اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه گلیسین بر شاخص های رشد، غذاگیری، درصد بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات اسیدآمینه گلیسین بر شاخص ­های رشد، غذا گیری و درصد بازماندگی در مواجهه با تنش شوری در بچه­ ماهیان ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) بود. به این منظور بچه ­ماهیان با میانگین وزن 0/18±15/64 گرم به چهار گروه تقسیم شدند و با جیره ­های حاوی صفر (گروه شاهد)، 0/5 (تیمار 1)، 1 (تیمار 2) و 1/5 (تیمار 3) درصد گلیسین به ­مدت 60 روز تغذیه شدند و سپس در معرض شوری 15ppt  به­ مدت 72 ساعت قرار گرفتند. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی و تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از نرم ­افزارهای SPSS و Excel صورت گرفت. نتایج به­ دست آمده نشان داد اسیدآمینه گلیسین اثر معنی­ داری بر شاخص ­های رشد (وزن نهایی، شاخص وضعیت، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی) نداشت (0/05<P). درصد افزایش وزن بدن به ­طور معنی­ داری تحت تاثیر اسیدآمینه گلسین قرار گرفت (0/05>P). هم ­چنین افزودن اسیدآمینه گلیسین به جیره غذایی باعث افزایش بقاء و مقاومت به تنش شوری در بچه ­ماهیان کپورمعمولی گردید. از این ­رو بر طبق نتایج حاصل از تحقیق حاضر، می ­توان این­ گونه نتیجه ­گیری نمود که افزودن اسیدآمینه گلیسین می­ تواند سبب افزایش درصد بقاء و بازماندگی بچه ­ماهیان کپو معمولی در مواجه با تنش شوری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different glycine levels on growth indices, food intake, survival rate and resistance to salinity stress exposure in common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

 • Valiallah jafari
 • Saeed Noor Gholipour
 • Mohammad Reza Imanpoor
 • Seyed hossein Hosseini far
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effects of amino acid glycine on growth indices, survival rate, food intake and resistance to salinity stress in Common carp (Cyprinus carpio) fingerlings. Fish with an average weight of 15.46±0.18 gr were devided in to four groups and fed with different levels of glycine including diets containing 0 (control), 0.5 (treatment 1), 1 (treatment 2) and 1.5 (treatment 3) of glycine were fed for 60 days and then exposured to salinity stress 15 ppt for 72 houres. The experimental design was a complete randomized data analysis performed SPSS and Excel software package. The results showed that there was no significant difference among studied groups regarding growth indices (final weight, SGR, CF and FCR) (P>0.05). Body weight gain affected significantly by glycine (P<0.05). The addition of glycine to the diet increases observed in survival and resistance to stress salinity in common carp. Hence according to the results obtainer of present study, it can be concluded that the glycine improved the resistance can increase survival of common carp under salinity stress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Glycine
 • Common carp (Cyprinus carpio)
 • Growth indices
 • Survival
 • Salinity stress
 1. ایپکچی، م.، 1367. زیست ­شیمی عمومی. موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی (مشهد). جلد2. 472 صفحه .
 2. پورعلی ­فشتمی، ح.ر.؛ یزدانی­ ساداتی، م.ع.؛ پیکران­ مانا، ن.؛ حافظیه، م. و دروی­ قاضیانی، س.، 1392. بررسی اثرات اسیدهای آمینه متیونین و لایزین بر شاخص ­های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه تاس ­ماهیان ایرانی (persicus (Acipenser. مجله اقیانوس ­شناسی. دوره 16، شماره 4، صفحات 63 تا 75.
 3. پیک­ موسوی، م.؛ بهمنی، م.؛ سواری، ا.؛ محسنی، م. و حقی، ن.، 1389 .بررسی سطوح مختلف اسیدآمینه متیونین بر فاکتورهای رشد و ترکیبات بدن بچه فیل­ ماهیان جوان ((Huso huso. نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی). شماره 89، صفحات 12 تا 19.
