اثرات مولتی آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

افزودن ترکیبات مختلف آنزیم­ ها به جیره غذایی یک راه بالقوه برای بهبود ارزش غذایی مواد مغذی است. مولتی‌آنزیم ناتوزیم دارای پروتئاز، لیپاز، فیتاز، آلفا آمیلاز، سلولاز، آمیلوگلوکوسیداز، بتاگلوکاناز، پنتوسوناز، همی سلولاز، زایلاناز، پکتیناز، اسیدفسفاتاز و اسیدفیتاز است، بنابراین به ­نظر می رسد جهت افزایش قابلیت هضم، از بین بردن عوامل ضد تغذیه‌ ای و درنتیجه بهبود شاخص‌های رشد و عملکرد تولیدمثلی ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio) می‌توان از مولتی‌آنزیم­ ناتوزیم استفاده کرد و به‌طورکلی وضعیت تغذیه را بهبود بخشید. هدف از این آزمایش استفاده از مولتی ­آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی ماهی قرمز و بررسی اثرات آن بر شاخص ­های رشد، بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی است. جهت انجام این آزمایش از ماهیانی با میانگین وزنی 0/03±5/56 گرم استفاده شد و مولتی‌آنزیم ناتوزیم پلاس® (بیوپروتون، استرالیا) در 5 تیمار 0، 250، 500، 750 و 1000 میلی­ گرم بر کیلوگرم غذا، به جیره غذایی اضافه شد. این مولتی­ آنزیم در سطح آنزیمی 1 (250 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره غذایی) بهترین افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، درصد افزایش وزن بدن و راندمان پروتئین را ایجاد کرد که با گروه شاهد تفاوت معنی­ دار داشت (0/05>P) اما بر درصد بازماندگی تاثیری نداشت (0/05<P). مولتی ­آنزیم ناتوزیم در سطح آنزیمی 2 (500 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره غذایی) بالاترین میزان شاخص گنادوسوماتیک، هماوری، درصد لقاح و بازماندگی لاروی را ایجاد کرد که با گروه شاهد دارای تفاوت معنی­ دار بودند (0/05>P) اما این مولتی­ آنزیم در هیچ ­یک از گروه­ های آزمایش تاثیری بر قابلیت تفریخ و درصد تحرک اسپرم نداشت (0/05<P). پیشنهاد می­ گردد از این مولتی ­آنزیم در جیره غذایی ماهیانی که ارزش اقتصادی بالایی دارند، استفاده شود و عملکرد رشد و تولیدمثلی ماهی را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Natuzyme multi enzyme in the diet on growth factors, survival rate and reproductive performance of gold fish )Carassius auratus gibelio)

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Adelian
 • Mohammad Reza Imanpoor
 • Valiolah Jafari
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Adding various enzymes compounds to the diet is a potential way to improve the nutritional value of nutrients. Natuzyme multi-enzyme contains protease, lipase, phytase, alpha-amylase, cellulase, amyloglucosidase, beta-glucanase, pentosonase, hemicellulase, xylanase, pectinase, acid phosphatase and phytase acid. Therefore, it seems Natuzyme multi-enzyme can be used to increase digestibility, eliminating anti-nutritional agents and improve the growth indices and reproductive performance of gold fish (Carassius auratus gibelio), and generally improve nutritional status.The purpose of this experiment is to use multi-enzyme Natuzyme in the Gold Fish diet (Carassius auratus) and to investigate its effects on growth, survival and reproductive performance. For this experiment, the fishes with the average weight of 5.56 ± 0.03 grams were used, and Natuzyme multi enzyme Plus® (Bioproton, Australia) in 5 treatments of 0, 250, 500, 750 and 1000 mg / kg food was added to the supplementary diet. The multi enzyme at enzyme level of 1 (250 mg / kg diet) established the best weight gain, specific growth rate, feed conversion ratio, body weight gain percentage and protein efficiency which was significantly different with the control group (P <0.05) but did not affect the survival rate (P> 0.05). The Natuzyme multi enzyme at enzyme level of 2 (500 mg / kg diet) produced the highest gonadosomatic index, fecundity, fertilization rate and larval survival rate (P <0.05). However, this multi enzyme at none of the experimental groups had any effect on hatchability and sperm motility (P> 0.05). It is suggested using this multi-enzyme in fish diets with high economic value and improve the growth and reproductive performance of fish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Growth factors
 • Reproductive performance
 • Natuzyme multi enzyme
 • Goldfish (Carassius auratus gibelio)
 1. ایمان ­پور، م.ر. و زادمجید، و.، 1388. مقدمه ­ای بر تکثیر ماهیان. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 190 صفحه.
