بررسی رابطه طول- وزن و رشد در گربه ماهیان غالب خلیج فارس، محدوده استان هرمزگان

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

چکیده

مطالعاتریخت ­شناسی جهت تخمین جمعیت گونه ­هایماهی ضروری وحائز اهمیت می­ باشد. این مطالعه، باهدف بررسی رابطه طول-وزن در چهار گونه ازگربه ­ماهیان شامل گربه ­ماهی بزرگ(Netuma thalassina (Rüppell, 1837،گربه­ ماهی خاکی Plicofollis dussumieri  (Valenciennes, 1840، گربه ­ماهی پوزه ­گرد (Netuma bilineata   (Valenciennes, 1840 و گربه ­­ماهی زخمی (Plicofollis layardi  (Günther, 1866 از سواحل خلیج فارس صورت گرفت. نمونه ­برداری از بهار 96 تا زمستان 96 به­ طور ماهانه از طریق تور ثابت ساحلی مشتا و تور ترال انجام گرفت. در کل 495 ماهی جمع­ آوری شد که شامل 212 گونه خاکی، 151 گونه ماهی بزرگ، 120 گونه زخمی و 12 گونه پوزه­ گرد  بود. تفاوت معنی­ دار بین طول کل و وزن کل چهار گونه گربه­ ماهی مشاهده شد. مقایسه طول کل و وزن کل بین چهارفصل تفاوت معنی­ داری را نشان داد. فصل پاییز و تابستان به ­ترتیب بالاترین (42/80%) و پایین ­ترین (16%) درصد از گونه­ ها را شامل بودند. بالاترین میانگین طول کل در گربه ­ماهی خاکی در طول فصل تابستان مشاهده شد (میانگین 0/70±45/24) و کم ­ترین میانگین طولی مربوط به گونه زخمی در فصل پاییز بود (میانگین 3/83±15/08). بالاترین میانگین  وزنی در گونه خاکی در فصل پاییز (80/86±1135/360) و کم ­ترین میانگین وزنی مربوط به گونه زخمی در طول فصل پاییز بود (20/39±40/3). در کل، روابط مورفومتریک متفاوت در چهار گونه حاکی از همبستگی قوی بین طول کل و وزن کل بود. در بین گربه ­ماهیان، گربه ماهی بزرگ (0/98=P>0/05 R2)، گربه­ ماهی خاکی (0/97=P>0/05 R2) و گربه ­ماهی زخمی (0/99=P>0/05 R2) رشد ایزومتریک را نشان دادند. در حالی­ که، رشد آلومتریک در گربه ­ماهی پوزه ­گرد (0/98=P<0/05 R2) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of length-weight relationship and growth in the dominant catfishes from Persian Gulf, Hormozgan provine range

نویسندگان [English]

 • Farideh Mohseni 1
 • Toraj Valinasab 2
 • Ehsan Ramzanifard 1
 • Seyed Mohammadreza Fatemi 1
 • Mohammad Sedigh Mortazavi 3
1 Marine Biology Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Iran Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Tehran, Iran
3 Research Institute of Persian Gulf and Oman Sea, National Institute of Fisheries Research, Agricultural Research, Training and Promotion Organization, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