 4. جباری، ا.؛ اکرمی، ر. و چیت­ ساز، ح.، 1396. اثر بتائین به ­عنوان جاذب غذا بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی بدن و مقاومت به استرس در بچه ­ماهی سفید (Rutilus frisii kutum). مجله علمی شیلات ایران. دوره 26، شماره 1، صفحات 83 تا 93.
 5. عنایت­ غلام­پور،ط.؛جعفری، و.؛ ایمانپور، م.ر. وکلنگی ­میاندره، ح.، 1395. تأثیر عصارة هیدروالکلی گیاه پنج انگشت (Vitex agnus castus L.) بر شاخص ­های رشد و نرخ بقاء در گورخر ماهی (Danio rerio). یافته­ های نوین در علوم زیستی. سال 3، شماره 4، صفحات 269 تا 278.
 6. وثوقی، غ. و مستجیر، ب.، 1385. ماهیان آب­ شیرین. چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 317 صفحه.
 7. Akrami, R.; Chitsaz, H.; Dashtian, S. and Razeghi, M., 2014. Single or combined effects of inulin and mannan oligosaccharide supplements on the growth performance, survival, body composition and salinity resistance of Kutum (Rutilus frisii kutum) fry. Fisher. Scie. and Technol. Vol. 2, No. 3, pp: 17-29.
 8. Asadi, M.; Azari-Takami, G.H.; Sajjadi, M.; Moezi, M. and Niroomand, M., 2010. The effects of enriched Rotifers with Betaine and Concentrate diet supplemented by Betaine on the growth, survival and stress-resistance in Indian white shrimp larvae (Fenneropenaeus indicus). Iranian journal of fisheries. Vol. 3, pp:1-10.
 9. Azimirad, M.; Farhangi, M.; Mojazi-Amiri, B.; Effatpanah, I. and Mansouri Taee, H., 2013. Effects of different levels of betaine supplementation in diet on growth, feed efficiency indices and survival rate of pikeperch (Sander luciopreca) larvae. Iranian journal of fisheries. Vol. 66, No. 3, pp: 347-358.
 10. Belghit, I.; Skiba-Cassy, S.; Geurden, I.; Dias, K.; Surget, A.; Kaushik, S.; Panserat, S. and Seiliez, I., 2014. Dietary methionine availability affects the main factors involved in muscle protein turnover in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Brit. J. of Nutri. Vol. 112, pp: 493-503.
 11. Cahu, C.L.; Zambonino Infante, J.L. and Barbosa, V., 2003. Effect of dietary phospholipid level and phospholipid: neutral lipid value on the development of seabass (Dicentrarchus labrax) larvae fed a compound diet. British Journal of Nutrition. Vol. 90, pp: 21-28.
 12. Eklund, M.; Bauer, E.; Wamatu, J. and Mosenthin, R., 2005. Potential nutritional and physiological functions of betaine in livestock. Nutr. Res. Rev. Vol. 18, pp: 31-48.
 13. Fang, Y.Z.; Yang, S. and Wu, G., 2002. Free radicals, antioxidants, andnutrition. Nutrition. Vol. 8, pp: 872-879.
 14. Fatahi, S.; Sudagar, M.; Mazandarani, M. and Khani, F., 2015. Growth, feeding factors and the effect of salinity stress on thesurvival rate on roach (Rutilus rutilusca spicus) juveniles fed with different levels of betaine and tryptophan. Iranian journal of fisheries. Vol. 4, No. 2, pp: 65-77.
 15. Gan, L.; Lio, Y.J.; Tian, L.; Yang, H.; Yue, Y.; Chen, Y.; Liang, J.J. and Liang, G.Y., 2012. Effect of dietary protein reduction with lysine and methionnine supplementation on growth performance, body composition and total ammonia nitrogen excretion of juvenile grass carp, Ctenopharyngodon idella. Aquaculture Nutrition. Vol. 18, pp: 589-598.
 16. Hoseini, S.M.; Hosseini, S.A. and Soudagar, M., 2010. Dietary tryptophan changes serum stress markers, enzyme activity, and ions concentration of wild common carp (Cyprinus carpio) exposed to ambient copper. Fish Phys. and Biochem. Vol. 38, pp: 1419-1426.
