بررسی اثر تجویز خوراکی سطوح مختلف پروبیوتیک Lactobacillus casei بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پروبیوتیک‌ها مکمل­ های غذایی زنده­ای هستند که از طریق بهبود بار میکروبی روده میزبان­، تاثیرات سودمندی را در آن ایجاد کرده، سبب بهبود جذب مواد غذایی از روده می‌شوند. هدف از این مطالعه بررسی اثر تجویز خوراکی سطوح پروبیوتیک (Lactobacillus casei(PTCC1608 بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی قزل­ آلای رنگین ­کمان بود. 4800 قطعه بچه ماهی قزل‌آلا، با وزن متوسط 5/5±32/6 گرم در چهار تیمار با سه تکرار به­ صورت تصادفی تقسیم شدند (هر تکرار با 400 قطعه ماهی). ماهیان تیمارهای A، B و C به­ ترتیب با جیره‌های غذایی حاوی 106×5، 107×5 و 108×5 باکتری در میلی­ لیتر باکتری لاکتوباسیلوس کازئی به­ مدت 60 روز غذادهی شدند. ییمار شاهد با شرایط کاملاً مشابه اما بدون اضافه کردن باکتری به خوراک درنظر گرفته شد. زیست ­سنجی در روزهای صفر، 30 و 60 صورت گرفت و شاخص ­های رشد (ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، فاکتور وضعیت، بازده پروتئین، میزان رشد روزانه، میزان رشد نسبی، بازده خوراک و بازماندگی) بین تیمارهای مختلف مقایسه گردید. نتایج نشان داد افزودن پروبیوتیک L. casei با غلظتCFU/mL 106×5 باعث بهبود معنی ­دار شاخص ­های رشد در ماهی قزل ­آلا می ­شود، به ­طوری ­که ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن و میزان رشد نسبی بهترین عملکرد را در تیمار A پس از 30 و 60 روز از شروع آزمایش داشتند و با تیمار شاهد اختلاف معنی­ دار نشان دادند (0/05>P)، درحالی­ که در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی بالاترین میزان پروبیوتیک در هر دو مرحله نمونه­ گیری برخی شاخص ­های رشد و بازماندگی نسبت به گروه شاهد کاهش نشان دادند (0/05>P). تغییریدر شاخص­ های رشد در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی  CFU/mL106×5 نسبت به تیمار شاهد در مراحل مختلف نمونه گیری مشاهده نشد. میزان بقا در طول دوره در بین تیمارهای مختلف نیز تفاوت معنی­ دار نشان داد، به ­طوری­ که بیش ­ترین تلفات مربوط به تیمار تغذیه شده با L. casei با غلظت CFU/mL108×5 بود که تفاوت معنی ­داری با تیمار شاهد داشت (0/05>P). به­ طورکلی نتایج تحقیق نشان داد افزودن پروبیوتیک L. casei با غلظت  CFU/mL106×5 به خوراک ماهی قزل ­آلای رنگین ­کمان انگشت ­قد، به ­عنوان مناسب­ ترین غلظت باعث بهبود شاخص ­های رشد ماهی شد، ولی غلظت ­های بالاتر این پروبیوتیک اثرات منفی بر رشد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of Lactobacillus casei as probiotic on survival and growth performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings

نویسندگان [English]

 • Borzoo Almasi Bardmili 1
 • Mojtaba Alishahi 2
 • Narges Javadzadeh 1
1 Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Department of Clinical sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Probiotics are generally defined as a live microbial food supplement which improve the balance of the host animal’s intestinal flora and the absorption of nutrients from the intestine. The aim of this study was to evaluate the effect of different levels of Lactobacillus casei (PTCC1608) on survival andgrowth performanceof rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)fingerlings. Four thousand eight hundred fingerlings (average weight 32.6±5.5g) were randomly divided into 4 groups with three replicates (each with 400 fish). The control group fed with basal diet and the other groups were fed with 5×106 (A), 5×107 (B) and 5×108(C) CFU/mL L. casei for 60 