ارزیابی کیفیت آب دریاچه نئور (پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی) به منظور آبزی پروری

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب دریاچه نئور انجام گرفت. 5 ایستگاه با توجه به موقعیت جغرافیایی، ارتفاع آب، جریان ­های ورودی به دریاچه ­انتخاب گردید. نمونه ­برداری دوبار در هر فصل (از فصول بهار و تابستان و پاییز) 1395صورت گرفت. آزمون ­های میکروبی شامل شمارش تعداد کل باکتری، تعداد کلی ­فرم و تعداد کلی ­فرم مدفوعی، استرپتوکوکی و باکتری­ های احیاکننده سولفیت انجام گرفت. بیش ­ترین میزان تراکم باکتری­ های هتروتروف در تابستان و در ایستگاه 1 بود (50000 cfu/ml ) و بیش ­تر از استاندارد بود. بیش ­ترین میزان باکتری های کلی ­فرم مدفوعی­ در پاییز در ایستگاه­ های 1و3 مشاهده شد (110 cfu/ml ). بیش ­ترین میزان فراوانی استرپتوکوکی نیز در فصل تابستان در ایستگاه 3 (110 cfu/ml) بود. بیش ­ترین میزان فراوانی باکتری­ های احیاکننده سولفیت در بهار در ایستگاه 1 بود. نیترات، آمونیوم و فسفات در تمامی فصول در حد مجاز (استاندارد EPA) بود. COD ،BOD و pH در برخی­از فصول بیش ­تر از حد مجاز (استاندارد EPA) بود میزان باکتری ­های هتروتروف، کلی ­فرم ­و کلی ­فرم مدفوعی و استرپتوکوکی در برخی از فصول بالاتر از حد استاندارد بود و دلیل آن، بالارفتن دمای محیط و آب، عبور دام و احشام در منطقه و برخی فعالیت­ های توریستی و کشاورزی در فصول گرم سال و تلاطم باد و آب و افزایش رسوبات در پاییز بود. این دریاچه، به­ دلیل بالابودن برخی پارامترها، برای زیست ماهیان خصوصاً ماهیان سردآبی مطلوب نمی­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on water quality of Neur Lake (microbial and physicochemical parameters) for aquaculture

نویسندگان [English]

