغ تحت تأثیر طول روز بوده و در شدت نور 2000 لوکس با تغییرات افزایشی آن رابطه مستقیم برقرار می‌کند؛ بطوری که بالاترین سطح رسیدگی جنسی در ماهیانی مشاهده می‌شود که تحت طولانی‌ترین مدت زمان تابش روزانه نور (16 ساعت) قرار گرفته بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histological changes of gonads in the white spotted rabbit fish (Siganus sutor) under photoperiod fluctuations

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Shirinabadi 1
  • Abbas Matinfar 2
  • Abolghasem Kamali 1
  • Homayoun Hosseinzadeh Sahhafi 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box:775-14515, Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO), P.O.Box: 14155-6116, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the effects of photoperiod alternation on the maturational progress of the white spotted rabbit fish (Siganus sutor) were investigated. A hundred adult fish (total length: 306.4 ± 2.12 mm; body weight 401.5 ± 8.45 g) were caught from Lavan Island. They were divided in 300 l tanks (n = 5) and exposed to tree different day length including 8, 12 and 16 h combined with constant 2000 lux light intensity with three replicates during prespawning season. After 60 days, the GSI mean values were 2.03± 0.34%, 5.83± 0% and 10.39± 0.80%, respectively, for females and 8.15± 0.43%, 13.91± 1.52% and 14.56± 0.41%, respectively, for males according to photoperiods. These results showed significant differences between fishes were reared under 8 h and 16 h photoperiods (P<0/05). In the case of gonad histology, the maturity stages of ovaries along with photoperiod increasing were 3, 4 and 5; whereas testes of males reared in all treatments reached to stage 5. These results clear that increasing of light duration from 8 h to 16 h in combination with 2000 lux light intensity have positive relation with the gonadal progress of  white spotted rabbit fish in both sexes. Thus, rearing of fish fewer than 16 h day length obtains the highest level of sexual maturity.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • histology
  • Ovary
  • Photoperiod
  • Siganus sutor
  • Testis
  • White spotted rabbit fish