days. Biometry of specimen was down at 0, 30 and 60 days of study and growth performance rate evaluated. Results showed that fish were fed with 5×106 (A) of L. casei had significant impact (P<0.05) on growth performance. The specific growth rate (SGR), BWG and RGR had best performance at 5×106 (A) of L. casei andshow Significant differences compared with control treatment (P<0.05), while in the diet fed diet with 5×108(C) CFU/mL of L. casei, some growth and survival indices decreased compared to the control group (P<0.05). There was no change in growth indices in diet fed with diet containing 5×107 (B) CFU/mL of L. casei compared to control in different stages of sampling. Survival rate was significantly different between treatments, so that the highest losses were related to 5×108(C) CFU/mL of L. casei, which had a significant difference with control group. Results showed that adding 5×106 (A) of L. casei to rainbow trout diet as the most suitable concentration, improved the fish growth indices, but the higher concentrations of this probiotic has negative effects on growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oncorhynchus mykiss
 • Lactobacillus casei
 • Survival and growth performance
 1. آذری­ تاکامی، ق.، 1363. اصول تکثیر و پرورش ماهی. انتشارات وزارت کشاورزی. معاونت شیلات و آبزیان. تهران. 167 صفحه.
 2. اکرمی، ر.؛  قیلیچی، ا. و ابراهیمی، ا.،  1387. تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک اینولین بر رشد و زنده ­مانی ماهی قزل ­آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). اولین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. صفحات 10 تا 12.
 3. پورامینی،م. و حسینی ­فر، ح.، 1386. کاربرد پروبیوتیک­ ها و پربیوتیک ­ها در آبزی ­پروری. انتشارات موج سبز. 104 صفحه.
 4. توکمه ­چی، ا.؛ شمسی، ح.؛ مشکینی، س.؛ دلشاد، ر. و قاسمی مغانجوقی،و.، 1391. بهبود شاخص­ های رشد و برخی از پارامترهای پاسخ ایمنی ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان Oncorhynchus mykiss با استفاده توأم از ویتامین C و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس.  مجله علمی شیلات ایران. شماره 3، صفحات 13 تا 22.
 5. جمالی، ه.؛ جعفریان، ح.؛ پاتیمار، ر. و سلطانی، م.، 1391. به ­کارگیری باسیلوس ­های چندگانه در تغذیه لارو ماهی قزل ­آلای رنگین­ کمان Oncorhynchus mykiss، از طریق غنی­ سازی با ناپلی آرتمیا پارتنوژنیکا(Artemia parthenogenetica) ، مجله بهره ­برداری و پرورش آبزیان. شماره 3، صفحات 85 تا 101.
 6. ضیایی‌نژاد، س.؛ رفیعی، غ.؛ میرواقفی، ع. و فرحمند، ح.، 1394. بررسی تاثیر باکتری‌های باسیلوس سابتیلیس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم در شاخص‌های رشد، بازماندگی و فلور میکروبی دستگاه گوارش لارو ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) با شیوه‌های رسانش مختلف. مجله منابع طبیعی ایران. شماره 68، صفحات 287 تا 298.
 7. علوی ­یگانه، مکناری، عرضایی، م. و محمدی­ آزرم، ح.،1382. افزایش مقاومت به تنش­ های محیطی pH و دما در لاروهای قزل­ آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchusmykiss) از طریق تغذیه با مکمل پودر گاماروس. مجله علوم دریای ایران. شماره 1، صفحات 57 تا 66.
 8. قبادی، ش.؛ رازقی، م.؛ اکرمی، ر.؛ امانی ­دنجی،ک. و اسماعیلی ملاء، ع.، 1390. تأثیر سطوح مختلف پروبیوتیک مانان الیگوساکارید بر شاخص ­های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل­ ماهی (Huso huso) جوان پرورشی. مجله علوم و فنون دریایی. دوره 10، شماره 4، صفحات 67 تا 77.