 • Monireh Faeed 1
 • Hojat Khodaparast 1
 • Mohammadreza Mehrabi 2
 • Seyed Fakhraddin Mirhashemi Nasab 1
1 Inland Waters Aquaculture Research Center,National Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Training and Promotion Organization, Bandar Anzali, Iran
2 Iranian Fisheries Sciences Research Education and Extension Organization(AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the microbial and physicochemical parameters of  Neur Lake water. Five stations (studied stations according to geographical location, water elevation, flows to the lake) were selected. Sampling was done twice in year, once in spring and summer and Autumn 1395. The microbial tests were performed including counting the total number of bacteria, total coliform and fecal coliform, streptococcus and sulfite Reducing Bacteria. The highest density of heterotrophic bacteria was in summer and at station 1 (50,000 cfu / ml). The highest levels of fecal coliforms were at station 1 and 3 (110 cfu / ml) in autumn. The highest incidence of streptococcus was at station 3 (110 cfu / ml) in summer.The highest frequency of sulfite reduction bacteria was at station 1 in the spring at PO4mg / l, NH4mg / l and NO3mg / l in all seasons in the EPA standard. The COD, BOD and pH in some seasons were higher than the standard EPA standard The amount of heterotrophic bacteria, total coliform and streptococus in some seasons and stations was higher than the standard, due to the increase of environment and water temperature, Passing livestock in the region, and some tourist and agricultural activities in the warm seasons. Wind and water turbulence and sediment increase in the autumn were the causes of microbial contamination in Neur Lake. The lake is not desirable for fish species, especially cold water, due to the high parameters of physical and chemical properties of water.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neur
 • Bacteria
 • Heterotrophic
 • Coliform
 • Fecal coliforms
 • Streptococcus
 1. استاندارد ملی ایران 4208. 1376. کیفیت آب. نمونه ­برداری از آب برای آزمون­ های میکروبیولوژی. آیین کار، موسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. صفحات 2 تا 43.
 2. استاندارد ملی ایران 3759. 1386. جستجو و شمارش کلی­ فرم ­ها در آب به ­روش چند لوله ­ای. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. چاپ اول.
 3. استاندارد 7225. 1382. جستجو و شناسایی کلی ­فرم ­ها در آب به روش وجود یا عدم وجود. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. چاپ اول.
 4. باقری، م.؛فرزان، م.؛طالبی،م.؛کرمی،م. ومنصوری، پ.، 1396. مقایسه پارامترهای کیفی آب رودخانه­ های صمصامی و دیناران با استانداردهای کیفی آب برای پرورش ماهی. مجله علمی شیلات ایران. دوره 26، شماره 4، صفحات 25 تا 36.
 5. بینش­ برهمند، م.؛ نبی­زاده، ر.؛ ندافی، ک. و مصداقی نیا، ع.، 1391. آنالیز کیفی آب­ های ساحلی نوار جنوبی دریای خزر در استان گیلان و تعیین شاخص­ های بهداشت محیط در طرح ­های ساحلی آن منطقه در سال­ های 1389-1388. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره 22، شماره 88، صفحات 41 تا 52.
 6. دستورالعمل پایش کیفیت آب ­های سطحی (جاری). 1388. نشریه شماره 522، معاونت نظارت راهبردی، دفترنظام فنی اجرایی، صفحات 21 تا 22.
 7. شهریاری، ع.؛ کبیر، م. و گل ­فیروزی، ک.، 1387. وضعیت آلودگی میکروبی آب دریای خزر در خلیج گرگان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. دوره 10، شماره 2، صفحات 69 تا 73.
 8. طهماسبی، س.؛ افخمی، م. و تکدستان، ا.، 1390. تحلیل وضعیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب رودخانه گرگر با استفاده ازشاخص کیفیت آب. فصلنامه علمی پژوهشی علوم بهداشتی. سال 3، شماره 4، صفحات 23 تا 28.
 9. صفری، ر. و یعقوب ­زاده، ز.، 1391. ارزیابی بیواندیکاتورهای میکروبی رودخانه شیرود در استان مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره 22، شماره 98، صفحات 289 تا 299.
 10. عرفان ­منش، م. و فیونی، م.، 1382. آلاینده­ های محیطی: آب، خاک و هوا. انتشارات ارکان اصفهان. صفحات 1 تا 24.
 11. فئید، م.؛ بابایی، ه. و عابدینی، ع.، 1394. بررسی فاکتورهای میکروبیولوژی و فیزیکوشیمیایی در تالاب انزلی. فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. دوره 7، شماره 25، صفحات 45 تا 54.
 12. نادری، ش.؛ شریعت، م.؛ ندافی، ک.؛ واعظی، ف. و زراعتی، ح.، 1381. بررسی ارتباط بین میزان شاخص ­های بیولوژیک و پارامترهای کیفی آب در سیستم توزیع آب آشامیدنی مناطق روستایی استان قزوین. مجموعه مقالات ششمین همایش کشوری بهداشت محیط مازندران. دانشکده علوم پزشکی و بهداشت. صفحات 23 تا 25.
 13. نصراله­ زاده ­ساروی، ح.؛ پرافکنده، ف.؛ فضلی، ح.؛ میرزایی، ر.؛ حسین­ پورحافرایی، م.؛ نصراله­ تبار، ع.؛ مخلوق، آ. و واحدی، ن1389. مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در دریاچه پشت سد آزاد سنندج به­ منظور فعالیت ­های شیلاتی. مجله علمی شیلات ایران. دوره 25، شماره 5، صفحات 143 تا 156.
 14. یعقوب ­زاده، ز. و صفری، ر.، 1394. بررسی میزان آلودگی میکروبی آب­ های سطحی رودخانه هراز. مجله پژوهش­ های سلولی و مولکولی مجله زیست ­شناسی ایران. دوره 28، شماره 1، صفحات 136 تا 144.
 15. هاتفی، م.، 1372.آلودگی میکروبی تالاب انزلی. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد. دانشگاه تهران.
 16. Ahip, M.V. and Puttaiah, E.T., 2006. Ecological characteristics of Vrishabhavathy River in Bangalore (India). Environmental geology. Vol. 49, pp: 1217-1222.
 17. American Public Health Association (APHA). 2005. American Water Works Association (AWWA) & Water Environment Federation (WEF). Standard methods for the examination of water and wastewater. pp: 11- 22.
 18. An, Y.J.; Kampbell, D.H. and Breidenbach, P.G., 2002. Escherichia coli and total coliforms in water and sediments at lake marinas. Environmental Pollution. Vol. 120, pp:771-778.
 19. Baghel, V.S.; Gopal, K.; Dwivedi, S. and Tripathi, R.D., 2005. Bacterial indicators of fecal contamination of the Gangetic river system right at its source. Ecological Indicators. Vol. 5, pp: 49-56.
 20. Blocksom, K.A.; Kurtenbach, J.P. and Klemm, D.J., 2002. Development and evaluation of the lake macroinvertebrate integrity index (LMII) for New Jersey lakes and reservoirs. Environmental Monitoring and Assessment. Vol. 77, pp: 311-333.
 21. FAO/WHO. 2006. Committee on Food Additives. Technical Report Series no.776. Geneva. pp: 1-64.
 22. Karimian, A.; Jafarzadeh, N.; Nabizaheh, R. and Afkhami, M., 2007. Zoning of water quality bases on WQI index, Zohreh river case study]. Int J Water Eng. Vol. 18, pp: 53-62.
 23. Kim, G.T.; Choi, E. and Lee, D., 2005. Diffuse and point pollution impacts on the pathogen indicator organism level in the Geum River, Korea Science of the Total Environment. Vol. 350, pp: 94-105.
 24. Sargaonkar, A. and Deshpande, V. 2003. Development of an overall index of pollution for surface water based on a general classification scheme in Indian context. Environmental monitoring and Assessment. Vol. 89, pp: 43-67.
 25. Ramirez, N.F. and Solano, F., 2004. Physicochemical water quality indices-A Comparative Review. Revista Bifua J. Vol. 27, pp: 437-441.
 26. Simeonov, V.; Stratis, J.A.; Samara, C.; Zachariadis, G.; Voutsa, D. and Anthemidis, A., 2003. Assessment of the surface water quality in Northern Greece Water Res. Vol. 37, pp: 4119-4124.
 27. Raczynska, M., 2000. The problem of quality assessment of surface lotic waters as exemplified. 22 p.
 28. Rashed, M.N., 2000. Biomarkers as indicator for water pollution with heavy metals in rivers seas and oceans. Faculty of science 81528 Aswan, south valley university, Egypt. pp:19-22.
 29. WHO. 2004. World Health Organization, Guidelines for drinking- water quality, 3rd Edition, World Health Organization (WHO) Geneva. pp: 1-9.