      Morphometric characters are essential and important to estimate the population of fish species. This study be done to examine length-weight relationshipin four species including Netuma thalassina (Rüppell, 1837), Plicofollis dussumieri (Valenciennes, 1840), Netuma bilineata (Valenciennes, 1840) and Plicofollis layardi (Günther, 1866)from Persian Gulf coasts. The sampling be done during spring 2016 to winter 2017, monthly, through the fixed coastal Moshta and Trawl tours. In total, 495 fishes were collected including 212 P. dussumieri, 151 N. thalassina, 120 P. layardi, and 12 N. bilineata. The significant differences were observed in total length and total weight between four catfish species. The comparison of total length and total weight showed the significant differences between four seasons. The autumn and summer included the highest (42.80%) and the lowest (16%) of species percentage. The maximum of total length was observed in P. dussumieri during summer (Mean 45.24±0.70) and the minimum in P. layardi during autumn (Mean 15.08±3.83). The maximum of total weight was for P. dussumieri during autumn (Mean 1135.80±360.86) and the minimum in P. layardi during autumn (Mean 40.20±3.39). In total, the different morphometric relationships in four species represent the strong correlation between total length and total weight. Among catfishes, N. thalassina (R2=0.98, P<0.05), P. dussumieri (R2=0.97, P<0.05), and P. layardi (R2=0.99, P<0.05)showed the isometric growth, whereas, the allometric growth was observed in N. bilineata (R2=0.98, P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Length and weight relationship
 • Growth
 • Catfishes
 • Persian Gulf
 • Hormozgan
 1. اندخش، م.؛ حسینی، س.؛ قربانی، ر.؛ رییسی، ه. و شعبانی، م.، 1394. ارزیابی رابطه طول و وزن، شاخص وضعیت گربه ­ماهی خال دار (Arius maculatus Thunberg, 1792) در خلیج ­فارس. بوم­ شناسی آبزیان. سال 4، شماره 4، صفحات 104تا 109.
 2. چراغی­ شوی، م.؛ ولی ­نسب، ت. و حافظیه، م.،1392. شاخص ­های تغذیه­ ای گربه­ ماهی خاکی(Arius dussumieri)دریای عمان (سیستان و بلوچستان). مجله علمی شیلات ایران. سال 22، شماره  3، صفحات 31 تا 40.
 3. دفتر برنامه ­ریزی و بودجه سازمان شیلات ایران. 1390. سالنامه آمار صید (1388-1379). سازمان شیلات ایران، ایران. 42 صفحه.
 4. محمدخانی، ح. و عنایت ­غلام ­پور، ط.،1392. بررسی توزیع و زی توده جمعیت گربه ­ماهی بزرگ(Arius thalassinus) در فصول تابستان و پاییز به­ روش مساحت جاروب­شده در دریای عمان (سواحل سیستان و بلوچستان). شیلات. سال 7، شماره  4، صفحات 55 تا 62.
 5. ولی ­نسب، ت.، 1391. لیست ماهیان خلیج ­فارس، دریای عمان و دریای خزر. انتشارات موج سبز، تهران، ایران. 273 صفحه.
 6. Aghajanpour, M.; Raeisi, H.; Moradinasab, A.; Daliri, M.; Parsa, M.; Bibak, M. and Nekuru, A., 2015. Length-weight relationships of six fishes from intertidal and coastal waters in the northern Persian Gulf. J. Appl. Ichthyol. Vol. 31, pp: 403-404.
 7. AL-Hassan, J.M.; Clayton, D.; Thomson, M. and Criddle, R., 1988. Taxonomy and distribution of ariid catfishes from the Arabian Gulf.  Journal of Natural History. Vol. 22, pp: 473-487.
 8. Al-Zafiri1, B.; Magdy, M.; Mohamed Ali, R.A. and Rashed, M.A., 2018. DNA Barcoding of Common Commercial Sea Catfish (Genus: Plicofollis) from Kuwait. American Journal of Molecular Biology. Vol. 8, pp: 102-108.
 9. Allen, K.R., 1966. A Method of Fitting Growth Curves of the von Bertalanffy Type to Observed Data. Journal of the Fisheries Research Board of Canada. Vol. 23, No. 2, pp: 163-179.
 10.  Arshad, A.; Jimmy, A.; Nurul Amin, S.M.; Japar Sidik, B. and Harah Z.M., 2008. Length–weight and length–length relationships of five fish species collected from seagrass beds of the Sungai Pulai estuary, Peninsular Malaysia. J. Appl. Ichthyol. Vol. 24, pp: 328-329.
 11. Betancur, R.; Acero A.; Bermingham P.E. and Cooke, R., 2007. Systematics and biogeography of New World sea catfishes (Siluriformes: Ariidae) as inferred from mitochondrial, nuclear, and morphological evidence. Molecular Phylogenetics Evolution. Vol. 45, pp: 339-357.
 12. Beverton, R.J.H. and Holt, S.J., 1957. On the dynamics of exploited fish populations. Fish. Invest. Minist. Agric. Fish. Food. G. B. (2 Sea Fish.). Vol. 19, 533 p.
 13. Bleeker, P., 1862. Atlas ichthyologique des Indes Orientales Neerlandaises, publie sous les auspices du Gouvernement colonial neerlandais. Tome II. Siluroides, Chacoïdes et Heterobranchoïdes. De Breuk and Smits, Amsterdam. 112 p.
 14. Cadima, E.L., 2003. Fish stock assessment manual. FAO Fisheries Technical Paper. Vol. 393, 161 p.