 9. وثوقی، غ. و مستاجیر، ب.، 1385. ماهیان آب ­شیرین. چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران. 317 صفحه.
 10. Adamek, Z.; Hamackova, J.; Kouril, J.; Vachta, R. and Stibranyiova, I., 1996. Effect of Ascogen probiotics supplementation on farming success in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and wels (Silurus glanis) under conditions of intensive culture. Krmiva. Vol. 38, pp: 11-20.
 11. Askarian, F.; Kousha, A.; Salma, W. and Ringo, E., 2011. The effect of lactic acid bacteria administration on growth, digestive enzyme activity and gut microbiota in Persian sturgeon (Acipenser persicus) and beluga (Huso huso) fry. Aquac Nutr. Vol. 17, pp: 488-497.
 12. Babu, S.M.; Banerjee, C.S. and Abraham, T.J., 2003. Effect of gram positive bacterium, Lactobacillus sp. on the growth performance of gold fish, Carassius auratus Linnaeus, 1758. Environ Ecol. Vol. 21, pp: 17-19.
 13. Bagenal, T., 1978. Methods for assessmet of fish production in freshwaters. Blackwall scientific pub. Oxf. London. 365 p. 
 14. Bagheri, T.; Hedayati, S.A.; Yavari, V.; Alizade, M. and Farzanfar, A., 2008. Growth, survival and gut microbial load of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry given diet supplemented with probiotic during the two months of first feeding. Turkish J Fish Aquat Sci. Vol. 8, pp: 43-48.
 15. Farzanfar, A.; Lashto Aghaei, G.; Alizadeh, M.; Bayati, M. and Ghorban, R., 2007. Study on growth performance of Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, Larvae with different concentration of probiotic in diet. In: proceedings of Aquaculture. SAN ANTONIO, TEXAS, USA.
 16. Fuller, R., 1989. Probiotics in man and animals. J Appl Bacteriol. Vol. 66, pp: 365-78.
 17. Gatesoupe, F.J., 1999. Review: The use of probiotics in aquaculture. Aquacult. Vol. 180, 147-165.
 18. Gibson, G.R. and Roberfroid, M.B., 1995. Dietary modulation of the colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. J Nutr. Vol. 125, pp: 1401-1412.
 19. Giri, S.S.; Sukumaran, V. and Oviya, M., 2013. Potential probiotic Lactobacillus plantarumVSG3 improves the growth, immunity, and disease resistance of tropical fresh water fish, Labeo rohita. Fish Shellfish Immunol. Vol. 34, pp: 660-666.
 20. Jafarian, H.; Soltani, M. and Abedian, A.M., 2007. The influence some of probiotic bacillus on feeding efficiency and nutrient body composition of Beluga (Huso huso) larvae. J. agric. nat. resour. sci. Vol. 14, pp: 60-71.
 21. Jafaryan, H.; Morovat, R.; Shirzad, H., 2008. The use of bioencapsulated Daphnia magna by probiotic bacillus and their effect on the growth of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae. Iran. J. Biol. Vol. 21, pp: 24-35.
 22. Lara-Flores, M.; Olvera-Novoa, M.A.; Guzman-Mendez, B.E. and Lopez-Madrid, W., 2003. Use of the bacteria Streptococcus faecium and Lactobacillus acidophilus, and the yeast Saccharomyces cerevisiae as growth promoters in Nile tilapia. Aquacult. Vol. 216, pp: 193-201.
 23. Li, P. and Gatlin,D.M., 2005. Evaluation of the prebiotic Grobiotic-A and brewers yeast as dietary supplements for sub-adult hybrid Striped bass (Morone chrysops × M.saxatilis) challenged in situ with Mycobacterium marinum. Aquacult. Vol. 248, pp: 197-205.
 24. Mateo, C.D., 2005. Aspects of nucleotide nutrition in pigs. Ph. D Thesis, South Dakota State University, USA. 171 p.
 25. Merrifield, D.L.; Bradley, G.; Baker, R.T.M. and Davies, S.J., 2009. Probiotic applications for rainbow trout. Effects on growth performance, feed utilization, intestinal microbiota and related health criteria post antibiotic treatment. Aquacult. Nutr. Vol. 16, pp: 496-503.