 2. تبریزی، م.؛ نجاتی، م.؛ نوتاش، ش. و میرزایی، ح.، 1390. تأثیر سطوح مختلف مولتی‌آنزیم بر عملکرد و میزان بقاء ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchusmykiss). مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. دوره 5، شماره 1، صفحات 1110 تا 1103.
 3. عادلیان، م.؛ ایمان ­پور، م.؛ تقی­ زاده، و. و مازندرانی، م.، 1392. استفاده از مولتی‌آنزیم کمین در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و تأثیر آن بر شاخص گنادوسوماتیک (GSI) . دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
 4. عادلیان، م.؛ ایمان ­پور، م.؛ تقی ­زاده، و. و مازندرانی، م.، 1392. استفاده از مولتی‌آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و تأثیر آن بر شاخص گنادوسوماتیک (GSI) . دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
 5. عادلیان، م.؛ ایمان ­پور، م.؛ تقی ­زاده، و. و مازندرانی، م.، 1395.استفاده از مولتی ­آنزیم کمین در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و اثرات آن بر شاخص­ های رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 8، شماره 1، صفحات 201 تا 206.
 6. عادلیان، م.؛ ایمان ­پور، م.؛ تقی­ زاده، و. و مازندرانی، م.، 1395. استفاده از مولتی­ آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و اثرات آن بر شاخص ­های رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 8، شماره 2، صفحات 207 تا 214.
 7. Ai, Q.; Kangsen, M.; Wenbing, Z.; Wei, X.; Beiping, T.; Chunxiao, Z. and Huitao, L., 2007. Effects of Exogenous Enzymes (Phytase, Non-Starch Polysaccharide Enzyme) in Diets on Growth, Feed Utilization, Nitrogen and Phosphorus Excretion of Japanese Seabass, Lateolabrax Japonicus. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. Vol. 147, No. 2, pp: 502-508.
 8. Aimin, W. and Liu, W., 2006. Effects of Exogenous Enzymes on the Growth and Apparent Digestivibility of Allogynogenetic Crucian Carp Fingerlings. Feed Industry. Vol. 2, No: 8, pp: 45-56.
 9. Biswas, S.P., 1993. Manual of Methods in Fish Biology. South Asian Publishers.
 10. Bjerselius, R.; Hákan, O. and Wenbin, Z., 1995. Endocrine, Gonadal and Behavioral Responses of Male Crucian Carp to the Hormonal Pheromone 17α, 20β Dihydroxy-4-Pregnen-3-One. Chemical Senses. Oxford University Press. Vol. 20, No. 2, pp: 221-230.
 11. Bromage, N.; John, J.; Clive, R.; Mark, T.; Briony, D.; John, S.; Jim, D. and Gavin, B., 1992. Broodstock Management, Fecundity, Egg Quality and the Timing of Egg Production in the Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 100, No. 1, pp: 141-166.
 12. Brooks, S.; Charles, R.T. and John, P.S., 1997. Egg Quality in Fish: What Makes a Good Egg? Reviews in Fish Biology and Fisheries. Vol. 7, No. 4, pp: 387-416.
 13. Castell, J.D. and Klaus, T., 1980. Report of the EIFAC, IUNS and ICES Working Group on Standardization of Methodology in Fish Nutrition research.(Hamburg, Federal Republic of Germany. pp: 21-23.
 14. Cosson, J.; Linhart, O.; Mims, S.D.; Shelton, W.L. and Rodina, M., 2000. Analysis of Motility Parameters from Paddlefish and Shovelnose Sturgeon Spermatozoa. Journal of Fish Biology. Vol. 56, No. 6, pp: 1348-1367.
 15. Craik, J.C.A. and Harvey, S.M., 1984. Egg Quality in Rainbow Trout: The Relation between Egg Viability, Selected Aspects of Egg Composition, and Time of Stripping. Aquaculture. Vol. 40, No. 2, pp: 115-134.
 16. Dalsgaard, J.; Verlhac, V.; Hjermitslev, N.H.; Kim, S.E.; Fischer, M.; Klausen, M. and Per Bovbjerg, P., 2012. Effects of Exogenous Enzymes on Apparent Nutrient Digestibility in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fed Diets with High Inclusion of Plant-Based Protein. Animal Feed Science and Technology. Vol. 171, No. 2, pp: 181-191.
 17. Duray, M.; Hiroshi, K. and Felicitas, P., 1994. The Effect of Lipid-Enriched Broodstock Diets on Spawning and on Egg and Larval Quality of Hatchery-Bred Rabbitfish (Siganus guttatus). The Philippine Scientist 31. San Carlos Publications, University of San Carlos. pp: 42-57.