 17. Jobling, M.; Gomes, E. and Dies, J., 2001. Feed types, manufacture and ingredients. In: FoodIntake in fish. (eds D. Houlihan, T. Boujard and M. Jobling). Blackwell Science, Oxford. pp: 25-48.
 18. Lee, P. and Mayers, S., 1996. Chemoattraction and feeding stimulation in crustaceans. Aquaculture Nutrition. Vol. 2, pp: 157-164.
 19. Li, P.; Mai, K.; Trushenski, J. and Wu, G., 2009. New developments infish amino acid nutrition: towards functional and environmentally oriented aquafeeds. Amino Acids. Vol. 37, pp: 43-53.
 20. Mohseni, M.; Pourkazemi, M.; Seyed Hassani, M. and Pourali, H., 2016. Effects of different dietary betaine supplementation levels on the growth, carcass compositions and some haematological- biochemical parameters of the blood serum in juvenile beluga (Huso huso). J. jair. Gonbad. Vol. 4, No. 3, pp: 65-80.
 21. Niroomand, M.; Sajjadi, M.; Yahyavi, M.; Asadi, M., 2011. The impact of different levels of Betaine on growth factors of ration, survival, the chemical composition of the body and the resistance of the rainbow trout (Oncorhynchos mykiss) fry. Iran. J. of fisher. Vol. 1, pp: 135-146.
 22. Park, B., 2006. Amino acid imbalance-biochemical mechanism and nutritional aspects. Asian Australas.J. Anim. Sci. Vol. 19, pp: 13-21.
 23. Polat, A. and Beklevik, G., 1999. The importance of betaine and some attractive substances as fish feed additives, In: Feed Manufacturing in the Mediterranean Regiaon: Recent Advances in Research and Technology Zaragoza (Brufu, J. and Tacon, A., eds), Ciheam, Iamz, Spain. pp: 217-220.
 24. Soleimani, N.; Hoseinifar, S.H.; Merrifield, D.L.; Barati, M. and Abadi, Z.H., 2013. “Dietary supplementation of fructooligosaccharide (FOS) improves the innate immune response, stress resistance, digestive enzyme activities and growth performance of caspian roach (Rutilus rutilus) Fry.” Fish and Shellfish Immunology. Vol. 32, No. 2, pp: 316-321.
 25. Tacon, A.G., 1990 . Standard methods for the nutrition and feeding of farmed fish and shrimp. Feeding Methods. Agent Laboratories Press, Redmond. Taoka. 30 p.
 26. Virtannen, E.; Hole, R.; Resink, J.W.; Slinning, K.E. and Junnia, M., 1994. Betaine/ amino acid additive enhances the seawater performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed standard fish-meal- based diets. Aquaculture. Vol. 124, No. 22, pp: 17-28.
 27. Wang, W.; Wu, Z.; Dai, Z.; Yang, Y.; Wang, J. and Wu, G., 2013. Glycine metabolism in animals and humans: implications for nutrition and health. Amino Acids. Vol. 1, No. 15, pp: 1-14.
 28. Wu, G.; Bazer, F.W.; Burghardt, R.C.; Johnson, G.A.; Kim, S.W.; Knabe, D.A.; Li, P.; Li, X.; McKnight, J.R. and Satterfield, M.C., 2011. Proline and hydroxyproline metabolism: implications for animal and human nutrition. Amino Acids. Vol. 40, pp: 1053-1063.
 29. Wu, G.; Wu, Z.; Dai, Z.; Yang, Y.; Wang, W.; Liu, C.; Wang, B.; Wang, J. and Yin, Y., 2012. Dietaryrequirements of nutritionally non-essential amino acids by animals and humans. Amino Acids. Vol. 1, No. 7, pp: 15-24.
 30. Yang, H.; Liu, Y.; Tian, L.; Liang, G. and Lin, H., 2010. Effects of supplemental lysine and methionine on growth performance and body composition for Grass Carp (Ctenopharyngodon idella). Americ. J. Agri. and Biol. Scie. Vol. 5, No. 2, pp: 222-227.