 26. Olsen, R.E.; Myklebust, R.; Kryvi, H.; Mayhew, T.M. and Ringo, E., 2001. Damaging effect of dietary inulin on intestinal enterocytes in Arctic charr (Salvelinus alpinus). Aquacult. Res. Vol. 32, pp: 931-934.
 27. Rengpipat, S.; Rueangruklikhit, T. and Piyatiratitivorakul, S., 2008. Evaluations of lactic acid bacteria as probiotics for juvenile seabass. Aquacult Res. Vol. 39, pp: 134-143.
 28. Salas-Leiton, E.; Anguis, V.; Martín-Antonio, B.; Crespo, D.; Planas, J.V.; Infante, C.; Cañavate, J.P. and Manchado, M., 2010. Effects of stocking density and feed ration on growth and gene expression in the Senegalese sole (Solea senegalensis): potential effects on the immune response. Fish Shellfish Immunol.  Vol. 28, pp: 296-302.
 29. Sattari, M., 2002. Fish biology 1, anatomy and physiology. Naghshe Mehr Publications, Tehran. 659 p.
 30. Shyne, A.P.S.; kohli, M.P.S. and Sundaray, J.K., 2013. Effect of dietary supplementation of periphyton on growth performance and digestive enzyme activities in Penaeus monodon. Aquacult. Vol. pp: 392-395.
 31. Siwicki, A.K.; Anderson, D.P. and Rumsey, G.L., 1994. Dietary intake of immunostimulants by rainbow trout affects non-specific immunity and protection against furunculosis. Vet Immunol Immunopathol. Vol. 41, pp: 125-139.
 32. Son, V.M.; Chang, C.; Wu, M.; Guu, Y.; Chiu, C.and Cheng, W., 2009. Dietary administration of the probiotic, Lactobacillus plantarum, enhanced the growth, innate immune responses, and disease resistance of the grouper. Fish Shellfish Immunol. Vol. 26, pp: 691-698.
 33. Staykov, Y.; Spring, P.; Denev, S. and Sweetman, J., 2007. Effect of a mannan oligosaccharide on the growth performance and immune status of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquac Int. Vol. 15, pp: 153-161.
 34. Suzer, C.; Coban, D.; Kamaci, H.O.; Saka, S.; Firat, K.; Otgucuoglu, O. and Kucuksari, H., 2008.  Lactobacillus spp. bacteria as probiotics in gilthead sea bream larvae: Effects on growth. Aquacult. Vol. 280, pp: 140-145.
 35. Tacon, A.G.J., 2005. Trends in global aquaculture and aquafeed production: 1984-1996 highlights. In: Brufau, J. and  Tacon, A., (ed). Feed manufacturing in the Mediterranean region: Recent advances in research and technology. Zaragoza: Ciheam, 1999. (Cahiers Options Méditerranéennes No. 37), pp: 107-122.
 36. Wang,Y.B.andXu,Z.,2006. Effect of probiotics for common carp based on growth performance & digestive enzyme activities. Anim Feed Sci Technol. Vol. 127, pp: 283-292.
 37. Wang, Y.B.; Tian, Z.; Yao, J. and Li, W., 2008. Effect of probiotics, Enteroccus faecium, on Tilapia (Oreochromis niloticus) growth performance and immune response. Aquacult. Vol. 277, pp: 203-207.
 38. Webster, C.D.; Tru, L.G. and Tidewell, J.H., 1997. Growth and body composition of channel catfish (Ictaharus punctatus) fed diets containing various percentage of Canola meal. Aquacult. Vol. 150, pp: 103-113.
 39. Yanbo,W.andZirong,X.,2006. Effect of probiotics for common carp based on growth performance & digestive enzyme activities. Anim Feed Sci Technol. Vol. 127, pp: 283-292.