 18. Farhangi, M. and Chris, G.C., 2007. Effect of Enzyme Supplementation to Dehulled Lupin‐based Diets on Growth, Feed Efficiency, Nutrient Digestibility and Carcass Composition of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. Aquaculture Research. Vol. 38, No. 12, pp: 1274-1282. 
 19. Felix, N. and Selvaraj, S., 2004. Enzymes for Sustainable Aquaculture. Aquaculture Asia 9. Network of Aquaculture Centers. pp: 5-6.
 20. Forster, I.; Dave, A.H.; Bakhshish, S.; Dosanjh, M.; Rowshandeli, M. and Jim, P., 1999. Potential for Dietary Phytase to Improve the Nutritive Value of Canola Protein Concentrate and Decrease Phosphorus Output in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Held in 11° C Fresh Water. Aquaculture. Vol. 179, No. 1, pp: 109-125.
 21. Ghomi, M.R.; Shahriari, R.; Faghani Langroudi, H. and Nikoo, M., 2012. The Effects of Dietary Enzyme on Some Blood Biochemical Parameters of the Cultured Great Sturgeon Huso huso Juveniles. Comparative Clinical Pathology. Vol. 21. No. 2, pp: 201-204.
 22. Gonzales, J. and John, M., 2012. Preliminary Evaluation on the Effects of Feeds on the Growth and Early Reproductive Performance of Zebrafish (Danio rerio). Journal of the American Association for Laboratory Animal Science. Vol. 51, No. 4. pp: 401- 412.
 23. Hastings, W.H., 1946. Enzyme Supplements to Poultry Feeds. Poultry Science. Vol. 25, No. 6, pp: 584-586.
 24. Hidalgo, M.C.; Urea, E. and Sanz, A., 1999. Comparative Study of Digestive Enzymes in Fish with Different Nutritional Habits. Proteolytic and Amylase Activities. Aquaculture. Vol. 170, No. 3, pp: 267-283.
 25. Izquierdo, M.S.; Fernandez-Palacios, H. and Tacon, A.G.J., 2001. Effect of broodstock nutrition on reproductive Performance of Fish. Aquaculture. Vol. 197, No. 1, pp: 25-42.
 26. Jackson, L.; Scott, M.; Li, H. and Robinson, E.H., 1996. Use of Microbial Phytase in Channel Catfish Ictalurus Punctatus Diets to Improve Utilization of Phytate Phosphorus. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 27, No. 3, pp: 309-313.
 27. Jaya-Ram, A.; Meng, K.K.; Phaik, S.L.; Kolkovski, S. and Shu-Chien, A.C., 2008. Influence of Dietary HUFA Levels on Reproductive Performance, Tissue Fatty Acid Profile and Desaturase and Elongase mRNAs Expression in Female Zebrafish. Aquaculture. Vol. 277, No. 3, pp: 275-281.
 28. Kazerani, H.R. and Shahsavani, D., 2011. The Effect of Supplementation of Feed with Exogenous Enzymes on the Growth of Common Carp (Cyprinus carpio). Iranian Journal of Veterinary Research. Vol. 12, No. 2, pp: 127-132.
 29. Khalafalla, M.M.; Bassiouni, M.I.; Eweedah, N.M. and Elmezyne, H.M., 2010. Performance of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Fingerlings Fed Diets Containing Defferent Levels of Amecozyme®. Journal of Agricultural Research. Vol. 36, pp: 111-122.
 30. Kumar, S.; Sahu, N.P. and Pal, A.K., 2006. Non Gelatinized Corn Supplemented with Microbial Cc-Amylase at Sub-Optimal Protein in the Diet of Labeo Rohita (Hamilton) Fingerlings Increases Cell Size of Muscle. J of Fisheries andAquatic Science. Vol. 1, No. 2, pp: 102-111.
 31. Laird, L.M. and Needham Ted. 1988. Growth, Nutrition and Feeding, Salmon and Trout Farming. England: Ellis Horwood Limited.
 32. Lin, S.; Kangsen, M. and Beiping, T., 2007. Effects of Exogenous Enzyme Supplementation in Diets on Growth and Feed Uilization in Tilapia, Oreochromis niloticus×O. aureus. Aquaculture Research. Vol. 38, No. 15, pp: 1645-1653.
 33. Moran, E.T. and McGinnis. J., 1968. Growth of Chicks and Turkey Poults Fed Western Barley and Corn Grain-Based Rations: Effect of Autoclaving on Supplemental Enzyme Requirement and Asymmetry of Antibiotic Response between Grains. Poultry Science. Vol. 47, No 1, pp: 152-158.
 34. Ng, W; Chen, K. and Mei, L., 2002. Replacement of Soybean Meal with Palm Kernel Meal in Practical Diets for Hybrid Asian-African Catfish, Clarias macrocephalus× C. gariepinus. J of applied aquaculture. Vol. 12, No. 4, pp: 67-76.