 15. Carlander, K.D., 1969. Handbook of freshwater fishery biology, Vol. 1. The Iowa State University Press, Ames, IA. 752 p.
 16. Cochin, I., 1987. Marine fish's information service. Central Marine Fisheries Research Institute. Vol. 73, pp: 13-19.
 17. Das, N.G.; Majumder, A.A. and Sarwar, S.M.M., 1997. Length-weight relationship and condition factor of catfish Arius tenuispinis Day. Ind. J. Fish. Vol. 44, No. 1, pp: 81-85.
 18. Doha, S. and Dewan, S., 1967. Studies on the biology of tilapia (Tilapia mossambica Peters). Length-weight relationship and condition factor. Pak. J. Sci. Vol. 19, pp: 23-28.
 19. Farooq, N.; Omar, N.; Rashid, Sh. and Panhwar, S.K., 2017. Length-weight relationship of eleven species of marine catfishes from the northern Arabian Sea coast of Pakistan. Chinese Journal of Oceanology and Limnology. Vol. 35, pp: 1218-1220.
 20. Froese, R., 1998. Length weight relationships for 18 less studied fish species. J. Appl. Ichthyol. Vol. 14, pp: 117-118.
 21. Cheraghi Shevi, M.; Valinassab, T.; Hafezieh, M. and Taghavi, l., 2015. Morphological characteristics of lapillus and aging of Plicofollis dussumieri (Ruppell, 1837) from Oman Sea. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 14, No. 2, pp: 494-502.
 22. Jayaram, K.C., 1984. FAO Species Identification Sheets: Ariidae. In FAO Species Identification Sheets for Fisheries Purposes: Western Indian Ocean. (W. Fischerand G. Bianchi, Eds) Rome: FAO Fisheries Dept. Vol. 1.
 23. Kailola P.J., 2004. A phylogenetic exploration of the catfish family Ariidae. The Beagle, Records of the Museums and Art Galleries Northern Territories, Vol. 20, pp: 87-166.
 24. King, M., 2007. Fisheries biology, assessment and management. 2nd edition. Black well scientific publications, Oxford. 382 p.
 25. Marceniuk, A.P. and Menezes, N.A., 2007. Systematics of the family Ariidae (Ostariophysi, Siluriformes), with a redefinition of the genera. Zootaxa. Vol. 1416, pp: 1-126.
 26. Marceniuk, A.P.; Menezes, N.A. and Britto, M.R., 2012. Phylogenetic analysis of the family Ariidae (Ostariophysi: Siluriformes), with a hypothesis on the monophyly and relationships of genera. Zool J Linnean Soc. Vol. 165, pp: 534-669.
 27. Marceniuk, A.P.; Bogorodsky, S.V.; Mal, A.O. and Alpermann, T.J., 2017. Redescription of the blacktip sea catfish Plicofollis dussumieri (Valenciennes) (Siluriformes: Ariidae), with a new record from the Red Sea and notes on the diversity and distribution of Plicofollis spp. Mar Biodiv. Vol. 47, pp: 1239-1250.
 28. Owfi, F., 2015. A review on systematic and taxonomic of the Persian Gulf in fish species, based on geographical distribution pattern and habitat diversity, using by GIS. PhD Thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. 180 p.
 29. Pauly, D., 1983. Some simple methods for the 1983 assessment of tropical Fish stocks. FAO Fish Technical Paper. Vol. 234, 52 p.
 30. Pauly, D. and Mines, A.N., 1992. Small-scale fisheries of San Miguel Bay, Philippines: biology and stock assessment. Published by the Institute of Fisheries Development and Research, College of Fisheries, University of the Philippines. 132 p.
 31. Pauly, D.; S-Bartez, M.; Moreau, J. and Jarre Teichmann, A., 1992.  A new model accounting for seasonal cessation of growth in fishes. Australian Journal of Marine and Freshwater Research. Vol. 43, pp:  1151-1156.
 32. Provina, J.J. and Ralston, S., 1987. Tropical snapper and grouper biology and fisheries management. Ocean Resources. Marine Policy Ser. Bloulder Co. Colorado: westview Press. pp: 307-317.
 33. Ricker, W.E., 1958. Hand book of computation for biological statistics of fish populations. Bull. Fish. Res. BAORD Can. pp: 119-382.
 34. Sawant, B.T.; Chakraborty, S.K.; Jaiswar, A.K.; Bhagabati, S.K.; Kumar, T.; Sawant, P.B., 2013. Comparative length-weight relationship of two species of catfishes, Arius caelatus (Valenciennes, 1840) and Arius tenuispinis (Day, 1877) from Mumbai waters. Indian Journal of Geo-Marine Sciences. Vol. 42, pp: 266-269.
 35. Tesch, F.W., 1971. Age and growth. In: Methods for assessment of fish production in fresh water. W. E. Ricker (Ed.), Blackwell Scientific Publication, Oxford, UK. pp: 98-103.
 36. Vidthayanon, Ch., 1995. Species composition and Diversity of Fishes in the South China Sea, Area I: Gulf of Thailand and East Coast of Peninsular Malaysia. Chavalit. pp: 172-240.
 37. Zar, J.H., 1999. Biostatistical Analysis. Prentice Hall, New Jersey. 663 p.