 35. NIE, G.X.; Jun, l.W. and Zhou, H., 2011. Effects of Xylanase on Growth and Levels of Serum Hormones of Tilapianilotica. J of fishery sciences of China. Vol. 2, pp: 1-10.
 36. Pettersson, D. and Åman, P., 1989. Enzyme Supplementation of a Poultry Diet Containing Rye and Wheat. British J of Nutrition. Vol. 62, No. 1, pp: 139-149.
 37. Reidel, A.; Wilson, R.B.; Aldi, F. and Romagosa, E., 2010. The Effect of Diets with Different Levels of Protein and Energy on the Process of Final Maturation of the Gametes of Rhamdia quelen Stocked in Cages. Aquaculture. Vol. 298, No. 3-4, pp: 354-359.
 38. Ritz, C.W.; Hulet, R.M.; Self, B.B. and Denbow, D.M., 1995. Growth and Intestinal morphology of male Turkeys as influenced by dietary supplementation of Amylase & Xylanase. Poultry Science. Vol. 74, No. 8, pp: 1329-1334.
 39. Rurangwa, E.; Kime, D.E.; Ollevier, F. and Nash, J.P., 2004. The Measurement of Sperm Motility and Factors Affecting Sperm Quality in Cultured Fish. Aquaculture. Vol.  234, No. 1, pp: 1-28.
 40. Sardar, P.; Randhawa, H.S.; Abid, M. and Prabhakar, S.K.,2007. Effect of dietary microbial Phytase supplementation on Growth Performance, Nutrient Utilization, Body Compositions and Haemato‐biochemical Profiles of Cyprinus carpio. Fingerlings Fed Soyprotein based Diet. Aquaculture Nutrition. Vol. 13, No. 6, pp: 444-456.
 41. Soltan, M.A., 2009. Effect of Dietary Fish Meal Replacement by Poultry By-Product Meal with Different Grain Source and Enzyme Supplementation on Performance, Feces Recovery, Body Composition and Nutrient Balance of Nile Tilapia. Pakistan J of Nutrition. Vol. 8, No. 4, pp: 395-407.
 42. Tahoun, A.M.; Mabroke, R.S.; El-Haroun, E.R. and Suloma, A., 2011. Effect of Exogenous Enzyme Supplementation on Reproductive Performance of Broodstock Nile Tilapia Reared in a Hapa-in-Pond Hatchery System. In Proceedings of the 4th Global Fisheries and Aquaculture Research Conference, the Egyptian International Center for Agriculture, Giza, Egypt. pp: 61-73.
 43. Thongprajukaew, K.; Kovitvadhi, U.; Kovitvadhi, S.; Somsueb, P. and Rungruangsak Torrissen, K., 2011. Effects of Different Modified Diets on Growth, Digestive Enzyme Activities and Muscle Compositions in Juvenile Siamese Fighting Fish. Aquaculture. Vol. 322, pp: 1-9.
 44. Turner, E. and Montgomerie, R., 2002. Ovarian Fluid Enhances Sperm Movement in Arctic Charr. Journal of Fish Biology. Vol. 60, No. 6, pp: 1570-1579.
 45. Vielma, J.; Ruohonen, K. and Gabaudan, J., 2004. Top spraying Soybean Meal‐based Diets with Phytase Improves Protein and Mineral Digestibilities but Not Lysine Utilization in Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. Aquaculture Research. Vol. 35, No. 10, pp: 955-964.
 46. Weerd, J.H.van., 1999. Balance Trials with African Catfish Clarias gariepinus Fed Phytase treated Soybean Meal‐based Diets. Aquaculture Nutrition. Vol. 5, No. 2, pp: 135-42.
 47. Wen-ju, W.; Ji-ting1, W.A.N. and Shu-qin, W., 2008. Effects of Non-Starch Polysaccharide on Activities of Protease and Amylase of Hybrid Tilapia (Oreochromis niloticus×O. aureus). Chinese J of Animal Nutrition. Vol. 5, pp: 9-16.
 48. Yildirim, Y.B., 2010. Effects of Exogenous Enzyme Supplementation in Diets on Growth and Feed Utilization in African Catfish, Clarias gariepinus. Journal of Animal and Veterinary Advances. Vol. 9, No. 2, pp: 327-331.
 49. Zamini, A.; Kanani, H.; Esmaeili, A.; Ramezani, S. and Zorie Zahara, J., 2012. Effects of Two Dietary Exogenous Multi-Enzyme Supplementation, Natuzyme® and Beta Mannanase, on Growth and Blood Parameters of Caspian Salmon. Comparative Clinical Pathology. pp: 1-6.